Opatření rektora UK č. 16/2000

Název:

Hodnocení výzkumných záměrů na Univerzitě Karlově

K provedení:

přílohy k usnesení vlády ČR č. 281/1998, část III, bod 4/a

Účinnost:

13. listopad 2000


Hodnocení výzkumných záměrů na Univerzitě Karlově


 1. Toto opatření vydávám v souladu s pokynem MŠMT ze dne 6.10.1999 a ve smyslu ustanovení přílohy k usnesení vlády č.281/1998 - Pravidla hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací pro poskytování institucionální podpory výzkumu a vývoje, část III., bod 4/a.

 2. Hodnocení výzkumných záměrů Univerzity Karlovy za rok 2000 proběhne na fakultách a součástech UK formou oponentních řízení hlavních řešitelů před vědeckými radami jejich fakult (součástí). Cílem hodnocení by měla být zejména činnost řešitelského týmu za hodnocené období, a přehled případných dílčích výstupů.

 3. Pro řízení před vědeckou radou fakulty (součásti) je třeba připravit a předložit :

    a. 

  průběžnou hodnotící zprávu o dosažených výsledcích za dva roky; zpráva se požaduje v max. celkovém rozsahu 3 strany formátu A 4. Tato zpráva bude podávat stručný přehled o pracích realizovaných v rámci projektu v roce 2000, zda se postupuje v souladu se zněním původního textu projektu. (Ke zprávě je možno přiložit ještě event. přílohy, shledá-li to hlavní řešitel užitečným.) Rozsah hodnotící zprávy je podobně jako v loňském roce omezen s ohledem na velký počet výzkumných záměrů, které se na Univerzitě Karlově řeší.

    b. 

  podrobné a průkazné vyúčtování finančních prostředků, které byly pro rok 2000 na tento výzkumný záměr přiděleny k datu 31.12.2000. Kromě hlavního řešitele potvrdí správnost tohoto vyúčtování též tajemník fakulty a děkan (ředitel součásti).

 4. Vědecké rady fakult (součástí), na nichž bude projednáno hodnocení výzkumných záměrů, proběhnou v termínu do 31.1.2001. K tomuto datu budou předloženy hodnotící zprávy spolu s vyúčtováním rektorovi UK spolu se zápisy vědeckých rad, obsahujícími hodnocení výzkumných záměrů a znění přijatých závěrů. Vědecké rady by se při této příležitosti měly také vyjádřit na základě návrhů hlavních řešitelů, popř. dle vlastního uvážení, i k event. modifikacím výzkumných záměrů pro rok 2001 bude-li, zejména v souvislosti se zřízením výzkumných center, takováto potřeba.

 5. Hodnotící zprávy budou předloženy spolu s vyúčtováním na disketě ve formátu "rtf" a jednou též spolu s požadovanými podpisy v tištěné podobě.

 6. Děkani fakult (ředitelé součástí) zašlou požadované materiály k výzkumným záměrům spolu se zápisem VR a průvodním dopisem k rukám rektora do 31.1.2001.V Praze dne 10. listopadu 2000

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám