Často kladené dotazy - SVV - nové projekty

Řešitelský tým

Lze zahrnout do řešitelského týmu neakademické (tedy technicko-hospodářské) pracovníky?

Nikoliv, členy řešitelského týmu mohou být pouze akademičtí pracovníci nebo studenti.


Kdo všechno se počítá mezi akademické pracovníky?

Mezi akademické pracovníky se počítají všechny osoby, které mají pracovní úvazek na dané fakultě a vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Nejedná se tedy o sekretářky, laborantky, techniky, administrátory, vědecké pracovníky, kteří nevykonávají pedagogickou činnost, apod.


Mohu do projektu zapsat i studenta bakalářského studijního programu?

Ne, do projektů SVV se mohou zapojit pouze studenti doktorských nebo magisterských studijních programů.


Rozlišuje se u magisterských studentů navazující studium?

Ne, členem řešitelského týmu může jakýkoliv magisterský student a to bez ohledu na to, zda studuje v navazujícím magisterském programu nebo pětiletém (či šestiletém) magisterském programu.


Mohou být členy řešitelského týmu doktorandi v kombinované formě studia?

Ano, na formě jejich studia nezáleží.


Mohu uvést v týmu studenta, který má přerušené studium, ale v průběhu roku ho zase obnoví?

Ne, takového studenta je možno do týmu jmenovat dodatečně, ale každopádně až ve chvíli, kdy má status student. Stejně tak nemohou být členy týmu studenti, kteří studium ukončili.


Mohu do týmu zařadit i studenty z jiných VŠ?

Studenty z jiných VŠ do projektů SVV zapojit nelze, protože by to bylo proti duchu SVV. Prostředky na SVV získávají totiž jednotlivé výzkumné instituce jako celek. Studenti jiných institucí ani nemohou vstoupit do našeho identifikačního systému, proto jim tedy fakt, že nejsou studenty UK, neumožní stát se členy týmu.


Je možné zapojit akademické pracovníky a postgraduální studenty do více různých projektů?

Student se může stát členem pouze jediného týmu (výjimka je možná pouze v případě, kdy student studuje více studijních programů zároveň). Tato podmínka se ale nevztahuje na konference. U akademických pracovníků není jejich paralelní zapojení vhodné, ale v odůvodněných případech je možné (např. pro nedostatek odborníků v dané oblasti, který ale primárně nepředpokládáme).


Mohou být v případě vysokoškolského projektu součástí týmu i studenti z jiných fakult UK?

Ano, ale v takovém případě si musí fakulty mezi sebou převést náklady na jejich stipendia. V tom případě je třeba, aby děkan fakulty podávající projekt souhlasil s převodem části prostředků na fakultu, kde je student zapsán. Zároveň se děkan fakulty, na které je student zapsán, zavazuje k tomu, že tyto převedené prostředky využije výhradně na stipendium konkrétních studentů.


Může i na studentském vysokoškolském projektu participovat více fakult UK?

Nikoliv, tato možnost je vyhrazena pouze pro studentské vědecké konference.

Stipendia a mzdy

Mohu z prostředků SVV vyplácet akademické pracovníky, kteří pracují na fakultě na DPP nebo DPČ?

Preferovanou formou je klasický zaměstnanecký poměr. Jejich odměňování lze totiž spojit s navýšením jejich osobního ohodnocení. V odůvodněných a nezbytných případech lze zapojit i externisty – osoby pracující na DPP či DPČ. Vzhledem k tomu, že Soutěž SVV je určena na podporu výzkumu prováděného studenty, je třeba vysvětlit, jak se externisté zapojují do výzkumu.


Mohu z prostředků SVV vyplácet akademického pracovníka fakulty ještě navíc i na DPP?

Ne, má-li u Vás zaměstnanec úvazek, pak je nutné vyplácet ho navýšením mzdy (osobní ohodnocení, odměny). Na zaměstnance pracující na DPP či DPČ je pohlíženo jako na externisty a jejichž zapojení je třeba zdůvodňovat. Je proto nelogické považovat za externistu někoho, kdo má na fakultě klasický úvazek.


Kolik mohu maximálně vyplatit studentovi z projektu SVV na stipendia?

Podle Stipendijního řádu Čl. 6, odst. 3 můžete jednomu studentovi v daném akademickém roce vyplatit stipendia v maximální výši 300 tis. Kč. Jedná se však o součet stipendijí za Soutěže SVV a projektů GAUK dohromady.


Je možné snížit studentovi prezenční stipendium, které pobírá na fakultě a nahradit ho stipendiem z projektu SVV, kde je zapojen?

UK neplánuje centrálně vyčleňovat finance na navyšování stipendií. Doporučujeme proto ponechat studentovi stávající stipendium a z prostředků SVV mu jej navýšit alespoň o 1.000,-- Kč měsíčně.


Je pravda, že stipendia, která nechává vyplácet hlavní řešitel, musí podepisovat děkan fakulty?

Ano, vzhledem k tomu, že se ve smlouvě s řešitelem výslovně uvádí, že stipendia přiznává a vyplatí studentům děkan fakulty, je třeba, aby rozhodnutí o jejich vyplacení opravdu děkan fakulty podepsal. Pokud by příslušnou činnost vykonával v rámci svého pověření tajemník fakulty, neznamenalo by to samozřejmě porušení smlouvy.


Mohu vyplatit studentovi stipendia zpětně, i když již není studentem (např. v listopadu za první polovinu roku, kdy ještě studentem byl)?

Ne, studentovi sice stipendium vyplatit můžete, ale nejpozději v měsíci následujícím po měsíci, kdy ještě studentem byl.


Provozní náklady, nákl. na drobný hm. a nehm. majetek, cestovné a služby

Je možné nárokovat v rámci SVV investiční prostředky?

Ne, soutěž SVV nemůže financovat investice.


Je možné v SVV uplatnit náklady, které vznikly v souvislosti s projektem, ale oficiálně ještě před termínem jeho schválení?

Ne. Způsobilé náklady projektu SVV vznikají až od okamžiku schválení/neschválení jednotlivých návrhů a podepsání smlouvy s hlavním řešitelem.


Mohu proplatit z prostředků SVV nájem techniky i v případě, že nájemní smlouvu musím uzavřít na dobu překračující dobu řešení projektu?

Ano, ale v projektech SVV, které jsou časově omezené (1 rok), je možno v nákladech uplatnit pouze tu jejich poměrnou část, která zasahuje do daného roku. Nájem tedy můžete uzavřít i na delší dobu, ale pro účely SVV je nutné vykázat pouze poměrnou část nákladů do konce kalendářního roku.


Je možné z prostředků SVV hradit odborné kurzy a školení?

U odborných kurzů a školení je vhodné, aby na nich studenti prezentovali výsledky svého výzkumu. Pokud tomu tak není, je nutno zdůvodnit, jakou mají přímou souvislost s podávaným návrhem projektu.


Můžeme z dotace SVV na konferenci financovat cestovné, ubytování, občerstvení, a závěrečný balíček a to i pro účastníky ze zahraničí?

Z kontrolní činnosti správce daně, který se v rámci mnoha kontrolovaných titulů setkal i s projekty, v jejichž rámci se konference konaly, je nutno upozornit na to, že některé náklady úzce s konferencemi související – vždy občerstvení, oběd významným hostům, divadelní představení významným hostům, byly z uznaných nákladů vyloučeny a označeny jako náklady, které nelze z účelových prostředků hradit a byl za ně UK stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně. Toto stanovisko potvrdil i nadřízený orgán Finanční ředitelství v rámci odvolacího procesu. Na druhé straně je zásadní i křehká hranice mezi pracovními materiály, které obsahují nutné pomůcky k práci na konferenci, a propagačními předměty. Z tohoto důvodu vyplývá, že občerstvení v jakékoliv formě je nutno z projektu vyloučit, k závěrečnému balíčku je nutno přistoupit jako k pracovním pomůckám. S ostatními body není problém.


Vysíláme-li člena řešitelského týmu na konferenci, která souvisí s naším projektem, máme konferenční poplatek hradit z cestovného nebo z ostatních neinvestičních nákladů?

S proplácením konferenčního poplatku to není jednoznačné. Někdy se proplácí z cestovného, jindy z ostatních neinvestičních nákladů. Záleží vždy na řešiteli projektu a zvyklostech fakulty v součinnosti s fakultním ekonomickým útvarem.


Je zapotřebí uschovávat všechny doklady u všech členů řešitelského týmu?

Ano, veškeré náklady včetně cestovních účtovaných formou cestovních příkazů je nutno standardně dokládat (u studentů i akademických pracovníků). V případě stipendia postačí zpráva o využití stipendia, kde není nutné archivovat primární doklady.


Je možné financovat z prostředků SVV krátký studijní pobyt v zahraniční laboratoři?

Ano v případě, že tento pobyt souvisí se záměry podávaného projektu. Krátkodobý projekt je vlastně cesta.


Je možné financovat z prostředků SVV nákup nábytku (např. laboratorního stolu)?

Nábytek včetně laboratorního by se měl pořizovat v rámci režijních nákladů, nelze jej pořizovat z přímých nákladů SVV.

Režie

Jaký způsobem mám vypočítat režii v předkládaném návrhu?

Každá fakulta má jiný způsob výpočtu režie, je tedy třeba dodržet zvyklosti výpočtu, které jsou u Vás na fakultě aplikovány, protože režii je možno počítat různými způsoby.


Mohu v případě režie vždy uplatnit 20%?

Záleží na způsobu, jakým je na Vaší fakultě režie počítána. 20% je maximum, kterého můžete dosáhnout. Způsob, jímž k poměru režijních nákladů dojdete, není předmětem hodnocení návrhu Grantovou radou UK; je však třeba zdůraznit, že příslušná fakulta (a tím i hlavní řešitel) by měla být schopna na požádání (např. v případě kontroly) výpočet režie doložit.

Po podání a schválení návrhu

Je nutné u výstupů z SVV vždy uvádět afinitní formulaci (popř. v jakém znění)?

Ano, byl-li projekt financován z prostředků SVV, bylo by vhodné jej zmínit jako zdroj výstupů. Neuvádějte, prosím, v poděkování GAUK; jedná o příbuznou ale odlišnou soutěž od SVV. Doporučená nikoliv povinná formulce je např. tato:


- "Tento výstup vznikl v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu 2020–doplnit zúčtovací číslo projektu.“

- "The work was supported by the grant SVV–2020–doplnit zúčtovací číslo projektu."


Je nutné uvádět příslušnost k instituci vždy?

Pokud se z různých důvodů (např. se výstup platí ještě z jiného grantu, který chce být uveden sám nebo by uvádění přílišného počtu zdrojů bylo ke škodě věci) poděkování nehodí, můžete ho vynechat. Důležité ale je, aby se publikace (jakož i další výstupy) podporované z prostředků SVV objevily ve výroční/závěrečné zprávě a také, aby byly zapsány do RIVu! Toto musí zajistit vždy hlavní řešitel projektu. Pokud se Vám z jakéhokoliv důvodu nehodí uvést poděkování SVV např. přímo v textu publikace, klidně ho vynechejte, podstatný je RIV a jeho shoda se závěrečnou zprávou.


Je možné měnit v průběhu řešení projektu složení řešitelského týmu?

Ano, ale je třeba dohlédnout na to, aby odcházející členové byli nahrazováni novými nebo aby se celkový počet členů řešitelského týmu zvětšoval. Takové změny eviduje průbžně fakulta/řeštiel v databáez GAP, souhrnně se pak podávají každoročně jako součást průběžné/závěrečné zprávy.


Jak postupovat v případě, kdy je snížení počtu členů řešitelského týmu nevyhnutelné?

Grantová rada UK může výraznější redukce řešitelského týmu považovat za velmi negativní jev. Redukce, které dosáhnou úrovně 20% a více z původního počtu členů, nebude brát na pouze vědomí, ale bude je individuálně posuzovat a to s přihlédnutím k finančním prostředkům, které byly každému návrhu přiděleny s ohledem na aktuální personální složení řešitelského týmu. Záměrem SVV je zapojit do projektů co nejvíce doktorandů. Pokud by ke snížení počtu členů v týmu měla vést např. neadekvátně naplánovaná částka v položce stipendií, pak Grantová rada UK doporučuje raději snížit stipendijní prostředky plošně v celém týmu, než z něj některé členy vyškrtávat.


Je možné měnit v průběhu řešení i jiné faktory, např. jednotlivé položky rozpočtu?

Ano, ale hlavní řešitel nemůže tyto změny provádět svévolně. Ve smlouvě, kterou hlavní řešitel uzavírá s fakultou a univerzitou, jsou jasně vymezeny případy změn, k jejichž provedení stačí souhlas děkana fakulty, a ty, k jejichž provedení je zapotřebí navíc ještě souhlas Grantové rady UK.


Může být výstupem projektu magisterská práce studenta, který ji obhajuje již v únoru?

Diplomová práce může být jedním (nikoliv jediným) výstupem projektu. V případě, že ji ale student odevzdává již v únoru, může být její přínos pro projekt problematický. V projektu či ve zprávě by pak bylo třeba stručně vysvětlit souvislost této práce s projektem a její přínos.


Zpět na stránku SVV

Zpět na přehled všech často kladených otázek


Poslední změna: 6. květen 2020 12:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám