Stipendium za vynikající studijní výsledky

Verze 01


Základní informace

Stipendium za vynikající studijní výsledky je upraveno Stipendijním řádem Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „SŘ UK“), v čl. 3 odst. 1 písm. a) a čl. 4 odst. 1. Další podrobnosti týkající se stipendií za vynikající studijní výsledky jsou pak uvedeny v čl. 4 a čl. 8 téhož předpisu. Základní právní úprava stipendií je obsažena v § 91 (stipendium za vynikající studijní výsledky pak v § 91 odst. 2 písm. a)) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění (dále jen „ZoVŠ“).


Podrobnosti neošetřené SŘ UK by měly být upraveny ve vnitřním předpise každé fakulty, zpravidla nazvaném „Pravidla pro přiznávání stipendií“. Organizační podrobnosti k přiznávání a výplatám stipendií v daném akademickém roce pak zpravidla ještě upřesňuje opatření, které vydává děkan fakulty.


Stipendia za vynikající studijní výsledky lze přiznat pouze studentům bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programů, nelze je však přiznat studentům doktorských studijních programů.


Terminologie

V řízení o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky jsou používány zejména následující pojmy:


Úsek studia

Úsekem studia může být ročník nebo semestr, ve většině případů je jím ročník. Úseky studia jsou stanoveny ve vnitřních předpisech fakult.

Rozhodný počet

Počet studentů, kteří k rozhodnému datu splňují podmínky čl. 4 SŘ UK a zároveň nejsou zapsáni v prvním úseku studia. Tento počet nelze omezit fakultními pravidly. Lze jej fakultními pravidly pouze rozšířit v případě, že fakulta chce stipendia přiznávat i studentům prvního úseku navazujícího magisterského studia.

Rozhodné datum

Datum uvedené v předpise zpravidla nazvaném „Pravidla pro přiznávání stipendií“, zpravidla 31. říjen, nebo v případě, kdy jsou úseky studia semestry, 31. březen. Jde o datum, ke kterému se určuje rozhodný počet studií pro každou fakultu (viz výše).

Aktuální úsek studia

Úsek studia, v němž je student k rozhodnému datu zapsán.

Předchozí úsek studia

Aktuální úsek studia mínus 1.

10% rozhodného počtu

Fakulta má za povinnost přiznat a vyplatit stipendia za vynikající studijní výsledky nejméně 10% studentům z rozhodného počtu studentů.


Možnosti výpočtu nároků, výpočet v programu Student

V souvislosti s novelizací SŘ UK byly v roce 2007 započaty úpravy programu Student tak, aby tento program umožnil provést výpočet nároků na prospěchová stipendia dle této novelizace a nově vydávaných vnitřních fakultních předpisů. Většina fakult měla při výpočtu v akademickém roce 2008/2009 již možnost využít nový způsob výpočtu. Nový způsob výpočtu vyžaduje z počátku užší spolupráci při ladění a kontrolách správnosti výpočtu, v dalších letech však výrazně usnadňuje vlastní výpočet. Výpočet automaticky kontroluje splnění podmínek dle čl. 8 SŘ UK, určuje rozhodný počet, kontroluje splnění podmínek daných fakultními pravidly, počítá průměry či body, řadí studenty a vybírá nejlepších minimálně 10% studentů, včetně řešení případů, kdy dojde k rovnosti průměru či počtu bodů u více studií. Při výpočtu jsou užity konfigurační parametry, které referent zadává vždy před spuštěním výpočtu nároků.


Fakulty, které zatím nepoužívají nový způsob výpočtu, mohou využít některé dříve užívané nástroje programu Student, nicméně je třeba vzít v potaz důležitý fakt, že dřívější nástroje (např. přepočet prospěchových průměrů) nemusí odpovídat specifikaci uvedené ve fakultních pravidlech, takže je často nutné provádět i ruční úpravy a přepočty nebo použít externí nástroje zajišťující automatizovaný výpočet.


Výpočet nároků v programu Student

Zde je uveden standardní postup výpočtu. U některých fakult se postup výpočtu mírně liší – konkrétní fakulty jsou o tomto informovány, příp. se mohou poradit s ÚVT.


Vlastní určení nároků při použití nového způsobu výpočtu znamená následující základní kroky:

 1. nastavení všech potřebných parametrů výpočtu,

 2. spuštění výpočtu,

 3. kontrola výsledku výpočtu (a eventuální oprava chybných údajů v evidenci studií a opětovný přepočet dle bodu 1),

 4. eventuální přiznání stipendia studentům označeným pro individuální řešení,

 5. vydání rozhodnutí,

 6. nastavení výše a přidělení částek stipendia pro výplaty,

 7. provedení výplaty stipendia,

 8. export souborů pro banku a tisky přehledů hotovostní výplaty.

Pro správné zaznamenání výplat je třeba mít korektně nastavené parametry pro daný typ stipendia, zejména údaje o možnosti vyplácení v daném měsíci a automatickém opakování výplaty.


Užitečné informace k nastavení parametrů pro výpočet nároků:


Konfigurační parametry

Před spuštěním výpočtu nároků na prospěchová stipendia je nutné nastavit správně konfigurační parametry, které výrazným způsobem ovlivňují výpočet nároků na stipendia. Všechny tyto parametry se nastavují na dvou záložkách v dialogu určeném pro výpočet nároků.

ISP

Individuální studijní plán – to, zda je student v ISP, je evidováno v programu Student na záložce Studium, kde se z číselníku vybírá důvod ISP a termínový rozsah. Pozor: údaj o ISP se nebere ze studijního stavu.

Započítávání „čtyřek“1

Je možné využít tří variant započítávání čtyřek do průměrů:

  a. 

započítávání čtyřek pouze u předmětů, které jsou splněné, tj. zohlednění „pokusů“,

  b. 

započítávání čtyřek dle bodu a) a navíc i pro předměty, které nejsou splněné, ale student se o jejich splnění pokusil (tj. mají uveden jako poslední výsledek 4),

  c. 

započítávání čtyřek dle bodu a) i b) a navíc i pro předměty, u kterých se student o splnění ani nepokusil, tj. neexistuje u nich ani jeden zaznamenaný pokus.

Uznávání předmětů

V kreditním systému studia se zpravidla počítá s tím, že se uznané kredity do výpočtů zahrnují, nicméně dočasně je možné zvolit i jiné alternativy. Možnosti volby započítávání uznaných kreditů/bodů jsou: započítávat-nezapočítávat pro výpočet průměru a započítávat-nezapočítávat pro určení počtu kreditů či bodů užitých při určování nároků.

Opakování úseku

Opakování úseku studia je možné pouze u nekreditních studií, vzhledem k jejich doběhu je umožněno při konfiguraci zohlednit opakování v předešlém či aktuálním úseku studia. Údaj při určování nároku se bere ze studijního stavu.

Rozložený ročník

Rozklady ročníků jsou možné i u kreditních studií, opět je možné zohlednit zvlášť rozklady v předešlém a v aktuálním úseku studia. Údaj při určování nároku se bere ze studijního stavu.


Fakulta může ve svém vnitřním předpisu stanovit více rozdílných výší stipendia pro skupiny studentů s různými studijními výsledky. V takovém případě lze v programu Student nastavit rozdělení v závislosti na průměru pro přiznání stipendia na kategorie A, B a C. Nastavení tohoto rozdělení je součástí konfigurace před spuštěním výpočtu – u dané kategorie se uvede nejvyšší možný průměr pro přiznání této kategorie. V případě, že fakulta přiznává všem studentům stipendium ve stejné výši, uvede se u kategorie A hodnota 400 (tj. průměr 4,0).


Během výpočtu jsou generovány pomocné logy, které jsou ukládány do CSV souborů. Tyto soubory lze načíst do Excelu a provádět nad nimi další kontroly a prověřování postupu výpočtu nároků. Soubory lze nalézt v dočasném adresáři (info v menu Systém programu Student). Soubory obsahují též rekapitulaci nastavení nejdůležitějších parametrů tak, jak byly nastaveny pro spuštění výpočtu. Podrobnosti k interpretaci významů jednotlivých položek logu a možnosti kontrol, které je možné a vhodné za pomoci těchto logů provádět, s fakultami řeší ÚVT. Každá fakulta, které je nový způsob výpočtu zpřístupněn, je dopředu s pomocnými logovacími výstupy seznámena.


Překážky poskytnutí stipendia

V čl. 8 odst. 1 a 2 SŘ UK jsou upraveny překážky poskytnutí stipendia za vynikající studijní výsledky. Toto stipendium nelze studentovi přiznat ani vyplácet

 1. pokud  student  studuje v jiné než prezenční formě studia,

 2. pokud skutečná doba studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu (čl. 5 odst. 8 studijního řádu) přesáhne standardní dobu studia tohoto programu o více než jeden rok,

 3. po dobu přerušení studia, do níž se zahrnují všechny kalendářní měsíce, ve kterých měl student přerušeno studium alespoň jeden den,

 4. pokud studentovi běží lhůta k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia,

 5. pokud student v předcházejícím úseku studia studoval v jiné než prezenční formě studia.

Organizace postupu vydávání rozhodnutí a realizace výplat

Děkan rozhoduje podle čl. 11 odst. 1 SŘ UK o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky z vlastního podnětu (tj. student nepodává žádost o toto stipendium). Podle čl. 4 odst. 1 a 3 SŘ UK je toto stipendium přiznáváno a vyplácí se zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejícím úseku studia. Stanoví-li tak vnitřní předpis fakulty (zpravidla nazvaný „Pravidla pro přiznávání stipendií na fakultě“) může být stipendium přiznáváno i studentům v prvním úseku studia v navazujícím magisterském studijním programu, a to za vynikající studijní výsledky v předchozím studiu v bakalářském studijním programu.


Rozmezí celkové částky stipendia za vynikající studijní výsledky, kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce, je 9 450 Kč až 18 900 Kč.  Podle čl. 4 odst. 4 SŘ UK konkrétní výši stipendia za vynikající studijní výsledky na fakultě v daném akademickém roce stanoví po vyjádření akademického senátu fakulty děkan.


Jakmile je možné určit, kdo splnil podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky, vydá děkan rozhodnutí (a to každému studentovi zvlášť), kterým toto stipendium přiznává. Rozhodnutí musí splňovat všechny náležitosti stanovené § 68 odst. 3 ZoVŠ a čl. 12 odst. 4 SŘ UK. Rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně, musí zejména obsahovat přesný a určitý výrok, řádné odůvodnění a správné poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání. Podle čl. 15 odst. 1 SŘ UK se rozhodnutí  doručuje účastníku řízení do vlastních rukou. Rozhodnutí lze doručit náhradním způsobem dle § 68 odst. 3 ZoVŠ  ve spojení s čl. 15 odst. 1 SŘ UK a čl. 35 Statutu Univerzity Karlovy v Praze. Po nabytí právní moci rozhodnutí se vyznačí na originále rozhodnutí založeném ve spise studenta doložka o právní moci, a poté je stipendium jednotlivým studentům neprodleně vyplaceno. Stipendium lze vyplácet v hotovosti, převodem na účet či zasílat poštovní složenkou.


Pokud není vydáno rozhodnutí o přiznání stipendia, resp. je vydáno, ale nenabylo dosud právní moci, nelze stipendium vyplatit. Nelze nepřiznávat stipendium za vynikající studijní výsledky či nevyplatit pravomocně přiznané stipendium.

Vypracováno:

13. 08. 2009

Zveřejněno:

19. 08. 2009


Vypracovali:

Schválil:

JUDr. Eva Kášová, Ph.D., Mgr. Martin Maňásek, Jakub Zásměta

RNDr. Tomáš Jelínek

Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK,

Oddělení pro informační systém univerzity, ÚVT UK

kancléř UKPoznámky

1

Výsledky zkoušky jsou klasifikovány známkami „výborně“ (1), „velmi dobře“ (2), „dobře“ (3), „neprospěl/a“ (4).


Poslední změna: 21. leden 2018 23:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám