Často kladené dotazy - SVV - závěrečné zprávy

Závěrečná zpráva hlavního řešitele

Jaké konkrétní publikační výstupy mohu uvést v závěrečné zprávě řešitele?

Publikačním výstupem se v souladu s podmínkami Zásad SVV rozumí takový publikační výstup, jehož autorem nebo spoluautory jsou studentští členové řešitelského týmu, a který je zpravidla odbornou recenzovanou publikací. Uvádějte pouze "výsledky uplatněné", to jest již publikované.


Mezi druhy výsledků patří:

  • články v recenzovaném odborném periodiku

  • článek ve sborníku

  • odborná kniha nebo její kapitoly

  • popř. patent apod.

Z výsledků nevstupujících do RIVu uvádějte jen ty, které jsou uvedeny na straně D formuláře (diplomové, rigorózní a disertační práce).


Neuvádějte tedy:

  • konferenční příspěvky

  • abstrakty

  • pracovní verze dalších příspěvků nebo jiných dokumentů

Výstupy typu abstraktu uvádějte pouze v případě, že nemůžete vykázat žádné regulérní publikace (totéž platí pro publikace, kde nejsou studenti autory či spoluautory).


Mohou řešitelé jako publikační výstupy uvádět i ty, které jsou právě v tisku nebo byly přijaty k publikování?

Podstatné pro publikace je vročení. Bude-li mít publikace vročení roku, za který se podává závěrečná/průběžná zpráva, tak ji lze bez problémů jako publikační výstup vykázat (pokud bude mít vročení roku následujícího, tak nikoliv). Důležitá je shoda s RIVem. Publikační výstup tak musí kromě vročení splňovat i to, že bude za daný rok uveden v RIVu z podpory SVV.


Může hlavní řešitel se souhlasem děkana fakulty měnit výši jednotlivých ukazatelů rozpočtu opakovaně?

Ano, ale hlavní řeštiel musí i nadále dodržet podmínky řešitelské smoluvy. Rozdíl 20% je tedy maximální rozdíl mezi ukazateli rozpočtu schváleného (přiděleného) a konečného (reálně vyčerpaného), který ještě nemusí dopředu schvalovat Grantová rada UK.


Musí konečný rozpočet splňovat tytéž podmínky jako při zadání?

Ano, čerpaný rozpočet musí dodržovat podmínky stanovené Zásadami SVV při podávání návrhu (např. minimální poměr stipendií vůči všem osobním nákladům, maximální procento režie, apod.) a to i u projektů, které byly např. ukončeny v průběhu roku.


Závěrečná zpráva fakulty

Rozumí se přepočteným stavem členů řešitelského týmu jejich podíl pracovního úvazu nebo zapojení do konkrétního projektu SVV?

Přepočteným počtem členů řešitelského týmu se, dle sdělení MŠMT, nemyslí přepočtený počet úvazku (FTE) ve vztahu k projektu, ale počet měsíců, po který byl daný člen týmu (lhostejno, zda akademický pracovník či student) účasten řešení projektu. Byl-li účasten po celý rok (předpokládáno pro naprostou většinu akademických pracovníků i velkou část studentů), považuje se tímto přepočtem za 1. Byl-li někdo účasten jen 6 měsíců (například končící magisterští studenti), považuje se analogicky za 0,5 atp.


Zpět na stránku SVV

Zpět na přehled všech často kladených otázek


Poslední změna: 22. říjen 2020 15:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám