Opatření rektora UK č. 7/2000

Název:

k provedení zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách na Univerzitě Karlově v Prazee

K provedení:

zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

Účinnost:

23. květen 2000


Opatření rektora k provedení zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách na Univerzitě Karlově v Praze


Čl. I

 1. Na Univerzitě Karlově v Praze (dále jen "UK") mohou být k výukovým a vědeckým účelům používány omamné a psychotropní látky a přípravky obsahující tyto látky (dále jen "návykové látky") uvedené v přílohách zákona č. 168/1997 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon") pouze pokud jsou obsaženy v platném povolení k zacházení s těmito látkami vydaném ministerstvem zdravotnictví podle § 8 zákona.

 2. Činnosti označené v § 3 odst. 1 zákona jako zacházení s návykovými látkami mohou být na pracovištích UK prováděny pouze s předchozím souhlasem odpovědné osoby ustanovené podle čl. II tohoto opatření (dále jen"odpovědná osoba").


Čl. II

 1. Odpovědnou osobou je ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o návykových látkách zaměstnanec UK pověřený za UK plněním úkolů podle tohoto zákona.

 2. Odpovědnou osobou ustanovuje zaměstnance UK, který splňuje předpoklady stanovené § 9 odst. 3 - 4 a § 19 odst. 1 zákona, rektor UK na návrh prorektora pro vědu na dobu platnosti povolení vydávaného podle § 8 odst. 3 zákona.

 3. Odpovědná osoba vykonává k provedení zákona tyto činnosti :

    a. 

  vypracovává ve spolupráci s odborem vědy RUK a s osobami pověřenými podle čl. III tohoto opatření žádosti o vydání povolení k zacházení s návykovými látkami a hlášení podávaná podle § 26 odst. 1 zákona ministerstvu zdravotnictví a předkládá tyto písemnosti, které podle § 9 odst. 6 zákona spolupodepisuje, prostřednictvím prorektora pro vědu k podpisu rektorovi UK,

    b. 

  uděluje na vyžádání osob pověřených podle čl. III písemný souhlas k zacházení s návykovými látkami podle § 9 odst. 5 zákona.

 4. Odpovědná osoba odpovídá rektorovi UK :

    a. 

  za evidenci a dokumentaci zacházení s návykovými látkami na všech pracovištích UK,

    b. 

  za plnění ohlašovacích povinností uložených UK zákonem na úseku zacházení s návykovými látkami.


Čl. III

 1. Děkan fakulty, na níž jsou prováděny činnosti, při nichž jsou používány návykové látky, stanoví pro tuto fakultu osobu vybranou z jejích stálých zaměstnanců, kterou pověří plněním úkolů nezbytných k dodržování zákona o návykových látkách (dále jen "pověřená osoba").

 2. Pověřená osoba zajišťuje na fakultě plnění těchto povinností uložených zákonem :

    a. 

  spolupracuje s odborem vědy RUK a s odpovědnou osobou při přípravě žádosti o povolení k zacházení s návykovými látkami a za tímto účelem předává odpovědné osobě ve stanovených termínech vyžádané informace,

    b. 

  opatřuje pro příslušné pracoviště na základě žádosti obsahující označení úkolu, k jehož plnění je látky zapotřebí a zdůvodnění požadovaného množství této látky souhlas odpovědné osoby k činnostem, při nichž dochází k zacházení s návykovými látkami,

    c. 

  objednává na základě uděleného souhlasu odpovědné osoby schválené množství příslušných návykových látek a po jejich převzetí prověřuje, zda jejich množství a druh odpovídá průvodním dokumentům,

    d. 

  dbá o bezpečné skladování návykových látek a jejich dopravu v souladu s § 10 a § 11 zákona,

    e. 

  žádá odpovědnou osobu o souhlas se zneškodňováním nepoužitelných návykových látek a odpadu tyto látky obsahujícího v souladu s § 14 zákona,

    f. 

  zajišťuje, aby osoby přicházející na pracovišti do přímého styku s návykovými látkami byly náležitě obeznámeny s pokyny o zacházení s nimi a jejich účincích,

    g. 

  vede evidenci návykových látek v souladu s ustanoveními vyhl.č.304/1998 Sb.,

    h. 

  podává odpovědné osobě prostřednictvím odboru vědy RUK vždy nejpozději do 31.1. hlášení za uplynulý rok o spotřebě návykových látek a pohybu jejich zásob na pracovišti.


Čl. IV.

Odbor pro vědu RUK zajišťuje administrativní agendu nezbytnou k plnění povinností UK podle zákona o návykových látkách. Za tím účelem zejména :

 1. vyhotovuje k podpisu a odesílá ministerstvu zdravotnictví žádost o vydání povolení k zacházení s návykovými látkami a hlášení zpracovaná podle čl. II odst. 3 a) tohoto opatření,

 2. vyžaduje a soustřeďuje od pověřených osob podklady z jednotlivých pracovišť k přípravě písemností zpracovávaných podle tohoto opatření.


Čl. V

Plnění povinností vykonávaných podle tohoto opatření odpovědnou osobou a pověřenými osobami je posuzováno jako plnění úkolů z pracovního poměru.


Čl. VI.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.6.2000.


V Praze dne 23.5.2000

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám