Sestavy, hromadná korespondence, SQL dotazy a další výstupy

Verze 01


Možnosti IS Studium pro vytváření výstupů

Možností IS Studium pro vytváření výstupů je několik:

 • pomocí generátoru sestav v aplikacích Uchazeč a Student (zajišťuje uživatel),

 • pomocí specializovaných sestav a výstupů v aplikacích Uchazeč a Student (zajišťuje Erudio),

 • pomocí exe aplikace SQL dotazy (zajišťuje Erudio a uživatel),

 • pomocí webové aplikace Studijní sestavy (zajišťuje Erudio),

 • pomocí přímého přístupu do databáze (zajišťuje ÚVT, Erudio a uživatel),

 • pomocí webových služeb (zajišťuje ÚVT).


Práce s generátorem sestav

Generátor sestav je standardním nástrojem pro definování a používání sestav v exe aplikacích Uchazeč a Student. Generátor je dostupný v menu Tisky, funkce Generátor sestav. Práce s generátorem je podrobně popsána v dokumentaci od firmy Erudio na stránce http://www.erudio.cz/doc/?docid=385 a následujících.


Z praktického hlediska je vhodné upozornit na následující rysy tohoto nástroje:

 • Sestavy jsou vytvářeny pod loginem uživatele, který je založil. Takový uživatel je jejich vlastníkem a pouze on je může upravovat. Ostatní uživatelé však mohou sestavy založené jiným uživatelem používat. Protože vytváření sestav je poměrně pracné a vyžaduje určité zkušenosti, doporučuje se, aby na fakultě existovala jedna osoba (správce sestav), která bude sestavy spravovat pro ostatní uživatele, čímž je možné uspořit čas nutný k vytvoření či úpravě sestavy.


 • Při přípravě sestavy do finální tiskové podoby je nutné často kontrolovat, zda již vyhovuje grafický výstup. Za tímto účelem je vhodné pro testování nainstalovat virtuální tiskárnu do PDF (např. PDFCreator) a kontrolovat tiskovou podobu v PDF výstupu, který by měl odpovídat finálnímu výtisku. Tímto způsobem je možné uspořit tiskový materiál i čas.


 • Generátor sestav je možné používat nejen pro tisk, ale i pro export dat. Při volbě tisku do souboru DBF je tento soubor možné otevřít aplikací Microsoft Excel nebo OpenOffice.org Calc (pouze je třeba nastavit znakovou sadu na Východoevropské jazyky CP852) a dále zpracovat těmito standardními kancelářskými nástroji. Případně je možné soubor použít jako zdroj dat pro hromadnou korespondenci v aplikaci Microsoft Word nebo OpenOffice.org Writer.


 • Sestavy pracují vždy nad aktuálně vyfiltrovanou množinou záznamů. Pokud je ale sestava určena pro individuální zpracování pro jednu osobu, je možné v aplikaci Student využít v menu Tisky funkci Sestava pro 1 studenta. Tak se vybraná sestava aplikuje pouze na aktuálně vybraný záznam.Práce s modulem SQL dotazy

Exe aplikace SQL dotazy slouží pro pokročilé uživatele, kteří ovládají dotazovací jazyk SQL a práci s databází Oracle, a umožňuje získávat data přímo z fakultních pohledů (viz níže) v databázi.


Aplikaci je možné spustit pouze pod uživatelem, který má přidělenu roli Fakultní pohledy. Pozor! Tuto roli není možné kombinovat s jinými uživatelskými rolemi. Pokud tedy uživatel pracuje i s ostatními aplikacemi, je třeba založit pro práci s aplikací SQL Dotazy nového uživatele (s jiným loginem) pomocí aplikace Správce. U takovéhoto „pomocného“ uživatele se pak nevyplňuje číslo osoby (UKČO).


Aktuální popis struktury tabulek IS Studium je možné zjistit přímo aplikací SQL Dotazy v pohledu TABULKY (select * from tabulky). V tomto pohledu je uložen aktuální seznam sloupců všech tabulek IS Studium spolu s definicí jejich datových typů a referenční integrity a stručným popisem jejich obsahu. Alternativně je možné využít funkčnost tlačítka se symbolem tabulky nacházejícícho se v levém dolním rohu, které tyto údaje zobrazí v komfortnějším rozhraní.


Data získaná databázovým dotazem je možné uložit do souboru v různých formátech (text s oddělovačem, dbf, db, xls).


Často používané dotazy je vhodné vždy uložit po jednom do vhodně pojmenovaných souborů, které je posléze možné snadno načíst pomocí tlačítka Script a spustit.


Kladené dotazy musí začínat slovem select a nesmí být zakončeny středníkem.Modul Studijní sestavy

Modul Studijní sestavy je webovým modulem IS Studium. V tomto modulu jsou dostupné některé předdefinované přehledy. Nové přehledy je možné definovat pouze v rámci řešení požadavků na rozvoj IS Studium (zadávaných do SSP). Tvorba vlastních sestav a přehledů v tomto modulu (zatím) není možná.


Některé sestavy jsou omezeny na přehledy za konkrétní akademický rok. Tento rok je možné změnit v menu Změna ak. roku.


Sestavy dostupné v menu Sestavy jsou určeny pouze pro MFF.Další výstupy poskytované aplikacemi a moduly IS Studium (výstupy pro ÚIV, ČSSZ atd.)

Aplikace Uchazeč a Student poskytují specializované funkce pro tvorbu pravidelných a často generovaných výstupů.


V aplikaci Uchazeč jde zejména o tyto výstupy:

 • Výstup pro výkaz Uchazeč – tento výkaz požaduje Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV), předávání dat zajišťují fakulty, výkaz je dostupný v menu Tisky, funkce Disketa pro ÚIV.


 • Data pro zprávu o přijímacím řízení – tento přehled je dostupný v menu Tisky, funkce Zpráva o přijímacím řízení (Pozor! Data musí být nejprve spočtena - tuto operaci provádí Studijní odbor RUK po konci přijímacího řízení).


V aplikaci Student jde zejména o tyto výstupy:

 • Hlášení pro ČSSZ – předávání dat na ČSSZ zajišťuje ÚVT za celou UK, předávání dat probíhá inkrementálním způsobem na základě dat evidovaných v IS Studium. Export je dostupný v menu Pojišťovna, funkce Hlášení pro ČSSZ. Přihlášky a odhlášky k nemocenskému pojištění jsou předávány na ČSSZ elektronicky prostřednictvím Portálu veřejné správy.


 • Výkaz V11-01 Roční výkaz o studentech – tento výkaz požaduje ÚIV, předávání dat zajišťují fakulty samy, výkaz je dostupný v menu Tisky, funkce V11-01.


 • Oznámení pro pojišťovnu – tento výkaz požaduje VZP, předávání dat zajišťují fakulty, potřebné funkčnosti jsou dostupné v menu Pojišťovna (Výpočet pojištění, Kontrola pojištění, Soubory pro pojišťovnu, Uzavření měsíce). Podrobněji viz dokumentace.


 • Soubor pro SIMS – tento výkaz požaduje SIMS resp. MŠMT, předávání dat zajišťuje ÚVT, fakulty spolupracují na odstraňování chyb nutném pro úspěšné předání dat. Export je dostupný v menu Výpočty, funkce Soubor pro SIMS.


 • Výstupy týkající se stipendií – tyto výstupy jsou dostupné v menu Stipendia, funkce Hromadné akce. Jde především o výplatnice, výčetky a příkazy k úhradě.Webové služby nad IS Studium

ÚVT postupně buduje nad IS Studium systém webových služeb, které umožní zpřístupnění dat pro další elektronické zpracování širšímu okruhu uživatelů na fakultách a s jemnější granularitou přístupových práv, než je tomu v případě přímého přístupu do databáze (viz níže).


V současné době jsou v provozu dvě webové služby (vytvořené na základě požadavků z 1.LF):

 • služba, která umožňuje zjistit seznam studentů, kteří mají zapsán daný předmět v daném semestru akademického roku,

 • služba, která umožňuje vypsat seznam předmětů daného vyučujícího v daném semestru akademického roku.

Podrobnosti o přístupu k existujícím webovým službám a možnosti vytvoření dalších poskytne v případě zájmu Oddělení pro informační systém UK.Přímý přístup do databáze (tzv. fakultní pohledy)

Přímý přístup do databáze je realizován prostřednictvím speciálního databázového uživatele FAK_xxx, kde xxx je zkratka fakulty. Přístup je omezen na jeden uživatelský účet pro každou fakultu a případné využití a další distribuce dat dostupných pod tímto uživatelským účtem je plně v kompetenci fakulty. Komunikační kanál mezi fakultou a databází musí být z důvodů zabezpečení přenášených dat šifrován technologií stunnel. Předpokladem využití možnosti přímého přístupu do databáze je bezpodmínečná znalost databázového systému Oracle a práce s SQL. V případě, že bude identifikováno nadměrné vytěžování databáze příliš častými či neefektivními dotazy, bude fakulta na tuto skutečnost upozorněna s žádostí o změnu způsobu dotazování. Pokud by nedošlo k odstranění problému, může být přímý přístup do databáze odepřen.


Při tomto způsobu přístupu nejsou přístupny databázové tabulky, ale pouze pohledy na ně. V závislosti na typu tabulky je v pohledu omezen přístup k datům tak, aby se v pohledu nezobrazovala data ostatních fakult.


Přímý přístup do databáze slouží pouze ke čtení dat. Výjimku tvoří některé tabulky, které je možné plnit daty z provozních systémů na fakultě a které slouží jako výměníky dat mezi těmito provozními systémy a IS Studium (příkladem takových tabulek jsou tabulky FISPRIJ a FISKJ pro komunikaci se systémy finančního účetnictví). V takovýchto tabulkách pak může fakulta vkládat, měnit a mazat pouze vlastní záznamy. Zápis do databáze je v těchto případech realizován triggery nad databázovými pohledy.
Vypracováno:

30. 06. 2009

Zveřejněno:

02. 07. 2009


Vypracoval:

Schválil:

Mgr. Michal Josífko

Mgr. Martin Maňásek

oddělení pro informační systém univerzity,

ÚVT UK

vedoucí oddělení pro informační systém univerzity,

ÚVT UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám