Další možnosti

Pokud chcete absolvovat studijní pobyt na zahraničních univerzitách nebo jiných vzdělávacích institucích mimo tradiční mobilitní programy Univerzity Karlovy, můžete využít řady dalších programů jejichž aktuální nabídku najdete na těchto stránkách.


Jedná se o pobyty organizované zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi, vzdělávacími nadacemi, institucemi navázanými na velvyslanectví dané země, neziskovými vládními organizacemi atd. Tyto nabídky jsou buď částečně nebo zcela financovány pořádající zahraniční institucí, případně si je hradí zájemci sami.
Dům zahraniční spolupráce

Sledujte webové stránky Domu zahraniční spolupráce pro nabídky stipendijních pobytů v zahraničí, letních škol,..


Stipendia francouzské vlády

Francouzské velvyslanectví v České republice nabízí vysokoškolským studentům české národnosti možnost obdržet stipendium francouzské vlády na uskutečnění:


- výzkumné stáže o délce 1 až 3 měsíců

nebo


- doktorského studia pod dvojím vedením (doctorat en cotutelle)


Bližší informace naleznete na následujících webových stránkách Francouzského institutu:

stipendia


The Paul Robitschek Scholarship, University of Nebraska-Lincoln, USA

Každoroční stipendium je určené českým a slovenským studentům VŠ, kteří v jeho v rámci absolvují dvousemestrální studium na University of Nebraska-Lincoln (Nebraska, USA).

Stipendium pokryje školné a univerzitní poplatky, ubytování a stravu, učebnice a zpáteční letenku. Požaduje se výborná znalost angličtiny, ochota komunikovat s koordinátorem programu a pracovat na částečný úvazek v kampusu univerzity.

Kandidát musí mj. prokázat dostatečnou akademickou způsobilost a zájem o politické, ekonomické a kulturní dění v USA.

Termín pro přihlášky je pro ak. rok 2020 - 2021 14. února 2020. Bližší informace lze nalézt na stránkách UNL:

https://global.unl.edu/robitschek


Informace o University of Nebraska-Lincoln jsou obsaženy na webových stránkách http://www.unl.edu/


University of Alberta - stipendium pro doktorský výzkum

After the temporary suspension of the competition due to the Covid-19 public health emergency last year, the Wirth Institute is pleased to announce that we are now accepting applications for five Doctoral Research Fellowship Awards!

Students currently enrolled in doctoral programs in any field in Fine and Performing Arts, Humanities, and Social Sciences in universities in Croatia, Czech Republic, Hungary, or Poland and holding citizenship in those countries are invited to join the group of Wirth Fellows in the Faculty of Arts at the University of Alberta.

Since 1998, Central European doctoral students have travelled to Edmonton for year-long research stays as part of the various fellowship programs sponsored by the Institute. Participants can take advantage of the resources of one of Canada's largest research libraries and benefit from the intellectual community of one of the country's leading research universities.

Note that the deadline for receipt of applications for fellowships starting 1 September, 2021 is 26 April, 2021. Due to the Covid-19 public health emergency, potential travel restrictions may necessitate that finalists be interviewed online.

More information can be found on:

Czech Doctoral Fellowship

For more information about the Faculty of Arts at the University of Alberta, click here:

University of Alberta, Faculty of Arts


Nabídka stipendijního pobytu na National Institutes of Health/National Institute of Child Health and Human Development (Bethesda, USA)

Nabídka je určena studentům doktorského studijního programu (Ph.D.) lékařských fakult a Přírodovědecké fakulty UK.

Kandidáti předloží na základě doporučení fakultní oborové rady děkanovi fakulty projekt svého výzkumu v oblasti biomedicíny a dalších lékařských oborů, děkan nominaci předá prorektorovi UK pro zahraniční styky a mobilitu.


V případě schválení projektu Univerzitou Karlovou i partnerskou institucí obdrží doktorand stipendium NICHD, které pokryje jeden až dva roky výzkumné práce pod vedením tamního školitele.

Kandidáti musí mít ukončený alespoň jeden rok doktorského studia a k výběrovému řízení předloží v angličtině životopis, vědecký záměr, výpis studijních výsledků za celé vysokoškolské studium a dva doporučující dopisy.

Nabídka se týká následujících výzkumných programů: gynaecology, bone and extracellular matrix branch, cell biology and metabolism, cellular regulation and metabolism, developmental and molecular immunity, developmental endocrinology and genetics, developmental neuroscience, genomics of differentiation, molecular medicine, perinatal research and obstetrics, physical biology, reproductive and adult endocrinology, nervous system development and plasticity, physical biochemistry.


Přihlášky lze podávat kdykoli v průběhu akademického roku.

Bližší informace o NICHD se nacházejí na webové adrese http://www.nichd.nih.gov/


Stipendia Vanderbilt University, USA

Vanderbilt University nabízí možnost PhD studia v oboru biomedicína. Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách univerzity:

https://medschool.vanderbilt.edu/bret/


Baden-Württemberg-Stipendium

Baden-Württemberg-STIPENDIUM je stipendijní program podporující mezinárodní výměnu univerzitních studentů, studentů středních škol a absolventů odborných škol. Ročně udělí kolem 1200 stipendií na podporu zahraničních pobytů.

http://www.bw-stipendium.de/


Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových

Stipendijní nabídka Nadačního fondu  Martiny a Tomáše Krskových, který poskytne až 10 stipendií pro mladé talentované studenty na prestižních univerzitách ve Velké Británii a USA.

Stipendium je určeno k úhradě školného po dobu 1 roku studia magisterského programu.


Finační podpora je určena studentům, kteří byli přijati na magisterské studium technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie na univerzitách Harvard, Oxford, Cambridge, Caltech, Chicago, Columbia, MIT, Princeton, Stanford a UC Berkeley.

Přihlášky se podávají během celého roku.

Bližší informace je k dispozici na http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=4412


Nadace Gerda Henkel Stiftung/ The Gerda Henkel Foundation, Německo

Nadace Gerda Henkel Stiftung/Gerda Henkel Foundation se sídlem v Düsseldorfu nabízí stipendijní programy.

Týkají se historických humanitních věd, zejména historie, archeologie, dějin umění, právních dějin apod.


Podrobnosti k aktuálně nabízeným programům včetně přihlášek jsou k dispozici na webové adrese nadace:

http://www.gerda-henkel-stiftung.de


BAYHOST - stipendia na bavorských univerzitách

BAYHOST (Das Bayerische Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa) - podpora spolupráce mezi bavorskými univerzitami a univerzitami ze zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy:

Nabídka stipendií

http://www.uni-regensburg.de/bayhost/


Česko-německý fond budoucnosti

Stipendijní program Česko-německého fondu budoucnosti je určen pro české a německé studenty, kteří by chtěli během studijního pobytu v sousední zemi pracovat na projektu s česko-německou tematikou.

Délka pobytu je 10 měsíců, tzn. dva semestry. Výše stipendia činí 650 € měsíčně plus jednorázový příspěvek na náklady ve výši 650 €.

O stipendium se mohou ucházet studenti a doktorandi humanitních a společenskovědních oborů.

Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium pro následující akademický rok je 15. 12.


Podrobné informace včetně přihlášky ke stažení najdete na internetových stránkách:

http://www.fondbudoucnosti.cz/


Huygens Scholarship Programme

Huygens Scholarship Programme Nizozemského Ministerstva školství nabízí talentovaným studentům možnost studia na nizozemských univerzitách. Přihlásit se mohou studenti do 35 let ze všech zemí světa. Program je zaměřen na studenty, kteří chtějí zakončit svá bakalářská nebo magisterská studia v Nizozemsku.

Podrobné informace včetně přihlášky lze nalézt na webové stránce www.nuffic.nl/hsp


Stipendia Herderova institutu/Herder-Institut Marburg/SRN - Centrum pro historický výzkum střední a východní Evropy

Herderův institut v Marburgu byl založen v roce 1950. Působí jako jedna z centrálních německých vědeckých institucí se zaměřením na výzkum historie a kultury střední a východní Evropy. Institut je členem "Leibniz-Gemeinschaft". http://www.herder-institut.de


Více informací ke stipendiím na:

http://www.herder-institut.de/startseite/stipendienprogramme.html


Program CEEPUS

CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na spolupráci v rámci sítí univerzit.

Členské země programu jsou: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracuje Priština- Kosovo.

Program je určen pro pregraduální a postgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol.

Stipendium lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo jako tzv. frremover.

www.dzs.cz


Program AKTION

AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru.

Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech.

Poskytuje stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách.

www.dzs.cz


DAAD

DAAD je jednou z největších organizací na světě zabývající se výměnou pracovníků na poli vědy. Organizace byla založena v roce 1925 a hlavní sídlo má v německém Bonnu.

Uděluje stipendia pro uchazeče ze zahraničí, podporuje vynikající studenty během jejich působení na německých vysokých školách a výzkumných institutech.

Uchazečům z České republiky je každoročně uděleno kolem 150 stipendií.

http://www.daad.cz/


The Europaeum

Europaeum je sdružení deseti prestižních evropských univerzit, mezi něž patří i UK. Studentům členských univerzit hradí účast na některých svých aktivitách, např. pobyty na letních školách či workshopech. Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách

http://www.europaeum.org/europaeum/


Nadace Open Society Fund Praha

V rámci grantového programu Vzdělávání a mladí lidé uděluje Nadace OSF stipendia studentům a studentkám vysokých škol, jež jim umožňují studovat na prestižních zahraničních školách a získávat mezinárodní zkušenosti. Aktuální nabídky najdete na webových stránkách nadace

http://www.osf.cz/stipendia/


Stipendia Fulbrightova programu

Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým studentům, kteří již získali bakalářský titul, příležitost studovat či provádět výzkum v USA. Přihlášky do jednotlivých programů je možné podávat ve všech oborech s výjimkou MBA a klinické medicíny.

Výběrové řízení se pro každý program koná jednou ročně, obvykle na podzim nebo v zimě pro pobyt v následujícím akademickém roce.

Podrobné informace o stipendiích najdete na webových stránkách Fulbrightovy komise:

http://www.fulbright.cz/stipendia


Mezinárodní visegrádský fond

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Členskými státy jsou: Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko.

Fond má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce.


Visegrádská stipendia: Jsou určena ke studiu v magisterských studijních programech a k postgraduálnímu studiu/výzkumu na dobu 1 až 4 semestrů na všech akreditovaných veřejných nebo soukromých univerzitách nebo akreditovaných pracovištích Akademie věd v zemích V4, resp. v dalších zemích.

Podrobné informace najdete na webových stránkách fondu:

visegradfund.org/


German Study Center

GERMAN STUDY CENTER je německá jazyková škola zaměřena na studenty, kteří se chtějí naučit německý jazyk a přitom pracovat v Německu.

Podrobné informace najdete na webových stránkách organizace:

www.germanstudycenter.de

Informační leták

Plakát


Stipendia na studium v Bavorsku - Jahresstipendien des Freistaates Bayern 2019/20

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol mj. z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole.

Stipendium se uděluje na dobu jednoho akademického roku a může být následně na základě žádosti maximálně dvakrát prodlouženo (dohromady na tři roky). Stipendium vyplácené ve 12 měsíčních splátkách je 8.820 eur (měsíčně 735 eur).

Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2019/20: 1. 12. 2018

Více informací

Poslední změna: 12. únor 2021 09:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám