Poplatky spojené se studiem

Verze 01


Úvodní informace

Základní informace o poplatcích spojených se studiem, vzniku poplatkové povinnosti, žádostech o přezkoumání, poskytování úlev a postupu při neuhrazení poplatků, a to včetně odkazů na příslušné předpisy, jsou uveřejněny na webových stránkách UK v sekci Studium.


Související předpisy

Agenda poplatků spojených se studiem se řídí zejména následujícími předpisy:

 • § 58 a § 68 odst. 3 písm. f) zákona o vysokých školách

 • Čl. 33 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

 • Příloha č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Poplatky spojené se studiem

 • Opatření rektora č. 12/2003 – Postup při posuzování některých žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem

 • Opatření rektora č. 6/2006 – Postup ve věci poplatků spojených se studiem

 • Opatření rektora č. 16/2006 – Postup při posuzování některých žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem

 • Opatření rektora č. 4/2007 – Postup při posuzování některých žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem


Výpočet poplatkové povinnosti

Výpočet poplatkové povinnosti probíhá v současnosti v samostatné aplikaci mimo IS Studium s využitím dat ze SIMS (Sdružených informací matrik studentů) a se zohledněním aktuálního stavu studií v IS Studium.


Data pro výpočet jsou ze SIMS stahována vždy po ukončení sběru dat pro SIMS a vygenerování přidaných položek, tj. po 31.12., 31.3., 30.6. a 31.10. každého roku se zpožděním daným zpracováním dat na SIMS.


Výpočet poplatkové povinnosti je prováděn vždy bezprostředně po stažení aktuálních dat ze SIMS.


Generování prvoinstančních rozhodnutí probíhá na ÚVT UK v měsíčních intervalech, zpravidla 15. dne daného měsíce. Rozhodnutí jsou následně zpracována Odborem pro studium a záležitosti studentů RUK (dále jen „SO RUK“) a rozeslána studentům na aktuální doručovací adresy (tj. adresy pro doručování písemností v rámci studia) uvedené v IS Studium. Přehledové sestavy o vygenerovaných rozhodnutích jsou zasílány fakultám e-mailem. Data se zároveň přenášejí s denním zpožděním do IS Studium (viz kapitolu „Přenos údajů do IS Studium“ níže).


Přezkumy rozhodnutí

Žádosti o přezkoumání rozhodnutí se podávají rektorovi univerzity (zpracovává je SO RUK). Žádosti se podávají zpravidla na formuláři zveřejněném na stránce http://www.cuni.cz/UK-176.html, který student obdrží spolu s rozhodnutím rektora o vzniku poplatkové povinnosti. Žádost musí být písemná s podpisem studenta. Může být podána i jinak než prostřednictvím uvedeného formuláře, musí však vždy obsahovat jméno a příjmení studenta a číslo rozhodnutí nebo období, na které byl poplatek vyměřen.


Seznamy studentů, kteří si podali žádost o přezkoumání rozhodnutí o vzniku poplatkové povinnosti, se průběžně zasílají na studijní oddělení fakult k vyjádření. K žádosti studenta o přezkoumání se může vyjádřit prostřednictvím studijního oddělení děkan fakulty, a to ve lhůtě 10 dnů od zpřístupnění této žádosti fakultě.


Doručené žádosti o přezkoumání rozhodnutí jsou následně zpracovávány na zasedáních poplatkové komise, a to v měsíčních intervalech, zpravidla předposlední týden daného měsíce. Po skončení zasedání komise jsou na základě výsledků zasedání komise na ÚVT UK vygenerována druhoinstanční rozhodnutí. Tato rozhodnutí jsou následně zpracována SO RUK a odeslána studentům. Přehledové sestavy o vygenerovaných rozhodnutích jsou zasílány fakultám e-mailem. Data se zároveň přenášejí s denním zpožděním do IS Studium (viz kapitolu „Přenos údajů do IS Studium“ níže).


Úlevy na poplatcích

V případech popsaných na stránce v sekci Žádosti o přezkum, úlevy na poplatcích studentům vzniká „nárok“ na úlevy na poplatcích spojených se studiem. Podmínkou pro přiznání úlevy na poplatcích je však vždy podání žádosti o přezkoumání. Tyto úlevy jsou přitom podmíněny různými skutečnostmi.


Z hlediska evidence dat v IS Studium patří mezi nejdůležitější ukončení studia, neboť vyměřený poplatek bude prominut ke dni splatnosti poplatku za předpokladu, že student studium v daném studijním programu nejpozději do termínu splatnosti poplatku řádně ukončí absolvováním, tj. nejpozději v den splatnosti poplatku vykoná poslední část státní závěrečné zkoušky. Pokud by došlo k chybnému zaevidování data ukončení studia, mohlo by být po studentovi následně neoprávněně požadováno zaplacení poplatku.


Druhým důležitým úkonem je přerušení studia a zaevidování správného data přerušení studia, a to zejména ze dvou důvodů:

 1. doba přerušení studia se nezapočítává od odstudované doby pro účely výpočtu poplatkové povinnosti,

 2. neuhradí-li student poplatek do termínu splatnosti, zašle mu fakulta do vlastních rukou výzvu k uhrazení poplatku a pokud student ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této výzvy poplatek stále neuhradí, bude mu – nenastala-li nějaká zvlášť závažná okolnost – studium přerušeno, a to na dobu, dokud poplatek neuhradí.

Výpočet, zda má student nárok na úlevu z jiných důvodů (zejména z důvodů uvedených v opatření rektora č. 4/2007), v současné době není možné provést plně automaticky, avšak částečné podpůrné výpočty sloužící pro kontrolu tohoto nároku se provádějí vždy po vygenerování prvoinstančních rozhodnutí a jsou k dispozici SO RUK. Data se zároveň přenášejí s denním zpožděním do IS Studium, kde však zatím není k dispozici uživatelské rozhraní pro jejich zobrazení.

Hrazení poplatků

Studenti mají povinnost uhradit poplatek do termínu splatnosti poplatku (poslední pracovní den druhého kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy studentovi vznikla povinnost tento poplatek hradit), který je uveden v prvoinstančním rozhodnutí rektora, a to na účet fakulty a s variabilním symbolem a specifickým symbolem, které jsou rovněž uvedeny v prvoinstančním rozhodnutí rektora. Variabilní symbol má formát aabbccdddd, kde


 1. aa – kód fakulty,

 2. bb – rok vygenerování,

 3. cc – měsíc vygenerování,

 4. dddd – pořadové číslo studenta.

Specifickým symbolem je 8místné číslo osoby studenta (uváděné na průkazu studenta pod fotografií).

Postup v případě neuhrazení poplatku

Neuhradí-li student poplatek do termínu splatnosti, zašle mu fakulta do vlastních rukou výzvu k uhrazení poplatku. Pokud student ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této výzvy poplatek stále neuhradí, bude mu (nenastala-li nějaká zvlášť závažná okolnost) studium přerušeno, a to na dobu, dokud poplatek neuhradí.


Nebude-li poplatek ani nadále uhrazen, bude zahájeno jeho vymáhání. SO RUK bude, na základě dat o neuhrazených poplatcích uvedených v IS Studium, v pravidelných intervalech žádat fakulty o potvrzení seznamů dlužníků. Vždy po odsouhlasení příslušného seznamu rozešle SO RUK dlužníkům uvedeným v seznamu výzvy k uhrazení poplatku. Výzva bude vždy obsahovat dlužnou částku, číslo účtu (vedeného na Ekonomickém odboru RUK), variabilní a specifický symbol, které byly uvedeny v původním rozhodnutí rektora o vzniku poplatkové povinnosti, a lhůtu pro uhrazení dlužné částky.


V případě, že studenti, resp. bývalí studenti, neuhradí dlužnou částku ve stanovené lhůtě, budou poplatky vymáhány SO RUK soudní cestou (podle občanského soudního řádu návrhem na výkon rozhodnutí). Pro vymáhání soudní cestou požádá SO RUK o součinnost studijní oddělení fakulty při kompletaci spisového materiálu, který je k dispozici na fakultě.


V případě uhrazení dlužné částky bude tato částka převedena Ekonomickým odborem RUK na účet fakulty.


Podrobnosti k postupu pro vymáhání poplatků spojených se studiem jsou uvedeny na zabezpečených stránkách SO RUK určených pro studijní oddělení fakult v sekci Oddělení poplatků, Vymáhání poplatků spojených se studiem.

Přenos údajů do IS Studium

Přenosy dat poplatkové agendy do IS Studium probíhají 1x denně v nočních hodinách. Přístup k datům IS Studium z poplatkové agendy je okamžitý (probíhá tzv. on-line), ale je zatím omezen pouze na základní osobní údaje studentů, včetně jejich doručovacích adres, a základní studijní údaje, zejména studijní stav.


V IS Studium se na fakultách doplňují informace, zda daný poplatek byl uhrazen a případně v jaké výši, mj. za účelem zajištění podkladů pro následné vymáhání dlužných poplatků. Metodika evidence poplatků v IS Studium je detailněji popsána na stránce umístěné v části webu určené pouze pro studijní oddělení a správce IS Studium, která je přístupná jen těmto pověřeným osobám.


Uživatelské rozhraní pro poplatkovou agendu v IS Studium zatím není ve finální podobě. Současný stav umožňuje základní evidenční úkony, na zpřehlednění uživatelského rozhraní a doplnění dalších funkčností se pracuje a finální podoba by měla být k dispozici do konce roku 2009.

Vypracováno:

14. 08. 2009

Zveřejněno:

19. 08. 2009


Vypracovali:

Schválil:

Bc. Petra Brůhová, Mgr. Michal Josífko, Mgr. Martin Maňásek

RNDr. Tomáš Jelínek

Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK,

Oddělení pro informační systém univerzity, ÚVT UK

kancléř UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám