Studenti Univerzity Karlovy převzali již po devatenácté Bolzanovou cenu

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

  www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVAPraha, 31. ledna 2013 – Rektor Univerzity Karlovy ocenil vybrané studenty prestižní Bolzanovou cenou. Celkem tři studenti obdrželi ve čtvrtek 31. ledna diplom a rovněž finanční odměnu. V letošním již devatenáctém ročníku rektor UK Václav Hampl ocenil například práci, která se zabývá problematikou pojetí církve.


„Bolzanova cena se uděluje studentům Univerzity Karlovy za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia,“ přibližuje cenu rektor univerzity prof. Václav Hampl.


V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů ji převzal Mgr. et Bc. Martin Dekarli, Ph.D. za práci s názvem Myslet církev a svobodu. Prolegomena k Husově eklesiologii a morální teologii. Disertační práce rekonstruuje problematiku pojetí církve, teorie poslušnosti a jednání v celém literárním díle jednoho z nejslavnějších rektorů pražské univerzity a významného českého reformátora Jana Husa. Snaží se postihnout teoretická východiska, motivaci a okolnosti, které přispěly k formulaci těchto klíčových otázek i k Husovu odsouzení v Kostnici.


V kategorii přírodních věd byl oceněn RNDr. Jiří Tauchman, Ph.D. za práci Phosphinoferrocene Conjugates of Selective Amino Acids (Fosfinoferrocenové konjugáty vybraných aminokyselin). Disertační práce pojednává o syntéze a charakterizaci rozsáhlé série fosfinoferrocenových amidů odvozených od aminokyselin pro koordinační chemii a homogenní katalýzu.


V kategorii lékařské rektor udělil cenu Mgr. Vítu Pospíšilovi, Ph.D. za práci Role of Oncogenic MicroRNAs MiR-17-92 and MiR-155 in Regulation of Hematopoietic Differentiation and Leukemogenesis z oboru fyziologie a patofyziologie člověka. Práce popisuje identifikaci nových mechanismů regulace genové exprese uplatňujících se během krvetvorby a diferenciace hematopoetickych kmenových buněk.


Bolzanova cena podporuje vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy již devatenáct let. Soutěžní práce, které přihlašují sami studenti, posuzuje komise pro udělení ceny, jež je složena z členů jmenovaných rektorem. Držitel ceny dostává diplom a finanční odměnu.

Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám