Opatření rektora UK č. 12/2002

Název:

Změna smlouvy o ubytování na kolejích UK

K provedení:

čl. 10 odst. 3 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

17. červen 2002


Změna smlouvy o ubytování na kolejích UK


Čl. I.

Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze vydaný opatřením rektora č. 14/2001 se mění takto:

  1. V čl. I. odst. 1 se slova "-kombinovaná-distančníii" včetně vysvětlivky nahrazují textem "studijní program: ................".

  2. V čl. I. se odstavce 2 a 3 včetně vysvětlivek zrušují.

  3. V čl. II. odst. 5 se v první větě za slova "koleje" doplňují slova "a za užívání instalované zásuvky pro připojení k síti Internet".

  4. V čl.III. odst. 2 se doplňuje nové písmeno c), které zní: "c) dodržovat Zásady ubytování, platné pro daný akademický rok", další body se přečíslují.

  5. V čl. III. odst. 4 se doplňuje nové písmeno c), které zní: "c) kouřit mimo vyhrazená místa k tomu určená."

  6. V čl. IV. se doplňují nové odstavce 5 a 6, které znějí: "5. Ubytovatel zajišťuje čistotu ve společných prostorách kolejí, popř. v dalších prostorách dle podmínek na dané koleji. 6. Ubytovatel je na vyžádání povinen ubytovanému umožnit seznámit se na místě před podpisem smlouvy s předpisy uvedenými v čl. III. odst. 2.".

  7. V čl. VI. odst.4 zní: "Za hrubé porušení povinností ubytovaného se považují též tyto skutečnosti: a) ubytovaný neuhradil příslušnou částku za ubytování podle odstavce 1 a takto vzniklý dluh neuhradil do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k platbě včetně poplatků za prodlení dle odstavce 3, nebo nedoložil dřívější zaplacení celé částky, b) ubytovaný se opakovaně dostal do prodlení plateb kolejného, přičemž opakováním se rozumí stav, kdy ubytovaný byl upozorněn na prodlení již dvou různých plateb, tyto včas uhradil a nyní je v prodlení potřetí."

  8. Čl. VII. odst. 1 zní: "Ubytovaný je povinen se vystěhovat ke dni ukončení ubytování, nebo nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení oznámení ubytovatele o vzniku povinnosti se vystěhovat nebo o odstoupení od této smlouvy. Neučiní-li tak, je ubytovatel oprávněn uvedené prostory vyklidit na náklady ubytovaného a věci uskladnit v prostorách k tomu určených."

  9. Čl. VII. odst. 2 zní: "Pohledávky vzniklé z této smlouvy jsou obě strany povinny vypořádat nejpozději do dne odevzdání prostor ubytovateli, popřípadě do dne vyklizení prostor ubytovatelem."

  10. V čl. IX. se doplňuje nový odstavec 4, který zní: "Ubytovatel prohlašuje, že s osobními údaji ubytovaného, uvedenými v této smlouvě, bude nakládáno výhradně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb,. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Ubytovaný souhlasí s tím, že ubytovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává tato osobní data pro účely evidence ubytovaných osob, kontroly oprávněnosti jejich ubytování z hlediska předpisů uvedený v čl. III. odst. 2, popř. dalších předpisů, evidence plateb spojených s ubytováním a kontroly jejich úhrad, a to po dobu nejvýše deseti let od ukončení ubytování."


Čl. II

Ředitel Kolejí a menz UK se zmocňuje, aby pro realizaci ubytování vydal nový úplný vzor smlouvy.

Čl. III

Toto opatření nabývá účinnosti dne 17. června 2002.


V Praze dne 14. června 2002


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám