Harmonogram akademického roku

Verze 01


Výčet typů událostí, jejich význam a dopad na funkci jednotlivých aplikací a modulů IS Studium

Výčet typů událostí, jejich význam a dopad na funkci jednotlivých aplikací a modulů IS Studium je popsán v dokumentaci IS Studium na adrese http://www.erudio.cz/doc/?docid=222. Případné dotazy k dovysvětlení těchto nastavení a jejich dopadů by měly být hlášeny jako dotazy na dodavatele IS Studium prostřednictvím aplikace SUP, spolu s požadavkem na doplnění či upřesnění výše uvedené dokumentace.


Z hlediska nastavení harmonogramu akademického roku je důležitým okamžikem přelom akademického roku. Před začátkem dalšího akademického roku je třeba již dopředu definovat některé události tak, aby bylo zajištěno korektní chování aplikací IS Studium v okamžiku změny akademického roku. Jde především o události Akademický rok - semestr (AKADSEM) a Předměty OnLine - zobrazení (WPREDM). U většiny ostatních událostí záleží na tom, zda fakulta používá moduly, které daná událost ovlivňuje či nikoliv.


V případě události Elektronická přihláška - akademický rok (WPRIJRIZ) je třeba pamatovat na to, že pro přijímací řízení, které se koná v akademickém roce např. 2008/2009 pro přijetí ke studiu v roce 2009/2010, se událost zapisuje do akademického roku 2009/2010 s datumy, které časově spadají do akademického roku 2008/2009 (tedy např. 1.11.2008-28.2.2009)


Po jakékoliv úpravě harmonogramu akademického roku by měla být spuštěna kontrola pomocí tlačítka HrKo, která prověří, zda jsou všechny události definovány korektně, tedy zda např. nedochází k časovým přesahům událostí, které musí být definovány v každém dni nejvýše jednou.


Publikace termínů na webu modulem Harmonogram

Termíny nastavené pomocí aplikace Parametry v harmonogramu akademického roku je možné zveřejňovat prostřednictvím webového modulu Harmonogram. Tento modul je dostupný pro všechny skupiny uživatelů, tj. učitele, studenty, uchazeče o studium i anonymní uživatele. Každé skupině uživatelů se zobrazují pouze pro ni relevantní události. Zveřejňování termínů se provádí v aplikaci Parametry v harmonogramu akademického roku zaškrtnutím možnosti publikovat událost na webu. Implicitní nastavení události je nezveřejňovat, a to proto, aby omylem nedošlo ke zveřejnění teprve připravovaných, ještě nezávazných termínů, které by mohly uživatele uvést v omyl. Po zveřejnění se v aplikaci Harmonogram zobrazí informace o datu začátku a konce události a typ události. V budoucnu by aplikace Harmonogram měla umožnit zobrazit i popis události a případné filtry. Podrobněji o zveřejňování harmonogramu akademického roku viz http://www.erudio.cz/doc/?docid=663.


Události by z harmonogramu akademického roku neměly být odstraňovány (s výjimkou omylem zadefinovaných událostí), ale měly zůstávat v harmonogramu z archivačních a prezentačních důvodů. Události by rovněž měly být zveřejňovány. V popisu události by pak měl být uveden dostatečně vysvětlující text, ze kterého uživatelé vyrozumí, co daná událost znamená.


Kritické termíny, předcházení problémům

Kritickými termíny jsou:

  • termíny, kdy lze očekávat velký nápor uživatelů na použití téže funkčnosti v IS Studium a je třeba zajistit, aby nedošlo k přetížení systému,

  • termíny, kdy jsou v IS Studium prováděny důležité operace a je třeba zajistit, aby nedošlo k výpadku systému,

  • termíny, které kolidují nebo naopak nejsou v souladu s termíny dalších událostí na jiných fakultách.

Typickým příkladem první kategorie jsou zápisy předmětů a do rozvrhu na fakultách, kde převažuje poptávka po určitých předmětech nad nabídkou. Typickým příkladem druhé kategorie jsou konce termínů pro určité operace, například uzávěrky sběru dat pro SIMS, či konce podávání přihlášek ke studiu. Typickým příkladem třetí kategorie jsou zápisy předmětů v případě mezifakultních studií, tak, aby si student mohl zapsat včas předměty na obou participujících fakultách.


Kritické termíny je třeba plánovat s dostatečným předstihem; jejich stanovení koordinuje Studijní odbor RUK tak, aby nedocházelo ke kolizím s jinými plánovanými termíny ostatních fakult či plánovanými odstávkami IS Studium. Organizační záležitosti spojené s plánováním termínů řeší opatření rektora k harmonogramu akademického roku - pro akademický rok 2009/2010 jde o Opatření rektora č. 5/2009. Přehled kritických termínů pro aktuální akademický rok je k dispozici zde.
Vypracováno:

28. 04. 2009

Zveřejněno:

30. 04. 2009


Vypracoval:

Schválil:

Mgr. Michal Josífko

Mgr. Martin Maňásek

oddělení pro informační systém univerzity,

ÚVT UK

vedoucí oddělení pro informační systém univerzity,

ÚVT UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám