Přelom akademického roku

Verze 01


Postup pro překlopení akademického roku v IS Studium (důsledky, rizika, termíny)

Nastavení akademického roku pro aplikace IS Studium

Nastavení akademického roku se v závislosti na aplikaci provádí na následujících místech:

 1. Ve webové aplikaci Správa SIS na záložce Konfigurace v nastavení příslušného modulu.

  • Týká se pouze modulu Podmínky přijímacího řízení (podprij). Nastavení provádí ÚVT dle pokynů Studijního odboru RUK.


 2. V aplikaci Parametry definováním vhodné události v Harmonogramu akademického roku.

  • Týká se většiny webových aplikací IS Studium. Základní událostí pro určení aktuálního akademického roku a semestru je událost AKADSEM (Akademický rok – semestr). Nastavení této události provádí jak ÚVT UK, tak fakulty. Není-li tato událost k aktuálnímu datu definována, považují se za aktuální akademický rok a semestr údaje uvedené v aplikaci Parametry na záložce Instalace v sekci Výchozí nastavení pro WWW aplikace.

  • Podrobněji o nastavování událostí akademického roku a jeho dopadech na další aplikace viz dokumentaci.

  • Pozor! Je třeba mít na zřeteli, že webové aplikace, které mají jak anonymní přístup, tak přístup pro přihlášené uživatele, se mohou z hlediska nastavení chovat odlišně pro nepřihlášené uživatele a uživatele přihlášené. Důvodem je skutečnost, že v anonymním režimu aplikace používá univerzitní konfiguraci (včetně nastavení akademického roku), zatímco po přihlášení konfiguraci fakultní vyplývající z role přihlášeného uživatele. Výjimku tvoří některé aplikace, v nichž si anonymní uživatel volí nejprve fakultu a podle této volby se pak načtou fakultní nastavení (příkladem je aplikace Předměty).


 3. V aplikaci Parametry na záložkách Výpočty a Student 1.

  • Týká se aplikace Student. Tato nastavení ovlivňují zejména následující skutečnosti:

   • do jakého akademického roku se zapisují nově zapsaná studia – to je určeno aktuálním akademickým rokem, který se mění pouze tlačítkem Změna školního roku na záložce Výpočty,

   • do jakého akademického roku se mají zapisovat nově zapsané předměty, resp. údaje o plnění studijních povinností (zkoušky) aplikací Student – to je určeno akademickým rokem v položce Nové zkoušky na záložce Student1,

   • a za jaké období se má kontrolovat splnění studijních povinností (v případě hromadné kontroly plnění studijních povinností v aplikaci Student s plněním jejích výsledků do polí Plnění stud.povinností a Plnění stud.povinností 2 na záložce Studium v aplikaci Student) – to je určeno akademickými lety a semestry vyplněnými v položkách Splnil 1 a Splnil 2 na záložce Student 1.


 4. V aplikaci Parametry na záložce Uchazeč.

  • Týká se aplikace Uchazeč a ovlivňuje do jakého akademického roku se zapisují nové přihlášky ke studiu, resp. stahují elektronické přihlášky z webu. Akademický rok se mění tlačítkem Změna šk. roku v aplikaci Parametry.


 5. V aplikaci Parametry na záložce Tajemník.

  • Týká se aplikace Tajemník. Tabulka definuje, jaké operace s předměty je aktuálně možné provádět pomocí aplikace Tajemník v dané uživatelské roli za daný akademický rok.

Příprava na změnu akademického roku pro aplikaci Student

Příprava na změnu akademického roku pro aplikaci Student spočívá v následujících krocích:

 1. Nastavení parametrů pro přípravu nového akademického roku

  • Toto nastavení se provádí v aplikaci Parametry na záložce Student 1 v sekcích Příprava pro nový školní rok a Postup studentů. Parametry nastavené v sekci Příprava pro nový školní rok je při použití funkce Nastavení pro přípravu nového šk. roku v menu Hromadné v aplikaci Student možné dočasně změnit, resp. pro konkrétní jedno použití této funkce před jejím spuštěním nastavit odlišně. Příznak „lze postupovat studenty“ v sekci Postup studentů pak slouží jako nástroj k označení okamžiku, od kdy je možné studenty postupovat do nového akademického roku.


 2. Příprava na postoupení studentů do vyššího ročníku

  • Operace zaevidování studentů do nového akademického roku je v termínech IS Studium nazývána „postoupení“ studentů do vyššího ročníku. Přípravou se pak rozumí naplnění hodnot položek odpovídajících novému studijnímu stavu hodnotami z aktuálního studijního stavu. Položky týkající se nového studijního stavu je pak možné měnit v závislosti na tom, zda se studentovi v novém akademickém roce mění studijní stav či nikoliv. Tato přípravu je prováděna v aplikaci Student, lze ji provádět jak hromadně (v menu Hromadné), tak individuálně (v menu Student).

  • V problematických případech, kdy není jasné, zda student má nebo nemá být zapsán do dalšího úseku studia/ročníku (například v případě, kdy student podal žádost o přezkum rozhodnutí o ukončení studia), se doporučuje použít postup popsaný v dokumentaci dodavatele.

  • Příprava a postoupení studentů se týká pouze studentů s aktivním studijním stavem (u studií studentů s neaktivním studijním stavem zůstane evidován původní akademický rok).


 3. Postoupení studentů

  • Postoupení se provádí pouze hromadně, a to v menu Hromadné funkcí Postup do nového šk. roku - hromadně. Během této operace se údaje z položek odpovídajících novému studijnímu stavu přenesou do položek odpovídajících aktuálnímu studijnímu stavu, s novým akademickým rokem, a původní údaje se odloží do průběhu studia. Pozor! Tato operace je nevratná.


 4. Po dokončení postoupení všech studentů se provede změna akademického roku v aplikaci Parametry na záložce Výpočty. Pozor! Tato operace je nevratná a je možné ji provést až v okamžiku, kdy jsou postoupeni všichni (aktivně studující) studenti.

Příprava na změnu akademického roku pro aplikaci Uchazeč

Na změnu akademického roku pro aplikaci Uchazeč se není třeba speciálně připravovat, důležité je však její načasování, neboť při této změně dojde k archivaci dat o předchozím přijímacím řízení a přihlášky ke studiu z tohoto přijímacího řízení se stanou z aplikace Uchazeč nedostupné. Toto nastavení však neovlivňuje aplikaci Elektronická přihláška ke studiu, která může být v provozu pro další akademický rok již před změnou parametru akademický rok pro aplikaci Uchazeč. Změnu akademického roku pro aplikaci Uchazeč je nutné provést v mezidobí mezi vygenerováním závěrečné zprávy o přijímacím řízení na RUK, resp. po pořízení všech výkazů o dokončeném přijímacím řízení, a započetím evidence přihlášek ke studiu pro další akademický rok v aplikaci Uchazeč (ať již jejich stahováním z Elektronické přihlášky ke studiu nebo zapisováním přihlášek došlých pouze písemnou formou).

Studijní stav a nový studijní stav – způsob jejich interpretace na přelomu akademického roku

S ohledem na režim práce v IS Studium v období změny akademického roku je nutné stanovit způsob, jakým se interpretují hodnoty nového studijního stavu a studijního stavu v tomto období. Bez stanovení této interpretace by nebylo možné zajistit korektní chování dalších aplikací Informačního systému UK, které data o studentech a jejich studiích využívají.


Interpretace (nového) studijního stavu je proto stanovena následovně:

 1. Pokud je vyplněna položka datum nového studijního stavu a je menší než aktuální datum a datum aktuálního studijního stavu je prázdné nebo menší než datum nového studijního stavu, platí k aktuálnímu datu nový studijní stav.

 2. Jinak pokud je vyplněno datum aktuálního studijního stavu a je menší nebo rovno aktuálnímu datu, platí k aktuálnímu datu aktuální studijní stav.

 3. Jinak pokud je datum aktuálního studijního stavu větší než aktuální datum, platí první platný studijní stav z průběhu studia (v sestupném řazení podle data, od kdy platí), jehož datum platnosti je menší nebo rovno aktuálnímu datu.

Dopady nastavení studijního stavu na další aplikace

Průkazy

Podmínkou pro vygenerování nároku na průkaz studenta je nastavení aktuálního nebo nového studijního stavu na některou z hodnot:

 • S – studuje (standardní aktivní studijní stav, vyjadřující, že student studuje dané studium),

 • O – opakuje (aktivní studijní stav vyjadřující, že student opakuje daný úsek studia v nekreditním systému studia (v případě kreditních studií se tento stav nemůže vyskytovat),

 • D – „podmíněný zápis“ (aktivní studijní stav s tím, že je označeno, že studium neprobíhá úplně standardně – např. je proveden zápis do úseku studia s nižším než normálním počtem kreditů; tento stav slouží jako pomocný zejména při změně akademického roku – jde o interní označení v aplikacích IS Studium, které je nad rámec studijních předpisů),

 • R – rozložený ročník (aktivní studijní stav vyjadřující, že studium jednoho úseku studia je u studenta rozloženo do více let (případně semestrů, je-li úsekem studia semestr); v kreditním systému studia to je možné jen v případě individuálního studijního plánu),

 • U – „uzavřel studium“ (totéž co stav „S“ s tím, že je zároveň vyjádřena informace o tom, že student (v terminologii aplikací IS Studium) tzv. „uzavřel studium“, tj. splnil podmínky pro přihlášení k poslední části státní závěrečné zkoušky),

 • V – výjezd na stáž (totéž co stav „S“ s tím, že je zároveň vyjádřena informace o tom, že je student na stáži na jiné vysoké škole).

Podrobněji se problematice studijních stavů věnuje materiál „Průběh studia“.

Přihlášení do IS Studium

Přihlásit do IS Studium se mohou všichni studenti bez ohledu na studijní stav, avšak možnost práce s moduly webových aplikací IS Studium je v závislosti na studijním stavu omezena.

Webové moduly Zápis do předmětů a rozvrhu a Termíny zkoušek - přihlašování

Podmínkou pro možnost zápisu do předmětů a rozvrhu a přihlášení na termín zkoušky je nastavení aktuálního nebo nového studijního stavu na některou z hodnot (nový studijní stav přitom platí vždy, pokud je datum nového studijního stavu větší než aktuální datum a je různý od hodnoty „N“ – „neurčeno“).

 • S – studuje

 • O – opakuje

 • D – „podmíněný zápis“

 • R – rozložený ročník (ISP)

 • U – „uzavřel studium“

 • V – výjezd na stáž

 • X – přijat ke studiu (jde o pomocný neaktivní studijní stav, který se používá v případě, že je v programu Student potřeba připravit záznam o studiu k dalšímu použití, např. pro hromadný zápis studentů do 1. ročníku, ale ještě nedošlo k zápisu do studia a datum tohoto zápisu ani není známo.

Grantová agentura UK

Podmínkou pro možnost podání grantové přihlášky do GAUK je nastavení aktuálního nebo nového studijního stavu na některou z hodnot (bez ohledu na datum jeho platnosti):

 • S – studuje

 • O – opakuje

 • D – „podmíněný zápis“

 • R – rozložený ročník (ISP)

 • U – „uzavřel studium“

 • V – výjezd na stáž

Erasmus

Podmínkou pro možnost podání přihlášky do programu Erasmus je nastavení aktuálního nebo nového studijního stavu na některou z hodnot (bez ohledu na jeho datum platnosti):

 • S – studuje

 • O – opakuje

 • D – „podmíněný zápis“

 • R – rozložený ročník (ISP)

 • U – „uzavřel studium“

 • V – výjezd na stáž

 • P – přerušeno (studium je přerušené, po dobu přerušení osoba není dle VŠ zákona studentem)

Překročení maximální doby studia, problém maximálního ročníku, ukončování studií, řešení souvisejících problémů

Maximální doba studia ve studijním programu je (dle Čl. 4 bod 13 SZŘ UK) standardní doba studia tohoto studijního programu navýšená o pět let v případě magisterského studijního programu nenavazujícího na bakalářský studijní program; v ostatních případech navýšená o tři roky. Maximální doba studia v doktorském studijním programu je (dle Čl. 9 bod 1 SZŘ UK) osm let. Neukončí-li student řádně studium během maximální doby studia, bude mu studium v souladu s Čl. 12 bod 1 písm. b) ukončeno rozhodnutím děkana fakulty z důvodu nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu.


Kontrola na dosažení/překročení maximální doby studia probíhá při spuštění aplikace Student. Studia, u nichž došlo k překročení maximální doby studia, jsou v aplikaci Student červeně označeny a je také možné je vybrat pomocí filtru.


Maximální doba studia pro daný studijní obor se zadává v aplikaci Parametry ve volbě Úprava parametrů oborů. Pozor! Údaj se zadává v desetinásobcích let (tedy např. pro 8 let je nutno zadat hodnotu 80).


Na stejném místě v aplikaci Parametry se nastavuje i maximální ročník. Vzhledem k tomu, že při postupu studentů do dalšího akademického roku dochází (u studentů s aktivním studijním stavem) automaticky ke zvýšení čísla ročníku o jedna, je nutné mít tento parametr nastaven tak, aby odpovídal maximální době studia. Teoreticky může způsobit komplikaci situace, kdy je student přijat například do pátého ročníku přestupem z jiného studijního programu a získá tak nárok studovat dalších až 11 let, ale takové případy je možné řešit individuálně. Dále mohou nastat komplikace v případě, že student studuje v posledním ročníku, ale je nutné jej z technických důvodů (např. z důvodu běžících lhůt pro nabytí právní moci rozhodnutí o ukončení studia nebo probíhajícího přezkumného řízení) ještě postoupit do dalšího ročníku. V takovém případě je možné v aplikaci Parametry dočasně zvětšit hodnotu maximálního povoleného ročníku, po provedení postupu ji vrátit zpět a u osob, které jsou po postupu vedeny ve vyšším než povoleném ročníku, upravit aktuální akademický rok na předchozí, snížit ročník a teprve pak jim ukončit studium (zároveň je ovšem nutné odpovídajícím způsobem upravit průběh jejich studia).

Vypracováno:

04. 06. 2009

Zveřejněno:

05. 06. 2009


Vypracovali:

Schválil:

Mgr. Michal Josífko, Mgr. Martin Maňásek

Mgr. Martin Maňásek

oddělení pro informační systém univerzity,

ÚVT UK

vedoucí oddělení pro informační systém univerzity,

ÚVT UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám