Metodika práce s IS Studium

Seznam metodických materiálů pro práci s IS Studium


Číslo

Materiál / obsah

Datum zveřejnění první verze

1.


Způsob fungování IS Studium

 • centrální databáze, připojení k databázi, typy aplikací (web, exe)

 • testovací prostředí

 • propojení s jinými systémy, včetně propojení s centrální personální aplikací

 • dopady úprav dat v IS Studium na jiné systémy a agendy (CAS, Ubytovací a sociální stipendia, poplatky, SIMS, ubytovací systémy, menzy, průkazy atd.), četnosti přenosů apod.

 • typy uživatelů webových aplikací (anonym, student, uživatel)

28.02.2009


2.

Práce s osobními údaji studentů a uchazečů o studium

nahrazeno Opatřením rektora č. 28/2015

28.02.2009

3.

SIMS

 • význam dat v SIMS pro UK

 • význam jednotlivých atributů v evidenci a dopad na výstupy MŠMT a financování

 • chyby a způsob opravy

 • odpovědnost

03.06.2009

4.


Průběh studia

 • obecné informace o způsobu evidence průběhu studia

 • co je třeba evidovat

 • zápisy do studia a úseků studia

 • jak řešit případy zpětných oprav

 • nejčastější chyby a způsob jejich nápravy

 • jaký má dopad evidence průběhu na SIMS a další agendy napojené na IS Studium

 • ukončování studií

 • přestupy

03.06.2009

5.


Přijímací řízení

 • podmínky přijímacího řízení, vazba na akreditační aplikaci, výstupy pro CSVŠ

 • konfigurace přihlášky ke studiu, podávání a zapisování přihlášek (práce s osobními údaji uchazečů)

 • průběh přijímacího řízení

 • přezkumy přijímacího řízení

 • zápis do studia a překlopení uchazečů do programu Student

 • zpráva o přijímacím řízení, výstupy pro ÚIV

 • archivace a skartace dokumentů a dat

03.06.2009

6.

Harmonogram akademického roku

 • výčet typů událostí, jejich význam a dopad na funkci jednotlivých aplikací a modulů IS Studium

 • publikace termínů na webu modulem Harmonogram

 • kritické termíny, předcházení problémům

30.04.2009

7.

Studijní programy a obory, akreditace

 • klíčové atributy záznamu o studijním programu a oboru

 • vazba na akreditační aplikaci

 • vazba na SIMS

 • dvouoborová studia

 • chyby a možnosti jejich řešení

30.04.2009

8.

Stáže a jejich evidence

 • evidence příjezdů

 • evidence výjezdů

 • význam pro SIMS

 • význam pro výdej průkazů

30.04.2009

9.

Předměty a jejich vztahy (rekvizity)

 • typy předmětů

 • evidence dvousemestrálních předmětů

 • kredity

 • evidence v programu Tajemník, co lze měnit ve webových aplikacích

 • vztahy mezi předměty (rekvizity)

 • evidence údajů o plnění studijních povinností

 • předměty typu „přidělené body“

 • změny v předmětech, verzování předmětů, deduplikace záznamů o předmětech

 • předměty v kreditním a v nekreditním studiu

 • tvorba studijních publikací (karolínek)

31.03.2009

10.

Zapisování předmětů z jiných VŠ, uznávání předmětů

28.02.2009

11.

Studijní plány

 • způsob práce se studijními plány v IS Studium (pro kreditní i pro nekreditní studium)

 • co minimálně musí být vyplněno a proč

 • co optimálně má být vyplněno

 • studijní plány pro dvouoborové studium

 • kontroly studia podle studijních plánů

 • verzování studijních plánů

 • mezifakultní studium

31.03.2009

12.

Kreditní studium

 • základní vlastnosti

 • předměty

 • studijní plány a kontroly studia

 • rozdíly od nekreditního studia

13.

Nekreditní studium

 • doběh současných studií a jejich koexistence s kreditními studii

 • nejčastější problémy týkající se nekreditního studia a způsoby jejich řešení v IS Studium

14.

Zápisy do předmětů, přihlašování k rozvrhu, přihlašování na zkoušky

 • zápisy do předmětů a přihlašování k rozvrhu napříč UK

 • přihlašování na zkoušky

 • možnosti nastavení souvisejících modulů systému a jeho dopady

 • výběr tématu diplomové práce

03.06.2009

15.

Poplatky spojené se studiem

 • výpočet poplatkové povinnosti

 • přezkumy

 • úlevy na poplatcích

 • přenos údajů do IS Studium

17.08.2009

16.

Rozvrhové aplikace

 • aplikace určené pro učitele

 • aplikace určené pro rozvrhovou komisi

 • stávající možnosti aplikací

 • evidence budov a místností

05.06.2009

17.

Přelom akademického roku

 • postup pro překlopení akademického roku v IS Studium

 • důsledky, rizika, termíny

 • studijní stav a nový studijní stav – způsob jejich interpretace na přelomu akademického roku

 • překročení maximální doby studia, problém maximálního ročníku, ukončování studií, řešení souvisejících problémů

05.06.2009

18.

Plánování promocí

23.01.2009

19.

Matrika absolventů

30.04.2009

20.

Dodatky k diplomům

 • nutné podklady, odkud se berou jaká data

 • vazba na akreditační aplikaci

 • specifika doktorského studia

10.04.2009

21.

Doktorské studium

 • evidence PhD. studia v IS Studium (včetně přijímacího řízení), specifika vůči Bc. a Mgr. studiím

 • evidence publikační činnosti

 • dodatky k diplomům

17.08.2009

22.

Stipendium za vynikající studijní výsledky (tzv. prospěchové stipendium)

 • způsob výpočtu

 • výstupy, kontroly, další zpracování

 • možnosti napojení na finanční systém fakulty

17.08.2009

23.

Kurzy CŽV

 • typy kurzů CŽV

 • založení kurzu

 • přihlášení na kurz

 • evidence účastníků kurzu

 • evidence dokladů o absolvování kurzu

30.04.2009

24.

Sestavy, hromadná korespondence, SQL dotazy a další výstupy

 • možnosti IS Studium pro vytváření výstupů

 • práce s generátorem sestav

 • práce s modulem SQL dotazy

 • modul Studijní sestavy

 • další výstupy poskytované aplikacemi a moduly IS Studium (výstupy pro ÚIV, ČSSZ atd.)

 • webové služby nad IS Studium

 • přímý přístup do databáze (tzv. fakultní pohledy)

01.07.2009

25.

Bezpečnost při práci s IS Studium

 • hlavní zásady přístupu, výjimky

 • CAS, loginy a hesla, evidence uživatelů systému, důležitost evidence čísla osoby

 • deduplikace uživatelů, deduplikace záznamů o studentech a její dopady

 • osobní údaje, odpovědnost, které údaje lze sdělovat (komu a v jakém rozsahu)

31.03.2009

26.

Organizace provozu IS Studium

 • druhy hlášení problémů (chyby, dotazy, požadavky), náležitosti hlášení

 • co se kam hlásí (Erudio, SUP, SSP, ÚVT)

 • co se řeší na fakultě, co na RUK, ÚVT

 • kdo za co odpovídá, kontakty

 • dostupnost systému, plánování odstávek

16.03.2009

27.

Instalace IS Studium

 • postup instalace, podpůrné programy apod.

16.02.2009

28.

Příručky pro práci jednotlivých skupin uživatelů

 • typizovaná příručka studenta (jaké moduly používá, kdy a jakým způsobem)

 • typizovaná příručka stážisty (jaké moduly používá, kdy a jakým způsobem)

 • typizovaná příručka učitele (jaké moduly používá, kdy a jakým způsobem)

 • typizovaná příručka uchazeče (jaké moduly používá, kdy a jakým způsobem)

 • typizovaná příručka administrátora (jaké moduly používá, kdy a jakým způsobem)

29.

Evidence a zveřejňování závěrečných prací

05.05.2010

30.

Institucionální akreditace

05.05.2017Poslední změna: 16. březen 2018 11:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ústav výpočetní techniky
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám