Opatření rektora UK č. 3/2000

Název:

Opatření rektora k provedení rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

25. leden 2000


Opatření rektora k provedení Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "řád")

 1. Formulář přihlášky ke státní rigorózní zkoušce (dále jen "zkouška") je jednotný pro všechny fakulty. Vzor tohoto formuláře (čl. 3 odst. 2 řádu) je uveden v příloze č. 1 tohoto opatření.

 2. S vyrozuměním podle čl. 3 odst. 7 řádu fakulta uchazeči zašle též

    a. 

  formulář, jehož vzor je uvedený v příloze č. 2 tohoto opatření,

    b. 

  oznámení o případném uznání diplomové práce, disertační práce jako rigorózní práce nebo státní doktorské zkoušky jako ústní části státní rigorózní zkoušky podle čl. 7 odst. 1 a 2 řádu.

 3. Výši náhrady nákladů spojených se slavnostní promocí, na které bude uchazeči předán vysokoškolský diplom (čl. 6 odst. 2 řádu), stanovím pro daný kalendářní rok opatřením. Tato náhrada je v případě přijetí této služby uchazečem splatná do 14 dnů ode dne vykonání zkoušky; na tuto skutečnost, stejně jako na nutnost zaslání potvrzení o zaplacení náhrady, fakulta uchazeče opakovaně upozorní při zasílání vyrozumění podle čl. 4 odst. 5 řádu.

 4. Po vykonání zkoušky fakulta analogickým způsobem jako u magisterských diplomů objedná vyhotovení vysokoškolského diplomu; vzor tohoto diplomu je uveden v příloze č. 3 tohoto opatření.

 5. Do 30 dnů ode dne vykonání zkoušky fakulta sdělí odboru pro studium a záležitosti studentů rektorátu (dále jen "odbor") jméno uchazeče, datum a místo narození a udělovaný titul(čl. 2 odst. 1 řádu). Současně sdělí, zda uchazeč přijal nabídku podle bodu 3 (čl. 6 odst. 2 řádu). Odbor fakultě sdělí matriční číslo uchazeče a dále, pokud se uchazeče týká, termín promoce, a to bez zbytečného odkladu po jeho stanovení.

 6. Matriční číslo fakulta uvede na vysvědčení a odbor na vysokoškolském diplomu. Toto číslo odpovídá "Matrice absolventů státní rigorózní zkoušky."

 7. Termín promoce, nebo úřední hodiny odboru určené pro vyzvedávání vysokoškolského diplomu sdělí uchazeči fakulta. Úřední hodiny se týkají uchazečů, kteří nepřijali nabídku služeb podle bodu 3 nebo se, navzdory přijetí této nabídky, k promoci nedostavili.

 8. Převzetí diplomu potvrzuje uchazeč podpisem do matriky.

 9. S výjimkou uvedenou v čl. 3 odst. 6 řádu je uhrazení náhrady nákladů nevratné.

 10. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.V Praze dne 25. ledna 2000

prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., v.r.

rektor


.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám