Kurzy CŽV

Verze 01


Co se rozumí pod pojmem CŽV

Celoživotním vzděláváním (dále jen „CŽV“) se rozumí takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků a jsou poskytovány mimo rámec studijních programů. Tento způsob vzdělávání je otevřený zájemcům různého věku, odborného zaměření a předchozího vzdělání a je široce dostupný.


Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle § 60 odst. 3 zákona o vysokých školách.


Základním předpisem, který řeší kurzy CŽV je Řád celoživotního vzdělávání.

Evidence kurzů CŽV a jejich účastníků

Povinnost evidence vyplývá z vysokoškolského zákona.


Namísto dosavadního způsobu však počínaje ak. r. 2009/2010 budou veškeré na UK vypisované kurzy i jejich účastníci evidováni prostřednictvím IS Studium. Za účelem evidence jednotlivých kurzů CŽV byl vytvořen nový webový modul IS Studium „Evidence kurzů CŽV“.


Modul umožňuje zejména zakládat kurzy, editovat jejich parametry a prezentovat tyto kurzy veřejnosti. Modul bude dále umožňovat exporty a tisky publikací a propagačních materiálů k evidovaným kurzům.


Účastníky jednotlivých kurzů CŽV budou pak jednotlivé fakulty evidovat prostřednictvím programu Student. Za tímto účelem byly provedeny úpravy programu Student a programu Parametry. Úpravy těchto exe aplikací i webového modulu jsou v současné době ve fázi testů - s ostrým použitím se počítá od léta 2009.


Fakulty budou účastníky kurzů evidovat podobně jako ostatní studenty založením nového „studia“, u kterého se vyplní vždy zejména forma studia a obor, přičemž se dále v závislosti na typu kurzu CŽV postupuje takto:

  a. 

konkrétní kurz se zadá až při zakládání daného studia,

  b. 

vazba na konkrétní kurz je zajištěna parametrem „Kurz CŽV“ v parametrech daného oboru (v programu Parametry).

Jako forma studia se v programu Student zadává vždy forma „jiná“. Skutečná forma kurzu CŽV (prezenční, kombinovaná, distanční) se uvádí v informacích u konkrétního kurzu. U některých kurzů se v parametrech oborů doplňují údaje o programu a oboru SIMS, podobně jako je tomu u běžných matričních studií, u jiných kurzů se tyto údaje nevyplňují. Náležitosti a způsob práce s jednotlivými typy kurzů CŽV jsou uvedeny níže u každého typu zvlášť.


Podobně jako u matričních studií bude možné účastníky CŽV do programu Student též převádět z evidence programu Uchazeč. V plánu je rovněž úprava IS Studium umožňující elektronické přihlašování zájemců o kurzy CŽV - implementaci lze očekávat v průběhu r. 2009/2010.


Údaje o účastnících kurzů CŽV se zatím nepředávají na SIMS.


Konverze a migrace dat

Některé fakulty v současné době či v dřívějších letech účastníky vybraných kurzů CŽV v programu Student již evidovaly. Aby bylo možné na tuto evidenci navázat, byly již u několika fakult provedeny konverze dat do nových struktur tak, aby tyto kurzy splňovaly všechny potřebné náležitosti. U některých fakult tyto konverze ještě budou v nejbližší době provedeny. Dotčené fakulty budou za tímto účelem individuálně kontaktovány ÚVT.


Ve spolupráci s IPC UK bude dále za účelem usnadnění přechodu pro fakulty provedena migrace informací o vybraných kurzech CŽV do IS Studium. Při tomto procesu bude potřeba součinnost fakult, zejména při zakládání nových oborů pro kurzy v programu Parametry a doplňování chybějících údajů o jednotlivých kurzech.


Během května a června 2009 proběhne pravidelný sběr údajů o kurzech CŽV pro rok 2009/2010. Data z tohoto sběru budou pak během léta převedena do IS Studium. Po dobu provádění migrace nebude možné další kurzy přidávat.


V případě, že fakulta bude chtít po uzavření sběru otevřít další kurzy, nebo bude otevírat kurzy na další roky, bude je zadávat až po dokončení migrace, a to již výhradně do modulu „Evidence kurzů CŽV“.


Kategorizace kurzů CŽV a druhy studia v programu Student

kód

KATEGORIE - DRUH V SIS

ZPŮSOB EVIDENCE

POPIS

ŘÁD CŽV

Druhy studia spadající pod CŽV

8

specializační kurz CŽV (profesní)

v parametrech oboru musí být vyplněna vazba na konkrétní kurz (jiný než „0 – neurčeno“), tento kurz se pak ve Studentovi zobrazuje dle oboru jen pro čtení

- specializační kurzy prohlubují znalosti absolventů (příp. studentů) v určitém dílčím oboru - specializaci

- v případě lékařských fakult jde např. o různé předatestační kurzy

čl. 3 odst. 2. písm. a)

4

rozšiřující kurz CŽV (profesní)

v parametrech oboru musí být vyplněna vazba na konkrétní kurz (jiný než „0 – neurčeno“), tento kurz se pak ve Studentovi zobrazuje dle oboru jen pro čtení

- např. pro absolventy učitelských oborů jako možnost rozšíření kvalifikace o další aprobaci

čl. 3 odst. 2. písm. a)

5

doplňující kurz CŽV (profesní)

v parametrech oboru musí být vyplněna vazba na konkrétní kurz (jiný než „0 – neurčeno“), tento kurz se pak ve Studentovi zobrazuje dle oboru jen pro čtení

- např. kurzy učitelství pro absolventy neučitelských oborů

čl. 3 odst. 2. písm. a)

1

rekvalifikační kurz CŽV (profesní)

v parametrech musí být vyplněna vazba na kurz „0 – neurčeno“, ve Studentovi se musí zvolit správný konkrétní kurz

- rekvalifikační kurzy jsou většinou určeny pro zájemce s ukončeným středoškolským či vysokoškolským vzděláním, kteří nenacházejí uplatnění ve svém oboru

čl. 3 odst. 2. písm. a)

Z

zájmový kurz CŽV

v parametrech musí být vyplněna vazba na kurz „0 – neurčeno“, ve Studentovi se musí zvolit správný konkrétní kurz

- různé kurzy nespadající do jiné kategorie kurzů

- do této kategorie patří též jazykové kurzy, pomaturitní studium, letní školy aj.

čl. 3 odst. 1. písm. a)

9

přípravný kurz CŽV

v parametrech musí být vyplněna vazba na kurz „0 – neurčeno“, ve Studentovi se musí zvolit správný konkrétní kurz

- kurzy pro přípravu k přijímacím zkouškám na VŠ nebo k maturitě

- kurzy pro zlepšení předpokladů pro úspěšné následné studium na VŠ (pro potenciální uchazeče o studium na VŠ)

- jazykové přípravné kurzy pro cizince, kteří chtějí studovat na VŠ

čl. 3 odst. 2. písm. c)

V

Univerzita třetího věku

v parametrech musí být vyplněna vazba na kurz „0 – neurčeno“, ve Studentovi se musí zvolit správný konkrétní kurz

- cílem kurzů je poskytnout seniorům v důchodovém věku možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod.

- posluchačem Univerzity třetího věku se může stát každý občan, který dosáhl důchodového věku

- u většiny kurzů je podmínkou pro přijetí středoškolské vzdělání s maturitou, v některých případech může být podmínka středoškolského vzdělání prominuta

- některé podmínky zařazení kurzu do kategorie U3V se mohou lišit podle interních směrnic na jednotlivých fakultách (např. výjimky v případě dosažení důchodového věku)

čl. 3 odst. 2. písm. d)

6

mimořádné studium

v parametrech oboru se nezadává vazba na kurz, ale musí být zadán studijní program a obor dle číselníku SIMS

- mimořádným studiem se rozumí studium vybraných předmětů akreditovaného studijního programu

- mimořádné studium může být organizováno samostatně pro cizince

čl. 3 odst. 2. písm. b)

7

přípravné studium

v parametrech oboru se nezadává vazba na kurz, ale musí být zadán studijní program a obor dle číselníku SIMS

- tzv. „nultý ročník“ - účastníci plní studijní povinnosti, které jim pak mohou být uznány po přijetí k řádnému studiu

- někdy bývají tyto kurzy označovány také jako kurzy podle § 60 zákona č. 111 z roku 1998

čl. 3 odst. 2. písm. c)

Rigorózní řízení

R

rigorózní řízení

v parametrech oboru se nezadává vazba na kurz, ale musí být zadán studijní program a obor dle číselníku SIMS

- pomocné studium pro evidenci plnění podmínek dle rigorózního řádu

Rigorózní řád UK

Druhy studia, které již nadále nebudou používány

F

MF cizí fakulta

kód se bude rušit, došlo ke změně způsobu evidence mezifakultních studií

3

Profesní

kód byl již zrušen a nahrazen podrobnějším členěním (viz výše)

2

další studium

kód se bude rušit, studia se převedou na typ „doplňující kurz CŽV“

Následující druhy nelze použít pro kurzy CŽV, jsou vyhrazeny pouze pro matriční studia

B

bakalářské

M

magisterské

N

navazující magisterské

D

doktorské
Vypracováno:

28. 04. 2009

Zveřejněno:

30. 04. 2009


Vypracovali:

Schválil:

Jakub Zásměta, Mgr. Martin Maňásek

RNDr. Tomáš Jelínek

oddělení pro informační systém univerzity,

ÚVT UK

kancléř UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám