Čísla a fakta, statistiky

Univerzita Karlova je vnímána jako prestižní, kosmopolitní a dynamická vysoká škola. Je největší českou vysokou školou a zároveň nejznámější a nejlépe mezinárodně hodnocenou českou univerzitou.Pracoviště Univerzity Karlovy


 • 17 fakult – z toho 14 v Praze, 1 v Plzni (Lékařská fakulta) a 2 v Hradci Králové (Lékařská a Farmaceutická fakulta)

 • 4 vysokoškolské ústavy

 • 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pro poskytování informačních služeb

 • 5 celouniverzitních účelových zařízení


Zaměstnanci


 • Na UK pracuje v tzv. přepočteném počtu přes 7 800 zaměstnanců; více než 50 % z nich tvoří akademičtí a vědečtí pracovníci.Rozpočet • Rozpočet UK činí více než 8 mld. Kč ročně. Celých 32 % z nich tvoří příspěvek na vzdělávací činnost, 39 % jsou prostředky získané v grantových soutěžích a dalších oblastech vědy a výzkumu a 29 % tvoří vlastní příjmy UK.


Fakta a čísla o studiu na UK


 • Univerzita Karlova každoročně eviduje více než 64 000 přihlášek ke studiu

 • na UK studuje téměř 54 000 studentů (zhruba 1/6 všech vysokoškolských studentů ČR)

 • nejvíce studentů je zapsáno v magisterských studijních programech – téměř 25 000

 • v bakalářských studijních programech je zapsáno přes 21 000 studentů

 • v doktorských studijních programech je zapsáno více než 8 000 studentů (přibližně 1/3 všech doktorandů ČR)

 • bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy každoročně úspěšně absolvuje více než 8 500 osob

 • na UK je akreditováno přes 300 studijních programů s více než 600 studijními obory (ve všech formách studia)

 • v celostátním srovnání uplatnění absolventů 25 českých vysokých škol na pracovním trhu v roce 2010 se UK umístila na 2. místě, za Akademií múzických umění v Praze

 • UK každoročně nabízí téměř 300 kurzů celoživotního vzdělávání (placené přípravné kurzy, jazykové kurzy, kurzy orientované na výkon povolání, kurzy dalšího vzdělávání pedagogů, Univerzita třetího věku – soubor vzdělávacích kurzů pro seniory – a mnoho dalších), které každý rok navštěvuje téměř 13 000 zájemců


Fakta a čísla o zahraniční spolupráci UK


 • každý student UK může vyjet studovat alespoň na 1–2 semestry na zahraniční univerzitu – ať už v rámci programu LLP/Erasmus, nebo na základě meziuniverzitních, fakultních či kulturních dohod

 • v současné době má UK uzavřeno 1 784 bilaterálních dohod v rámci programu EU LLP/Erasmus a 184 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami

 • partnery UK jsou hlavně prestižní vysoké školy ze 49 zemí od Kanady po Nový Zéland

 • v rámci mezinárodní mobility vyjíždí ročně až 2 700 studentů na dlouhodobé zahraniční studijní pobyty a stáže, každý rok do zahraničí vycestuje až 4 000 studentů a kolem 5 000 vědecko-pedagogických pracovníků

 • desetitisícím studentem UK vyslaným v rámci studia do zahraničí se v roce 2011 stala studentka Právnické fakulty UK, která vyjela na roční pobyt do Francie

 • přes polovinu studijních programů UK je akreditováno také v angličtině nebo jiných jazycích (němčina, francouzština)

 • z hlediska atraktivity pro přijíždějící akademické pracovníky je UK na předním místě v Evropě – konkrétně v první desítce

 • UK má z českých VŠ nejvyšší podíl zahraničních studentů, více než 7 000 (v cizím vyučovacím jazyce studují přibližně

  2 000 z nich; pocházejí především z Velké Británie, Skandinávie, Pyrenejského poloostrova, Severní Ameriky a Asie)


Fakta a čísla o rozvojových plánech UK


 • UK má k dispozici celkem 142 budov určených pro výuku, vědu, výzkum, administrativu, ubytování, stravování, sport a výcvik

 • záměrem UK je neopouštět historické lokality, ale orientovat se na rekonstrukce a dostavby stávajících areálů a na výstavbu tzv. minikampusů

 • investiční potřeby UK se pro nejbližších dvacet let odhadují na 40 mld. Kč


Fakta a čísla o vědě a výzkumu na UK


 • o kvalitě vědecké práce svědčí zejména její citovanost v mezinárodní odborné literatuře, jejímž všeobecně uznávaným měřítkem je tzv. h-index. Ten je v České republice pro dvouleté období 2009–2011 nejvyšší pro UK – dosahuje 45, což je zlepšení oproti období 2008–2010 s hodnotou 44; další vysoká škola v pořadí má h-index 27.

 • z celkového počtu 37 výzkumných záměrů řešených na Univerzitě Karlově bylo k 31. 12. 2011 ukončeno 29. Jedná se o projekty, které započaly řešení v roce 2005. Zbylých 8 projektů s počátkem řešení v roce 2007 bude ukončeno roku 2013. Výzkumné záměry pokrývaly většinu hlavních a důležitých vědních oborů na univerzitě a patřily k projektům s nejvýznamnějším finančním přínosem pro UK – jejich finanční objem dosahoval téměř 1 miliardy korun za rok.

 • v souvislosti s přijetím nového Dlouhodobého záměru UK na léta 2011–2015 byl změněn systém financování vědecké práce na Univerzitě Karlově. Hlavními pilíři tohoto systému jsou univerzitní výzkumná centra (UNCE) jako centra přípravy mladých akademických pracovníků založená na excelentních dosavadních výsledcích a Programy rozvoje vědních oblastí na UK (PRVOUK).

 • podle oficiálních hodnocení vědeckých výstupů (např. hodnocení Rady pro výzkum, vývoj a inovace) je Univerzita Karlova nejvýkonnější vědeckou institucí v České republice (v roce 2011 vytvořila UK s 513 338 body 30 % vědeckých výstupů českých vysokých škol).

 • v 7. rámcovém programu Evropské unie, který je největším společným evropským programem podpory vědy a výzkumu, se Univerzitě Karlově podařilo získat celkem již 100 projektů, což je nejvyšší počet pro instituci v České republice.Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám