Univerzita Karlova zahájila další etapu přípravu výstavby Kampusu Albertov – Biocentrum, Globcentrum

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

 http://www.cuni.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 20. listopadu 2012 – Dnešní první zasedání monitorovacího výboru investiční akce Kampus Albertov zahájilo formálně další etapu přípravy výstavby dvou nových objektů v albertovském univerzitním areálu - Biocentra a Globcentra. Pražský Albertov je ústředním místem budoucího rozvoje excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.


Biocentrum bude sdružovat špičkové odborníky v oborech genetiky, proteomiky, bioinformatiky, studia struktur biomolekul, biotechnologií, pokročilých zobrazovacích technologií, virologie, neurochemie, molekulárních patologií, pokročilých analytických metod a mnoha dalších oborů. Výzkumy v těchto oblastech mají velký potenciál pro uplatnění v medicíně a biotechnologiích.


Globcentrum bude zaměřeno na studium globálních změn, rizikových přírodních procesů, vlivu činnosti člověka na přírodu a krajinu a zároveň na sociální, ekonomické a demografické dopady těchto změn. Poznatky mohou být využívány pro praktickou aplikaci v oblastech, kde současná společnost čelí zásadním výzvám – pro řešení otázek potravinové a energetické bezpečnosti, populačních změn nebo mezinárodní migrace a k prevenci a snižování následků přírodních ohrožení. Obě centra budou zároveň tvořit vynikající prostředí pro výuku v pregraduálním i postgraduálním stupni studia a stanou se i místem studentského života albertovského kampusu. Během příštích čtyř let by měly být do projektu investovány na předinvestiční a investiční fázi, bez přístrojového vybavení, finanční prostředky ve výši 2,43 mld. Kč. Projekt Univerzity Karlovy Kampus Albertov – Biocentrum, Globcentrum zahrnuje tři fakulty UK – Přírodovědeckou, 1. lékařskou a Matematicko-fyzikální, které patří k nejvýkonnějším vědeckým pracovištím v České republice a dosahují mnoha mezinárodně významných výsledků.


Za správnost:Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám