Opatření rektora UK č. 9/2002

Název:

Zásady prázdninového ubytování pro rok 2002

K provedení:

čl. 13 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

13. květen 2002


Zásady prázdninového ubytování pro rok 2002


 1. Tyto "zásady" upravují ve smyslu Řádu vysokoškolské koleje (dále "ŘVŠK") Univerzity Karlovy v Praze (dále "UK") ubytování studentů v období prázdnin 2002 na kolejích v Praze, Brandýse nad Labem, Hradci Králové a Plzni.

 2. Poskytnutí prázdninového ubytování nezakládá nárok na ubytování ve stejném pokoji či buňce jako v průběhu akademického roku. Kolejní rada (dále "KR") nebo její delegovaný zástupce může dávat návrhy na rezervace pokojů na prázdninové ubytování. Pokud tomu nebudou bránit závažné provozní důvody, bude návrhům vyhověno. Mezi závažné provozní důvody v tomto smyslu je třeba považovat především plné vytížení všech lůžek na pokoji po celou dobu prázdninového ubytování.

 3. Vyčlenění bloků, pater a pokojů, které budou k dispozici pro prázdninové ubytování, provádí po projednání s KR a vedoucí koleje v součinnosti s vedoucím správy na základě požadavků na úpravu kapacit. O takto vyčleněných kapacitách informuje vedoucí koleje příslušnou KR.

 4. Prázdninové ubytování začíná nejdříve dnem 4. července 2002 a končí dnem 16. září 2002. Pokud tomu nebudou bránit závažné provozní důvody, platí následující. Žadatelům bude ve vyčleněných kapacitách kolejí zachována kontinuita ubytování. V případě uvolnění lůžka v kapacitě vyhrazené pro prázdninové ubytování ještě před začátkem prázdninového ubytování bude žadatelům umožněno nastěhovat se na dané lůžko ještě před začátkem prázdninového ubytování. Ubytovaným na prázdninovém ubytování bude umožněn přechod na ubytování v běžném školním roce nejméně týden před prvním termínem nástupu na toto ubytování, bude-li jim kolej pro běžný školní rok přidělena. Takto ubytovaní budou rovněž mít možnost nastěhovat se na jiné lůžko, než na které si v řádném termínu podali rezervaci, pokud je zřejmé, že na jimi zvolené lůžko v řádném termínu nikdo nenastoupí.

 5. Ubytování studentů UK o letních prázdninách je možné zajistit v těchto případech s následujícím potvrzením na žádosti:

    a. 

  ubytování studentů prezenčního doktorského studia

  • potvrzení studijního oddělení příslušné fakulty nebo k žádosti přiložený doklad o studiu

    b. 

  ubytování studentů při plnění studijních povinností daných studijním plánem

  • potvrzení proděkana pro studijní záležitosti příslušné fakulty

    c. 

  ubytování studentů na základě mezivládní dohody a pobírající vládní stipendium

  • potvrzení studijního oddělení příslušné fakulty nebo přiložení kopie rozhodnutí o přiznání vládního stipendia

    d. 

  ubytování studentů ze studijních důvodů po dobu max. 1 měsíce

  • potvrzení studijního oddělení příslušné fakulty

    e. 

  ubytování studentů bez udání důvodu

  • nemusí být potvrzeno

    f. 

  ubytování studentů budoucího magisterského či prezenčního doktorského studia

  • potvrzení studijního oddělení (potvrzení o přijetí ke studiu nebo o registrované přihlášce ke studiu)

    g. 

  ubytování studentů studujících v anglickém jazyce (dále "samoplátci")

  • potvrzení studijního oddělení

  Podmínky pro ubytování zahraničních studentů, studujících v českém programu jsou stejné, jako u českých studentů s vyjímkou těch, kteří jsou zde na základě mezivládních dohod. Tito sice podávají žádost o prázdninové ubytování, ale budou ubytováni za kolejné.

 6. Formuláře žádostí o prázdninové ubytování jsou k dispozici od 14. května 2002 na studijních odděleních všech fakult, v ubytovacích kancelářích všech kolejí a též na internetové adrese http://www.cuni.cz/cuni/uz/kolmen/ (dále "web KaM").

 7. Žádosti jsou přijímány na níže uvedených místech do 31. května 2002 a následně po celou dobu trvání prázdninového ubytování:

    a. 

  pro ubytování v Praze - ubytovací kancelář provozního oddělení KaM (pí Živnůstková)

  • adresa: Voršilská 1, 116 43 Praha 1

    b. 

  pro ubytování v Plzni - vedoucí koleje Bolevecká (pí. Fišerová)

  • adresa: Bolevecká 34, 301 00 Plzeň

    c. 

  pro ubytování v Hradci Králové - vedoucí koleje Na Kotli (pí Fričová)

  • adresa: Na Kotli 1147, 502 96 Hradec Králové.

    d. 

  na ubytovacích kancelářích jednotlivých kolejí.

 8. Žádost lze doručit osobně, doporučeným dopisem, e-mailem či faxem. Úřední hodiny, ve kterých je možno žádosti osobně odevzdávat, budou zveřejněny na vývěsní desce každé koleje a též na webu KaM. E-mailová adresa bude též zveřejněná na webu. E-mailem je možné doručit žádost jen v případě, že se jedná o ubytování bez udání důvodu.

 9. Vadná žádost - pokud student nebude mít na žádosti potvrzení odpovídající druhu ubytování - čl. 5 písm. a) až d), f) a g). Taková žádost bude automaticky posuzována jako žádost podle čl. 5 písm. e), a to včetně ceny ubytování.

 10. Seznamy ubytovaných studentů, kteří podali žádost o prázdninové ubytování do 31. května 2002, budou zveřejněny na vývěsních deskách jednotlivých kolejí a na webu dne 17. června 2002. Elektronická podoba seznamů bude na žádost KR též k dispozici KR.

 11. Žádosti podané po 31. květnu budou vyhodnocovány průběžně po 17. červnu 2002.

 12. Pro prázdninové ubytování studentů jsou vyhrazeny kapacity na kolejích: -

    a. 

  v Praze:

  • 17. listopadu (budova A) Pátkova 3, Praha 8 - 550 lůžek

  • Hvězda Zvoníčkova 5, Praha 6 - 500 lůžek

  • Na Větrníku (II bl.) Na Větrníku 1932, Praha 6 - 200 lůžek

  • Arnošta z Pardubic Voršilská 1, Praha 1 - 28 lůžek

  • Budeč Wenzigova 20, Praha 2 - 73 lůžek-budova č. 2

  • Jižní město Ekonomická 953-954, Praha 4 - 400 lůžek

  Vymezení této kapacity lze po dohodě a v rámci provozních možností navýšit, zvláště pak u kolejí Větrník a Jižní město.

    b. 

  v Plzni:

  • Heyrovského 5, 301 00 Plzeň - 120 lůžek

    c. 

  v Hradci Králové:

  • Na Kotli Na Kotli 1147, Hradec Králové - 320 lůžek

  Samoplátci jsou ubytováni na kolejích Komenského, Kajetánka, Heyrovského a Jana Palacha. Jejich ubytování se nezapočítává do kapacity vyhrazené pro prázdninové ubytování.

 13. Pokud tomu nebudou bránit závažné technické či organizační problémy, bude v případě většího počtu podaných žádostí kapacita přiměřeně navýšena.

 14. V případě většího počtu zájemců o ubytování na kolejích Arnošta z Pardubic a Budeč (případně na jiných kolejích, kde již nelze kapacitu navýšit) mají přednost žadatelé ubytovaní na dané koleji ve školním roce, dále studenti prezenční formy studia a postupně žadatelé dle bodu 6 odst. a), b), c), d), e), f), v jednotlivých skupinách vždy studenti vyšších ročníků.

 15. Úhrada za prázdninové ubytování:

    a. 

  Kolejné - podle bodu 5 písm. a), b) nebo c), (čl. 3 odst. 2 písm. a) Řádu vysokoškolské koleje UK),

    b. 

  Režijní cena -podle bodu 5 písm. d) nebo f) (čl. 3 odst. 2 písm. b) Řádu vysokoškolské koleje UK),

    c. 

  Ostatní - podle bodu 5 písm. g) cena je stejná jako v průběhu školního roku,

    d. 

  Režijní cena + DPH - podle bodu 5 písm. e).

 16. Realizace úhrady za ubytování:

 17. Na prázdninové ubytování nemají nárok studenti, vůči kterým KaM eviduje jakoukoliv finanční pohledávku. Veškeré pohledávky musí být splaceny nejpozději k 31. květnu 2002.

 18. Studenti - rodiče s dětmi ubytovaní v kolejích UK mohou zůstat v době prázdninového ubytování na téže koleji a za stejných podmínek jako ve školním roce. Žádosti nepodávají.

 19. Samoplátci podávají žádosti stejně jako studenti studující v českém jazyce. Pokud tomu nebrání závažné provozní důvody, mají nárok na ubytování na stejné koleji, na které jsou ubytováni v průběhu školního roku.

 20. Při přestěhování na prázdninové ubytování a též z prázdninového ubytování jsou studenti povinni se přestěhovat dle pokynů vedoucího příslušné koleje.


Tyto zásady se zveřejňují obvyklým způsobem, na vývěsních deskách jednotlivých kolejí a na webu KaM.


V Praze dne 13. května 2002


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám