Opatření rektora UK č. 5/2002

Název:

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2002/2003

K provedení:

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

25. únor 2002


Zásady ubytování na kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2002/2003


Čl. 1

Úvodní ustanovení


 1. Tyto "zásady" upravují ve smyslu Řádu vysokoškolské koleje (dále "ŘVŠK") Univerzity Karlovy v Praze (dále "UK") ubytování studentů v akademickém roce 2002/2003 na kolejích v Praze, Brandýse nad Labem, Hradci Králové a Plzni.

 2. Tyto zásady se zveřejňují na vývěsních deskách jednotlivých kolejí a též na internetových stránkách Kolejí a menz (dále "KaM") na adrese "http://www.cuni.cz/cuni/uz/kolmen/" (dále "na webu") do 5 pracovních dnů od podpisu rektora. Zásady obdrží též studijní oddělení jednotlivých fakult.

 3. Dodržování termínů a systému organizace ubytování zajišťují KaM.

 4. Dodržování termínů mezi KaM a fakultami koordinuje prorektor pro sociální záležitosti studentů UK (dále "prorektor").

 5. Ubytování na koleji včetně řešení možných přestupků zajišťuje vedení správ a kolejí ve spolupráci s kolejními radami (dále "KR").

 6. "Stávající ročník studia" znamená ročník studia v ak. roce 2001/2002. "Studenti přijatí do prvního ročníku" jsou studenti magisterského či bakalářského studijního programu přijatí do prvního ročníku v ak. roce 2002/2003, není-li uvedeno jinak.


 

Čl. 2

Žadatel

Žadateli o ubytování (dále jen "žadateli") může být vyhověno pouze v případě, splňuje-li následující podmínky:


 

Čl. 3

Podávání žádostí


 


 


 


 


 


 


 


 

u stávajících 2. a vyšších ročníků

zakončené do 31.3.2002

u stávajících 1. ročníků

zakončené do 28.6.2002


 


 


 

pro studenty PGS mimo přijaté první ročníky PGS 

až do 15.4.2002

pro studenty přijaté do prvního ročníku PGS 

až do 21.10.2002

pro stávající druhé a vyšší ročníky magisterského a bakalářského studia 

až do 15.4.2002

pro stávající první ročníky magisterského, bakalářského studia 

až do 15.7.2002

pro studenty přijaté do prvního ročníku v řádném termínu 

až do19.8.2002

pro studenty přijaté do prvního ročníku v přezkumném řízení 

až do 30.9.2002

pro studenty přijaté do prvního ročníku v příp. doplňovacím přij. řízení 

termín určí prorektor


 

Žadatelé jsou ve svém vlastním zájmu povinni tyto informace sledovat a žádost odpovídajícím způsobem ve stanoveném termínu (též termín, do kterého jsou seznamy vyvěšeny - viz. odst. 14) doplnit v ubytovací kanceláři té koleje, kde žádost podávali.


 

 • Termíny vyvěšení seznamů úplných žádostí podaných v řádném termínu a neúplných žádostí či žádostí mající jiné vady v řádném termínu a termín pro doplnění neúplných či vadných žádostí ze strany žadatele (dle odst. 13):

pro studenty PGS mimo přijaté první ročníky PGS 

29.4.2002 

10.5.2002

pro stávající druhé a vyšší ročníky mgr. a bc. studia 

29.4.2002 

10.5.2002

pro stávající první ročníky 

17.7.2002 

24.7.2002

pro studenty přijaté do prvního ročníku v řádném termínu 

26.8.2002 

30.8.2002

pro studenty přijaté do prvního ročníku v přezkumném řízení 

7.10.2002 

11.10.2002


 

 • Žádost podaná po řádném termínu (odst. 11) bude zařazena ke zpracování až v případě, že budou vyřízeny žádosti všech žadatelů, kteří si na danou kolej podali žádost v řádném termínu.


 

 • Žadatel o ubytování může v termínu stanoveném pro řádné podání žádosti podat pouze jednu platnou žádost. V případě, že chce provést v tomto termínu změny, musí tak učinit na již podané žádosti a změnu potvrdit datem a podpisem. Změny na žádosti mimo termín určený pro řádné podání nejsou přípustné. V takovém případě žadatel podává novou žádost, která je posuzována jako žádost podaná po termínu.


 

Čl.4

Vyřizování žádostí


 


 


 


 

pro stávající druhé a vyšší ročníky 

14.6.2002 

17.6.2002

pro stávající první ročníky 

12.8.2002 

15.8.2002

pro studenty přijaté do prvního ročníku v řádném termínu 

6.9.2002 

9.9.2002

pro studenty přijaté do prvního ročníku v přezkumném řízení 

21.10.2002 

22.10.2002

 • seznam žadatelů, jejichž žádosti bylo vyhověno s uvedením přidělené koleje,

 • seznam žadatelů, kterým nebylo vyhověno z kapacitních důvodů jejichž žádosti budou hodnoceny v průběhu školního roku,

 • seznam žadatelů, jejichž žádost byla odmítnuta z jiného důvodu.

Žadatelům, přijatým do prvního ročníku, bude vyrozumění též zasláno na adresu trvalého bydliště uvedenou v žádosti.


 


 

Čl. 5

Vyřizování námitek


 

Námitky lze doručit osobně nebo doporučeným dopisem na výše uvedená kontaktní místa.


 


 


 


 

Čl. 6

Nástup na kolej a smlouva


 


 


 


 


 


 


 


 

Čl. 7

Rozdělení kapacity pro ubytování


 

 • 51 % k přímému rozdělení pro stávající druhé a vyšší ročníky a studenty PGS,

 • 20 % k přímému rozdělení pro stávající první ročníky,

 • 1 % k vyřízení námitek stávajících prvních a vyšších ročníků,

 • 3 % k ubytování žadatelů přijatých do prvního ročníku PGS,

 • 23 % k přímému rozdělení,

 • 2 % k vyřízení námitek.


 

 • 53 % k přímému rozdělení pro stávající druhé a vyšší ročníky a studenty PGS,

 • 20 % k přímému rozdělení pro stávající první ročníky,

 • 1 % k vyřízení námitek stávajících prvních a vyšších ročníků,

 • 3 % k ubytování žadatelů přijatých do prvního ročníku PGS,

 • 21 % k přímému rozdělení,

 • 2 % k vyřízení námitek.


 


 

Čl. 8

Kriteria posuzování žádostí


 


 


 


 


 

Žadatel splňující toto kritérium obdrží 1000 bodů.


 


 


 


 

Čl. 9

Závěrečná ustanovení


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

V Praze dne 22. února 2002

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám