Opatření rektora UK č. 18/2000

Název:

Domovní řád vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

čl. 14 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. ledna 2001


Domovní řád vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze


Tento Domovní řád stanoví pravidla chování osob ubytovaných v kolejích (č. 14 Řádu vysokoškolské koleje UK v Praze).

Při užívání prostor koleje je každý povinen chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví nebo majetku, aby žádný z ubytovaných nebyl omezován ve svých právech a svobodách, nebyly narušovány kolegiální vztahy osob ubytovaných v kolejích a nebylo poškozováno dobré jméno Univerzity Karlovy v Praze.

Osoby ubytované v koleji jsou povinny seznámit se s tímto řádem, dodržovat jeho jednotlivá ustanovení a ostatní předpisy zveřejněné na vývěsní desce koleje.

 1. Vysokoškolská kolej slouží k ubytování

    a. 

  především studentů Univerzity Karlovy, příp. jiných VŠ,

    b. 

  jiných osob, a to ve vyčleněné nebo volné kapacitě koleje.

 2. Ubytování v koleji je umožněno na základě

    a. 

  smlouvy o ubytování na kolejích UK u osob uvedených v odstavci 1 písm. a),

    b. 

  ubytovacího poukazu nebo smlouvy o hromadném ubytování u ostatních osob.

 3. Vstup do koleje a odchod z koleje je osobám ubytovaným v koleji umožněn nepřetržitě s tím, že od 24.00 hod. do 6.00 hod. je kolej uzamčena a vstup či odchod z koleje zajišťuje služba ve vrátnici.

 4. Při vstupu do koleje je ubytovaná osoba povinna prokázat se na vyzvání kolejním průkazem nebo průkazem o ubytování, v případě pochybností též výkazem o studiu nebo jiným vhodným způsobem.

 5. Ubytované osoby mohou přijímat návštěvy bez omezení při dodržení těchto zásad:

    a. 

  návštěvník je při vstupu do koleje vždy povinen zapsat se do knihy návštěv a umožnit příp. ověření těchto údajů,

    b. 

  návštěvník je povinen dodržovat ustanovení Domovního řádu koleje a při jejich porušení, na výzvu pracovníka koleje či člena kolejní rady, opustit kolej,

    c. 

  návštěvu na pokoji nelze uskutečnit, pokud některá z osob ubytovaná v pokoji společně s navštívenou osobou s tím nesouhlasí.

 6. Přespání návštěvníka na koleji je možné pouze na volném lůžku a to na základě rozhodnutí o ubytování zmocněným zaměstnancem kolejí.

 7. V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. jsou všechny osoby přebývající v koleji povinny dodržovat noční klid.

 8. Ubytovaným osobám není dovoleno bez souhlasu vedení koleje vstupovat do provozních prostor koleje.

 9. Osoby ubytované v koleji jsou povinny se chovat ve smyslu platných hygienických, bezpečnostních a protipožárních předpisů.

  Osoby ubytované v pokojích, kde je úklid prováděn svépomocí, odpovídají za dodržování pokynů samoúklidu a nesou příp. následky za jejich nedodržování (pokuty hygienické služby).

 10. Osobám ubytovaným v koleji je zakázáno:

  • přemísťovat nábytek mezi místnostmi v koleji

  • provádět demontáž nábytku

  • provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě či jiných instalací.

 11. Ubytovaný dále v prostorách koleje nesmí:

 12. Ubytovaná osoba je povinna umožnit vstup do jí obývaných prostor pracovníkům Kolejí a menz, členům kolejní rady či jiným služebním osobám v doprovodu zástupce vedení koleje či kolejní rady na základě sdělení zveřejněného na vývěsní desce koleje a to minimálně 3 dny předem s uvedením časových údajů.

  V případě havárií, ochrany zdraví, bezpečnosti či majetku ubytovaných osob a kontrol vyplývajících z platných předpisů jsou tito pracovníci oprávněni ke vstupu do prostor obývaných ubytovanými osobami bez předchozího oznámení s tím, že vstup je možný pouze se souhlasem vedoucího koleje a v navštíveném prostoru je zanecháno oznámení o době a důvodu vstupu do těchto prostor.

 13. Ve smyslu Smlouvy o ubytování na kolejích UK, je ubytovaným osobám dovoleno používat elektrické spotřebiče sloužící k osobní hygieně.

  Používání ostatních elektrických spotřebičů je možné pouze po předchozím souhlasu vedoucího koleje a zaplacení stanoveného poplatku. Pokud chce ubytovaná osoba používat elektrický spotřebič nezahrnutý v platném seznamu, stanoví výši poplatku ředitel Kolejí a menz, příp. vedoucí koleje s přihlédnutím k výši ostatních poplatků.

 14. V kolejích není povoleno chovat psy, kočky, ani jiná zvířata. Výjimku může udělit vedoucí koleje na základě písemné žádosti ubytované osoby doložené vyjádřením kolejní rady, spolubydlících a potvrzením veterinárního lékaře o zdravotním stavu zvířete. Pro své rozhodnutí může vedoucí koleje požadovat další stanoviska odborných orgánů.

 15. Samosprávným orgánem ubytovaných studentů je kolejní rada, jejíž práva a povinnosti jsou stanoveny Řádem vysokoškolské koleje UK.

 16. Ubytovaná osoba má povinnost neprodleně nahlásit pracovníkům koleje všechny závady, nedostatky a skutečnosti zjištěné jak ve svěřených, tak veřejných prostorách koleje, bránící plnohodnotnému užívání těchto prostor, nebo ohrožující bezpečnost, zdraví, či majetek ubytovaných osob.

 17. Ubytované osoby odpovídají za škody, které v koleji způsobí, jsou povinny škody odstranit na vlastní náklady, nebo uhradit vynaložené náklady na jejich odstranění.

Místní úpravy a další podrobnosti k Domovnímu řádu může stanovit ředitel Kolejí a menz po projednání s kolejní radou (čl. 14 Řádu vysokoškolské koleje UK).


V Praze dne 28. prosince 2000

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám