Doktorské studium

Verze 01


Základní informace

Základní informace k doktorskému studiu jsou uvedeny v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění (dále jen „ZoVŠ“), zejména v § 47, ve Studijním a zkušebním řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „SZŘ UK“), konkrétně v čl. 2 odst. 2 písm. c), odst. 5 a 12 a dále v části III. „Studium v doktorském studijním programu“ (čl. 8 až 12) a ve Stipendijním řádu UK (dále jen „SŘ UK“), zejména v čl. 6. Postavení oborové rady je upraveno ve Statutu Univerzity Karlovy v Praze v čl. 23.


Doktorská studia mají určitá specifika, kterými se liší od pregraduálních (tj. bakalářských a magisterských) studií. Pro účely evidence doktorských studií je však možné využít většinu standardních exe aplikací IS Studium.


Způsob a náležitosti evidence doktorských studií a odlišnosti od pregraduálních studií

 • Zápisu do studia v doktorském studijním programu předchází (stejně jako u pregraduálních studií) přijímací řízení. Přihláška k doktorskému studiu i průběh přijímacího řízení musí být zaznamenány v programu Uchazeč. Rovněž musí být vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu, které lze generovat z programu Uchazeč. Od června 2009 je možné z programu Uchazeč tisknout rozhodnutí založená na celouniverzitní šabloně, přičemž odůvodnění pro některé výsledky přijímacího řízení jsou pro doktorská studia odlišná od odůvodnění v případě studií pregraduálních.


 • Studium musí být, včetně kompletních informací o jeho průběhu, zaevidováno v programu Student.


 • V programu Student se uvádějí předměty, které student absolvuje v průběhu studia, a studijní výsledky z nich získané. Tyto údaje se v případě absolvování studia tisknou do dodatku k diplomu. Na rozdíl od pregraduálního studia se zaznamenávají též ročníková hodnocení studia (dle čl. 8 odst. 3 SZŘ UK, viz kapitola „Kontrola plnění studijního plánu“ dále), údaje o obhajobě disertační práce a státní doktorské zkoušce.


 • Doktorská studia jsou vždy nekreditní a jsou založena na individuálním studijním plánu. Nelze proto pro ně využít možnosti, které nabízí program Student v oblasti studijních plánů pro pregraduální studia. (Pro podporu definice individuálních studijních plánů pro studenty doktorského studia a pro podporu ročníkových hodnocení studia bude vytvořena aplikace, která bude uvedena do provozu v září 2010. Po jejím uvedení do provozu bude tento materiál aktualizován.)


 • U doktorských studií se prostřednictvím programu Student eviduje i publikační činnost studentů. Publikační činnost se v případě absolvování stává součástí dodatku k diplomu, který obsahuje přehled vybrané publikační činnosti absolventa nebo webový odkaz na seznam publikací. U jednotlivých publikací lze v programu Student vyznačit, zda se má daná publikace tisknout na dodatek k diplomu a v jakém pořadí. (Po zprovoznění celouniverzitního systému pro evidenci publikační činnosti pracovníků a studentů UK se předpokládá vytvoření rozhraní, které umožní do IS Studium přebírat data o publikacích z centrální evidence publikační činnosti.)


 • Při absolvování studia se neuvádí celkový výsledek státní závěrečné zkoušky, neboť státní doktorská zkouška není členěna na části. Dále se neuvádí celkové hodnocení studia, neboť pro doktorská studia je v případě absolvování možná pouze varianta „prospěl“.


 • Pro doktorská studia má dále význam správná a úplná evidence školitelů. Tato evidence bude mj. sloužit pro automatické generování návrhů odměn školitelům. Pro tento účel bude užit nový modul „Odměny školitelům“, který je v současné době testován na ÚVT UK a jeho uvedení do provozu se předpokládá od října 2009.

Kontrola plnění studijního plánu

Plnění individuálního studijního plánu (dle čl. 8 odst. 3 SZŘ UK) podléhá pravidelnému, nejdéle však ročnímu hodnocení, které schvaluje oborová rada. Závěrem hodnocení je konstatování, že student:

  a. 

plní individuální studijní plán,

  b. 

bez závažných důvodů neplní některé části individuálního studijního plánu,

  c. 

nesplnil povinnosti individuálního studijního plánu; tato skutečnost se posuzuje tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b) SZŘ UK, tj. že studium se ukončuje pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu.


V případě hodnocení dle písm. c) musí být vydáno rozhodnutí o ukončení studia podle § 56 odst. 1 písm. b) ZoVŠ, ve spojení s čl. 8 odst. 3 písm. c)  a čl. 12 odst. 1 písm. b) SZŘ UK; dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci.


Bližší zásady hodnocení může stanovit opatření děkana, ke kterému se vyjadřuje akademický senát fakulty.


Podle písm. a) je hodnocen i student, který z důvodů hodných zvláštního zřetele individuální studijní plán splnil neúplně.


Průběh studia

 • Standardní doba studia v doktorském studijním programu je 3 nebo 4 roky; pro konkrétní studijní program je standardní doba studia určena akreditací. Popis, jak postupovat při změnách studijního programu (zejména v souvislosti se změnami akreditace z 3-letého na 4-letý studijní program), bude do tohoto materiálu doplněn do 1. 10. 2009.


 • Maximální doba studia v doktorském studijním programu je 8 let. Do této doby se nezapočítává doba přerušení studia. Nejdelší celková doba přerušení studia je 5 let.


 • Prezenční formou studia je možné studovat po dobu odpovídající délce standardní doby studia studijního programu.


 • Realizaci velkých změn v evidenci studia, které mají vliv na evidenci na SIMS, je vhodné sladit též s termíny sběrů a oprav dat na SIMS. Doporučuje se větší změny neprovádět na přelomu sběrových období, kdy může být v případě potřeby provedení následných oprav postup komplikovanější.


Stipendia

Studentům doktorského studia nelze přiznat stipendium za vynikající studijní výsledky.


Všem studentům doktorského studia v  prezenční formě studia je přiznáváno doktorandské stipendium podle čl. 6 SŘ UK, tímto však není dotčeno ustanovení čl. 8 SŘ UK (překážky poskytnutí stipendia). Doktorandské stipendium je studentovi po dobu celého roku studia vypláceno jako pravidelná, měsíčně se opakující částka. S účinností od 1. ledna 2009 došlo ke změně výše doktorandského stipendia, viz Opatření rektora č. 26/2008.


Pro určení okruhu studentů s nárokem na stipendium kryté dotací MŠMT existuje na SIMS tzv. výstup DSPSP studentů, který je na SIMS automaticky aktualizován jednou měsíčně a uživatel z fakulty oprávněný k přístupu do SIMS si jej může ze SIMS stahovat. MŠMT však tuto dotaci neposkytuje na všechny studenty, kteří na přiznání stipendia mají podle SŘ UK nárok; prostředky na zbývající část studentů jsou fakultám poskytovány v rámci rozpočtu UK.


Kromě doktorandské stipendia může být studentům doktorského studia přiznáno:

 • Účelové stipendium dle čl. 5 SŘ UK – je limitováno částkou, kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce (čl. 5 odst. 2 SŘ UK). S účinností od 13. října 2008 došlo ke změně výše účelového stipendia, viz Opatření rektora č. 26/2008.


 • Stipendium na podporu ubytování dle čl. 7a SŘ UK – je vypláceno prostřednictvím rektorátu, a to bezhotovostním převodem na účet studenta. Studentovi doktorského studijního programu je v případě jeho přiznání vypláceno po dobu celého akademického roku.


 • Sociální stipendium dle čl. 7b SŘ UK – je vypláceno prostřednictvím rektorátu, a to bezhotovostním převodem na účet studenta, po dobu deseti měsíců v akademickém roce.Při přiznání stipendií studentům doktorského studia se postupuje v souladu se SŘ UK, a to s ohledem na čl. 8 SŘ UK (překážky poskytnutí stipendia).


Organizace promocí

Organizování doktorských promocí je řešeno v rámci fakulty obdobným způsobem jako v případě pregraduálních promocí. Doktorské promoce lze však pořádat i společné pro více fakult, a to v situaci, kdy jedna fakulta nedisponuje dostatečným počtem absolventů pro naplnění promočního termínu (úzus je do 16 absolventů za fakultu na společnou promoci). Studijní odbor RUK kontaktuje (jednou až dvakrát ročně) všechny fakulty s dotazem, zda mají absolventy na společnou promoci. Studijní odbor RUK pak organizuje společnou doktorskou promoci pro více fakult, které by samostatně nenaplnily kapacitu promoční místnosti.

Vypracováno:

13. 08. 2009

Zveřejněno:

19. 08. 2009


Vypracovali:

Schválil:

Mgr. Martin Maňásek, Eva Semerádová, Jakub Zásměta

RNDr. Tomáš Jelínek

Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK,

Oddělení pro informační systém univerzity, ÚVT UK

kancléř UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ústav výpočetní techniky
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám