Opatření rektora UK č. 17/2002

Název:

Vyhlášení řízení na udělení interních grantů Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2003 (11. kolo)

K provedení:

čl. 2 odst. 4 Grantové řádu Univerzity Karlovy v Praze a Opatření rektora č. 8/2000 ve znění Opatření rektora č. 16/2001

Účinnost:

16. září 2002


Vyhlášení řízení na udělení interních grantů Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2003 (11. kolo)


 1. Na základě doporučení Vědecké rady Univerzity Karlovy ze dne 27. 6. 2002 vyhlašuji zásady a priority interního grantového systému UK pro rok 2003. Jejich cílem je umožnit především mladším pracovníkům UK zapojení do vědecké činnosti. Při projednávání grantových návrhů bude dávána přednost projektům, kde věkový průměr řešitelských kolektivů nepřekračuje hranice 35 let. (Nadále bude v 11. kole zodpovědně sledováno procento úspěšnosti nově přihlášených projektů a zapojení studentů v prezenčním doktorském studijním programu i pregraduálním studiu).


  Na základě doporučení VR UK ukládám Grantové radě UK a Oborovým radám Grantové agentury UK, aby při posuzování projektů a při rozhodování o přidělení grantů přihlédly především:

  • ke kvalitě projektu

  • k zapojení studentů

  • ke kooperaci více fakult UK na jednom projektu

 2. Na základě rozhodnutí Akademického senátu Univerzity Karlovy bude v souladu s možnostmi rozpočtu Univerzity Karlovy vyčleněn v příslušném termínu pro GA UK určený objem finančních prostředků.

 3. Podmínky k podání a postup realizace žádosti o nový grant GA UK, žádosti o pokračování grantového projektu GA UK a předložení závěrečné zprávy o řešení končícího grantového projektu GA UK se řídí "Zásadami vnitřního grantového systému UK" - Opatření rektora č. 8/2000 ve znění č. 16/2001. V elektronické podobě jsou zveřejněny na adresách:

  http://certik.ruk.cuni.cz/asuk/statutarni/opatreni_rektora/2000/or-00-08.html

  http://certik.ruk.cuni.cz/asuk/statutarni/opatreni_rektora/2001/or-01-16.html

   

  Podrobnosti o vnitřním grantovém financování na UK upravuje "Grantový řád UK", který je vnitřním předpisem UK a zakotven ve čl. 13 odst. 3 Statutu UK. V elektronické podobě je zveřejněn na adrese:

  http://certik.ruk.cuni.cz/asuk/statutarni/predpisy/registrovane/Grant.html

 4. Pokyny k vyplnění přihlášek tvoří přílohu tohoto opatření.

 5. Ve výjimečných a zcela zdůvodněných případech může hlavní řešitel písemně (formou zvláštní přílohy k předkládanému návrhu nového projektu) uvést jedno konkrétní pracoviště či jednu konkrétní osobu, které vzhledem k možné podjatosti požaduje vyřadit z okruhu oponentů své práce. Konečné rozhodnutí, zda bude k žádosti přihlédnuto, je však vždy v kompetenci příslušné oborové rady GA UK.

 6. Grantové přihlášky s neúplnými údaji nebo jinak formálně nevyhovující, případně předložené po konečném termínu, nebudou do výběrového řízení zahrnuty a budou žadatelům vráceny.

 7. Výsledky řešení projektu (včetně patentů a průmyslových vzorů) jsou vlastnictvím Univerzity Karlovy v Praze. Pokud se řešitelé domnívají, že výsledky řešení projektu budou předmětem patentové nebo licenční přihlášky, uvedou tento předpoklad ve své grantové přihlášce.

 8. Projekty budou po oponentním řízení vyhodnoceny Oborovými radami GA UK a Grantovou radou UK. Schválené projekty budou zveřejněny v příslušných lhůtách dle předem stanoveného harmonogramu.

 

V Praze dne 12. září 2002

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektorPříloha k bodu 4. Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 17/2002

Pokyny k vyplnění přihlášek:


 • Grantová přihláška pro NOVÉ projekty se vyplňuje elektronickým způsobem. Předkládá se ve čtyřech vyhotoveních písemně na formulářích a současně na disketě 3.5". Konečný termín pro podání je l. listopadu 2002.

 • Pro POKRAČUJÍCÍ projekty se přihláška vyplňuje elektronickým způsobem. Předkládá se ve čtyřech vyhotoveních písemně na formulářích a současně na disketě 3.5". Konečný termín pro podání je 13. prosince 2002.

 • Formuláře ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY se vyplňují elektronickým způsobem. Předkládají se ve třech vyhotoveních písemně a současně jsou odevzdány na disketě 3.5". Konečný termín pro odevzdání je 1. dubna 2003 (včetně vyúčtování, které musí být datováno podle účetní uzávěrky příslušného roku).

   

  Vše se odevzdává vždy hromadně za fakultu/součást ve výše uvedených termínech na odboru pro vědu a výzkum, RUK, Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1 (pro evidenci GA UK a pro účely oponentního řízení).

 • Na základě schválení KR UK na jeho jednání dne 13. 5. 2002 je počínaje 11. kolem grantové soutěže GA UK stanoven maximální limit finančních prostředků, které je možné přidělit jednomu grantu v kalendářním roce, na 300.000,- Kč a mzdové prostředky z celkové výše neinvestičních prostředků jednoho grantu mohou dosáhnout maximální hranice 15 %.


Podrobnější informace ke GA UK lze získat na odboru pro vědu a výzklum - grantové agentuře:

Jana Kramulová, tel.24491222; Eva Šímová, tel.24491295; Anna Konšelová, tel.24491293,

fax/zázn.: 24491 629; adresa uvedena výše; nebo je můžete nalézt na síti Internetu na adrese:

http://www.cuni.cz/cuni/ruk/gauk (přímá stránka GA UK)


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám