Zápisy do předmětů, přihlašování k rozvrhu, přihlašování na zkoušky

Verze 01

Zápisy do předmětů a přihlašování k rozvrhu

Zápis do předmětů je prováděn:

 1. prostřednictvím webových aplikací IS Studium – jde o tzv. „předběžný zápis“,

 2. programem Student – jde o tzv. „závazný zápis“.

Předběžný zápis

Student se může předběžně zapsat do předmětu buď sám (aplikací „Zápis předmětů a rozvrhu“), anebo jej může zapsat vyučující předmětu nebo osoba s tímto oprávněním za pracoviště garantující výuku předmětu (aplikací „Zápis studentů do předmětů“).


V případě, že se do předmětu zapisuje student, může jeho zápis probíhat v jednom z těchto tří režimů:

 1. Jen zápis do předmětů – používá se zejména na fakultách, které nemají rozvrh výuky veden v IS Studium.

 2. Současný zápis do předmětů a rozvrhu – student si současně se zápisem předmětu musí vybrat konkrétní rozvrhové lístky, kdy bude docházet na výuku předmětu.

 3. Dvoufázový zápis – nejprve do předmětů (ve stanoveném časovém období) a teprve následně do rozvrhu (jen k předmětům zapsaným v prvním kole zápisu) – tento režim používají zejména ty fakulty, které plánují počet paralelek pro výuku předmětu až podle počtu studentů předběžně zapsaných do předmětu.

V případě, že si student zapisuje předmět, jehož výuku garantuje jiná fakulta, může docházet z pohledu studenta dojít ke kombinaci těchto režimů, protože režim zápisu se řídí nikoli fakultou studenta, ale fakultou, která garantuje výuku daného předmětu.


Poznámka: Původní aplikace „Zápis předmětů“ a „Přihlašování k rozvrhu“, v nichž probíhal zápis do předmětů a přihlašování k rozvrhu odděleně, již byly vyřazeny z provozu.


Student si v aplikaci „Zápis předmětů a rozvrhu“ zapisuje povinné a povinně volitelné předměty svého studijního plánu (uvedené v blocích u tohoto plánu) na záložce „Zápis (standard)“ a volitelné předměty na záložce „Zápis (vlastní)“.


Při předběžném zápisu studentem není možné překročit limit pro počet studentů zapsaných do předmětu (tzv. kapacitu předmětu) nebo na konkrétní rozvrhových lístek, je-li kapacita u předmětu nebo rozvrhového lístku nastavena. Probíhá-li současně zápis do předmětů a přihlašování k rozvrhu, je zápis na předmět a k němu vázané rozvrhové lístky prováděn jako jedna akce, která se buď povede jako celek, anebo nepovede. Není-li tedy kapacita předmětu nastavena, ale je nastavena kapacita jednotlivých rozvrhových lístků, toto chování aplikace zajistí, že student se nemůže zapsat na předmět, aniž by si vybral příslušný rozvrhový lístek, čímž tedy zajistí, že kapacita předmětu je správně odvozena od kapacity příslušných rozvrhových lístků.


V případě, že do předmětu zapisuje studenta vyučující, může jej zapsat buď jen do předmětu (aplikací „Zápis studentů do předmětů“), anebo přímo na konkrétní rozvrhový lístek (aplikací „Rozvrh NG“). Vyučující při tom může bez omezení do svých předmětů zapisovat i studenty z jiných fakult.


Vyučující předmětu může na předmět či rozvrhový lístek zapsat studenty i nad limit předmětu či rozvrhového lístku.


Konfigurace předběžného zápisu

Chování aplikace „Zápis předmětů a rozvrhu“ je závislé zejména na těchto dvou faktorech:

 • nastavení Harmonogramu akademického roku v programu Parametry,

 • parametrech aplikace „Zápis předmětů a rozvrhu“ nastavovaných ve „Správě SIS“.

Harmonogram akademického roku

Pro umožnění zápisu ze strany studenta je třeba, aby v Harmonogramu akademického roku pro příslušný akademický rok a semestr existovala událost s kódem „WPREDMST“ nebo „WPREDMSTPR“ a pro přihlašování k rozvrhu událost s kódem „ROZVST“. Pro zápis ze strany vyučujícího je třeba událost s kódem „WPREDMUC“.


Kombinace událostí WPREDMST (resp. WPREDMSTPR) a ROZVST ovlivňuje, ve kterém z výše uvedených tří režimů zápis do předmětů probíhá:

 • jen zápis předmětů – aktuálně je platná událost WPREDMST nebo WPREDMSTPR a není platná událost ROZVST,

 • současný zápis do předmětů a rozvrhu – aktuálně je platná jak událost WPREDMST nebo WPREDMSTPR, tak událost ROZVST,

 • dvoufázový zápis – nejprve je platná pouze událost WPREDMST nebo WPREDMSTPR a následně pouze událost ROZVST.

Předběžný zápis studentů může probíhat ve dvou základních fázích:

 • tzv. přednostní zápis (událost harmonogramu s kódem „WPREDMSTPR“) – v této fázi si student může zapisovat pouze ty předměty, které má uvedeny jako povinné nebo povinně volitelné ve svém studijním plánu,

 • zápis všech předmětů (událost harmonogramu s kódem „WPREDMST“) – v této fázi si student může zapisovat všechny předměty z výukové nabídky své fakulty i dalších fakult UK, které mají aktuálně povolenu fázi zápisu všech předmětů.

Uvedené dvě události by se neměly (pro jednu fakultu, akademický rok a semestr) časově překrývat; překrývají-li se, má přednost přednostní zápis.


Fáze zápisu závisí na nastavení fakulty, jejíž předmět si student chce zapsat; student si tedy může současně zapisovat předměty dle přednostního zápisu (obvykle z fakulty svého studia) i volitelné předměty na jiných fakultách (mají-li aktuálně povolen zápis do předmětů v harmonogramu).


Kromě tohoto rozlišení je možné zápis podrobněji načasovat (např. časově oddělit zápis pro studenty prezenční a kombinované formy studia) pomocí filtrů připojených k jednotlivým událostem Harmonogramu akademického roku. Při definování filtrů je třeba si uvědomit mimo jiné následující záležitosti:

 • filtr v sobě implicitně nezahrnuje fakultu studenta; není-li to tedy filtrem explicitně vyloučeno, ve fázi zápisu všech předmětů si předmět mohou zapisovat i studenti jiných fakult než fakulty garantující předmět,

 • v případě definování filtru dle studijního stavu studenta je pro aktivní studia třeba zahrnovat všechny aktivní studijní stavy (tedy stavy s kódy S, O, D, R, U a V), ne jen stav S (studuje).

Parametry aplikace „Zápis předmětů a rozvrhu“

Klíčové parametry aplikace nastavované ve „Správě SIS“ jsou:

 • parametr „menu“:

  • volby „zapsat_filtr“ a „zapsat_plan“ by určitě měly být nastaveny na hodnotu „true“; tyto volby ovlivňují zobrazení záložek „Zápis (vlastní)“ a „Zápis (standard)“ studentovi; nemá-li student v aplikaci povolenu záložku „Zápis (vlastní)“, nemůže si zapsat žádné jiné předměty než ty, které má uvedeny ve studijním plánu;

  • volba „kontrola“ by rovněž měla být nastavena na hodnotu „true“, tato volba ovlivňuje, zda má student k dispozici záložku „Kontrola“, na níž by si měl požádat o kontrolu správnosti zápisu (viz dále);

  • volba „zapsat_blok“ bude obvykle nastavena na hodnotu „false“ – jde o volbu, která se používala hlavně pro nižší ročníky nekreditního studia, kdy studijní oddělení předpřipravilo studentům formou tzv. bloku seznam předmětů, které si v daném ročníku mají zapsat;

 • parametr „rozvrhng“ – pro správnou funkčnost přihlašování k rozvrhu musí být nastaven na hodnotu „rozvrhng“, neboť staré verze rozvrhových aplikací již byly na UK vyřazeny z provozu;

 • parametr „volitelne“ by měl být nastaven na hodnotu „true“, ovlivňuje, které předměty se nabízejí k zápisu na záložce „Zapsat (vlastní)“ – při hodnotě „true“ se nabízejí pouze předměty , které mají nastaveny atributy „Povolen pro zápis po webu“ a „Volitelný předmět“ (to by na UK měly mít nastaveny všechny předměty určené k zapisování po webu, a naopak nenastaveny tzv. „interní předměty“, např. „předměty“ typu přidělené kredity apod.);

 • parametr „zamek_zapisu“ – je-li parametr nastaven na hodnotu „true“, má student k dispozici tlačítko „Ukončit zápis“, kterým svůj zápis prohlásí za dokončený a uzamkne jej pro další změny, následné změny pak může provést pouze studijní oddělení fakulty formou závazného zápisu;

 • parametr „body“ – určitě by měl být nastaven na hodnotu „VBODY“, při této hodnotě se podle typu studia (kreditní/nekreditní) studentovi zobrazují u jednotlivých předmětů buď počty kreditů, nebo počty bodů;

 • parametr „limit_prednostni“ – parametr bude zpravidla nastaven na hodnotu „false“, při hodnotě „true“ si student ve fázi přednostního zápisu při zápisu povinně volitelných předmětů může zapsat předměty pouze do limitu příslušné skupiny povinně volitelných předmětů, další si pak může zapsat až ve fázi zápisu všech předmětů;

 • parametr „kontrola“ může nabývat tří hodnot:

  • hodnota „jednoduchá (normal)“ – student si může zapsat jakýkoliv předmět, kontrola, zda má splněny rekvizity pro jeho zápis, bude provedena až po provedení zápisu na záložce „Kontrola“;

  • hodnota „vynucená (enforced)“ – student si může zapsat pouze předměty, které si tzv. odemkl pro zápis – student nejprve označí předměty, které by si chtěl zapsat, a na záložce „Kontrola“ zažádá o provedení kontroly, která mu umožní zapsat si pouze ty z označených předmětů, pro něž má splněny rekvizity, tyto předměty si pak může ve druhém kroku zapsat;

  • hodnota „none (žádná)“ – student si může zapsat libovolný předmět bez ohledu na jeho rekvizity a kontrola není prováděna (tato volba by se neměla používat);

 • parametr „kontrola_splnenych“ – volba „kontrola_aktivni“ by měl být nastaven na hodnotu „false“, hodnota „true“ měla opodstatnění pouze v některých případech nekreditního studia;

 • parametr „predmety_bez_rl“ – parametr má smysl pouze v režimu, kdy je povoleno přihlašování k rozvrhu, a ovlivňuje, zda si student může zapsat předmět, pro nějž nejsou vytvořeny rozvrhové lístky;

 • parametr „rl_pouze_zapis“ – parametr má smysl pouze v režimu, kdy je povoleno přihlašování k rozvrhu, hodnota „true“ umožní, aby si student zapsat předmět, aniž by se přihlásil na konkrétní rozvrhový lístek (obvykle je používána hodnota „false“, hodnota „true“ má obvykle smysl jen v ojedinělých případech);

 • parametr „max_predmetu“ – parametr by měl být nastaven na hodnotu 0, která znamená, že počet předmětů, které si student může zapsat, není omezen;

 • parametr „rl_blok“ – parametr ovlivňuje, zda v případě, kdy se student odhlásí z plně obsazeného rozvrhového lístku, se může na jeho místo ihned zapsat jiný student, nebo zda mezi těmito dvěma událostmi musí být určitá časová prodleva – parametr mohou využít fakulty, u nichž probíhá hromadný zápis do předmětů, jako ochranu před možným „prodáváním termínů“ mezi studenty při zápisu.

Kontrola správnosti zápisu studentem

Student by si měl na závěr předběžného zápisu zkontrolovat správnost zápisu, tedy že pro všechny předběžně zapsané předměty jsou splněny jejich rekvizity. To provede na záložce „Kontrola“ tlačítkem „Žádost o kontrolu“. Žádosti o kontrolu jsou zpracovávány dávkově, výsledek kontroly tedy není znám ihned, ale obvykle zhruba do jedné minuty. Výsledek kontroly si student zobrazí tlačítkem „Obnovit výsledek“. Pokud kontrola dosud neproběhla, zobrazí se po stisku tohoto tlačítka pouze informace o tom, že kontrola zatím nebyla provedena.


V případě, že prováděna vynucená kontrola (v konfiguraci aplikace má parametr „kontrola“ hodnotu „vynucená (enforced)“ – viz výše), musí student provést kontrolu výše popsaným způsobem již před vlastním zápisem do předmětů, aby se mu předměty tzv. odemkly pro zápis


Provedení kontroly správnosti zápisu je možné vynutit administrativně, např. tak, že bez provedení této kontroly se předběžný zápis nepovažuje za platný a nebude studijním oddělením fakulty potvrzen v programu Student a tím převeden na zápis závazný.

Závazný zápis

Předměty zapisované studentům v programu Student jsou považovány za závazně zapsané. Tímto způsobem lze potvrzovat zápis předmětů předběžně zapsaných po webu i zapisovat další předměty bez toho, aniž by je studenti před tím měli předběžně zapsány.


Při zápisu nového předmětu v programu Student však nedojde k přihlášení studenta na příslušné rozvrhové lístky, toto přihlášení pak musí provést student nebo vyučující předmětu dodatečně. Z tohoto důvodu se doporučuje předměty, k nimž existují rozvrhové lístky, tímto způsobem nezapisovat, ale vždy je nejprve předběžně zapsat prostřednictvím webové aplikace (pro případ potřeby je možné pro tuto akci přidělit odpovídající roli i referentkám studijního oddělení).


Závazný zápis předmětů v programu Student by studijní referentka měla provést až po tom, co:

 • ověří, že student má právo zapsat se do příslušného úseku studia (byla provedena kontrola splnění studijních povinností za předchozí úsek studia s pozitivním výsledkem),

 • byla ověřena správnost volby předmětů předběžně zapsaných studentem na webu.

Při závazném zápisu jsou vždy kontrolovány rekvizity předmětů. Studijní referentka má možnost zapsat studentovi i předměty, jejichž rekvizity nejsou splněny – činí tak vždy pouze na základě schválení děkana, resp. proděkana pro studium, uděleného v souladu s vnitřními předpisy.


Při závazném zápisu jsou kontrolovány kapacity předmětů. Studijní referentka má možnost zapsat studenta do předmětu i nad kapacitu. Měla by však tak činit pouze po domluvě s vyučujícím příslušného předmětu, resp. pracovištěm garantujícím předmět.

Přihlašování na zkoušky


Vypsání termínu zkoušky

Vyučující vypisují termíny zkoušek v modulu „Termíny zkoušek – vypisování“. Vyučující mohou termíny zkoušek vypisovat jen v období, které je dáno událostí s kódem „WTERMUC“ v Harmonogramu akademického roku pro fakultu garantující výuku předmětu, akademický rok a semestr. Při vypsání termínu zkoušky vyučující uvede:

 • datum a čas konání,

 • místo konání (výběrem z číselníku učeben fakulty),

 • kapacitu, tedy maximální počet studentů, kteří mohou být v daný termín zkoušeni,

 • datum, do kdy se studenti mohou na termín přihlašovat,

 • datum, do kdy se studenti mohou z termínu odhlašovat,

 • předmět nebo předměty, který bude na daném termínu zkoušen,

 • zda je u předmětu s examinací zápočet + zkouška nebo kolokvium + zkouška nutné získat zápočet nebo kolokvium před přihlášením na termín zkoušky.

Poznámka: Vypsání termínu zkoušky na dané místo a čas neprovádí automaticky rezervaci dané místnosti v modulu „Rozvrh NG“, ani jinak nezajišťuje, že nedojde ke kolizi termínu zkoušky v dané místnosti s jinou zkoušku či akcí. Proto je vhodné nejprve provést rezervaci místnosti pro zkoušku v modulu „Rozvrh NG“ a teprve pak vypsat termín zkoušky.

Přihlášení na termín zkoušky

Studenti se na vypsané termíny zkoušek přihlašují v modulu „Termíny zkoušek – přihlašování“. K tomu, aby se mohli přihlašovat na zkoušky k předmětům dané fakulty, musí být v Harmonogramu akademického roku pro danou fakultu nastavena událost s kódem „WTERMST“.


U předmětů zakončených examinací zápočet + zkouška nebo kolokvium + zkouška se student nemůže přihlašovat na termín zkoušky, dokud nezískal zápočet nebo kolokvium z daného předmětu, nastavil-li to tak vyučující při vypisování termínu zkoušky.

Parametry aplikace „Termíny zkoušek – přihlašování“

Klíčové parametry aplikace nastavované ve „Správě SIS“ jsou:

 • parametr „odstup_neomluv“ – má-li parametr hodnotu „true“, student se nemůže přihlásit na další termín zkoušky, nemá-li zapsánu známku (nebo výsledek „neklasifikován“) s pozdějším datem, než je datum posledního termínu, na který byl student přihlášen;

 • parametr „hlidat_obs“ – je-li nastaven, umožňuje studentovi zařadit se do fronty čekatelů na uvolnění termínu zkoušky při jeho plném obsazení, hlídání je pak možné ve dvou režimech:

  • hodnota „M“ – aplikace pošle v případě uvolnění místa na termínu čekatelům mail,

  • hodnota „P“ – aplikace automaticky přehlásí prvního studenta ve frontě na uvolněné místo na termínu;

 • parametr „odhl_kap“ – parametr ovlivňuje, zda v případě, kdy se student odhlásí z plně obsazeného termínu, se může na jeho místo ihned přihlásit jiný student, nebo zda mezi těmito dvěma událostmi musí být určitá časová prodleva – parametr mohou využít fakulty, u nichž probíhá přihlašování na zkoušky hromadně, jako ochranu před možným „prodáváním termínů“ mezi studenty.

Student se může přihlásit na zkoušku z předmětu i tehdy, nemá-li splněny rekvizity pro absolvování předmětu. Vyučující však má možnost, je-li pro danou fakultu nastaven parametr „req“ aplikace „Termíny zkoušek – vypisování“, provést před konáním zkoušky kontrolu splnění rekvizit a automaticky škrtnout ze seznamu přihlášených studenty, kteří nemají splněny rekvizity předmětu. Při tomto škrtnutí z termínu zkoušky je odeslán mail studentovi i vyučujícímu.


Poznámka: Přihlásí-li se student na zkoušku a na zkoušku se nedostaví, ani se ze zkoušky neomluví, není možné mu tento zkouškový pokus klasifikovat známkou „neprospěl“. V případech, kdy to explicitně připouštějí fakultní pravidla pro organizaci studia, je možné studentovi v takovém případě daný zkouškový pokus označit v IS Studium jako neklasifikovaný. Pro možnost zadávání neklasifikovaných pokusů je třeba v programu Parametry na záložce „Student 1“ nastavit parametr „Lze evidovat propadlé termíny zk.“.


Výběr tématu kvalifikační práce

Témata kvalifikačních prací lze vypisovat:

 • prostřednictvím webové aplikace „Vypisování témat prací“,

 • v programu Student.

Jak vyučují v aplikaci „Vypisování témat prací“, tak studijní referentka v programu Student může rovnou k tématu práce přiřadit studenta. Jinak se student může k tématu práce přihlásit sám prostřednictvím modulu „Výběr práce“.


K jednomu tématu práce je možné přiřadit pouze jednoho studenta. Zpracovává-li několik studentů obdobnou nebo i stejnojmennou práci, je třeba ji do IS Studium vložit tolikrát, kolik studentů ji bude mít zapsánu.


Při vypisování tématu práce uvádí vyučující, pro který studijní obor nebo obory je daná práce určena (více studijních oborů je možné uvést pouze tehdy, je-li parametr „vice_oboru“ v konfiguraci aplikace „Vypisování témat prací“ pro danou fakultu nastaven na hodnotu „true“).


Vypisovat témata prací pro daný akademický rok je možné jen tehdy, je-li aktuálně platná událost v Harmonogramu akademického roku s kódem „WDIPLUC“.


Student se k tématu práce přihlásí v modulu „Výběr práce“. Přihlásit se může, je-li aktuálně platná událost v Harmonogramu akademického roku s kódem „WDIPLST“.


Poznámka: Tato část materiálu bude doplněna a rozšířena, až budou uvedeny do provozu funkcionality související s vytvořením databáze plných textů kvalifikačních prací.
Vypracováno:

01. 06. 2009

Zveřejněno:

03. 06. 2009


Vypracovali:

Schválil:

Mgr. Martin Maňásek, Mgr. Michal Josífko

Mgr. Martin Maňásek

oddělení pro informační systém univerzity,

ÚVT UK

vedoucí oddělení pro informační systém univerzity,

ÚVT UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám