Univerzita Karlova udělí čestný doktorát švédskému virologovi Norrbymu

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

  www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 21. ledna 2013Ve středu 30. ledna v 16 hodin rektor Univerzity Karlovy profesor Václav Hampl udělí na návrh vědecké rady 3. lékařské fakulty UK ve Velké aule Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1) čestnou vědeckou hodnost doktora honoris causa jednomu z předních světových virologů Erlingu Norrbymu. Doktorát převezme profesor Norrby za celoživotní dílo v oblasti medicíny.


Profesor Norrby, bývalý děkan Lékařské fakulty Karolinska Institutet, sekretář Royal Swedisch Academy of Science a dlouhodobý člen Nobelovských výborů zasvětil svůj život virologii a preventivní medicíně. Ve světovém měřítku významný virolog nepochybně patří mezi ty, kteří v druhé polovině dvacátého století nejvíce ovlivnili vývoj této důležité vědní disciplíny. Jeho výzkumná práce s adenoviry se stala modelem následujících výzkumů ultrastruktury virových částic. Asi nejskvělejší jsou však jeho studie s virem spalniček. Kromě viru spalniček a adenovirů byly předmětem jeho zájmu i respiratory syncitial virus a další paramyxoviry, poxviry a lidský retrovirus HIV-1. Ve všech případech resultovala jím vedená výzkumná práce v nových poznatcích o imunobiologii těchto virů, z nichž některé lze označit za objevy. V roce 1986 byl organizátorem první vědecké konference o AIDS.


Během svého života profesor Norrby publikoval na 308 experimentálních prací a 14 přehledových článků a zpráv. Celkem 116 jeho prací vyšlo v žurnálech s impakt faktorem vyšším než 3,4. O vědecké prestiži, již požívá, svědčí mimo jiné jeho aktivní účast ve výborech udělujících Nobelovy ceny a jeho zvolení stálým sekretářem Royal Swedish Academy of Science, jedné z nejvýznamnějších vědeckých institucí. Mimořádně vysoký je jeho přínos mezinárodní vědecké spolupráci. Od zrodu samostatné Virologické sekce při International Association of Microbiological Societes byl velmi aktivní při organizaci její činnosti, včetně mezinárodních kongresů. Působil ve Virologické sekci a jako poradce zahraničních vědeckých institucí v USA, Japonsku, Jižní Korey a Holandsku. Po ukončení aktivní výzkumné práce se začal zabývat dějinami vědy. Stal se pracovníkem Centra pro historii vědy při Royal Swedish Academy of Sciences. „Napsal půvabnou knihu o Nobelových cenách a o pozadí jejich udílení, která právě nyní vychází v českém překladu,“ přibližuje nynější Norrbyho aktivity jeho český kolega profesor Vladimír Vonka, lékař a vědec působící rovněž v oblasti virologie.


Za své zásluhy na poli vědy se mu dostalo řady vědeckých a společenských poct. Z nich asi nejvýznamnější jsou Johan bon Höpken of the Royal Swedich Academy of Sciences, Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star udělená japonských císařem a zejména pak funkce Lorda Chamberlaina in Waiting at the Royal Swedish Court, jež ho činí jednou z nejvýznamnějších osobností Švédského království.


Erling Norrby má mimořádně vřelý vztah k České republice a české vědě, ale také k českému umění. V minulosti opakovaně navštívil Prahu, aby se zúčastnil vědeckých konferencí. Mezi českými vědci má řadu přátel. Byl mezi prvními zahraničními hosty, kteří po sametové revoluci spontánně navštívili Prahu, aby se opět setkal s českými virology po letech odloučení. V době totality dokonce výrazně pomohl nejméně dvěma emigrantům, kteří se po odchodu z Československa usídlili ve Švédsku. Jeden z nich byl dlouhodobě zaměstnán v jeho ústavu. Při několika příležitostech ocenil příspěvek českých vědců v oblasti biomedicíny. Velmi si váží Univerzity Karlovy jako dávného střediska vědy a kultury. V roce 1998 se zúčastnil konference o reformě studia medicíny, kterou pořádala 3. lékařská fakulta UK. Při té příležitosti mu byla udělena pamětní medaile této fakulty. „Nyní budeme mít tu čest být spolutvůrci aktu, při kterém bude rektorem univerzity udělen profesoru Norrbymu doktorát honoris causa v oblasti lékařství,“ dodává děkan 3. lékařské fakulty profesor Michal Anděl.


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám