Opatření rektora UK č. 22/2002

Název:

Oprávnění ředitele Nakladatelství Karolinum k jednání jménem Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

čl. 3 odst. 7 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

od 17. 12. 2002 do doby nabytí účinnosti věcně odpovídající změny Statutu Univerzity Karlovy v Praze


[zrušeno OR č. 25/2017]


Oprávnění ředitele Nakladatelství Karolinum k jednání jménem Univerzity Karlovy v Praze


V souladu s ustanovením čl. 3 odst. 7 písm. b) Statutu Univerzity Karlovy v Praze po projednání v Akademickém senátu UK vydávám toto


o p a t ř e n í :I.

Ředitel Nakladatelství Karolinum je oprávněn jednat jménem Univerzity Karlovy v Praze v těchto věcech týkajících se Nakladatelství Karolinum:


  • uzavírání nakladatelských smluv,

  • ve věcech grantů a ve věcech nakládání s prostředky z nich získanými.


II.

Tímto opatřením se ruší plná moc udělená řediteli Nakladatelství Karolinum č.j. 3050/99-I/3 ze dne 1.6.1999.V Praze dne 16. prosince 2002


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám