Studijní plány

Verze 01

Úvod

Tento materiál popisuje, jakým způsobem vytvořit v IS Studium studijní plán pro studenty v bakalářských a magisterských studijních programech v kreditním systému studia dle Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „SZŘ UK“). Postupy uvedené v tomto materiálu lze však použít i pro definování studijních plánů pro nekreditní studium.


Materiál se skládá ze tří částí. První část se věnuje obecnému popisu komponent, z nichž se v IS Studium skládá studijní plán, druhá část sleduje vzor osnovy kreditního studijního plánu a pro jednotlivé její části uvádí, kam a jak je zapsat do IS Studium, a třetí část shrnuje vybrané funkce IS Studium související s prováděním kontrol podle nadefinovaných studijních plánů.


Studijní plán v IS Studium

Definice studijního plánu v IS Studium se skládá z:

 1. globálních parametrů studijního plánu,

 2. kontrol studia,

 3. bloků předmětů.


Kromě nich ovlivňují chování studijních plánů v IS Studium a chování průběžných kontrol studia studentů prováděných podle těchto plánů ještě parametry nastavované v programu Parametry, a to:

 1. parametry nastavované globálně pro fakultu na záložkách „Student 1“ a „Student 2“,

 2. parametry nastavované pro jednotlivé studijní obory v okně „Parametry oborů“.


Globální parametry studijního plánu

Tyto parametry se nastavují v detailu studijního plánu. Jde zejména o přiřazení, ke kterému studijnímu oboru daný studijní plán patří, tedy o nastavení odpovídající kombinace:

 • typ studijního programu (v IS Studium „druh studia“),

 • studijní obor,

 • forma studia.

Tyto parametry je třeba nastavit u každého studijního plánu přiřazovaného studentům (ne tedy u tzv. pomocných studijních plánů – viz dále), jinak nebude možné tento studijní plán z dat v IS Studium odpovídajícím způsobem prezentovat (zobrazit ve webové aplikaci, zařadit do studijní publikace apod.).


Dále se v detailu studijního plánu nastavuje:

 • zda jde o plán určený pro studenty v kreditním systému studia dle SZŘ UK,

 • procento počtu kreditů za volitelné předměty za úsek studia pro účely průběžné kontroly studia (dle Čl. 4 odst. 10 SZŘ UK), pokud je odlišné od globálně platné hodnoty 15% nastavené v programu Parametry,

 • maximální procento kreditů za povinné a povinně volitelné předměty pro konání poslední části státní zkoušky (dle Čl. 7 odst. 8 SZŘ UK), pokud je odlišné od globálně platné hodnoty 90% nastavené v programu Parametry.


Kontroly studia

Kontroly studia slouží k definici podmínek, které mají studenti splňovat při průběžné kontrole studia na konci jednotlivých úseků studia (ročníky nebo semestry) k tomu, aby mohli postoupit do dalšího úseku studia, a které mají splňovat před zápisem na jednotlivé části státních zkoušek.


Na konci úseků studia lze u studentů v kreditním systému studia kontrolovat, zda získali dostatečný počet kreditů, a to buď normální počet kreditů pro postup do dalšího úseku studia (v programu Student výsledek „Splnil“), anebo alespoň minimální počet kreditů pro postup do dalšího úseku studia, pokud fakultní předpisy povolují postoupit do dalšího úseku studia s nižším než normálním počtem kreditů (v IS Studium tzv. „podmíněný zápis“).


Při tomto výpočtu kreditů na konci úseku studia automaticky dochází k nezapočítání kreditů za volitelné předměty nad stanovenou mez (blíže o tom v kapitole „Nezapočítávání části kreditů za volitelné předměty při kontrole na konci úseku studia“).


Před zápisem na části státních zkoušek lze u studentů v kreditním systému studia kontrolovat:

 • zda získali dostatečný počet kreditů pro zápis na danou část státní zkoušky,

 • zda mají splněny předměty, které jsou předepsány studijním plánem jako povinné pro zápis na danou část státní zkoušky,

 • v případě poslední části státní zkoušky zda získali dostatečný počet kreditů z každé skupiny povinně volitelných předmětů předepsaných studijním plánem jako povinně volitelné pro zápis k této části státní zkoušky.

Při zápisu do předmětů jsou kontrolovány prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti na zápis předmětů. Při kontrolách na konci úseků studia jsou kontrolovány prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti pro absolvování předmětů.


Pořadí skládání jednotlivých částí státní zkoušky (je-li studijním plánem stanoveno) může být vyjádřeno dvěma způsoby:

  a. 

buď pomocí prerekvizit (příp. korekvizit) – ty jsou kontrolovány jak při kontrole splnění podmínek pro zápis dané části státní zkoušky, tak při přímém pokusu o její zápis,

  b. 

anebo pomocí kontrol – ty jsou součástí prováděných kontrol pro ověření možnosti zápisu příslušné části státní zkoušky.

Bloky předmětů

Bloky předmětů slouží k definování skupin povinných a povinně volitelných předmětů pro daný studijní plán a dále umožňují popisovat doporučený průběh studia (tedy doporučené rozdělení předmětů do jednotlivých úseků studia). Z okna IS Studium sloužícího pro definici bloků předmětů je přístupná definice jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky pro daný studijní plán (i když s bloky tato definice přímo nesouvisí).


Definované bloky povinných a povinně volitelných předmětů jsou používány v programu Student při kontrolách na konci úseků studia pro kontrolu počtu kreditů z volitelných předmětů a případné nezapočítání kreditů za volitelné předměty nad stanovenou mez (viz kapitola „Nezapočítávání části kreditů za volitelné předměty při kontrole na konci úseku studia“). Dále tyto bloky slouží pro určení předmětů studijního plánu studenta v okamžiku, kdy mají být při zápisu do předmětu upřednostňováni studenti, kteří si předmět zapisují v souladu se svým studijním plánem. Ve studijním plánu musí být definován alespoň jeden blok povinných nebo povinně volitelných předmětů (v opačném případě hlásí kontrola podle tohoto plánu v programu Student chybu).


Doporučený průběh studia definovaný prostřednictvím bloků bude umožněno tisknout jako výstup modulem „Studijní publikace“ a prezentovat na webu.


Globální parametry

Parametry nastavované globálně pro celou fakultu v programu Parametry na záložce „Student 2“ jsou následující:

 • normální počet kreditů za semestr – nyní dle Čl. 4 odst. 8 SZŘ UK hodnota 30,

 • lhůta pro úspěšné absolvování části státní zkoušky v měsících – nyní dle Čl. 7 odst. 10 SZŘ UK je 24 měsíců,

 • maximální procento kreditů za povinné a povinně volitelné předměty pro konání poslední části státní zkoušky – nyní dle Čl. 7 odst. 8 SZŘ UK hodnota 90 (pokud je pro daný studijní obor toto procento odlišné, nastavuje se v programu Tajemník v detailu studijního plánu pro příslušný studijní obor),

 • procento počtu kreditů za volitelné předměty za úsek studia pro účely průběžné kontroly – nyní dle Čl. 4 odst. 10 SZŘ UK hodnota 15 (pokud je pro daný studijní obor toto procento odlišné, nastavuje se v programu Tajemník v detailu studijního plánu pro příslušný studijní obor).

Kromě těchto parametrů lze v programu Parametry na záložce „Student 1“ pro fakultu nastavit, kolikrát si lze zapsat tentýž předmět, je-li jeho zápis omezen dle Čl. 6 odst. 7 SZŘ UK. Hodnota se nastavuje v sekci nazvané „Počet zápisů neopakovatelných předmětů“ a ovlivňuje počet zápisů do předmětů, u nichž není v programu Tajemník nastaven atribut „Lze splnit opakovaně“. Lze při tom nastavit odlišné počty zápisů pro jednotlivé druhy předmětů (povinné, povinně volitelné a volitelné) a ještě nastavit povinnost zapsat si nesplněný předmět opakovaně v bezprostředně následujícím úseku studia, v němž je předmět vyučován.


Parametry studijního oboru

Parametry nastavované pro daný studijní obor v programu Parametry v okně „Parametry oborů“ jsou následující:

 • standardní doba studia v daném studijním oboru,

 • maximální doba studia v daném studijním oboru,

 • zda opakovaný zápis do úseku studia s nižším než standardním počtem kreditů je pro daný studijní obor vyloučen nebo omezen dle Čl. 4 odst. 11 SZŘ UK,

 • maximální počet opakování zápisu předmětu, u něhož je opakovaný zápis omezen (pokud se liší od globálního nastavení zadaného na záložce „Student 1“ – v tomto případě je možné nastavit jen jednu hodnotu shodnou pro všechny druhy předmětů).


Doporučený postup vytvoření kreditního studijního plánu

Definování částí státní zkoušky a podmínek pro jejich zápis

Definování studijního plánu pro daný studijní obor je vhodné začít vydefinováním částí státní zkoušky pro tento studijní obor. Pro každou z těchto částí je třeba určit, jaké podmínky musí student splňovat, aby si danou část státní zkoušky mohl zapsat. Těmito podmínkami může být:

 • počet kreditů, které student získal,

 • seznam povinných předmětů, které student absolvoval,

 • seznam jiných částí státní zkoušky, které student již absolvoval,

 • pro poslední část státní zkoušky seznam skupin povinně volitelných předmětů a pro každou z těchto skupin počet kreditů, které student musí za studium předmětů z dané skupiny získat.

Poznámka: Pro každou část státní zkoušky je třeba definovat alespoň jednu z těchto podmínek, jinak by student splnil podmínky pro zápis dané části státní zkoušky již zápisem do studia a od tohoto okamžiku by mu začala běžet dvouletá lhůta pro složení příslušné části státní zkoušky.


Definování úseků studia

Následně je třeba určit, zda úseky studia pro daný studijní obor budou semestry nebo ročníky nebo jejich kombinace (např. v prvních dvou ročnících bude průběžná kontrola studia probíhat na konci každého semestru a v dalších ročnících už jen na konci každého ročníku). Na konci každého úseku studia bude probíhat průběžná kontrola studia, při níž se zkontroluje, zda studenti získali příslušný počet kreditů. Při této kontrole bude započteno jen tolik kreditů za volitelné předměty, kolik je stanoveno buď parametrem pro daný studijní obor, anebo globálním parametrem pro fakultu (není-li parametr pro daný studijní obor nastaven).


Definování doporučeného průběhu studia

Doporučujeme dále rozdělit jednotlivé povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů do jednotlivých úseků studia. Z pohledu práce s aplikacemi IS Studium je vhodné tuto úvahu provést již ve chvíli definování podmínek pro zápis na jednotlivé části státních zkoušek. Je totiž možné vytvořit skupiny povinných a povinně volitelných předmětů pro jednotlivé úseky studia a ty zařadit do bloků odpovídajících jednotlivým úsekům studia a zároveň tyto skupiny navázat ke kontrolám odpovídajícím jednotlivým částem státní zkoušky.


Kromě povinných a povinně volitelných předmětů je při definici doporučeného průběhu studia třeba uvést také doporučené volitelné předměty, které by měl student daného studijního oboru studovat v jednotlivých úsecích studia. Bloky povinných, povinně volitelných a doporučených volitelných předmětů by měly být definovány tak, aby počet kreditů za splnění předmětů doporučených pro každý semestr byl 30 a za splnění předmětů každého ročníku až do standardní doby studia byl 60.


Poznámka: Není chybou, když pro daný úsek studia bude množina povinných nebo množina povinně volitelných předmětů prázdná.

Verze studijních plánů

Protože definice částí státní zkoušky a podmínek pro jejich zápis, úseků studia a doporučeného průběhu studia se pro daný studijní obor může v jednotlivých akademických letech měnit, nejsou uvedené informace v IS Studium vztaženy ke studijnímu oboru, ale přímo ke konkrétnímu studijnímu plánu. Studijních plánů pak může pro daný studijní obor existovat více. Studentovi při zápisu do studijního programu přiděli studijní referentka v programu Student aktuálně platný studijní plán pro daný studijní obor. Student bude podle tohoto plánu studovat, i když bude později založen nový, jiný plán pro stejný studijní obor, a to až do ukončení jeho studia, anebo do chvíle, kdy fakulta rozhodne o přeřazení studenta do studia podle jiného studijního plánu.


Mění-li se části státních zkoušek nebo definice podmínek pro jejich zápis (seznamy povinných nebo povinně volitelných předmětů, či jejich vlastnosti nebo rekvizity), případně úseky studia nebo parametry vázané na studijní plán oboru (zejména procento počtu kreditů za volitelné předměty), pro další akademický rok, musí vzniknout nový studijní plán pro tento obor, v němž budou příslušné změny zohledněny. Není takto možné upravit stávající studijní plán, protože to by znamenalo zpětnou změnu podmínek pro studenty, kteří podle dříve platného studijního plánu již studují, což není přípustné bez speciální úpravy takové situace (např. odpovídajícím opatřením děkana, které bude řešit i příslušné kompenzace této změny, např. dodatečné přiznání kreditů apod.).


Zápis studijního plánu v IS Studium

Následující popis vychází ze vzorové osnovy studijního plánu poskytnuté RUK v roce 2006 jako podklad pro zpracování kreditních studijních plánů. U každého bodu osnovy je popsáno, kterou aplikací IS Studium a jakým způsobem se daný údaj zaznamená do IS Studium.

Základní osnova studijního plánu

A. Fakulta:

Nevyplňuje se, vyplývá z role přihlášeného uživatele.


B. Typ studijního programu (Bc./Mgr./NMgr.):

V programu Tajemník se v okně „Studijní plány – kontroly“ (okno se otevírá pomocí ikony s tyrkysovým písmenem „K“) založí nový studijní plán (ikona „kočárek“). Typ studijního programu se vyplňuje do pole „Druh studia“ výběrem z číselníku. U plánu je třeba zaškrtnout, že je určen pro kreditní studenty.


C. Forma studia:

Vyplňuje se v programu Tajemník v detailu studijního plánu (viz bod B) do pole „Forma studia“ výběrem z číselníku.


D. Standardní doba studia v letech:

Vyplňuje se v programu Parametry volbou „Úprava parametrů oborů“ – po výběru příslušného studijního oboru se zvolí tlačítko „Oprava“ a doba se vyplní do pole „Stand. délka studia“. Hodnota se zapisuje jako celé číslo, tedy vynásobená deseti: např. 3 roky se zadává jako „30“, 5 a půl roku se zadává jako „55“.


E. Studijní program:

Vyplývá ze zvoleného studijního oboru v detailu studijního plánu (viz bod F).


F. Studijní obor:

V programu Tajemník v okně „Studijní plány – kontroly“ v detailu zvoleného studijního plánu se vyplňuje do pole „Obor studia“ výběrem ze seznamu studijních oborů.


G. Úseky studia:

Délky úseků studia se explicitně nikam nezadávají, ale jsou definovány pomocí kontrol studia. Na konci každého úseku studia musí být definována alespoň jedna kontrola, a to kontrola typu „celkové body“. Kontrola ke studijnímu plánu se vytváří v programu Tajemník v okně „Studijní plány – kontroly“ v pravé části okna tlačítkem „Přidat kontroly“. Po stisku tohoto tlačítka lze k plánu buď doplnit některou ze stávajících kontrol, anebo vytvořit úplně novou kontrolu.


V detailu kontroly se zadá její název, termín kontroly (nazvaný podle příslušného úseku studia, např. „1. ročník“), typ kontroly „celkové body“ a do pole „Celkové body, min. body za velkou skupinu, ročník“ se zadá normální počet kreditů za dosavadní dobu studia dle Čl. 4 odst. 9 SZŘ UK (např. 30 pro průběžnou kontrolu studia v termínu „1. ročník – zima“, 60 pro průběžnou kontrolu studia v termínu „1. ročník“, 120 pro průběžnou kontrolu studia v termínu „2. ročník“ atd.).


Termíny kontrol se vybírají z číselníku, který v programu Parametry definuje univerzitní správce IS Studium.


V programu Student lze u aktuálně vybraného studenta zjistit, jaké má nastaveny úseky studia ve studijním plánu. Slouží k tomu tlačítko „sluníčko“ vpravo od zaškrtávacího pole „Kreditní studium“ na záložce „Studium“.


Poznámky:

 1. Pro definování průběžných kontrol studia lze s výhodou využít tzv. pomocné studijní plány, které umožní tyto kontroly nadefinovat pro každý typ studijního programu pouze jednou, a tyto pak začlenit do plánů pro jednotlivé studijní obory (viz popis v kapitole „Možnost vytvářet pomocné studijní plány“).

 2. Minimální počty kreditů dle Čl. 4. odst. 11 SZŘ UK se zadávají taktéž do kontrol typu „celkové body“, do pole „Celkové body pro podm. zápis, max. body za velkou skupinu“.

 3. Pro korektní nadefinování studijního plánu je třeba nadefinovat kontroly na úseky studia až do maximální doby studia v daném studijním programu.

H. Části státní závěrečné (rigorózní) zkoušky:

 1. SZ1:

 2. SZ2:

 3. SZ3:

Jednotlivé části státní zkoušky je nejprve třeba založit jako předměty v programu Tajemník v okně „Výběr předmětů“ (okno se otevírá pomocí ikony se žlutým písmenem „P“). Zde se založí nový předmět, zadá se jeho kód a následně na záložce „Předmět“ název a anglický název a na záložce „Výuka“ se pole „examinace“ vyplní výběrem z číselníku hodnotou „1.SZ“, případně „Dipl“, jde-li o obhajobu bakalářské nebo diplomové práce (examinace „2.SZ“ a „3.SZ“ nemají pro kreditní studium význam a v číselníku zůstávají pouze z historických důvodů pro účely nekreditních studií). Počet kreditů bude vždy 0 (za části státní zkoušky se v souladu s Čl. 4 odst. 8 SZŘ UK kredity neudělují).


Poznámka: Části státní zkoušky se v aplikacích IS Studium zakládají jako předměty, protože z pohledu technické realizace aplikací je to výhodné – lze pak pro práci s nimi a se vztahy mezi nimi (definování rekvizit, skupin apod.) využít shodné technické prostředky a uživatelské postupy. To však nic nemění na skutečnosti, že z formálního hlediska (dle SZŘ UK) části státní zkoušky nejsou předměty.


V případě, kdy se jednotlivé části státní zkoušky nemusejí skládat najednou, ale skládají se v různých termínech, je třeba v programu Tajemník při vytváření kontrol studia pro zápis na jednotlivé části státní zkoušky použít více hodnot z číselníku „termíny kontrol“. Kódy termínů kontrol pro jednotlivé části státní zkoušky začínají písmeny „SZ“, např. „SZA“, „SZB“ atd. Termín kontroly s kódem tvořeným pouze písmeny „SZ“ (a názvem „před státnicí“) je určen pro kontrolu před poslední (nebo jedinou) částí státní zkoušky.


V programu Tajemník je třeba vytvořené předměty pro jednotlivé části státní zkoušky svázat s příslušným studijním plánem a odpovídajícím termínem kontroly. To se provede v okně otevřeném z okna „Výběr bloků předmětů“ (toto okno se otevírá pomocí ikony s červeným písmenem „B“) stiskem tlačítka „Plán, předmět, termín SZ“. Po stisku tlačítka „Nový“ se zadá trojice údajů:

 • studijní plán do pole „Plán“ výběrem ze seznamu vytvořených studijních plánů,

 • příslušná část státní zkoušky do pole „Předm.“ výběrem z číselníku předmětů,

 • termín kontroly svázaný s touto částí státní zkoušky do pole „Termín“ výběrem z číselníku „Termíny kontrol“.

V tomto okně je třeba založit tolik záznamů, kolik je částí státní zkoušky pro daný studijní plán.


Poznámka: V případě, že student má pro danou část státní zkoušky možnost zvolit si jednu z několika konkrétně vyjmenovaných obsahových náplní této zkoušky (resp. tématických okruhů), zrealizuje se to v programu Tajemník pomocí malé skupiny předmětů:

 • uživatel založí více předmětů s typem examinace „1.SZ“,

 • vytvoří malou skupinu, do níž tyto předměty zařadí,

 • každému z předmětů ve skupině přiřadí 1 interní bod a pro splnění skupiny nastaví limit 1 interní bod,

 • vytvořenou skupinu přiřadí ke studijnímu plánu v okně vyvolaném z okna „Výběr bloků předmětů“ tlačítkem „Plán, předmět, termín SZ“.

Velké skupiny předmětů tímto způsobem použít nelze.


Z formálního hlediska jde v tomto případě stále o jednu stejnou část státní zkoušky, která má ale více variant s rozdílnými názvy, jež se pak objeví např. na dodatku k diplomu. Z tohoto důvodu budeme tento případ v dalším textu nazývat „část státní zkoušky s variabilním názvem“.


I. Předepsané pořadí skládání částí státních zkoušek:

Předepsané pořadí skládání částí státních zkoušek je doporučeno definovat pomocí prerekvizit předmětů v programu Tajemník. Pokud např. část státní zkoušky hypoteticky nazvaná „2. část SZ“ může být skládána až po absolvování části státní zkoušky nazvané „1. část SZ“, je třeba v programu Tajemník nastavit předmět „1. část SZ“ jako prerekvizitu předmětu „2. část SZ“. To se provede takto:

 • v okně „Výběr předmětů“ se vyhledá předmět s názvem „2. část SZ“,

 • dvojklikem se zobrazí detail předmětu,

 • stiskne se tlačítko „Oprava“,

 • vybere se záložka „Rekvizity“,

 • na ní se do pole „Kód prerekvizity“ zadá kód předmětu s názvem „1. část SZ“ (nebo se vybere z okna pro výběr předmětů),

 • stiskne se tlačítko „Přidat“ a potvrdí se provedené změny stiskem tlačítka „OK“.


Poznámka:

 1. V případě, že jde o část státní zkoušky s variabilním názvem (viz Poznámka u bodu H), pak není možné připojovat rekvizity k vytvořené malé skupině jako celku, ale je nutné přiřadit rekvizity k jednotlivým předmětům obsaženým v této skupině.

 2. Pokud má být zápis na část státní zkoušky s variabilním názvem podmíněn absolvováním jiné části státní zkoušky s variabilním názvem, nelze použít prerekvizity, ale je třeba tento případ popsat pomocí kontroly studia typu „malá skupina“ vázané k termínu odpovídajícímu druhé části státní zkoušky s variabilním názvem, v níž bude odkaz na malou skupinu pro první část státní zkoušky s variabilním názvem. Postup vytvoření kontroly tohoto typu je detailně popsán v bodě J v části věnované povinným předmětům.

 3. Pokud se student poprvé přihlašuje na všechny části státní zkoušky současně, jsou všechny části státní zkoušky vázány pouze k termínu kontroly s kódem „SZ“ a v bodě I tedy není třeba definovat žádné prerekvizity ani kontroly.

 4. Pokud se student má poprvé přihlašovat na více částí státní zkoušky současně, je třeba tyto části státní zkoušky navázat ke shodnému termínu kontroly, např. k termínu s kódem „SZA“.

J. Poslední část státní zkoušky:

Počet kreditů nutných pro konání: 60 x std. doba studia


V programu Tajemník je třeba v okně „Studijní plány – kontroly“ vytvořit kontrolu typu „celkové body“ vázanou k termínu s kódem „SZ“ (a názvem „před státnicí“). Termín „SZ“ je při tom:

  a. 

buď termín společný pro všechny části státní zkoušky v případě, že se student přihlašuje na všechny části SZ společně,

  b. 

nebo termín pro explicitně určenou poslední část státní zkoušky,

  c. 

anebo termín, který není přiřazen žádné konkrétní části státní zkoušky v případě, že student může skládat jednotlivé části SZ v různých termínech a není jednoznačně určeno jejich pořadí – uvedená kontrola pak bude aplikována v programu Student v případě spuštění kontroly typu „všechny SZ“.

Do pole „Celkové body, min. body za velkou skupinu, ročník“ se vyplňuje příslušný počet kreditů, tedy 60 x standardní doba studia.


Povinné předměty

 1. PP1:

 2. PP2:

 3. PP3:

 4. PP4:

Celkový počet kreditů:


V programu Tajemník je třeba vytvořit malou skupinu (jde o seznam předmětů) nebo velkou skupinu předmětů (vybírá se z celkového seznamu předmětů podle hodnoty speciálního atributu předmětu, který musí uživatel definovat a u všech předmětů ze skupiny nastavit). Při vytváření skupiny se zadá kód skupiny a následně název a případně anglický název skupiny.


V případě malé skupiny se na záložce „Skupina“ zadají kódy povinných předmětů patřících do skupiny. Při přidělování počtu bodů jednotlivým předmětům ve skupině jsou možné dva ekvivalentní postupy:

  a. 

ke každému předmětu ve skupině je přiřazeno tolik interních bodů, kolik má předmět kreditů, a jako limit pro splnění skupiny je pak nastaven součet interních bodů předmětů zařazených ve skupině,

  b. 

každému předmětu ve skupině je přiřazen 1 interní bod a jako limit pro splnění skupiny je pak nastaven počet předmětů ve skupině.

Oba případy znamenají, že student musí pro splnění skupiny splnit všechny předměty v ní zařazené.


V případě velké skupiny je na záložce „Atributy“ třeba definovat atributy, podle nichž budou předměty do skupiny zařazeny. Předmět patří do skupiny tehdy, má-li současně přiřazeny všechny atributy, které má přiřazena velká skupina. V případě velké skupiny je limitem pro splnění skupiny součet kreditů předmětů zařazených do skupiny.


Následně je vytvořená skupina označena za povinné předměty daného studijního plánu a je zařazena mezi kontroly studia příslušející dané části státní zkoušky. To se provede následujícím postupem:

 1. Vytvoření bloku povinných předmětů:

  • v okně „Výběr bloků předmětů“ uživatel vytvoří nový blok předmětů a přiřadí k němu odpovídající studijní plán,

  • blok označí jako „povinný“,

  • do bloku zařadí vytvořenou skupinu předmětů.

  Pokud není zároveň vytvářen doporučený průchod studijním plánem (viz bod N), vyplní do pole pro zadání ročníku hodnotu 0 a semestr 1.


  Vytvořený blok předmětů bude sloužit k rozpoznání povinných předmětů vázaných k danému studijnímu plánu při průběžné kontrole splnění povinností studenta na konci jednotlivých úseků studia a při kontrole, zda si student ještě může zapsat povinný předmět.


 2. Vytvoření kontroly pro zápis na část státní zkoušky:

  • v okně „Studijní plány – kontroly“ u daného studijního plánu uživatel vytvoří kontrolu typu „malá skupina“ (resp. „velká skupina“) s termínem „před SZ“,

  • k této kontrole přiřadí vytvořenou skupinu předmětů,

  • v případě použití „velké skupiny“ je třeba do pole „Celkové body, min. body za velkou skupinu, ročník“ ještě vyplnit součet kreditů předmětů, které spadají do velké skupiny.

  Takto vytvořená kontrola pak bude použita v programu Student při provedení kontroly typu „všechny SZ“.

Poznámka:

 1. Pro uživatele je výhodné použít typ kontroly „malá skup. (zobrazit chyby)“, která funguje jako kontrola na malou skupinu, ale při provedení kontroly navíc vypisuje, které předměty student nesplnil.

 2. V případě, že skupina obsahuje předměty, které lze splnit opakovaně, je třeba použít typ kontroly „malá skup. 1x (zobrazit chyby)“. Tato kontrola zajistí, že každý splněný předmět bude při kontrole studia započten pouze jednou, i když jej student splnil vícekrát. Tím se zajistí, že student skutečně musí splnit všechny předměty zařazené do skupiny.


Povinně volitelné předměty – skupina 1:

 1. PVP1:

 2. PVP2:

 3. PVP3:

 4. PVP4:

 5. PVP5:

 6. PVP6:

 7. PVP7:

 8. PVP8:

Minimální počet kreditů z této skupiny:


Postup pro povinně volitelné předměty je obdobný jako u povinných předmětů:

 • V programu Tajemník je třeba vytvořit malou nebo velkou skupinu a zařadit do ní všechny předměty PVP1 až PVP8, z nichž si má student volit. Každému z předmětů ve skupině bude přiřazeno tolik interních bodů, kolik má předmět kreditů. Limitem pro splnění skupiny pak bude nějaký počet kreditů, který je nižší než součet interních bodů předmětů zařazených do skupiny, aby byla studentovi ponechána možnost volby.


 • V okně „Výběr bloků předmětů“ se vytvoří nový blok předmětů, přiřadí se k němu studijní plán, blok se označí jako „povinně volitelný“ a do bloku se zařadí vytvořená skupina předmětů. Pokud není zároveň vytvářen doporučený průchod studijním plánem (viz bod N), vyplní se do pole pro zadání ročníku hodnota 0 a do pole semestr hodnota 1. Vytvořený blok předmětů bude sloužit k rozpoznání povinně volitelných předmětů vázaných k danému studijnímu plánu při průběžné kontrole splnění povinností studenta na konci jednotlivých úseků studia. U bloku je třeba ještě vyplnit minimální počet kreditů za jeho splnění do pole „min. počet kreditů“ (v případě, že jsou jako limit u skupiny použity přímo kredity, půjde o shodnou hodnotu).


 • Pro účely kontroly splnění dostatečného množství povinně volitelných předmětů před zápisem na poslední část státní zkoušky je třeba v okně „Studijní plány – kontroly“ ke studijnímu plánu vytvořit kontrolu typu „malá skupina“ s termínem „SZ“ a přiřadit k ní vytvořenou skupinu předmětů. Tato kontrola pak bude použita při spuštění kontroly v programu Student typu „všechny SZ“.


Povinně volitelné předměty – skupina 2:

 1. PVP9:

 2. PVP10:

 3. PVP11:

 4. PVP12:

 5. PVP13:

 6. PVP14:

 7. PVP15:

 8. PVP16:

Minimální počet kreditů z této skupiny:


Postup je shodný jako u první skupiny povinně volitelných předmětů.


K. Jiná než poslední část státní zkoušky:

Počet kreditů nutných pro konání:


V programu Tajemník se v okně „Studijní plány – kontroly“ vytvoří kontrola typu „celkové body“ s termínem, který byl přiřazen k této části státní zkoušky postupem uvedeným v bodě H. Požadovaný počet kreditů se vyplňuje do pole „Celkové body, min. body za velkou skupinu, ročník“.


Povinné předměty:

 1. PP5:

 2. PP6:

 3. PP7:

 4. PP8:

Celkový počet kreditů:


Aplikuje se postup uvedený v bodě J pro povinné předměty pro poslední část státní zkoušky s tím rozdílem, že termínem kontroly bude termín přiřazený této části státní zkoušky postupem uvedeným v bodě H.


Shodně se pak postupuje pro další části státní zkoušky, je-li jich více.


L. Celkový počet kreditů za povinné předměty plus minimální počty kreditů za povinně volitelné předměty:

Tato hodnota činí ….% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní zkoušky (obvykle 90%).


Uvedené procento se nastavuje takto:

 • Globálně platná hodnota se zadává v programu Parametry na záložce „Student 2“ do pole „Max. procento kred. za povinné a povinně volitelné předměty pro konání posl. části SZ“ – při současném znění SZŘ UK (Čl. 7 odst. 8) má být nastavena na hodnotu 90, která znamená 90%.

 • Pokud má být pro konkrétní studijní obor toto procento odlišné, zadává se v programu Tajemník v detailu konkrétního studijního plánu do položky „Max. procento kreditů za P a PV předměty pro poslední část SZ“. V případě, že má být tato hodnota shodná pro skupinu studijních oborů, lze k jejímu shodnému nastavení pro více studijních plánů využít tzv. pomocných plánů (blíže je popsáno v kapitole „Možnost vytvářet pomocné studijní plány“).

M. Časová následnost, event. souslednost předmětů:

Jde o prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti povinných a povinně volitelných předmětů pro všechny výše uvedené části státní zkoušky.


Povinné předměty

 1. PP1:

 2. PP2:

 3. PP3:

 4. PP4:

 5. PP5:

 6. PP6:

 7. PP7:

 8. PP8:

 9. PP9:

 10. PP10:

 11. PP11:

 12. PP12:


Povinně volitelné předměty

 1. PVP1:

 2. PVP2:

 3. PVP3:

 4. PVP4:

 5. PVP5:

 6. PVP6:

 7. PVP7:

 8. PVP8:

 9. PVP9:

 10. PVP10:

 11. PVP11:

 12. PVP12:

 13. PVP13

 14. PVP14:

 15. PVP15:

 16. PVP16:

Prerekvizity a korekvizity předmětů dle Čl. 6 odst. 5 písm. a) SZŘ UK a neslučitelnosti předmětů dle Čl. 6 odst. 5 písm. c) a e) SZŘ UK jsou rekvizitami na zápis, prerekvizity dle Čl. 6 odst. 5 písm. b) SZŘ UK a neslučitelnosti předmětů dle Čl. 6 odst. 5 písm. d) SZŘ UK jsou rekvizitami na absolvování.


Rekvizity se nastavují v programu Tajemník, kde v detailu příslušného předmětu lze na záložce „Rekvizity“ přidáním kódů předmětů do polí „Prerekvizity“, „Korekvizity“ a „Neslučitelnosti“ zadat prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti daného předmětu. Podrobněji se této problematice věnuje materiál „Předměty a jejich vztahy“.


Ve standardním nastavení nerozlišuje program Tajemník při vytváření rekvizit mezi rekvizitami na zápis a na absolvování – vytvářené prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti jsou vždy chápány jako rekvizity platné současně pro zápis i pro absolvování. Úprava tohoto chování IS Studium je předmětem jednoho z velkých požadavků řešených v 1. pololetí 2009, po jeho realizaci bude tento materiál aktualizován.


X. Souborná zkouška:

Prerekvizity:


Počet přidělovaných kreditů:


Souborná zkouška může být využita pouze ve výjimečných případech a za předpokladu, kdy je definována fakultními pravidly pro organizaci studia. Souborná zkouška se založí v programu Tajemník jako předmět s názvem začínajícím textem „Souborná zkouška“, examinací „Zk bez výuky“ a počtem přidělovaných kreditů do pole E-kredity. Prerekvizity pro zápis (případně pro absolvování) souborné zkoušky se zadávají shodně jako prerekvizity pro předměty.


N. Doporučený studijní plán:

 1. úsek studia:

  seznam povinných a povinně volitelných předmětů při respektování prekevizit/korekvizit

  seznam doporučených volitelných předmětů

  celkový počet kreditů: 30/60

  minimální počet kreditů nutný pro zápis do dalšího úseku studia:


 2. úsek studia:

  seznam povinných a povinně volitelných předmětů při respektování prekevizit/korekvizit

  seznam doporučených volitelných předmětů

  celkový počet kreditů: 30/60

  minimální počet kreditů nutný pro zápis do dalšího úseku studia:

(až do standardní doby studia)


Pro definici doporučeného průchodu studijním plánem slouží bloky předmětů, které již byly popsány výše. Do bloků nelze zařazovat přímo předměty, ale pouze malé skupiny předmětů. Bloky jsou tří typů:

 • povinné,

 • povinně volitelné,

 • doporučené volitelné.

Pro každý úsek studia (ročník a případně semestr) je možné vytvořit více bloků shodného typu.


Pokud je u bloku zadán ročník 0, nemá blok význam doporučeného průchodu studijním plánem, ale používá se pouze ke kontrole počtu kreditů za volitelné předměty na konci úseků studia. Pro účely těchto kontrol jsou za povinné a povinně volitelné předměty uvažovány všechny předměty zařazené do skupin v blocích označených jako povinné nebo povinně volitelné, bez ohledu na ročník a semestr zadaný u těchto bloků.


Postup pro případ, kdy je spolu s definováním povinných předmětů pro zápis na jednotlivé části státní zkoušky a skupin povinně volitelných předmětů pro zápis na poslední část státní zkoušky definován také doporučený průchod studijním plánem, je následující:

 • Místo jedné skupiny povinných předmětů pro zápis na danou část státní zkoušky jsou nadefinovány menší skupiny povinných předmětů, z nichž každá odpovídá seznamu povinných předmětů, jejichž studium je doporučeno v jednom úseku studia. Tím vzniknou skupiny SPA1 až např. SPD5, kde A, B, C a D jsou 4 části státní zkoušky a 1 až 5 jsou ročníky studia 1 až 5.

 • Obdobně jsou vytvořeny takto rozdělené skupiny povinně volitelných předmětů pro jednotlivé úseky studia, např. SPVD1 až SPVD5.

 • Pro každý úsek studia jsou vytvořeny bloky povinných předmětů BPX, povinně volitelných předmětů BPVX a doporučených volitelných předmětů BVX, kde X značí ročník studia.

 • Do bloku BP1 jsou pak zařazeny skupiny SPA1 až SPD1, do bloku BP2 skupiny SPA2 až SPD2 atd. až do bloku BP5 jsou zařazeny skupiny SPA5 až SPD5.

 • Do bloku BPV1 je zařazena skupina SPVD1, do bloku BPV2 je zařazena skupina SPVD2 atd. až do bloku BPV5 je zařazena skupina SPVD5.

 • Pro bloky BV1 až BV5 jsou vytvořeny zvláštní skupiny, které jsou do těchto bloků zařazeny.

 • K termínům částí státních zkoušek A až D jsou pak vytvořeny kontroly typu „malá skupina“ tak, že:

  • jsou vytvořeny malé skupiny SKA až SKD,

  • do skupiny SKA jsou zařazeny skupiny SPA1 až SPA5,

  • do skupiny SKB jsou zařazeny skupiny SPB1 až SPB5,

  • do skupiny SKC jsou zařazeny skupiny SPC1 až SPC5,

  • do skupiny SKD jsou zařazeny skupiny SPD1 až SPD5 a skupiny SPVD1 až SPVD5,

  • skupina SKA je přiřazena ke kontrole k termínu části státní zkoušky A,

  • skupina SKB je přiřazena ke kontrole k termínu části státní zkoušky B,

  • skupina SKC je přiřazena ke kontrole k termínu části státní zkoušky C,

  • skupina SKD je přiřazena ke kontrole k termínu části státní zkoušky D.

Minimální počet kreditů nutný pro zápis do dalšího úseku studia se zadává v kontrole studia typu „celkové body“, která odpovídá konci předcházejícího úseku studia, do pole „Celkové body pro podm. zápis, max. body za velkou skupinu“.


Poznámka: V realizaci je úprava programu Tajemník, která usnadní definování doporučených průchodů studia podle studijních plánů. Tato úprava by měla být uvedena do provozu do 30. 4. 2009. Po provedení této úpravy IS Studium bude tento materiál aktualizován.

Možnost vytvářet pomocné studijní plány

Kromě studijních plánů přiřazených konkrétnímu studijnímu oboru lze vytvářet tzv. pomocné studijní plány. Jejich použití může být výhodné v případě, kdy skupina studijních oborů má např. shodné průběžné kontroly na koncích úseků studia. V takovém případě je vhodné vytvořit pracovní studijní plán, do něhož jsou tyto společné kontroly zařazeny. Takto vytvořený plán pak lze použít při konstrukci plánů pro konkrétní studijní obory tak, že se v těchto plánech vytvoří kontrola bez uvedení typu, v níž se vyplní pouze položka „Kontrolu zajišťuje studijní plán“, a to kódem pracovního studijního plánu. V praxi to znamená, že všechny kontroly uvedené v pracovním studijním plánu budou použity také ve studijním plánu pro daný studijní obor.


Pomocné studijní plány mohou (stejně jako studijní plány přiřazované studentům) obsahovat kontroly, bloky i definice částí státní zkoušky.


Studijní plány pro dvouoborové studium

Druhým způsobem použití pomocných studijních plánů je jejich využití při definici studijních plánů pro dvouoborová studia. V těchto případech jsou vytvořeny pomocné studijní plány pro jednotlivé půlobory a ty pak následně kombinovány do studijních plánů přiřazovaných studentům. V případě těchto kombinací má navíc význam atribut nazvaný „Plán určen pro samostatnou kontrolu v rámci studijního plánu studenta“, uvedený v detailu studijního plánu v programu Tajemník. Je-li tento atribut nastaven, znamená to, že při kontrole studenta podle studijního plánu jsou samostatně provedeny kontroly obsažené v takto označeném pomocném studijním plánu zařazeném do studijního plánu studenta a ve výstupu kontroly zvlášť vypsány výsledky kontrol podle tohoto pomocného plánu. Tato funkce slouží např. pro to, aby u studenta dvouoborového studia mohlo být při kontrole studia snadno zjištěno, že student splnil jen podmínky z jednoho půloboru a z kterého.


Při definici studijních plánů pro některá dvouoborová studia je třeba podmínit kontroly pro zápis vybraných částí státní zkoušky vazbou na to, zda daný půlobor je či není „diplomní“, tedy zda z něj student bude obhajovat závěrečnou práci. Pro vytvoření této vazby zatím není v IS Studium podpora. Po jejím doplnění bude tento materiál aktualizován.


Studijní plány pro mezifakultní studium

V případě, že je dvouoborové studium realizováno mezifakultně, je možné vytvořit studijní plán pro toto studium tak, že do studijního plánu je vložen pomocný studijní plán definovaný druhou fakultou.


Dále je možné v programu Tajemník u předmětu vyučovaného fakultou zadávat jako rekvizity (prerekvizity, korekvizity, neslučitelnosti, záměnnosti) předměty vyučované jinými fakultami.


Zatím není v programu Tajemník možné:

 • prohlížet studijní plány, předměty a jejich skupiny vytvořené jinými fakultami,

 • vkládat do skupin předmětů předměty vyučované jinými fakultami (a to jak do malých skupin, tak do velkých skupin, tedy připojovat k předmětům vyučovaných jinými fakultami atributy pro jejich zařazení do velké skupiny),

 • používat v kontrolách skupiny vytvořené jinými fakultami,

 • vkládat do bloků skupiny vytvořené jinými fakultami,

 • zadávat ke studijnímu plánu jako části státní zkoušky předměty vytvořené jinými fakultami.

Tyto funkce, které mají efektivně umožnit jak vytváření studijních plánů pro mezifakultní studium, tak zařazování jednotlivých předmětů vyučovaných jinými fakultami do studijních plánů na fakultě, budou do IS Studium doplněny do 15. 5. 2009. Po provedení této úpravy IS Studium bude tento materiál aktualizován.


Poznámka: Ani po provedení výše popsané úpravy nebude povoleno, aby fakulta zadala, že jí vyučovaný předmět je záměnností nebo neslučitelností předmětu vyučovaného jinou fakultou, ani aby použila atributy předmětů definované jinou fakultou a přiřadila je k nějakým předmětům (protože použitím takové funkce by fakulta mohla zasáhnout do studijních plánů definovaných jinou fakultou, což by nebylo správné).


Funkce IS Studium související s kontrolami podle studijních plánů


Průběžná kontrola studia

Při průběžné kontrole na konci úseku studia se kontroluje celkový získaný počet kreditů za dosavadní studium. Student musí mít buď normální počet kreditů dle Čl. 4 odst. 9 SZŘ UK, anebo alespoň minimální počet kreditů dle Čl. 4 odst. 11 SZŘ UK, je-li fakultními pravidly pro organizaci studia stanoven. Do počtu získaných kreditů se započítávají kredity za volitelné předměty jen do stanovené výše (viz kapitola „Nezapočítávání části kreditů za volitelné předměty při kontrole na konci úseku studia“).


Studijní referentka bude při průběžné kontrole studia upozorněna na následující případy:

 • že student nezískal normální počet kreditů a pro daný studijní program/studijní obor není stanoven minimální počet kreditů,

 • že student nezískal ani minimální počet kreditů,

 • že student získal opakovaně minimální počet kreditů (tedy nezískal normální počet kreditů, získal alespoň minimální počet kreditů a v některém z předchozích úseků studia již získal méně než normální počet kreditů) a pro danou kombinaci fakulta, typ studijního programu, forma studia a studijní obor je opakovaný zápis do úseku studia s minimálním počtem kreditů omezen či vyloučen – v tom případě se vypíše hlášení „POZOR! Na oboru tohoto studenta je podmíněný zápis omezen nebo vyloučen“.

Ve všech z těchto případů se ve výsledcích kontroly vypíše také seznam všech povinných předmětů, které si student zapsal více než jednou.


Současně je prováděna kontrola, zda si student ještě může zapsat všechny povinné předměty dané studijním plánem. Kontrolují se předměty, které jsou zařazeny do bloků povinných předmětů studijního plánu studenta, nemají nastavený atribut „Lze splnit opakovaně“, student je nemá splněny a zapsal si je tolikrát, kolik je uvedeno v programu Parametry v parametrech oborů nebo globálními parametry pro fakultu na záložce „Student 1“ (není-li parametr pro daný studijní obor definován). Pokud je nalezen povinný předmět, který si už student nemůže zapsat, vypíše se ve výsledcích kontroly kód a název tohoto předmětu a informace, kolikrát jej měl student zapsán.


Poznámka: Průběžnou kontrolu na konci úseku studia je v programu Student možné spouštět i hromadně, pro všechna studia uvedená ve filtru, a to z menu „Hromadné“ volbou „Hromadný tisk výsledků kontrol“. Více informací k použití této volby je uvedeno v dokumentaci programu Student.


Nezapočítávání části kreditů za volitelné předměty při kontrole na konci úseku studia

Pro provedení průběžné kontroly studia na konci úseku studia, kdy se kontroluje počet získaných kreditů, je třeba, aby byl pro studijní plán studenta v programu Tajemník definován alespoň jeden blok povinných nebo povinně volitelných předmětů (postup definování bloků je popsán výše v kapitole „Zápis studijního plánu v IS Studium“, bod J). Není-li definován ani jeden blok povinných ani povinně volitelných předmětů, vypíše se o tom hlášení a kontrola získaných kreditů za volitelné předměty se neprovádí.


Za volitelný předmět se považuje takový předmět, který není ve studijním plánu zařazen do žádného z bloků povinných ani povinně volitelných předmětů.


Při kontrole získaných kreditů na konci úseku studia se do součtu kreditů započítává jen tolik kreditů za volitelné předměty, kolik stanoví procento počtu kreditů za volitelné předměty z normálního počtu kreditů za dosavadní studium studenta. (Toto procento se nastavuje v programu Parametry, resp. v programu Tajemník pro konkrétní studijní plán.) Ve výsledku průběžné kontroly studia se vypisuje informace o tom, kolik kreditů student celkem získal, zda pro účely průběžné kontroly byly některé kredity získané z volitelných předmětů nezapočteny a o kolik kreditů jde.


Maximální počet zápisů téhož předmětu

V programu Parametry v okně „Parametry oborů“ je pro danou kombinaci fakulta, typ studijního programu, forma a obor studia možné evidovat hodnotu maximálního počtu opakování zápisu téhož předmětu pro předměty, u nichž je opakovaný zápis omezen (jsou to všechny předměty, které nemají v programu Tajemník nastaven atribut „Lze splnit opakovaně“).


Tuto položku je také možné hromadně vyplňovat pomocí tlačítka „Hromadné vyplň.“.


Je-li v parametrech oboru vyplněn maximální počet povolených zápisů předmětu, použije se tato hodnota v kontrole při zápisu předmětu. Není-li hodnota v parametrech oboru vyplněna, použijí se hodnoty zadané v sekci „Počet zápisů neopakovatelných předmětů“ v programu Parametry na záložce „Student 1“.


Kontrola při opakovaném zápisu předmětu s atributem „musí mít zápočet“

V programu Tajemník je v detailu předmětu na stránce „Atributy atribut „Pro opak.zápis Z+Zk musí být splněný zápočet“. Atribut lze nastavit u předmětu, jehož alespoň jeden semestr je zakončen examinací typu „Z+Zk“.


Při opakovaném zápisu předmětu, který má nastaven tento atribut, se kontroluje, zda student má v předchozích úsecích studia z tohoto předmětu splněný zápočet, tedy při předchozím zápisu předmětu stejného kódu získal alespoň jeden zápočet nebo mu byl uznán celý semestr, v němž je examinace Z+Zk, resp. Z+(Zk).


Není-li podmínka splněna, při hromadném generování se studentovi předmět nezapíše. Při individuálním zápisu jednomu studentovi lze hlášení o chybě potlačit a předmět zapsat.


Kontroly plnění rekvizit při kontrole plnění povinností podle plánu

Kontroly na splnění prerekvizit a korekvizit na absolvování předmětů a kontroly na nesplnění neslučitelností pro absolvování předmětů se provádějí až v rámci průběžných kontrol podle studijního plánu na konci úseku studia nebo kontrol před zápisem příslušné části státní zkoušky. Studijní povinnost, která nemá splněnou prerekvizitu nebo korekvizitu, nebo má splněnou neslučitelnost, se pro kontroly nepovažuje za úspěšně absolvovanou. Není tedy považována za splněnou při kontrole podle malé nebo velké skupiny, ani při kontrole rekvizit pro zápis do předmětu nebo na část státní zkoušky. Na začátku zprávy o kontrole se zobrazí informace o tom, která povinnost není považována za splněnou, s informací o akademickém roce, v němž ji má student zapsánu, a informací o jejích nesplněných pre/korekvizitách, resp. splněných neslučitelnostech.


Individuální kontrola splnění podmínek pro zápis na část státní zkoušky

Při individuální kontrole studenta, zda splnil podmínky pro zápis na některou z částí státní zkoušky, lze použít buď kontrolu pro každou část státní zkoušky zvlášť, tj. kontrolu k termínu odpovídajícímu dané části státní zkoušky, anebo kontrolu „všechny SZ“, která zkontroluje splnění podmínek pro všechny části státní zkoušky předepsaných ve studijním plánu. Postup provedení kontroly je následující:

 • V programu Student se tlačítkem „KAM“ v panelu nástrojů nastaví „Nastavení pro kontroly plnění“ na hodnotu „všechny SZ“.

 • Poté se ikonkou „K“ v panelu nástrojů vyvolá kontrola podmínek pro jednotlivé části státní zkoušky s obsáhlým protokolem o kontrole.

 • Je-li ve studijním plánu více termínů, k nimž mohou být skládány části státní zkoušky (student skládá části státní zkoušky postupně v průběhu studia) provádějí se kontroly postupně: kontrola k termínu „SZA“, „SZB“ atd. a nakonec kontrola k termínu „SZ“, tedy kontrola před poslední částí státní zkoušky.

 • V průběhu kontroly je vytvářen seznam částí státní zkoušky, které student ještě nemá zapsány a lze mu je zapsat, protože splnil podmínky pro jejich zápis předepsané studijním plánem.

 • Na začátku kontroly pro každý z termínů „SZA“, „SZB“, ..., „SZ“ se vypíše seznam předmětů, které jsou k danému termínu přiřazeny, a to společně s informací, zda má student daný předmět (část státní zkoušky) zapsán a zda je splněn. U zapsaných, ale nesplněných částí státní zkoušky se kontroluje, zda už neuplynula lhůta pro jejich splnění.

 • Po provedení kontrol pro všechny termíny SZ se zkontroluje, zda student získal dostatečný počet kreditů pro zápis na poslední část státní zkoušky a dostatečné počty kreditů ze skupin povinně volitelných předmětů. Pokud student splnil všechny ostatní podmínky, ale nesplňuje jednu z těchto dvou podmínek, je ze seznamu zapsatelných částí státní zkoušky jedna část vyřazena.

 • Existují-li po kontrole všech částí státní zkoušky nějaké části státní zkoušky k zápisu, je provedena kontrola jejich rekvizit. Není-li pro některou z částí státní zkoušky splněna některá z rekvizit, příslušná část státní zkoušky se vyřadí se seznamu zapsatelných částí.

 • Pokud po provedení všech kontrol zůstává alespoň jedna část státní zkoušky k zápisu, nabídne se na konci protokolu jejich seznam a zpřístupní se tlačítko „Zapsat SZ“, kterým lze vyvolat okno pro zápis zkoušek s předvyplněnými kódy částí státních zkoušek dle vytvořeného seznamu.

Hromadná kontrola splnění podmínek pro zápis na část státní zkoušky

V programu Student v menu „Hromadné“ se po volbě „Studenti - splnění podmínek pro zápis části SZ“ objeví okno, kde je možné určit, zda se příslušné části státní zkoušky budou studentům přímo zapisovat, nebo zda půjde jen o kontrolní výpočet. Dále je zde možné nastavit, že studenti budou o splnění podmínek pro zápis dané části státní zkoušky (resp. o jejím automatickém zapsání) informováni e-mailem.


Do výpočtu jsou zahrnuta všechna studia v aktuálním filtru, která mají vyplněný studijní plán a jsou aktivní. Výchozí e-mail odesílatele se bere z nastavení v programu Parametry pro hromadné rozesílání e-mailů. Po doběhnutí kontroly program informuje o chybách (např. kolik studentů nemá vyplněný e-mail, kolik studií nemá vyplněný studijní plán apod.) a výsledcích. Dvouletá lhůta na splnění části státní zkoušky se počítá od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po datu zápisu části státní zkoušky (dle Čl. 7 odst. 10 SZŘ UK). Pro naplnění tohoto ustanovení SZŘ UK by hromadná kontrola měla být prováděna alespoň jednou měsíčně. Tuto kontrolu může spouštět pouze uživatel, který má právo zapisovat zkoušky.


Poznámka: Tento způsob kontroly lhůt pro vykonání částí státních zkoušek tento bude přepracován do 30. 6. 2009 za účelem názornější prezentace běžících lhůt. Po provedení této úpravy IS Studium bude tento materiál aktualizován.


Kontrola lhůty pro splnění části státní zkoušky

V programu Student na stránce „Zkoušky“ se u zvoleného studenta „název předmětu“ u části státní zkoušky obarví červeně, pokud lhůta pro její složení již uplynula.


V kontrole studentů typu „všechny SZ“ se kontroluje, zda neuplynula lhůta pro splnění některé části státní zkoušky a vypisuje se o tom hlášení.


Studenty, kterým uplynula lhůta alespoň pro jednu část státní zkoušky, lze vybrat pomocí filtru následujícím způsobem:

 • V menu Hromadné/Studenti - výpočet průměrů, bodů, duplicit, plnění... se vybere volba „Prošlé SZ“ a zadá se číslo, kam se má ukládat výsledek výpočtu.

 • Spuštěním výpočtu se pro vyfiltrované studenty do uživatelem zvoleného čísla spočítá, kolik předmětů typu část státní zkoušky má k aktuálnímu dni uplynulý termín plnění a nebyly splněny.

 • Po skončení výpočtu se nastavený filtr na studenty doplní o výběr přes číslo, do kterého se ukládal výsledek výpočtu.

Takto vybraným studentům by mělo být studium ukončeno dle Čl. 12 odst. 1 písm. b) SZŘ UK.


Upozornění na možnost absolvovat s vyznamenáním

V programu Student v menu Student/Absolvování se otvírá okno určené k vyplnění údajů o úspěšném ukončení studia. Absolvování lze také zadat formou opravy změnou studijního stavu na „absolvoval“. V obou případech se po stisknutí tlačítka „OK“ nejprve zkontroluje, zda je vyplněn celkový výsledek studia a celkový výsledek státní zkoušky. Pokud ano, je proveden výpočet, který podle pravidel daných Čl. 7 odst. 11 SZŘ UK ověří, zda by student mohl mít nárok na absolvování s vyznamenáním. Pokud výsledek této kontroly není stejný jako navržený celkový výsledek studia, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn.


Pravidla dle SZŘ UK pro absolvování s vyznamenáním:

 • žádná část státní zkoušky nebyla vykonána v opravném termínu nebo klasifikována známkou „dobře“,

 • výsledná klasifikace státní zkoušky je „výborně“,

 • prospěchový průměr za celé studium je nejvýše 1,5 – do tohoto průměru se započítávají všechny známky ze všech konaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů (i z nesplněných povinností) a všech opravných termínů, nezapočítávají se do něj známky z částí státní zkoušky.

Poznámka: Kontrola je nyní implementována tak, že uvažuje pouze výše uvedené podmínky explicitně vyjmenované v Čl. 7 odst. 11 SZŘ UK. Případné další podmínky stanovené fakultními předpisy nyní kontrolovány nejsou, jejich začlenění do této kontroly bude realizováno v průběhu roku 2009. Po provedení této úpravy IS Studium bude tento materiál aktualizován.


Indikace překročení maximální doby studia

V programu Student se v seznamu studentů červeně obarví jména těch studentů, kteří překročili maximální dobu studia uvedenou v programu „Parametry“ pro jejich studijní obor a dosud neabsolvovali ani jim nebylo studium ukončeno. Doba studia se počítá od data zápisu do studijního programu a nemá na ni vliv přerušení studia.


Studenty, kteří překročili maximální dobu studia, lze vybrat pomocí filtru následujícím způsobem:

 • V menu Hromadné / Studenti - výpočet průměrů, bodů, duplicit, plnění... se vybere volba „Kontrola maximální doby studia“ a zadá se číslo, kam se má ukládat výsledek výpočtu.

 • Spuštěním výpočtu se pro vyfiltrované studenty do uživatelem zvoleného čísla uloží jednička, když student překročil maximální dobu studia, nebo nula, když maximální dobu studia nepřekročil. Pokud student studium zanechal nebo absolvoval, číslo zůstane prázdné.

 • Po skončení výpočtu se nastavený filtr na studenty doplní o výběr přes číslo, do kterého se ukládal výsledek výpočtu.

Kontrola kreditního studijního plánu

Sestavený studijní plán v programu Tajemník je možné zkontrolovat, že:

 • je definován alespoň jeden blok povinných nebo povinně volitelných předmětů;

 • součet počtu kreditů za povinné a povinně volitelné předměty pro připuštění k poslední části státní zkoušky dělený normálním počtem kreditů za celé studium nepřevyšuje určené procento, dané výchozí hodnotou stanovenou v programu Parametry, resp. hodnotou pro daný studijní plán, je-li pro daný plán určena v detailu plánu v programu Tajemník;

 • pro každý termín části státní zkoušky nadefinovaný v kontrolách u daného studijního plánu je definován alespoň jeden jemu odpovídající předmět v blocích předmětů;

 • pro každý termín části státní zkoušky, kterému je v blocích předmětů přiřazen předmět, je v plánu definována kontrola;

 • součet počtu kreditů v blocích předmětů pro daný úsek studia (jsou-li definovány) je větší nebo roven 30 v případě semestru nebo 60 v případě ročníku;

 • součet počtu kreditů v blocích povinných a povinně volitelných předmětů pro daný úsek studia (jsou-li definovány) dělený 30 v případě semestru nebo 60 v případě ročníku je větší nebo roven hodnotě 100% mínus procento počtu kreditů za volitelné předměty za úsek studia (parametr definovaný v programu Parametry, resp. v programu Tajemník pro daný studijní plán).

Kontrolu vybraného kreditního studijního plánu lze v programu Tajemník spustit z okna „Výběr bloku předmětů“ pomocí tlačítka „Kontrola plánu“. Kontrola se spouští vždy pro jeden vybraný studijní plán.


Kontrola prerekvizit a korekvizit vůči neslučitelnostem

Při ukládání předmětu v programu Tajemník je tlačítkem „OK“ mimo jiné vyvolána kontrola, která zjišťuje, zda se některé předměty nenacházejí mezi prerekvizitami a korekvizitami ukládaného předmětu a zároveň v jeho neslučitelnostech. Pokud je takový konflikt nalezen, program oznámí uživateli kódy předmětů, které konflikt způsobují a zeptá se, zda si přesto přeje upravovaný předmět uložit.Vypracováno:

30. 03. 2009

Zveřejněno:

06. 04. 2009


Vypracovali:

Schválil:

Mgr. Martin Maňásek, Jakub Zásměta

Mgr. Martin Maňásek

oddělení pro informační systém univerzity,

ÚVT UK

vedoucí oddělení pro informační systém univerzity,

ÚVT UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám