Studenti a absolventi převzali Cenu rektora Univerzity Karlovy

Studenti a absolventi převzali Cenu rektora Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 26. ledna 2012 – Sedm studentů a absolventů Univerzity Karlovy získalo ve čtvrtek 26. ledna 2012 v Malé aule Karolina Cenu rektora. Zvláštní vyznamenání se uděluje jednou ročně nejlepším studentům bakalářských a magisterských studijních programů, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti.


„Rektor Univerzity Karlovy rozhodl o udělení ceny za akademický rok 2010/2011 celkem sedmi laureátům. Ocenění dostávají diplom, který osvědčuje udělení ceny, a také peněžitou odměnu,“ vysvětlil prorektor pro studijní záležitosti doc. ThDr. Martin Prudký. „Z vašeho úspěchu máme radost také my, jsme rádi, že na univerzitě nacházíme studenty, kteří si zaslouží tuto cenu,“ pogratuloval všem oceněným prorektor Prudký.


Cena prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů


MUDr. Ondřej Vyčítal – Lékařská fakulta Plzeň (magisterské studium)

Ondřej Vyčítal absolvoval magisterský studijní program všeobecné lékařství k 2. 6. 2011. Studoval s vynikajícími studijními výsledky – průměr za celé studium 1,16. V průběhu studia absolvoval v roce 2007 měsíční stáž na Experimental Surgery researche laboratories at the University of Regensburg Medical Center in Regensburk, Germany – přednosta prof. E. K. Geissler, PhD.; a v roce 2008 měsíční stáž na Klinik und Poliklinik für Chirurgie, Klinikum der Universität Regensburg (oddělení břišní chirurgie) – přednosta prof. H. J. Schlitt. V letech 2008–2011 se podílel na výzkumných a experimentálních projektech CHK FN Plzeň. Je spoluautorem pěti publikací a mnoha přednášek.


Bc. Lucie Nováčková – Lékařská fakulta Hradec Králové (bakalářské studium)

Lucie Nováčková s vyznamenáním absolvovala bakalářské kombinované studium ošetřovatelství, obor všeobecná sestra k 13. 6. 2011. Po celou dobu studia patřila k vynikajícím studentům a byla hodnocena pouze známkami výborně, včetně bakalářské práce a státní závěrečné zkoušky. Lucie Nováčková pracuje jako staniční sestra na Resuscitační a víceoborové jednotce intenzivní péče v Oblastní nemocnici v Kolíně. Během studia zúročila i zkušenosti z dvouletého pracovního pobytu ve Velké Británii v Kentu v nemocnici Medway Maritime Hospital Gillingham, kde pracovala na jednotce intenzivní péče. Od roku 2009 působí jako lektorka ARIP v Oblastní nemocnici Kolín v odborném a speciálním modulu, od roku 2011 se podílí jako lektor na kurzu Kardiopulmonální resuscitace v Oblastní nemocnici Kolín.


Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů


Mgr. Petr Kohout – Přírodovědecká fakulta (magisterské studium)

Petr Kohout absolvoval navazující magisterský studijní program biologie, obor anatomie a fyziologie rostlin k 19. 9. 2011. Ještě před obhájením diplomové práce byl prvním autorem impaktované publikace (IF=2,571) a jediným českým spoluautorem na publikaci s IF 4,411, kde vedoucím autorem je jeho školitel doktorského studia Dr. Leho Tedersoo z Univerzity v Tartu, Estonsko. Přestože Petr Kohout dokončil teprve magisterské studium, rozsah a kvalita jeho obhájené diplomové práce odpovídá požadavkům na studium doktorské.


Bc. Jitka Šlegerová – Přírodovědecká fakulta (bakalářské studium)

Jitka Šlegerová absolvovala bakalářský studijní program biochemie, obor biochemie k 14. 6. 2011. Je talentovanou biochemičkou s multidisciplinárním přesahem do oblasti nanotechnologie a syntetické materiálové chemie. V průběhu studia se zapojila do výzkumného programu Laboratoře glykokonjugátů na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, orientovaného na vývoj nových fluorescenčních sond založených na specifických vlastnostech diamantových nanočástic. Nyní pokračuje ve studiu biochemie jako studentka prvního ročníku navazujícího magisterského studijního programu na Přírodovědecké fakultě.


Cena Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů


Mgr. Marek Vinklát – Husitská teologická fakulta (magisterské studium)

Marek Vinklát absolvoval navazující magisterský studijní program humanitní studia k 8. 9. 2011. Obhájil na výbornou diplomovou práci na téma „Mandejská astrologie a magie“, kterou vedoucí práce a oponent vysoce hodnotili a navrhli ji na ocenění a publikování. Marek Vinklát je členem redakční rady studentského religionistického časopisu Sacra, začíná publikovat odborné články a recenze a velice aktivně a úspěšně se zapojil do badatelské činnosti katedry religionistiky HTF. Nyní pokračuje ve studiu judaistiky jako student prvního ročníku doktorského studia na HTF.


Mgr. Marie Hlaváčová – Katolická teologická fakulta (bakalářské studium)

Marie Hlaváčová absolvovala bakalářský studijní program teologie, studijní obor teologické nauky k 8. 9. 2011. V celém svém studiu prokazovala píli a hluboký zájem o studium. Obhájila bakalářskou práci „Mystická cesta sjednocení podle svatého Jana od Kříže ve světle novozákonní janovské tradice“. Bakalářská práce je příkladem velmi nadprůměrného zpracování dílčího teologicko-spirituálního tématu. Nyní pokračuje ve studiu teologie v navazujícím magisterském studijním programu na KTF.Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia


Mgr. Michal Pitoňák – Přírodovědecká fakulta (magisterské studium)

Michal Pitoňák absolvoval navazující magisterský studijní program biologie, studijní obor učitelství biologie a geografie pro střední školy k 2. 6. 2011. Diplomová práce Michala Pitoňáka „Queer geografie Česka: heteronormativita prostoru“ představuje zřejmě první diplomovou práci obhájenou na Přírodovědecké fakultě věnovanou problematice geografie sexuality. Jejím cílem bylo především představit a popsat konstrukci heteronormativního prostoru v Česku. Práce mimo jiné potvrdila vysokou relevanci studia sexuality v české společnosti, kterou autor doložil citováním některých respondentů na adresu celého výzkumu, a problematiky sexuálních menšin v Česku. Michal Pitoňák nyní pokračuje v doktorském studiu geografie.


Cena prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů


Za rok 2011 nenavrhly fakulty žádného kandidáta
Za správnost:

Mgr.Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám