Akreditační řád pro studijní programy (neaktuální)

AKREDITAČNÍ ŘÁD PRO STUDIJNÍ PROGRAMY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE - předchozí znění

(Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde)


Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a podle čl. 22 odst. 8 Statutu Univerzity Karlovy usnesl na tomto Akreditačním řádu pro studijní programy Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tento předpis stanoví podrobnosti1) o předkládání a projednávání návrhů v souvislosti s akreditací studijního programu na Univerzitě Karlově (dále jen "univerzita").

_____

1) Čl. 22 odst. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze.


Čl. 2 Předkládání návrhu

 1. Návrh na podání žádosti o akreditaci studijního programu se po schválení vědeckou radou fakulty (u studijních programů podle čl. 22 odst. 3 písm. a) statutu univerzity (dále jen "statut")), vědeckými radami fakult (u studijních programů podle čl. 22 odst. 3 písm. b) a c) statutu), nebo vědeckou radou fakulty, popřípadě vědeckými radami fakult a vědeckou radou vysokoškolského ústavu (u studijních programů podle čl. 22 odst. 3 písm. d) statutu) předkládá rektorovi. Před schválením návrhu vědeckou radou fakulty se k návrhu vyjadřuje akademický senát fakulty.

 2. Předkladatelem nebo předkladateli návrhu jsou

    a. 

  u studijního programu podle čl. 22 odst. 3 písm. a) statutu děkan příslušné fakulty,

    b. 

  u studijního programu podle čl. 22 odst. 3 písm. b) až d) společně děkani zúčastněných fakult, popřípadě též ředitel zúčastněného vysokoškolského ústavu (dále jen "ředitel").


Čl. 3 Náležitosti návrhu

 1. Návrh na podání žádosti o akreditaci studijního programu obsahuje

    a. 

  náležitosti stanovené právním předpisem2),

    b. 

  předkládací zprávu.

 2. Součástí předkládací zprávy je stručné odůvodnění návrhu, usnesení, jímž vědecká rada fakulty, popřípadě fakult nebo vysokoškolského ústavu, schválila studijní program a údaje o navrhovaném garantovi, nebo členech rady garantů navrhovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu, anebo navrhovaných členech oborové rady doktorského studijního programu, jakož i o tom, kdo z nich je oprávněn podat k návrhu bližší vysvětlení.

______

2) §79 odst. 1 zákona o vysokých školách, vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 42/1999 Sb .

Čl. 4 Odstranění závad

Není-li návrh na podání žádosti o akreditaci studijního programu úplný anebo vykazuje-li jiné nedostatky, které brání jeho projednávání nebo podání žádosti o akreditaci studijního programu, vyzve rektor předkladatele k odstranění závad.


Čl. 5 Posouzení návrhu nového studijního programu

Jde-li o návrh na akreditaci nového studijního programu, zřídí rektor komisi, která tento návrh odborně posoudí.


Čl. 6 Podnět na spoluúčast jiné součásti univerzity

 1. Rektor vyrozumí děkany fakult a ředitele, že mu byl předložen návrh na podání žádosti o akreditaci studijního programu, a to zpravidla na poradě děkanů.

 2. Jestliže některý děkan nebo ředitel, který není předkladatelem návrhu, má za to, že by se jeho fakulta nebo vysokoškolský ústav měl na uskutečňování studijního programu podílet, sdělí tuto skutečnost v přiměřené lhůtě stanovené rektorem všem předkladatelům; tuto lhůtu nelze prodloužit.


Čl. 7 Projednání podnětu

 1. Povinností předkladatelů je zajistit projednání podnětu příslušnými orgány fakulty, popřípadě vědeckou radou vysokoškolského ústavu.

 2. Změny vyplývající z projednání podnětů schvaluje na fakultě po vyjádření akademického senátu fakulty vědecká rada fakulty, na vysokoškolském ústavu vědecká rada vysokoškolského ústavu.

 3. Součinnost mezi fakultami a vysokoškolskými ústavy při postupu podle odstavců 1 a 2 zajišťují děkani fakult, popřípadě ředitel za pomoci navrhovaných garantů, členů rady garantů nebo členů oborové rady.


Čl. 8 Vyjádření vědecké rady univerzity

 1. K návrhům na podání žádosti o akreditaci studijních programů podle čl. 22 odst. 3 písm. b) až d) statutu se vyjadřuje vědecká rada univerzity. Rektor jí může předložit k vyjádření i návrh na podání žádosti o akreditaci studijního programu podle čl. 22 odst. 3 písm. a) statutu.

 2. Vyplývají-li z vyjádření vědecké rady univerzity pochybnosti o vhodnosti uskutečňovat daný studijní program, předá toto vyjádření rektor předkladatelům k uvážení, popřípadě vyžádá doplňující podklady.

 3. V případě věcných námitek proti původnímu návrhu je třeba věc předložit k novému projednání vědecké radě fakulty, popřípadě fakult nebo vysokoškolského ústavu. Předkladatelé podle okolností na svém návrhu setrvají, doplní jej nebo jinak změní, anebo jej vezmou zpět. Setrvání na původním návrhu je třeba samostatně odůvodnit.


Čl. 9 Podání žádosti o akreditaci studijního programu

 1. Žádost o akreditaci studijního programu podá rektor Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") zpravidla do čtyř měsíců ode dne, kdy obdržel návrh předkladatelů. Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou byly odstraňovány závady podle čl. 4. Jestliže dojde k projednávání podnětu podle čl. 6, prodlužuje se tato lhůta o dva měsíce.

 2. K žádosti se přikládá vyjádření vědecké rady univerzity (čl. 8 odst. 1), rektor může připojit též své vlastní stanovisko.


Čl. 10 Spolupráce s dalšími osobami

Má-li se na uskutečňování studijního programu podílet i další osoba (čl. 2 odst. 7 statutu), je povinností předkladatele ji informovat o projednávání návrhu dle čl. 2 až 9.


Čl. 11 Výzva k uzavření dohody s jinou osobou

 1. Vyzve-li ministerstvo univerzitu k uzavření dohody podle §81 odst. 3 zákona o vysokých školách, seznámí rektor s touto skutečností děkany fakult a děkanovi fakulty, popřípadě děkanům fakult, kterou považuje za příslušnou, výzvu postoupí.

 2. Děkan fakulty, jemuž byla výzva rektorem předána, požádá o vyjádření akademický senát fakulty a předloží ji k projednání vědecké radě fakulty. Bez schválení vědeckou radou fakulty nelze dohodu uzavřít. Jestliže vědecká rada fakulty uzavření dohody neschválí, je povinna své rozhodnutí odůvodnit.

 3. O tom, zda bude uzavřena dohoda podle §81 odst. 2 zákona o vysokých školách, rozhoduje děkan. Odmítne-li děkan přes kladné stanovisko vědecké rady fakulty dohodu uzavřít, odůvodní své rozhodnutí.

 4. Děkan sdělí výsledek projednání výzvy rektorovi.

 5. Úkony podle odstavců 1 až 4 je třeba provést bez zbytečných průtahů3).

_____

3) §81 odst. 3 zákona o vysokých školách.

Čl. 12 Rozšíření, prodloužení platnosti akreditace

 1. Podle čl. 2 až 9 se postupuje přiměřeně při projednávání návrhů na rozšíření akreditace studijního programu.

 2. Postup při projednávání návrhů na prodloužení akreditace studijního programu může rektor svým opatřením zjednodušit.


Čl. 13 Jmenování garantů a členů oborových rad

Garanta, nebo členy rady garantů bakalářského nebo magisterského studijního programu a členy oborové rady doktorského studijního programu jmenuje rektor do jednoho měsíce poté, co rozhodnutí o udělení, rozšíření nebo prodloužení akreditace nabylo právní moci.


Čl. 14 Závěrečná ustanovení

 1. Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 24. září 1999.

 2. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace ministerstvem4).

 3. Tento řád nabývá účinnosti první den druhého kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.

_____

4) § 36 zákona o vysokých školách.

Registrace byla provedena dne 27. října 1999 pod čj. 31 320/99-30.Prof. RNDr. Jan Bednář, Csc., v. r.

předseda akademického senátu

Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., v. r.

rektor
Poslední změna: 12. březen 2018 15:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám