Opatření rektora UK č. 1/2002

Název:

Zmocnění tajemníka Katolické teologické fakulty

K provedení:

§ 32 odst. 1, v souvislosti s § 38 odst. 1 a 3 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění

Účinnost:

3. leden 2002


Zmocnění tajemníka Katolické teologické fakulty


V souladu s rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 14.12.2001, č.j. 32 067/01- 30, ve věci omezení působnosti orgánů Katolické teologické fakulty, podle ust. § 32 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění a v souvislosti s § 38 odst. 1 a 3 téhož zákona, vydávám toto opatření, kterým pověřuji Ing. Miroslava Kroneisla, tajemníka Katolické teologické fakulty

  a. 

řízením děkanátu KTF,

  b. 

hospodařením s prostředky, přidělovanými KTF, vázanými na výši účtu vedeného u KB a.s. č. 320 34 061/0100, a s omezením přijímat jakékoliv závazky do budoucna,

  c. 

jednáním jménem Univerzity Karlovy v Praze v pracovněprávních věcech zaměstnanců univerzity s místem výkonu práce na KTF, s výjimkou akademických pracovníků, a s vyloučením jednání ve věcech vzniku, zániku nebo změny pracovního poměru, obsahu pracovních náplní, mezd a odměn,

  d. 

jednáním jménem Univerzity Karlovy v Praze ve věcech souvisejících se zajištěním běžného provozu fakulty.


Tajemníkovi fakulty zároveň ukládám zajistit přijímání podání mě určených v souvislosti s výše uvedeným rozhodnutím MŠMT ČR v podatelně KTF a jejich předávání sekretariátu rektora nejméně jedenkrát týdně.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 3.1.2002.


V Praze dne 3. ledna 2002


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám