Věda na Univerzitě Karlově v sérii dokumentů vysílaných Českou televizí

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.czTISKOVÁ ZPRÁVA

Univerzita Karlova představí svá vybraná vědecká pracoviště v dokumentárním cyklu

O vědě a vědcích, který startuje 6.9. 2012 na ČT2.

Vysílání: od 6. 9. každý čtvrtek mezi 12:00-13:00 hod na programu ČT 2Po odvysílání v ČT budou všechny díly věnované vědeckým pracovištím UK v nezkrácené verzi ke shlédnutí na stránkách univerzitního časopisu i-Forum:


Univerzita Karlova je respektovanou vzdělávací a také vědeckou a výzkumnou institucí. Řada jejích vědeckých pracovníků a týmů působí na špičkových odborných pracovištích, která řeší nebo jsou zapojena do řešení projektů a výzkumů na mezinárodní úrovni. Vzhledem k tomu, že se Univerzita Karlova dlouhodobě profiluje jako research university, chce nyní představit některé ze svých výzkumných úspěchů také širší veřejnosti prostřednictvím série dokumentů o vybraných vědeckých pracovištích a odbornících, kteří je reprezentují.


7 dílů série O vědě a vědcích je věnováno profilům konkrétních fakultních pracovišť a lidem, kteří na nich působí - jejich výzkumnému zaměření a projektům, kterými se zabývají, úspěchům a výsledkům včetně jejich praktických přínosů či uplatnění v praxi. Nejedná se však pouze o strohý výčet faktů a odborných termínů, každý díl se snaží postihnout specifičnost daného pracoviště či oboru, hledá jeho „příběh“, zabývá se také obecnějšími úvahami na téma věda (motivace, význam, radost z úspěchu, způsob práce…), zajímá se o osobní  nasazení a zaujetí samotných vědců. Režie dokumentů: ing. Zdeněk Pojman.


1.díl – Dobrodružství poznání představí několik pracovišť 1. Lékařské fakulty UK, jedné ze 4 zakládajících fakult Karlova učení: Ústav dědičných metabolických poruch se prezentuje prostřednictvím tématu biochemické genetiky, II. interní klinika kardiologie a angiologie se věnuje např. plicní hypertenzi, diagnostice a léčbě Fabryho choroby ad.; Gynekologicko-porodnická klinika u Apolináře je nejstarší porodnicí v Evropě,  Anatomický ústav se zaměřuje např. na buněčnou a vývojovou biologii a tkáňové inženýrství – např. na podobnosti vývoje embrya a nádoru a z toho plynoucích možností léčby; III. interní klinika se specializuje např. na léčbu onemocnění v oborech endokrinologie, diabetologie, akutních i chronických poruch metabolizmu a výživy ad.


Vysílání: ČT 2 – 6.9. 2012, 13:15 h


2.díl – Doteky neznáma představuje vybraná pracoviště Matematicko-fyzikální fakulty UK. Matematika řeší v celé své šíři problémy nejen fyziky, ale také ekonomie, medicíny a dalších oborů. Např. s využitím pravděpodobnosti a statistiky vznikl unikátní matematický model: mapa rizika onemocnění klíšťovou encefalitidou. Jako jediný přírodovědný obor v ČR se matematika na MFF UK zařadila do skupiny excelence v prestižním žebříčku CHE Excellence Ranking 2010 německého centra pro rozvoj vysokého školství. V tomto dílu se představí Katedra aplikované matematiky, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikyKatedra fyziky povrchů a plazmatu či Katedra fyziky kondenzovaných látek.
Vysílání: ČT 2 – 13.9. 2012, 12:15h3. díl – Řeč přírody představí pracoviště Přírodovědecké fakulty UK: Katedru organické a jaderné chemie, jejíž činnost pokrývá širokou oblast chemie sahající od syntézy sloučenin pro využití v nanotechnologiích, po teoretickou chemii; Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, který se zabývá mj. tím, co se děje s prostředím, kde probíhá těžba nerostných surovin a jaké jsou její dopady na člověka a celkově na životní prostředí; Katedru parazitologie, kde se prolíná ekologie a klasická zoologie s vyspělou technologií moderních oborů, či Katedru fyzické geografie a geoekologie, kde jedním z témat je např. vliv změn krajiny na vznik povodní apod.
Vysílání: ČT 2 – 20. 9. 2012, 12:40h4. díl – Cesty časem je věnován pracovišti Filozofické fakulty UK - Českému egyptologickému ústavu. Jeho odborní pracovníci, kteří patří ke světové vědecké špičce v tomto oboru, zde hovoří nejen o historii egyptologie, ale také o výzkumných oblastech, kde Češi působí, o postupech, které při odkrývání vykopávek a památek používají, o zaměření jednotlivých výzkumů i o tom, co charakterizovalo starou egyptskou civilizaci a paralelách, které lze najít s dnešní společností.  
Vysílání: ČT 2 - 27. 9. 2012, 12:40h5. díl – Dialog s tělem představuje pracoviště Lékařské fakulty UK v Hradci Králové : Ústav lékařské biologie a genetiky, zabývající se mj. možnostmi pěstování lidských buněk mimo organizmus v podmínkách in vitro; Ústav fyziologie, který se věnuje např. možnostem studia regenerace orgánů na laboratorních zvířatech; II. Interní kliniku, jejíž činnost je zaměřena na oblast hematologie, např. na možnosti separace nežádoucích látek z krve a tím nastartování regenerace; Kardiochirurgickou kliniku a I. interní kardioangiologickou kliniku, které nabízejí téma katetrizační implantace aortální chlopně a pohled na pokrok v léčebných postupech.
Vysílání: ČT 2 – 4. 10.2012, 12:40h6. díl – Cesty k pramenům představuje tři teologické fakulty UK: Katolickou teologickoou fakultu, Evangelickou teologickou fakultu a Husitskou teologickou fakultu. Jejich zástupci se zamýšlejí nad tím, co je pro jejich fakulty typické, čím se tyto fakulty liší od ostatních fakult UK, čím je teologie specifická a přibližují také vědecká témata svých oborů – např. Křesťanská antropologie, Pastorace, Umění a teologie, Dějiny křesťanství a Dějiny Bible či projekt Církve a náboženské společnosti u nás a nacionalizmus.
Vysílání: ČT 2 – 11. 10. 2012, 12:40h7. díl – Váha paragrafů  je věnován Právnické fakultě UK, která byla rovněž jednou ze 4 zakládajících fakult Karlova učení. Dokument se zabývá  např. tím, co obnáší vědecké bádání v oblasti práva, jak může ovlivnit legislativu; věnuje se také úrovním práva a možným rozdílům ve výkladech jedné věci z pohledu dvou práv, či úvahám, jak je právo spjato s národní kulturou ad. Nutnost práva reagovat na změny ve společnosti dokumentuje např. vývoj konceptu vlastnického práva od počátku 19. století po období 1945 a 1948.
Vysílání: ČT 2 – 18. 10.2012, 12:40hZa správnost:

Mgr. Klára Hamanová

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova
Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 566 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 21 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje přes 8 500 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám