Často kladené dotazy - UNCE - 1. kolo soutěže (projekty realizované od roku 2012)

OBECNÉ:

1. Jaké znění má mít dedikace tzv. acknowledgement ve vědeckých pracích vytvořených v rámci UNCE?

Uvádění dedikace ve výsledcích, které vznikly v rámci soutěže UNCE, není povinné. Jeho případné znění je plně v kompetenci jednotlivých fakult (jiných součástí) UK. S ohledem na přidělování bodů v RIV je však důležité uvádět ve výsledcích afiliaci ke konkrétní fakultě (a to k fakultě, na níž je autor zaměstnán).


2. Jak postupovat, chceme-li provést změnu hlavního řešitele projektu UNCE?

Písemný návrh změny by měl obsahovat stručné zdůvodnění, životopis navrhovaného hlavního řešitele, údaje o jeho publikační činnosti za posledních 10 let a souhlas děkana. Jednou z podmínek pro vykonávání funkce hlavního řešitele je úvazek na UK alespoň 0,75. S navrhovanou změnou tedy musí souhlasit vedení dané fakulty (jiné součásti), jejímž zaměstnancem je nově navržený hlavní řešitel, v případě, že jde o změnu koordinátora společného projektu, změnu musí schválit vedení všech fakult (jiných součástí) participujících na projektu. Navrhovanou změnu hlavního řešitele projednává KR UK a schvaluje Vědecká rada UK.


3. Jaká je minimální výše úvazku osob podílejících se na projektu UNCE?

Minimální výše úvazku je stanovena pouze pro řešitele seniory (včetně hlavního řešitele). Ta musí být alespoň 0,75. (dle čl. 2 odst. 2 písm. a) Zásad UNCE). Úvazky na různých součástech UK se sčítají. U ostatních osob není minimální výše úvazku stanovena.


4. Může být vědecký pracovník juniorem v UNCE?

Junior musí být akademickým pracovníkem, tedy být zařazen do mzdove třídy APn, nebo být zarazen do třídy VPn či Ln a zároveň mít v pracovní smlouvě výslovně uvedeno, že vykonavá jak činnosti pedagogické, tak činnosti vědecké (výzkumné, další tvůrčí). Seznam juniorů bude zkontrolován a u těch, kteří jsou zařazeni do VPn nebo Ln může být ke kontrole vyžádána pracovní smlouva.


5. Jak postupovat při změně v týmu řešitelů „juniorů“?

Dílčí změny ve složení řešitelského týmu schvaluje prorektor pro vědeckou činnost na základě písemného návrhu hlavního řešitele. Návrh, stejně jako v předchozím případě, obsahuje krátké zdůvodnění, životopis navrhovaného kandidáta (dle předepsaného formuláře), publikační činnost. Řešitel junior musí projít konkurzním řízením na pozici akademického pracovníka.


6. Je možné přijmout do řešitelského týmu juniorů povolené dva akademické nebo vědecké pracovníky bez titulu Ph.D. do 33 let věku až dodatečně, v průběhu realizace projektu? Vztahuje se podmínka 33 let věku stále k roku 2011, kdy byl projekt podán?

Ano, tyto pracovníky lze dodatečně přijmout, věková hranice se vztahuje k aktuálnímu věku řešitele.


7. Je možné zařadit do týmu juniorů studenta doktorského studijního programu, ještě před získáním titulu Ph.D.?

Ano, ale nesmí být starší než 33 let a v projektu je možné mít maximálně dva takové juniory.


8. Započítává se u řešitelů juniorů do lhůty osmi let od získání titulu Ph.D. mateřská dovolená?

Ne, do lhůty osmi let se nepočítává mateřská ani rodičovská dovolená juniora.


9. V případě, že řešitel junior dosáhne lhůty osmi let od získání Ph.D., musí z řešitelského týmu odejít?

Juniorský řešitel, který dovršil povolené lhůty osmi let od získání titulu Ph.D. přestává být juniorem, ale může v týmu zůstat buď jako senior (pokud je habilitovaným akademickým pracovníkem), nebo jako ostatní akademický a vědecký pracovník.


10. Je možná kombinace řešitelského kolektivu pro UNCE a PRVOUK? Může být jedna osoba zároveň řešitelem UNCE a VZ, který probíhá do roku 2013?

Jakákoli kombinace řešitelských kolektivů UNCE s jinými projekty je možná.


11. Je vhodné uvádět návaznost na dřívější společné projekty?

Ano. Je výhodou, pokud může kolektiv prokázat dřívější společné projekty a zejména návaznost na Centra základního výzkumu (LC). Dokládají tím podmínku uvedenou v Zásadách UNCE (opatření rektora 9/2011): „Vědecko-výzkumná činnost centra musí mít věcně ucelený charakter a spadat do činností, v níž řešitelský kolektiv centra již prokazatelně dosáhl mezinárodně uznávaných výsledků.“ Tyto aspekty projektu jsou zmíněny i ve zdůvodnění UNCE (poskytnutého děkanům i VR UK): „Soutěž řeší prioritu Dlouhodobého záměru, kterou je podpora mladých a perspektivních vědců. Je určena pro kvalitní kolektivy, které často vznikly za podpory končících Výzkumných center a Výzkumných záměrů….“.


12. Mají být publikace seniorů a juniorů přiloženy u každého zvlášť (jako samostatná příloha)?

Prosíme, aby tyto publikace byly v jedné příloze, kde nejprve budou uvedeny publikace seniorů za posledních pět let a pak juniorů za posledních pět let pokud se publikační činnost juniorů nevejde přímo do životopisu.


13. Kdy došlo k úpravám Zásad UNCE (opatření rektora č. 9/2011)?

Opatřením rektora č. 15/2013 došlo ke změnám zejména v čl. 3 Zásad UNCE s účinností od 24. 6. 2013.FINANCOVÁNÍ:


1. Jakou výši mzdy garantuje fakulta juniorovi v případě, že nedostanou UNCE? Má takový junior garantovánu alespoň "polovinu" od fakulty?

Garance fakulty platí výhradně jako součást projektu, nebude-li projekt přidělen, garance samozřejmě neexistuje.


2. Jakým způobem se počítají režijní náklady?

Režijní náklady se počítají dle Zásad Čl 3 bod f). Jedná se o přímé neinvestiční náklady, jejichž maximální výše činí 20% ze součtu všech mzdových prostředků (včetně odvodů), provozních nákladů a stipendií. Do výpočtu režie tak nevstupují ani investice ani samotné režijní náklady.


3. Jsou stipendia považována za mzdové náklady?

Ne, stipendia se do mzdových nákladů nezapočítávají.


4. Do které kategorie spadají stipendia vyplácená z prostředků na UNCE?

Z pohledu zákona č. 130/2002 Sb. Jde o stipendia na výzkum, vývoj a inovace. Z pohledu novelizovaného znění Stipendijního řádu UK jde (počínaje akademickým rokem 2013/2014) o „stipendia na výzkum.“


5. Jaká je maximální možná výše převodu prostředků do fondu účelově určených prostředků?

Nespotřebované finanční prostředky mohou být fakultou (jinou součástí) převedeny do fondu účelově určených prostředků (FFÚP) k dalšímu využití v maximální výši 4% původně přidělených prostředků. Takto převedené prostředky musí být v následujícím kalendářním roce využity na činnost centra (tj. na účely podle odst. 2. písm. a) až e) Zásad UNCE.) Tato podmínka se nevztahuje na vybrané projekty financované v rámci Institucionálního rozvojového plánu. Finanční prostředky hrazené z těchto zdrojů jsou převáděny do fondu provozních prostředků a to také v maximální výši 4%.

Zpět na stránku UNCE

Zpět na přehled všech často kladených otázek


Poslední změna: 21. leden 2018 23:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám