Zapisování předmětů z jiných VŠ, uznávání předmětů (verze 02)

Verze 02

Úvod

Zejména s ohledem na vydávání úplných dodatků k diplomům je třeba, aby postup fakult UK při zapisování předmětů, které studenti absolvovali na jiné fakultě UK nebo na jiné vysoké škole v ČR nebo v zahraničí, do IS Studium byl jednotný.


Tato metodika se věnuje zápisu čtyř typů studijních povinností a jejich výsledků. Jde o:


1) Předměty absolvované na jiných fakultách UK v rámci současného studia studenta

2) Předměty absolvované studentem v rámci stáží

3) Předměty absolvované studentem na jiných vysokých školách dle čl. 4 bodu 7 SZŘ UK

4) Předměty absolvované studentem v rámci jeho jiných (předchozích nebo souběžných) studií


Pouze v případě předmětů typu 4) jde o uznávání předmětů, v případě typů 1), 2) a 3) jde o „běžný“ zápis předmětu, nikoli o jeho uznání.1) Předměty absolvované na jiných fakultách UK v rámci současného studia studenta

Vzhledem k tomu, že IS Studium je systémem provozovaným centrálně pro všechny fakulty UK, lze předměty absolvované na jiných fakultách UK a studijní výsledky z nich získané zapisovat shodným postupem jako předměty vyučované přímo na fakultě. Zapsat předmět studentovi může:

 • studijní oddělení fakulty, na níž je zapsán ke studiu, programem Student,

 • vyučující předmětu webovou aplikací „Zápis předmětů – učitelé“,

 • sám student prostřednictvím webové aplikace „Zápis předmětů a rozvrhu“.

Podrobněji se této záležitosti bude věnovat metodický materiál „Zápisy do předmětů, přihlašování k rozvrhu, přihlašování na zkoušky“.


Získaný studijní výsledek z předmětu může studentovi zapsat buď vyučující předmětu webovou aplikací „Výsledky zkoušek – vyplňování“, anebo studijní oddělení fakulty, na níž je zapsán ke studiu.


Poznámka: V případě mezifakultního studia může předměty vyučované druhou fakultou podílející se na tomto mezifakultním studiu a v nich získané studijní výsledky studentovi zapisovat také studijní oddělení této druhé fakulty. Toto studijní oddělení ale nemůže studentovi zapisovat předměty nebo studijní výsledky z jiných fakult.


V případě předmětů, které student v rámci studia na fakultě absolvuje na jiných fakultách UK, nejde o uznávání předmětů, není tedy možné je studentovi zapisovat jako uznané, ani přidělovat za jejich absolvování jiný počet kreditů, než je na fakultě garantující výuku předmětu přidělen programem Tajemník (také nelze měnit typ examinace na jiný, než je u daného předmětu uveden v programu Tajemník).


Nahoru2) Předměty absolvované studentem v rámci stáží

Předměty absolvované studentem v rámci stáže, zpravidla zahraniční (např. v rámci programu Erasmus), zapisuje studentovi vždy studijní oddělení fakulty, na níž je zapsán ke studiu, programem Student. Pro zápis takového předmětu je třeba ve filtru pro výběr předmětů zaškrtnout volbu „Cizí“ a buď dohledat v evidenci již dříve založený cizí předmět, anebo založit nový. Při zakládání nového předmětu budou zadány tyto údaje:

 • název předmětu v anglickém jazyce a do názvu jeho český překlad

 • počet semestrů předmětu (1 nebo 2)

 • nezáporný počet kreditů (bude možné, aby byl nula) v každém semestru předmětu

 • typ examinace (zápočet, zkouška apod.) v každém semestru předmětu

 • stát školy

 • v případě školy mimo ČR název školy, na níž byl předmět absolvován

 • v případě školy v ČR provede výběr školy a fakulty z číselníku VŠ

 • jazyk, v němž probíhala výuka předmětu

Následně studijní oddělení pro takto zadané cizí předměty zadá studentem získané studijní výsledky k těmto předmětům, pomocí volby „Vyplňovat výsledky zkoušek“. Pro každý předmět při tom zadá:

 • získaný studijní výsledek (známka, zápočet apod.)

 • datum získání studijního výsledku

Je-li to třeba (např. při postupu dle poznámky č. 3 níže), může studijní oddělení změnit počet kreditů udělených za cizí předmět, a to volbou „Oprava údajů o zkoušce“.


Poznámky:

 1. Tyto předměty nelze zakládat programem Tajemník a jejich studijní výsledky není možné vkládat prostřednictvím webové aplikace „Výsledky zkoušek – vyplňování“. Kódy jsou těmto předmětům přidělovány automaticky systémem – začínají písmenem X, po němž následuje pořadové číslo předmětu. Tyto předměty jsou evidovány tak, že fakultou garantující předmět je UK.


 2. Uživateli programu Student je umožněno při zapisování předmětu absolvovaného v rámci zahraniční stáže vybrat předmět ze seznamu předmětů již evidovaných v databázi. Pokud ale provede jakoukoliv změnu předmětu, jehož kód začíná písmenem X, dojde tím k založení nového předmětu s novým kódem.


 3. Všechny takto evidované předměty jsou považovány za předměty volitelné. V případě, kdy má být studentovi předmět absolvovaný v rámci zahraniční stáže uznán jako absolvování povinného či povinně volitelného předmětu na UK, je třeba zapsat studentovi v programu Student kromě předmětu absolvovaného na zahraniční stáži ještě navíc odpovídající předmět z nabídky předmětů UK s výsledkem „Uznáno“. Aby studentovi nebyly kredity za tento předmět započítány dvakrát, je třeba při zapisování kreditů za tento předmět postupovat jedním z následujících dvou postupů:

    a. 

  u předmětu absolvovaného v rámci zahraniční stáže zadat počet kreditů, které student za tento předmět získal na stáži, a u odpovídajícího předmětu UK zadat výsledek „Uznáno“ s nulovým počtem kreditů, nebo

    b. 

  u předmětu absolvovaného v rámci zahraniční stáže uvést nulový počet kreditů a u odpovídajícího předmětu UK zadat výsledek „Uznáno“ včetně kreditů.

  Pokud by postupem podle písmena b) mělo dojít ke snížení celkového počtu kreditů, které student získal studiem na stáži, je třeba případně vzniklý rozdíl dorovnat přidáním „předmětu“ typu „přidělené kredity“.

  S ohledem na tisk dodatků k diplomu je vhodnější postup podle písmena a).


  Při výjezdu na stáž v rámci programu Erasmus schvaluje fakulta studijní plán, podle něhož bude student na stáži studovat, a to včetně ekvivalentních povinných či povinně volitelných předmětů na UK. V případě, že student splní povinnosti dané tímto schváleným studijním plánem, fakulta ekvivalentní předměty uvedené v tomto studijním plánu studentovi uzná. Současně fakulta (výše uvedenými postupy) studentovi přizná v úhrnu nejméně takový počet kreditů, jaký získal na stáži.


 4. Do dodatku k diplomu se tiskne název předmětu v českém a anglickém jazyce, typ examinace, získaný studijní výsledek, počet kreditů a datum získání studijního výsledku. Název školy a státu školy se do dodatku k diplomu netiskne.Nahoru3) Předměty absolvované studentem na jiných vysokých školách v rámci studia

Pokud si student zapíše volitelný předmět vyučovaný na jiné vysoké škole nebo jiné vzdělávací nebo vědecké instituci, s níž má UK nebo příslušná fakulta uzavřenu smlouvu dle čl. 4 bodu 7 Studijního a zkušebního řádu UK, nejde o uznání předmětu. Takový předmět a jeho studijní výsledek zapíše do programu Student studijní oddělení fakulty, na níž je student zapsán ke studiu. Využije k tomu stejný nástroj jako pro zapisování studijních výsledků předmětů absolvovaných v rámci zahraničních stáží (viz bod 2 výše).


Nahoru4) Předměty absolvované studentem v rámci jeho jiných (předchozích nebo souběžných) studií

Předměty, které student absolvoval na UK v rámci jiného (předchozího nebo souběžného) studia, mu mohou být uznány, a to buď hromadně (kopií absolvovaných předmětů z jiného studia na UK), anebo individuálně (zadáním shodného nebo ekvivalentního, resp. obdobného předmětu, pokud původní předmět již není vyučován).


Zapisování uznaných předmětů může provádět pouze studijní oddělení fakulty, na níž je zapsán ke studiu, programem Student.


Při hromadném uznání může uživatel programu Student zvolit, zda se počty kreditů u jednotlivých uznaných předmětů nastaví na nula, nebo zda u nich zůstanou původní hodnoty kreditů. Dále může uživatel zvolit, zda uznané předměty mají být vloženy i s původně získanými studijními výsledky, nebo mají být vloženy s výsledkem „U“ (uznáno). Tyto dvě volby jsou na sobě nezávislé, je tedy možné je libovolně kombinovat. Při zapisování uznaných předmětů nastaví uživatel datum, k němuž mají být předměty uznány – toto datum pak bude u jednotlivých uznaných předmětů uvedeno jako datum jejich absolvování.


Pokud děkan fakulty současně s uznáním předmětů rozhodne o přidělení určitého počtu kreditů studentovi za uznané předměty, je třeba je studentovi přidělit zapsáním předmětu typu „přidělené kredity“.


Při individuálním uznávání předmětů je možné přidělit každému uznávanému předmětu nezáporný počet kreditů individuálně. Předměty jsou zpravidla uznávány včetně získaných studijních výsledků (tedy včetně dosažené známky), jen výjimečně pouze se studijním výsledkem „U“ (uznáno).


Předměty absolvované studentem na jiné vysoké škole v ČR nebo v zahraničí, které student absolvoval např. v dřívějším studiu, z něhož na UK přestoupil, anebo je absolvoval individuálně v rámci jiného studia a nechal si je na UK uznat, se zapisují následujícím způsobem:

  a. 

Místo předmětů, které jsou uznány jako ekvivalent předmětu vyučovaného na UK, bude studentovi zapsán předmět vyučovaný na UK s uvedením, že byl uznán, a datem, kdy byl uznán, a případně se studijním výsledkem a přiděleným nezáporným počtem kreditů. O výši přiděleného počtu kreditů a uznání předmětu včetně studijního výsledku rozhoduje děkan fakulty individuálně.


  b. 

Pro předměty, k nimž na UK není ekvivalent a jde o hromadné uznání kreditů z jiné vysoké školy v ČR nebo v zahraničí (např. z dřívějšího studia), bude možné použít shodný postup jako u předmětů absolvovaných v rámci zahraniční stáže (viz bod 2 výše). Studentovi bude zapsán jediný „předmět“, jehož název by měl být ve tvaru „Kredity získané uznáním absolvování předmětů na název vysoké školy a fakulty“. Dále bude u tohoto „předmětu“ vyplněn studijní výsledek „U“ (uznáno), datum uznání předmětu, nezáporný počet kreditů a v případě zahraniční školy název školy a stát, v případě škol v ČR nebude vyplňován název vysoké školy a fakulty, ale jejich kód výběrem z číselníku. Přidělené kredity budou automaticky považovány za kredity z volitelných předmětů. Má-li být studentovi uznán některý z předmětů jako povinný nebo povinně volitelný, je třeba jej zapsat postupem podle písm. a).


  c. 

Pro individuální uznání předmětů z jiné vysoké školy v ČR nebo v zahraničí bude možné použít shodný postup jako u předmětů absolvovaných v rámci zahraniční stáže (viz bod 2 výše) s tím, že konkrétní získaný studijní výsledek nemusí být uveden, může být tedy pouze „U“ (uznáno).


Poznámky:

 1. Do dodatku k diplomu se pro všechny uznané předměty tiskne název předmětu v českém a anglickém jazyce, typ examinace, získaný studijní výsledek, počet kreditů a datum získání studijního výsledku. V případě uznání postupem dle písm. b) nebo c) se do dodatku k diplomu netiskne název školy a stát školy.


 2. Započítávání kreditů z uznaných předmětů při průběžných kontrolách studia, výpočtech přiznání prospěchových stipendií a dalších hromadných výpočtech v programu Student je ovlivněno nastavením parametrů systému (program Parametry, záložka „Sudent 2“, sekce „Výpočty“). Pro kreditní systém studia a s ohledem na pravidla popsaná výše by fakulty měly mít systém nastaven tak, aby se kredity z uznaných předmětů při kontrolách a hromadných výpočtech započítávaly.Nahoru


Vypracováno (verze 02):

01. 12. 2010

Zveřejněno (verze 02):

02. 12. 2010


Vypracoval:

Schválil:

Mgr. Martin Maňásek

RNDr. Tomáš Jelínek

vedoucí oddělení pro informační systém univerzity, ÚVT UK

kancléř UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ústav výpočetní techniky
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám