Členství v mezinárodních univerzitních organizacích

Univerzita Karlova se významně podílí na činnosti celé řady prestižních mezinárodních organizací a univerzitních sítí. Zapojuje se do aktivit za účelem společného vytváření vysokoškolského vzdělávacího prostoru a zviditelnění své pozice ve světovém kontexu. Pořádá či spoluorganizuje řadu významných akcí, kterých se aktivně účastní jak studenti, tak akademičtí pracovníci.Univerzita Karlova (dále UK) se významně podílí na činnosti 13 prestižních mezinárodních organizací a univerzitních sítí. Zapojuje se do aktivit za účelem společného vytváření vysokoškolského vzdělávacího a výzkumného prostoru, vědeckých sítí, sdílení příkladů dobré praxe a zviditelnění své pozice na světové scéně. Univerzita Karlova ve spolupráci s mezinárodními organizacemi pořádá či spoluorganizuje řadu významných akcí, kterých se aktivně účastní jak studenti, tak akademičtí pracovníci.


UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe

CG – Coimbra Group

The Europaeum

EUA – European University Association

LERU CE7

CELSA – Central Europe Leuven Strategic Alliance

EAIE – European Association for International Education

IFPU – International Forum for Public Universities

The Magna Charta Observatory

EUF – European University Foundation

EARMA – European Association of Research Managers and Administrators

IAU – International Association of Universities

The Forum on Education Abroad


UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe

Sídlo: Brusel, Belgie

Prezident: Luciano Saso

Generální tajemník: Kris Dejonckheere

Webové stránky: www.unica-network.eu


UNICA, která byla založená v roce 1990, je mezinárodní síť, která sdružuje 49 univerzit z 36 hlavních měst Evropy a zahrnuje více než 1 800 000 studentů a 150 000 zaměstnanců. Od roku 2009 se UNICA stala členem EUA a od roku 2016 je členem IAU.


Cílem organizace je akademická spolupráce mezi členy, rozpracování a implementace Boloňského procesu a usnadnění integrace univerzit ve střední Evropě a východní Evropě do Evropského vysokoškolského vzdělávacího prostoru. Vrcholným shromážděním je General Assembly (Generální shromáždění), které na doporučení Řídícího výboru volí, navrhuje budoucí strategie a napomáhá je realizovat. Jejím záměrem je zvýšení počtu studentů ze zámoří, důraz na viditelnost univerzitní sítě. UNICA zprostředkovává stanoviska a názory členských univerzit evropským institucím i národním vládám. Svým členům poskytuje informace o evropských programech a iniciativách a podporuje projekty založené na vzájemné spolupráci. Univerzita Karlova se stala členem této organizace v roce 2002. Poprvé v roce 2008 Univerzita Karlova pořádala zasedání ředitelů knihoven univerzitní sítě UNICA.


V čele UNICA je prezident Prof. Luciano Saso a Řídící výbor (Steering Committee, který je 5 členný). V listopadu 2017 na Generálním shromáždění UNICA) byl po druhé do Řídícího výboru zvolen rektor UK Prof. Tomáš Zima. Pravidelná je účast rektora UK na zasedáních Řídícího výboru a Generálního shromáždění.


CG – Coimbra Group

Sídlo: Brusel, Belgie

Předseda: Ludovic Thilly

Ředitelka sekr.: Inge Knudsen

Webové stránky: www.coimbra-group.eu


CG je síť nejstarších univerzit v Evropě (rok založení 1985, vstup UK v roce 1991) sdružující 38 evropských, vědecky orientovaných univerzit ve 22 evropských státech. Jedná se o univerzity s dlouholetou tradicí a na vysoké mezinárodní úrovni. Jejím posláním je akademická, vědecká a kulturní spolupráce, spolupráce při vytváření „Centre d´Excellence“ ve vzdělávání a vědě a spoluvytváření evropského vysokoškolského vzdělávacího prostoru s cílem zviditelnění pozic evropských univerzit ve světovém kontextu. Její činnost je koordinována od r. 2015 pomocí 11 pracovních skupin, které nahradily dosavadní „Task Forces“.


Organizační uspořádání:

Nejvyšším orgánem Coimbra Group je Generální shromáždění, které se skládá z rektorů, členských univerzit. V čele CG stojí čestný prezident (honorary president) a sedmičlenná rektorská poradní skupina (Rector´s Advisory Group) a Výkonná rada (Executive Board). V čele Výkonné rady (Chair) stojí prof. Ludovic Thilly ,Université Poitiers.


UK se aktivně zapojuje od svého vstupu do činnosti CG. Mezi významné dokumenty patří: dokument Coimbry Group k programu Evropské komise „HORIZONT 2020“ (2013), „Position paper on the Erasmus+ Programme“ (2014). Začátkem roku 2017 GC vydala a již zveřejnila další position paper zaměřený na interim hodnocení H2020 a další směřování rámcových programů. V roce 2017 byl zpracován Coimbra Group poziční materiál k 9. Rámcovému programu EU. EK toto pozitivně hodnotila a požádala UK spolu s dalšími zpracovateli, aby rozpracovala předložené návrhy. V reakci na pandemii COVID vzniko v rámci CG několik pracovních skupin pro mezinárodní spolupráci, na kterých UK aktivně participovala.


V roce 2021 se Výroční konference uskutečnila v červnu v rámci UK.


The Europaeum

Sídlo: Oxford, Velká Británie

Předseda Board of Trustees: Lord Patten

Výkonný předseda: Andrew Graham

Výkonný ředitel: Hartmunt Mayer

Webové stránky: www.europaeum.org


Univerzitní síť konsorcia Europaeum tvoří v současné době 12 prestižních univerzit (University of Oxford, Université Paris I. Panthéon-Sorbonne, Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, Geneva, Universiteit Leiden, Univerzita Karlova, Universidad Complutense Madrid, Helsingin Yliopisto Helsinki, Jagiellonian University Krakov, University of Pompeu Fabre, Barcelona a nově University of St. Andrews. Institute of Political Studies, Catholic University of Portugal jako přidružený člen). V červenci 2017 byl přijat jako „special member – dočasný člen“ – Central European University.


Europaeum bylo založeno v roce 1992 jako sdružení evropských univerzit a Univerzita Karlova byla přijata jako osmý člen v roce 2000 na zasedání Europaea v Praze. Konsorcium se zaměřuje na evropskou problematiku. Formy spolupráce zahrnují vytváření nových akademických pracovišť, hostující profesorská místa, přednáškové pobyty, organizování letních škol pro studenty a doktorandy z členských univerzit, účast v projektech v rámci společných výukových programů, vytváření vědeckých projektů, obsazování stipendií v rámci Scholarships Scheme, publikování, účast na workshopech, jarních a letních školách, PhD. programech a nepochybně formace a vzdělávání budoucích vůdčích osobností Evropy.


Organizační uspořádání:

Ve správních orgánech konsorcia jsou zastoupeny všechny univerzity. Celkové směřování je zastřešeno „Board of Trustees“. V čele konsorcia stojí Vědecká rada, zastoupená rektory a nominovanými zástupci, Řídící výbor a Koordinační skupina, zastoupená vedoucími zahraničních referátů. UK má zástupce ve všech úrovních. V Board of Trustee je rektor UK prof. Zima a ve Výkonném výboru (Executive Committee) prof. Lenka Rovná.


V roce 2000 se na UK uskutečnilo zasedání Rady Europaea, UK byla přijata za člena.


V akademickém roce 2012/13 otevřela Univerzita Karlova (IMS FSV UK) pod patronací EUROPAEUM a ve spolupráci s Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a University of Leiden novou magisterskou specializaci evropských studií EUROPAEUM (evropská politika, soudobé dějiny Evropy, Evropa v mezinárodních vztazích) „European Politics and Society“. V roce 2016 došlo k rozšíření o Jagiellonian University v Krakově a Pompeu Fabra University v Barceloně.

Absolventi specializace obdrží vedle magisterského diplomu domovské univerzity i certifikát vydaný konsorciem univerzit EUROPAEUM v Oxfordu. Vyvrcholením všech těchto aktivit byla akreditace Joint Degree programu „European Politics and Society“, jedná se o první Joint Degree program na UK, který UK koordinuje (UK, Leiden, Pompeu Fabra, Jagiellonian University v Krakově). V září 2017 slavnostně zahájili studium v programu noví studenti za přítomnosti zástupců všech účastnických univerzit. První studenti nového programu započali své studium na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v letošním zimním semestru. Na programu se podílí univerzity v Krakově, Barceloně a Leidenu. Karlova Univerzita hraje prestižní roli koordinujícího partnera konsorcia. Akademickým garantem programu je prof. Lenka Rovná.


Mezi proběhlé akce patřil např. seminář “Crisis in European Values?”, který se uskutečnil ve dnech 16.-18.2.2017 v Praze. Dále seminář v Bruselu “Policy-Making inside Europe?”

6. - 8.3.2017. V neposlední řadě též workshop “Religion, Conflict, Secularism and Tolerance: 500 years after Wittenberg” ve dnech 20.-22.4.2017 v Oxfordu, V lednu 2017 se v Oxfordu uskutečnilo zasedání Řídícího výboru.


Ve dnech 29. – 30. září 2017 se uskutečnila na Univerzitě v Oxfordu mezinárodní konference k 25. výročí vzniku univerzitní sítě konsorcia EUROPAEUM, na které vystoupil jako jeden z hlavních řečníků rektor UK profesor Tomáš Zima. Hlavní témata slavnostní konference představovala otázka akademických svobod v nových časech a nové výzvy. Rektor Tomáš Zima přednesl příspěvek v panelu „Jakým novým výzvám od vzestupu liberalismu čelí akademický sektor”.


Konference zahájila další etapu vývoje a užší spolupráci v rámci Europaea vytvořením doktorandské specializace se zajímavými stipendii. Jedná se nový program Europaeum Scholars Programme pro doktorandy, který bude probíhat ve spolupráci 4 univerzit – Univerzity Karlovy, University of Oxford, Universiteit Leiden a Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva. Program je určený pro studenty doktorandy z humanitních oborů, jejichž práce se dotýká evropských studií (antropologie, mezinárodních vztahů, evropského práva, mezinárodního práva, sociologie, politologie, historie, mezinárodních ekonomických vztahů, historie, religionistiky, humanitních studií atd.).


Dne 23. 10. 2017 se na Karlově Univerzitě uskutečnil seminář EUROPAEUM, na kterém byl účastníkům představen tento nový Program pro doktorandy. Program byl zahájen od ledna 2018. Do tohoto programu byla přijata 1 doktorandka FSV UK.


V roce 2018 probíhala pravidelná jednání Board of Trustees.


EUA – European University Association

Sídlo: Brusel, Belgie

Generální tajemník: prof. Rolph Tarrach

Webové stránky: www.eua.be


Evropská univerzitní asociace vznikla sloučením Konference evropských rektorů (CRE) a Konfederací rektorů Evropské unie v roce 2001. Vzhledem k tomu, že Univerzita Karlova byla členem CRE, přešlo její členství automaticky do této nově vzniklé asociace. Členskou základnu tvoří nejvyšší představitelé univerzit (rektoři, prezidenti, vice - prezidenti), národní rektorské konference, univerzitní asociace a univerzitní sítě vysokoškolských vzdělávacích institucí. Patří k jedné z nejvýznamnějších organizací ovlivňující vysokoškolskou a vědeckou politiku Evropské unie. Evropská univerzitní asociace má 850 členů ve 47 evropských zemích. Asociace poskytuje také jedinečnou expertizu vysokoškolského vzdělávání a vědy jakož i zázemí pro výměnu představ a zkušeností. Výsledky práce v EUA jsou přístupné pro jejich členy, partnery v podnikání, a to v průběhu konferencí, seminářů, pomocí webových stránek a publikací. EUA se plně ztotožňuje s hodnotami a principy vyhlášenými v roce 1998 Magnou Chartou. Dalšími strategickými partnery jsou Academic Cooperation Association (ACA), Association of Commonwealth Universities (ACU), International Association of Universities (IAU) a International Association of University Presidents (IAUP), UNESCO a OECD.


Organizační uspořádání:

Orgány asociace jsou Executive Board (je osmičlenný složený ze současných nebo bývalých rektorů či prezidentů), Council (je složen z rektorů nebo prezidentů národních rektorských konferencí), Sekretariát a Generální shromáždění. Za Českou republiku působí v Council prof. Mikuláš Bek, stálý reprezentant České rektorské konference.


EUA se vyjadřuje k aktuálním otázkám a vývoji v Evropě. Aktuálně např. k Brexitu a jeho dopadům na mobilitu a vědecký výzkum.


LERU CE7

LERU (League of European Research Universities) má v současnosti 23 členů. LERU CE7 je zkratka středoevropské aliance (UK, University of Begrade, University of Eotvos Lorand, University of Ljubljana, University of Tartu, University of Warsaw and University of Zagreb), která byla při LERU vytvořena, a která sdružuje univerzity ze střední a východní Evropy. Univerzity ve střední a východní Evropě trpí problémy souvisejícími s implementací H2020, nízkou mírou úspěšnosti v tomto programu a čelí dalším výzvám s tím spojených, stejně jako členské univerzity LERU. LERU CE7 chce těmto výzvám čelit společně a stanovovat společný postup při jejich řešení. 12. 1. 2017 byla UK přizvána k jednání LERU CE7 v Lovani, kde se diskutovaly parametry nového rámcového programu. V únoru se prof. R. Wildová zúčastnila zasedání LERU CE7 k doktorským studiím v Maďarsku, v březnu se v Bruselu zúčastnil rektor T. Zima 15tiletého výročí LERU. Další jednání na úrovni rektorů či jejich zástupců proběhlo v dubnu ve Varšavě a v září v Dubrovniku. V červnu 2018 byla stanoviska UK k novému 9. Rámcovému programu EU prezentována v Bruselu.

Členství v této organizaci je zatím bezplatné. Ve dnech 21. – 22. 9. se uskutečnilo LERU-CE7 na University of Warsaw. 1 zástupce UK se pravidelně účastní LERU doctoral summer school.


CELSA – Central Europe Leuven Strategic Alliance

Sekretariát: University of Leuven, Belgie

Generální tajemník: prof. Danny Pieters

Webové stránky: celsalliance.eu


CELSA byla založena v dubnu 2016 a UK patří mezi její zakládající členy. Uskupení sdružuje strategické partnery KU Leuven ve střední a východní Evropě. Cílem této organizace je podávání společných vědeckých projektů do Horizontu 2020 a Erasmus+, za účelem rozšiřování vědecké excelence a hledání společných řešení problémů, který EU v současnosti čelí. CELSA rovněž organizuje workshopy a školení, které slouží k výměně best practice mezi jejími členy. V červnu 2017 se konalo zasedání výkonné rady v Praze, prezidentem byl zvolen rektor T. Zima. V roce 2017 do CELSA přibyl nový člen University of Tartu. V dubnu 2018 hostila UK PhD. Academy na soft skills pro doktorandy). Na konci ledna 2017 byla vyhlášena první výzva tohoto fondu CELSA Research Fund (příspěvek 60 000 EUR pro rok 2018). UK získala 2 projekty, které jsou realizovány na FaF a PřF. V další výzvě na jaře 2018 UK získala dva projekty, které jsou od října řešeny na FF a PřF. Třetí a zatím poslední výzva byla uzavřena v polovině listopadu a probíhá hodnocení podaných projektů.

Zástupcem za UK je prof. Lenka Rovná a kontaktní osobou Adéla Jiroudková.


EAIE – European Association for International Education

Sídlo: Amsterdam, Nizozemí

Výkonný ředitel: Sabine Pendl

Webové stránky: www.eaie.org

Členský příspěvek: členství je individuální (210,- EUR/osoba) – příspěvek je zpravidla hrazen z ukazatele D a z prostředků ERASMUS+.


EAIE je nezisková organizace, která byla založena v roce 1989 v Amsterdamu. Jejím hlavním cílem je přispívat k internacionalizaci jak v Evropě, tak na celém světě, a to naplňováním potřeb profesionálů vysokoškolského vzdělávání. V současné době má více než 2500 členů z více než 80 států. Sdružuje pracovníky z oblasti mezinárodního vzdělávání – od rektorů po profesory a mezinárodní koordinátory, kteří odpovídají za internacionalizaci, implementaci Boloňského procesu, využívání evropských programů a dalších aktivit na svých vysokoškolských institucích. V průběhu roku jsou pořádány manažerské kurzy jak pro začátečníky, tak pro pokročilé, výkonná fóra, veletrhy, konference, atd.


Organizační uspořádání:

Vedení EAIE se skládá z prezidenta, viceprezidenta, výkonného ředitele, představenstva a generální rady. Nejvyšším zasedáním EAIE jsou Výroční konference, jádro tvoří profesionální a odborné sekce, které nabízí přednášky po dobu konference, workshopy. Je vytvořen prostor pro posterové prezentace, návštěvy univerzit v pořádající zemi. Součástí Výroční konference je i vzdělávací veletrh.Od roku 2011 se UK pravidelně zúčastňovala Výročních konferencí a zejména vzdělávacích veletrhů. Výroční konference EAIE a zejména účast na vzdělávacích veletrzích přináší UK možnost navazování kontaktů, diskutovat o nové univerzitní a fakultní spolupráci, spolupráci v rámci programu Erasmus+, vytváření společných studijních programů, propagovat studijní cizojazyčné programy. V roce 2014 se Výroční konference konala v Praze na Univerzitě Karlově. UK se aktivně účastnila příprav a průběhu zasedání.


V roce 2015 se konala 28. Výroční konference v Glasgow (od 15. – 18. září). UK se zúčastnila na konferenci a prezentovala se na stánku Study in the Czech Republic, organizovaný DZS MŠMT ČR. V roce 2016 se Výroční konference uskutečnila v Liverpoolu (12. - 16. 9. 2016) a v roce 2017 v Seville ve Španělsku (12. 9. – 15. 9. 2017). V roce 2018 se výroční konference uskutečnila ve švýcarské Ženevě (11. – 14. 9. 2018).IFPU – International Forum for Public Universities

Sídlo: Nankai, Čína

Prezident: Gong Ke

Generální tajemník: Naijia Guan

Webové stránky: www.ifpu-fiup.org


V roce 2007 Univerzita Karlova přijala členství v nově vzniklé mezinárodní nevládní organizaci a stala se tak jednou ze zakládajících univerzit. K přijetí za člena došlo na ustavujícím zasedání organizace v říjnu roku 2007 na univerzitě Montréal. Hlavním posláním organizace, která sdružuje 20 veřejných univerzit v Evropě, Asii, Africe, v Severní a Jižní Americe, je spolupráce v oblasti doktorského studia a vědeckého výzkumu. IFPU/FIUP podporuje nové formy spolupráce, organizování kurzů, seminářů, školících programů. Napomáhá k vytvoření meziuniverzitních vědecko – výzkumných skupin zaměřených na nadnárodní problémy, jako je životní prostředí nebo veřejné zdraví.


Organizační uspořádání:

Sídlo Fora se nalézalo na Université de Montreal, Kanada, od roku 2013 bylo přeloženo na Nankai University, ČLR. V čele Fóra stojí prezident, dále pracuje pětičlenný výbor a sekretariát. V roce 2009 byl jmenován členem Výboru prorektor prof. Jan Škrha.


Od roku 2008 zorganizovala IFPU/FIUP řadu letních škol určených pro doktorandy. IFPU vytvořila 2 vědecké projekty: Languages a Human Ecology. Kontaktní osoba za UK projektu Human ecology se stal pan prof. Bedřich Moldan, CŽP UK, a projektu Languages se stala paní prof. Čeňková.


UK hostila v roce 2011 V. Výroční konferenci IFPU. V roce 2012 se konala VI. Výroční konference IFPU v Rabatu, Maroko. Během zasedání byly projednány organizační záležitosti týkající se budoucnosti IFPU. Předsednictvo a sekretariát byly přeloženy do Číny na Nankai University. Nové sídlo převzalo v roce 2013 aktivity z Montrealu. V roce 2016 se zasedání konalo opět v Nankai, za UK se zúčastnil UK pror. Škrha.


Ve dnech 27. – 28. 11. 2017 se uskutečnilo výroční zasedání IFPU v Praze na UK pod předsednictvím prorektora prof. J. Škrhy. Hlavním tématem setkání byl vztah mezi vzděláváním a vědeckým výzkumem. Jednání se zúčastní proděkani FF, FSV, MatFyz, PřF a PedF UK. V tomto roce se výroční zasedání uskutečnilo na University of Lodz (16. – 17. 11. 2018).


The Magna Charta Observatory

Sídlo: Bologna, Itálie

Prezident: Sijbolt Noorda

Generální tajemník: Carla Pazzaglia

Webové stránky: www.magna-charta.org


V čele Charty stojí prezident a Rada, která je pětičlenná a sekretariát. Rada má hlavní roli při naplňování a udržování hlavních cílů Charty.


Univerzita Karlova podepsala Prohlášení Magna Charta Universitatum v roce 1988 a tím byla zařazena mezi ostatní univerzity, které podepsaly. Nejedná se však o klasické členství.


Iniciátory založení Magna Charta Observatory byla Universita di Bologna, nejstarší univerzita v Evropě, a European University Association (EUA). Cílem organizace je podpora, obhajoba a posílení základních principů a hodnot, zejména institucionální autonomie univerzit a udržování jejich akademických svobod. Prohlášení Magna Charta podepsalo od roku 1998 již 720 univerzit z 80 zemí světa. Charta spolupracuje s národními, evropskými a mezinárodními organizacemi.


Prohlášení Magna Charta Universitatum bylo podepsáno v Boloni v roce 1988 u příležitosti 900. výročí založení univerzity v Boloni a podepsalo ji 388 rektorů z univerzit na celém světě. Rektoři vyhlásili základní principy, na nichž musí nyní a v budoucnu spočívat úloha univerzit. Charta spolupracuje s národními, evropskými a mezinárodními organizacemi.

V roce 2013 se konalo Výroční zasedání v Bologni u příležitosti 25. Výročí založení Magny Charty na téma "Universities, Students and Societies - Connecting Academic Freedom and Creative Cities", kterého se zúčastnili nejvyšší představitelé světových univerzit. V roce 2018 se konalo výroční zasedání v Salamance u příležitosti 30. výročí Magny charty. Za Univerzitu Karlovu se jednání zúčastnila prorektorka prof. R. Wildová.


EUF – European University Foundation

Sídlo: Château de Munsbach, Lucembursko

Generální tajemník: Prof. Christoph Ehmann

Webové stránky: www.uni-foundation.eu


EUF je projekt podporovaný Evropskou komisí (z programu Erasmus+). Má 21 členských univerzit. Valné shromáždění jmenuje Řídící výbor, jehož členové pracují úzce s generálním tajemníkem na rozvoji EUF. Členem za UK je prorektor prof. Jan Škrha, který se pravidelně účastní zasedání Valného shromáždění. Spolupráce mezi členy je uskutečňována pomocí koordinátorů (za UK Ivana Herglová a Lenka Škrábalová z OZV) a sekretariátu. Kromě toho fungují projektoví koordinátoři, kteří spolu připravují návrhy projektů EU – „EUF Project Incubator“ (za UK Ivana Herglová, vedoucí Evropské kanceláře). Členství v organizaci bylo schváleno v srpnu 2015.


V rámci EUF byl v roce 2004 založen: European University Foundation - Campus Europae (EIF - CE). Campus Europae (2004) je program zaměřený na stanovení nových standardů pro zlepšení studentské mobility. Sídlo je v Munsbachu. Webové stránky: www.campuseuropae.org.


7. 3. 2018 se konalo v Praze na Univerzitě Karlově Board of Directors meeting EUF, na kterém došlo ke schválení nového statutu EUF a financování. EUF Coordinators se uskutečnilo 22. – 23. 11. 2018 v Bruselu.


EARMA – European Association of Research Managers and Administrators

Sídlo: Brusel, Belgie

Předsedkyně: Ms. Sharon Bailey (EARMA chair)

Webové stránky: www.earma.org


EARMA je evropské uskupení manažerů a administrátorů ve vědě a výzkumu. EARMA pořádá pro své členy řadu zajímavých a významných konferencí, workshopů a školení, jejichž cena není zahrnuta v členském poplatku 9010 EUR ročně. Členy těchto asociací jsou ty nejprestižnější evropské univerzity.

Ve dnech 24. - 26. dubna 2017 se uskutečnila ve městě Valetta na Maltě 23. výroční konference Evropského sdružení výzkumných manažerů a administrátorů (European Association of Research Managers and Administrators, EARMA). Konference se zabývala managementem a administrací rámcového programu Horizont 2020 a zlepšováním úspěšnosti uchazečů v projektech. Soustředila se na excelentní vědu a funkci vědy ve společnosti jako přínosu s jejími průlomovými objevy v Evropě. 24. Výroční konference se uskutečnila v Bruselu (16. – 18. 4. 2018), kde se za UK účastnila vedoucí odboru pro vědu a výzkum a díky projektu HR Award také několik projektových manažerů z fakult.


IAU – International Association of Universities

Sídlo: Paříž, Francie (UNESCO House)

Předsedkyně: Pam Fredman

Webové stránky: www.iau-aiu.net


IAU byla založena v roce 1950 pod záštitou UNESCO jako světová asociace vysokoškolských vzdělávacích institucí. Sdružuje 560 vysokoškolských institucí a 32 členských organizací. Napomáhá institucím dosahovat a uskutečňovat své cíle za pomoci mezinárodní spolupráce a při respektování svých identit a rozmanitostí. Základním dokumentem je Zakládací charta, která zahrnuje základní principy pro univerzity, které mají právo poskytovat vzdělání a vědomosti, být tolerantní k odlišným názorům a rozhodovat se svobodně bez politického vměšování.


Oblasti, kterým IAU věnuje mimořádný zájem a organizuje společné semináře či konference, jsou: internacionalizace ve vysokoškolském vzdělávání, udržitelný rozvoj, vstupy a výstupy ve vysokoškolském vzdělávání, interkulturní dialog.


Počet členských organizací, se kterými IAU spolupracuje, dosáhl 27. Členské organizace mají právo volit a účastnit se zasedání Výkonného výboru IAU. UNICA je rovněž zastoupena v této mezinárodní univerzitní asociaci.


Organizační uspořádání:

V čele organizace je Výkonný výbor, Administrativní rada a Sekretariát. Prezident Výkonného výboru je zároveň i prezidentem IAU. Další členové Výkonného výboru jsou 4 vice-prezidenti. V čele Administrativní rady stojí prezident a 14 členů, představitelů zahraničních univerzit, zastupujících jednotlivé kontinenty. Generální konference se konají každoročně a jsou vždy tematicky vymezeny.


Z titulu členství proběhla v září 2003 v Praze konference Mezinárodní asociace univerzit ve spolupráci s Centrem pro životní prostředí UK na téma “Udržitelného rozvoje ve vzdělávání”. Konferenci zahájil rektor UK a na Plenárním zasedání vystoupil s projevem prof. Bedřich Moldan. Před konferencí se uskutečnilo zasedání Rady Mezinárodní asociace univerzit. Celkem se akcí zúčastnilo cca 150 osob. V posledních letech se UK zasedání neúčastnila.

V roce 2013 spolupracovala UK na projektu Impact of the Global Economic Crisis on Higher Education Leadership and Management Challenges.


The Forum on Education Abroad

Sídlo: Pensylvánie, USA

Předsedkyně: Melissa Torres

Webové stránky: forumea.org


The Forum on Education Abroad je nezisková asociace uznávaná Ministerstvem spravedlnosti a Federální obchodní komisí jako organizace pro rozvoj standardů pro oblast vzdělávání v zahraničí. Nachází se v areálu univerzity Dickinson v Carlisle v Pensylvánii. Společnost byla založena v roce 2001 a nyní se může pochlubit téměř 650 institucionálními členy, kteří společně zastupují 90% studentů z USA, kteří studují v zahraničí. Členové jsou primárně univerzitami a univerzitami v USA, organizacemi poskytovatelů programů, zahraničními hostitelskými institucemi a programy a affiliacemi, které poskytují služby oboru. Mezi cíle organizace patří stanovení standardů správné praxe, provádění výzkumu s cílem zhodnotit výsledky vzdělávání v zahraničí a shromažďovat užitečná data, podporovat dokonalost v navrhování učebních osnov a obhajovat vzdělání v zahraničí na všech úrovních.Poslední změna: 7. květen 2021 10:25 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám