I. úplné znění Pravidel podpory zájmové činnosti studentů (neaktuální)

(Toto znění již není aktuální. Aktuální znění předpisu naleznete zde)


I. úplné znění Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  dne 16. února 2007 pod čj. 6007/2007-30 Pravidla podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze.

Změny Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Statutu Univerzity Karlovy v Praze byly registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  podle § 36 odst. 2 a 5 zákona  o vysokých školách  dne 13. února 2015 pod čj. MSMT-5745/2015.
I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ

PRAVIDEL PODPORY

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI STUDENTŮ

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZE DNE 13. ÚNORA 2015


Akademický senát Univerzity Karlovy

se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb.,

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

a podle čl. 5 odst. 2 Statutu Univerzity Karlovy

usnesl na těchto Pravidlech podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy,

jako jejím vnitřním předpisu:


Čl. 1 Úvodní ustanovení

Tato Pravidla podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“), upravují základní podmínky a hlavní formy podpory a postup při přiznávání podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“).


Čl. 2 Základní ustanovení

 1. Zájmovou činností se pro účely tohoto předpisu rozumí každá činnost směřující v souladu s čl. 5 statutu univerzity k naplňování sportovních, kulturních, sociálních a dalších potřeb studentů při využívání volného času, k pořádání diskusí, besed a dalších setkávání, k poskytování informačních služeb, pořádání výstav apod., není-li dále stanoveno jinak.

 2. Zájmovou činností pro účely tohoto předpisu není

    a. 

  činnost jakkoliv směřující k podpoře politických stran nebo hnutí, odborových organizací nebo organizací zaměstnavatelů anebo stavovských organizací, církví nebo náboženských společností,

    b. 

  činnost směřující k dosahování zisku, ledaže by bylo stanoveno, že celý zisk bude použit ve prospěch výkonu nebo podpory zájmové činnosti,

    c. 

  činnost vykonávaná přímo univerzitou nebo fakultou anebo další součástí univerzity,

    d. 

  činnost bezprostředně vedoucí k plnění studijních povinností nebo povinností vyplývajících z pracovněprávního nebo smluvního vztahu, nejde-li o vztah k univerzitě uzavřený v souvislosti s tímto předpisem, anebo jiných povinností nebo

    e. 

  činnost bezprostředně se týkající nebo navazující na činnost akademických orgánů univerzity nebo fakult.

 3. Podporu podle tohoto předpisu lze poskytovat

    a. 

  spolkům (dále jen „studentský spolek“)1),

    b. 

  nadačním fondům a nadacím2),

  pokud je uvedená právnická osoba založena za účelem výkonu nebo podpory zájmové činnosti, nebo u nichž výkon nebo podpora zájmové činnosti tvoří podle stanov, nadační listiny, zakládací listiny nebo statutu samostatnou, od ostatních činností organizačně i hospodářsky oddělitelnou činnost.

 4. Podporu podle tohoto předpisu lze poskytovat

    a. 

  zájmové činnosti na univerzitě,

    b. 

  zájmové činnosti na fakultě.

 5. Podporu zájmové činnosti na univerzitě podle čl. 3 a 4 lze přiznat pouze studentskému spolku, nadaci nebo nadačnímu fondu, který vykonává nebo hodlá vykonat zájmovou činnost týkající se studentské části akademické obce alespoň dvou různých fakult univerzity.

 6. Podporu podle čl. 3 a 4 lze přiznat pouze za předpokladu, že

    a. 

  studentský spolek má alespoň 20 členů, přičemž alespoň 50% členů nebo alespoň 250 členů jsou studenty univerzity,

    b. 

  nadace nebo nadační fond má ve svých řídících a dozorčích orgánech alespoň 50% členů z řad studentů univerzity, přičemž tito nejsou studenty pouze jedné fakulty univerzity.

 7. Podporu zájmové činnosti na fakultě podle čl. 3 a 4 lze přiznat pouze za předpokladu, že

    a. 

  studentský spolek má alespoň 10 členů, přičemž alespoň 50% členů nebo alespoň 50 členů jsou studenti dané fakulty,

    b. 

  nadace nebo nadační fond má ve svých řídících a dozorčích orgánech alespoň 50% členů z řad studentů univerzity.

_____

1) § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) § 306a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.


Čl. 3 Formy podpory

 1. Studentskému spolku, nadaci nebo nadačnímu fondu může být v souladu s právními předpisy univerzitou poskytnuta podpora formou

    a. 

  jednorázové nebo pravidelné finanční podpory z rozpočtu univerzity (čl. 19 odst. 3 pravidel hospodaření univerzity),

    b. 

  jednorázové nebo pravidelné finanční podpory z již účelově vyčleněných prostředků v rámci rozpočtu univerzity nebo z jiných příjmů univerzity,

    c. 

  zápůjčky,

    d. 

  zvýhodněného pronájmu nebo výpůjčky nemovitého majetku,

    e. 

  zvýhodněného pronájmu nebo výpůjčky movitého majetku,

    f. 

  daru.

  Pravidelnou podporu podle písmena a) nebo b) lze poskytovat pouze pro zájmovou činnost na univerzitě.

 2. Studentskému spolku, nadaci nebo nadačnímu fondu může být dále poskytnuta podpora formou poskytnutí prostoru na webových stránkách univerzity; to platí i o účastnících smlouvy o sdružení podle čl. 2 odst. 3 písm. d), jde-li o propagaci účelu sledovaného touto smlouvou.

 3. Studentskému spolku, nadaci nebo nadačnímu fondu může být na základě smlouvy o sdružení uzavřené s univerzitou povoleno užívat znak univerzity (čl. 62 odst. 1 statutu univerzity a čl. 3 odst. 2 zásad používání a ochrany znaku univerzity).

 4. Druh a výše podpory se určí zejména na základě

    a. 

  druhu vykonávané zájmové činnosti nebo zájmové činnosti, kterou žadatel hodlá vykonat, míry jejího přínosu pro studenty, finanční a jiné náročnosti této činnosti,

    b. 

  skutečností uvedených v žádosti o přiznání podpory,

    c. 

  dosavadní činnosti žadatele.

 5. Zásady pro přiznávání jednotlivých druhů podpory a jejich výše, jakož i limity pro jednotlivé formy podpor, stanoví opatření rektora, ke kterému se vyjadřuje Akademický senát univerzity (dále jen „senát“).

 6. Opatření rektora podle odstavce 5 může též stanovit, že při splnění určitých podmínek je na podporu podle čl. 3 odst. 1 písm. b) nárok.

 7. Nejde-li o případ podle odstavce 6, není na přiznání podpory nárok.


Čl. 4 Přiznávání podpory

 1. Žádost o přiznání podpory se podává rektorovi. Náležitosti žádosti, termíny podávání a další podrobnosti stanoví opatření rektora podle čl. 3 odst. 5.

 2. Studentský spolek, nadace nebo nadační fond žádající o přiznání podpory musí být registrován v seznamu vedeném univerzitou; podrobnosti o tomto seznamu a registraci stanoví opatření rektora podle čl. 3 odst. 5.

 3. K žádosti o přiznání podpory zájmové činnosti na univerzitě se vyjadřuje sociální komise senátu.

 4. Žádosti o přiznání podpory zájmové činnosti na fakultě podané k danému termínu vyhodnocuje hodnotící komise. Hodnotící komise má sedm členů, z nichž každý musí být členem akademické obce jiné fakulty. Členy hodnotící komise jmenuje a odvolává rektor na návrh senátu. Funkční období členů komise je dvouleté.

 5. O přiznání podpory rozhoduje rektor, nebo, jde-li o podporu podle čl. 3 odst. 1 písm. a) nebo stanoví-li tak vnitřní předpis univerzity, na návrh rektora senát.

 6. O přiznání podpory rektor rozhodne nebo příslušný návrh senátu předloží ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení stanoviska sociální komise nebo hodnotící komise.

 7. Součástí smlouvy s přiznání podpory musí vždy být ustanovení o způsobu prokázání použití podpory v souladu se stanoveným účelem a o postupu při nedodržení podmínek, za kterých byla podpora poskytnuta nebo jejich jen částečném dodržení; bližší podrobnosti stanoví opatření rektora podle čl. 3 odst. 5.

 8. Dodržení podmínek, za kterých byla podpora poskytnuta, posuzuje pětičlenná komise. Členy této komise jmenuje a odvolává rektor, přičemž dva členy jmenuje na návrh senátu. Členství v této komisi je neslučitelné s členstvím v sociální komisi senátu a se členstvím v hodnotící komisi podle odstavce 4. Funkční období členů komise je dvouleté.


Čl. 5 Závěrečná ustanovení

 1. Tento předpis byl schválen senátem dne 26. ledna 2007.

 2. Tento předpis nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.3)

 3. Tento předpis nabývá účinnosti pět dní po nabytí platnosti.

_____


3) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 16. února 2007.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., v. r.

předseda akademického senátu

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., v. r.

rektor


*****


Změna Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze (první změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 23.ledna 2015. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 13.února 2015 a účinnosti nabývá dne 15. února 2015.


Za správnost I. úplného znění:


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda Legislativní komise AS UK

RNDr. Tomáš Jelínek

kancléř UKPoslední změna: 12. březen 2018 15:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám