Akreditační řád pro habilitační a jmenovací obory UK (neaktuální)

AKREDITAČNÍ ŘÁD PRO HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ OBORY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE - předchozí znění

(Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde)


Akademický senát Univerzity Karlovy se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a podle čl. 41 odst. 1 Statutu Univerzity Karlovy usnesl na tomto Akreditačním řádu pro habilitační a jmenovací obory Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tento předpis stanoví podrobnosti1) o předkládání a projednávání návrhů v souvislosti s akreditací oborů pro habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově (dále jen "univerzita").

_____

1) Čl. 41 odst. 1 Statutu Univerzity Karlovy v Praze.


Čl. 2 Předkládání návrhu

Návrh na podání žádosti o akreditaci oboru pro habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem (dále jen "řízení") předkládá rektorovi děkan příslušné fakulty po vyjádření vědecké rady fakulty.


Čl. 3 Náležitosti návrhu

 1. Návrh na podání žádosti o akreditaci oboru řízení obsahuje

    a. 

  náležitosti stanovené právním předpisem2),

    b. 

  předkládací zprávu.

 2. Součástí předkládací zprávy je stručné odůvodnění návrhu, vyjádření vědecké rady fakulty, jakož i informace o osobách, které se na zpracování návrhu podílely a které jsou oprávněny podat k návrhu bližší vysvětlení.

_____

2) § 82 odst. 2 zákona o vysokých školách.


Čl. 4 Odstranění závad

Není-li návrh na podání žádosti o akreditaci oboru pro řízení úplný anebo vykazuje-li jiné nedostatky, které brání jeho projednávání nebo podání žádosti, vyzve rektor děkana k odstranění závad.


Čl. 5 Posouzení návrhu nového oboru

Jde-li o návrh na akreditaci nového oboru pro řízení, zřídí rektor komisi, která tento návrh odborně posoudí.


Čl. 6 Vyjádření vědecké rady univerzity

 1. K návrhům na podání žádosti o akreditaci oboru pro řízení se vyjadřuje vědecká rada univerzity.

 2. Vyplývají-li z vyjádření vědecké rady univerzity pochybnosti o vhodnosti konat řízení v navrženém oboru, předá toto vyjádření rektor děkanovi, který návrh předložil, k uvážení, popřípadě vyžádá doplňující podklady.

 3. V případě věcných námitek proti původnímu návrhu si děkan vyžádá nové vyjádření vědecké rady fakulty. Děkan podle okolností na svém návrhu setrvá, doplní jej nebo jinak změní, anebo jej vezme zpět. Setrvání na původním návrhu je třeba samostatně odůvodnit.


Čl. 7 Podání žádosti o akreditaci oboru pro řízení

 1. V případě kladného stanoviska vědecké rady univerzity rektor podá žádost o akreditaci oboru pro řízení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo"), a to zpravidla do čtyř měsíců ode dne, kdy obdržel návrh děkana. Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou byly odstraňovány závady podle čl. 4.

 2. V případě záporného stanoviska vědecké rady univerzity předloží rektor po postupu podle čl. 6 odst. 2 a 3 věc k novému vyjádření vědecké radě univerzity. Setrvá-li vědecká rada univerzity na svém záporném stanovisku a podá-li rektor žádost o akreditaci oboru pro řízení ministerstvu, informuje rektor o tomto postupu akademický senát univerzity.

 3. K žádosti se přikládá vyjádření vědecké rady univerzity, rektor může připojit též své vlastní stanovisko.


Čl. 8 Závěrečná ustanovení

 1. Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 24. září 1999.

 2. Tento řád nabývá platnosti dnem registrace ministerstvem3).

 3. Tento řád nabývá účinnosti první den druhého kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.

_____

3) § 36 zákona o vysokých školách.

Registrace byla provedena dne 27. října 1999 pod čj. 31 320/99-30.
Prof. RNDr. Jan Bednář, Csc., v. r.

předseda akademického senátu

Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., v. r.

rektorPoslední změna: 12. březen 2018 15:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám