V Plzni se začne stavět nový areál lékařské fakulty s výzkumným centrem

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVAPlzeň, 12. 9. 2012 – V sousedství Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně začne letos vyrůstat první část Univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni. Po dokončení stavby zde najde nové sídlo pět teoretických ústavů fakulty a nově vznikající Biomedicínské centrum. Plzeňský region, který bývá převážně vnímán jako „technický“, tím získá novou kapacitu ve výuce přírodních a lékařských věd a ve výzkumu směřujícím ke zlepšení lékařské péče.


Univerzita Karlova v posledních letech vyvíjí intenzivní snahu o získání nové moderní infrastruktury, ve které by se mohla soustředit špičková věda a výzkum a v níž by se vytvořily podmínky pro výuku, zejména v doktorských studijních programech. V letech 2008–2010 byly provedeny přípravné studie větších investičních akcí (zejména tzv. minikampusů). Při hledání zdrojů pro jejich financování se musí UK vypořádat s nespravedlivým faktem, že pražské školy jsou obecně vyjmuty z programů pro čerpání evropských dotací. Evropské prostředky je však možné využít alespoň na rozvoj mimopražských součástí univerzity, a tak bylo rozhodnuto podat pro některé z nich projektové žádosti do Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Z tohoto programu bude podpořen i minikampus v Plzni, jehož výstavba začne v nejbližších dnech. Rektor UK prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. k tomu dodává: „Nemožnost čerpat pro Prahu evropské zdroje je významný problém, se kterým se dlouhodobě potýkáme a na který dlouhodobě a opakovaně upozorňujeme. Pro mne je stavba v Plzni jedním z nutných realizačních kroků pro vytváření kvalitních podmínek a logistického zázemí pro univerzitní život a splňování náročných kritérií odpovídajících evropským a světovým standardům. Jsem rád, že se to Univerzitě Karlově podařilo v těchto dnech zahájením realizace projektů minikampusů v Plzni a i v Hradci Králové.“


Lékařská fakulta v Plzni, která od svého založení stále sídlí v historických památkově chráněných objektech, bude moci po dokončení areálu přesunout část svého působení do nových budov. Starší budovy, z nichž některé slouží fakultě již celých 65 let, byly původně určeny k jinému účelu a svým dispozičním řešením nevyhovují požadavkům na moderní výuku a výzkum.


Pozemek pod Alejí Svobody vedle Fakultní nemocnice, kde mají nové budovy stát, byl schválen jako území k rozvoji lékařské fakulty již před 40 lety, avšak chyběly zdroje pro výstavbu. Věci se pohnuly kupředu na počátku nového tisíciletí, kdy díky vstřícnosti města Plzně bylo možno pozemky odkoupit a Univerzita Karlova na ně vyčlenila potřebné prostředky.


Tehdejší děkan fakulty, doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc., vzpomíná: „Podání žádosti o podporu z evropských fondů bylo v dané chvíli jedinou možnou, třebaže náročnou, cestou k dlouhodobým cílům fakulty – zlepšení kvality výuky v magisterských i doktorských studijních programech, zvýšení vědeckého výkonu, zlepšení péče o talenty, pomoc náležitému uplatnění absolventů, rozšíření spolupráce s významnými zahraničními výzkumnými pracovišti a přenos badatelských výsledků do praxe.“


Nová infrastruktura poslouží pro výuku všech studentů fakulty, jejichž počet se pohybuje okolo 2000. „Ústav farmakologie a toxikologie, Ústav fyziologie, Ústav patologické fyziologie, Ústav biologie a Ústav biofyziky,“ vyjmenovává současný děkan doc. MUDr. Boris Kreuzberg., CSc. pracoviště, která nově získají 5 000 m2 moderních laboratoří, pracoven pedagogů a dalších prostor v sedmi podlažích. „Ty se budou i nadále věnovat především výuce, ovšem velkou posilu získá v rámci fakulty i výzkum, konkrétně v oblasti náhrady a regenerace orgánů. Bude se jím zabývat Biomedicínské centrum, sídlící v areálu ve dvou samostatných budovách.“ Do aktivit Centra se postupně zapojí na 110 výzkumníků a dalších odborných pracovníků.


K společnému předmětu výzkumné činnosti dvou hlavních, vzájemně se doplňujících výzkumných programů dodává prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., z 1. Interní kliniky LFP: „Půjde o náhradu, podporu a regeneraci některých životně důležitých orgánů při akutní nebo chronické poruše jejich funkcí. Prioritně bude zkoumána problematika související se selháním funkce ledvin, s víceorgánovým selháním u kritických stavů a s postižením jater a cév.“


Celkové očekávané výdaje na první etapu Univerzitního medicínského centra LF UK převýší 600 mil Kč a kromě Evropského fondu pro regionální rozvoj budou hrazeny i ze státního rozpočtu ČR a z vlastních zdrojů Univerzity Karlovy. Fakulta realizací projektů získá novou užitnou plochu téměř 10 000 m2. „V minulém týdnu podepsal rektor UK, prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., smlouvu se zhotovitelem stavby. Stavební ruch na místě budoucího kampusu započne během měsíce září,“ informuje koordinátor projektu Ing. Libor Kočí. Dokončení stavebních prací je plánováno na jaro 2014.
Za správnost:Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:  pr@cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám