Dodatky k diplomům

Verze 01


Základní informace - organizace

Povinnost vydávání dodatků k diplomům vychází ze zákona o vysokých školách. Organizaci tvorby a tisku dodatků zajišťuje Studijní odbor RUK za účasti jednotlivých fakult, kterých se dodatky týkají.


Dodatky se vydávají hromadně při promoci, a také individuálně na základě žádosti absolventa UK.


Dodatky k diplomům se tisknou zpravidla nejpozději týden před konáním promoce, na které se mají dodatky absolventům vydat. Data pro tisk dodatků v IS Studium musí být zkontrolována a případně nalezené chyby opraveny nejpozději 2 týdny před konáním promoce. Doporučená doba přípravné fáze pro tisk dodatků je, v závislosti na počtu absolventů účastnících se promoce, 2-3 týdny. Pro to, aby se maximálně zamezilo zjištění problémů na poslední chvíli, je doporučeno začít s přípravou dodatků cca měsíc před vlastním termínem konání promoce.


V případě, že nějaký z absolventů požádá o vystavení dodatku k diplomu, řeší jeho požadavek primárně studijní oddělení fakulty, které se s prosbou o tisk obrátí na Studijní odbor RUK.


V minulosti byly vydávány tzv. zkrácené verze dodatků, které neobsahovaly splněné studijní povinnosti. Tyto zkrácené verze dodatků se již pro nyní konané promoce nevydávají. Zkrácený dodatek je možné vydat pouze v případě individuálních požadavků na vystavení dodatku k diplomu získaného v minulosti.


Nově se budou, počínaje rokem 2009, tisknout i dodatky pro absolventy Ph.D. studia. Pokyny a podrobnější informace k postupu ve věci dodatků pro Ph.D. studium budou fakultám předány ze Studijního odboru RUK v průběhu dubna 2009. Následně budou také zapracovány do tohoto materiálu.

Podklady pro tisk dodatků

Pro tisk dodatku k diplomu je třeba, aby evidence údajů o studiu a studijních povinnostech byla vedena v elektronické podobě v IS Studium (v programech Student, Parametry a Tajemník) a dále v Akreditační databázi. V jednotlivých uvedených modulech a programech to znamená zejména následující:

Student

V programu Student musí být úplně a správně evidovány osobní údaje absolventa, zejména: jméno, příjmení, tituly, rodné číslo nebo rodný kód, státní občanství, místo a stát narození.


U studia musí být kompletní evidence splněných studijních povinností, a to včetně státních zkoušek a jejich částí. Studium musí mít studijní stav „absolvoval“, což při absolvování studia znamená automaticky povinnost vyplnění některých důležitých souvisejících položek (např. jméno při ukončení studia, celkový výsledek státní zkoušky aj.). V záložce „Škola“ je nutné, aby bylo vyplněno datum a čas promoce.


Dále je nutné, aby absolvent měl vyplněn záznam o bakalářské/diplomové práci, a to s původním (většinou českým) názvem a jeho anglickým překladem. Pouze v případě, že je původní název bakalářské/diplomové práce již v angličtině, se anglický překlad nevyplňuje.

Tajemník a webový modul „Úprava anglických názvů předmětů“

Všechny předměty, které se objevují jako splněné u studií absolventů, kterým se mají tisknout dodatky, musí mít v Tajemníkovi v odpovídajících časových verzích (podle akademického roku, do něhož má student předmět zapsán) doplněn správně český, ale i anglický název. Doplnění je možné provést buď v programu Tajemník, anebo je možné použít speciální webový modul IS Studium k tomu určený, nazvaný „Úprava anglických názvů předmětů“.

Parametry a Akreditační databáze

Základem je, aby studium a základní údaje o tomto studiu, jako jsou kód studijního programu, kód studijního oboru/oborů, typ studijního programu, forma studia a jazyk výuky, odpovídaly nějakému záznamu v Akreditační databázi.


Dále je třeba, aby pro příslušný studijní program a studijní obor byly v Akreditační databázi vyplněny názvy v českém, anglickém a latinském jazyce a byl vyplněn profil absolventa pro příslušný studijní obor. V případě dvouoborových studií musí být v Akreditační databázi vytvořeny příslušné kombinace studijních oborů. Standardní doba studia musí být správně uvedena v parametrech oborů v programu Parametry (údaj v programu Parametry vyjadřuje standardní dobu studia v letech krát 10).

Specifika doktorského studia

V případě dat pro tisk dodatků k diplomům pro absolventy Ph.D. studia je třeba evidovat všechny údaje uvedené výše, tj. včetně kompletního seznamu splněných studijních povinností a odpovídajících údajů v Akreditační databázi. Navíc je třeba evidovat údaje o publikační činnosti  absolventa: V programu Student na záložce „Stud. práce“ je třeba vložit záznamy o publikacích daného absolventa a označit při tom ty publikace, které se mají objevit na dodatku, a určit pořadí jejich tisku v seznamu na dodatku. Publikace jsou čtyř typů: kniha, kapitola v knize, článek, jiné. U každého z těchto čtyř typů jsou evidovány odlišné údaje; část z nich je vždy povinná a část volitelná. Podrobnosti k této evidenci budou součástí pokynů zmiňovaných v úvodní kapitole tohoto materiálu.Vypracováno:

06. 04. 2009

Zveřejněno:

14. 04. 2009


Vypracoval:

Schválil:

Jakub Zásměta

Mgr. Martin Maňásek

oddělení pro informační systém univerzity,

ÚVT UK

vedoucí oddělení pro informační systém univerzity,

ÚVT UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám