Opatření rektora UK č. 2/2003

Název:

Odpisový plán Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

čl. 31 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy v Praze (příloha č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze) a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

3. březen 2003

[zrušeno OR č. 20/2017]


Odpisový plán Univerzity Karlovy v Praze


1. Odpisový plán Univerzity Karlovy v Praze

V souladu s ustanovením § 28, odst. 2 zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na čl. 31 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy v Praze vydávám tento odpisový plán.


A. Odpisový plán (obecná část)


 1. Odpisový plán dlouhodobého majetku Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "Univerzita") se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1992 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Vymezení dlouhodobého majetku je v části D. Vymezení dlouhodobého majetku Univerzity.

 2. Cílem účetních odpisů (dále jen odpisy) je vyjádřit ekonomicky reálný pokles hodnoty majetku v konkrétních podmínkách.

 3. Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek se odepisuje z hodnoty, za kterou byl tento majetek oceněn podle § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Odpisy jsou uplatňovány v nákladech Univerzity měsíčně, nepřímým způsobem formou oprávek v průběhu jeho používání. Zůstatková cena je vyjádřením odepsání majetku a zjišťuje se prostřednictvím oprávek. Majetek se odpisuje do výše jeho ocenění v účetnictví.

 4. Všechny předměty, které lze podle ustanovení § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále podle § 38 vyhlášky č. 504/2002 Sb., se odepisují stanoveným způsobem po celou dobu užívání. Majetek, který je vymezen v ustanovení § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v ustanovení § 39 Vyhlášky č. 504/2002 Sb., se neodpisuje. Obecné vymezení majetku odpisovaného a neodpisovaného je v části E. Majetek účetně odpisovaný a neodpisovaný.

 5. Pro stanovení doby upotřebitelnosti majetku a tím též určení výše sazby pro výpočet roční částky účetních odpisů se vychází ze znění zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění k 31. 12. 1998 a přílohy k tomuto zákonu. Majetek se začlení do jednotlivých odpisových skupin. Pro stanovení účetních odpisů se použije rovnoměrný způsob odepisování podle ustanovení § 31 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění k 31. 12. 1998. Vypočte se výše ročního odpisu ke konkrétnímu druhu majetku pro celou dobu jeho účetního odpisování. Z roční výše odpisu se vypočte příslušná částka jedné dvanáctiny měsíčního účetního odpisu.

 6. Výjimka z odpisování uvedeného pod bodem 5 může být stanovena u majetku, jehož užívání je spojeno např. s konkrétním úkolem nebo jeho životnost je spojena např. s množstvím vyrobených kusů (např. rozmnožovací stroj - max. početkopií), nebo má pro odlišně zvolený způsob odpisování účetní jednotka jiný důvod. V těchto případech lze oprávky, resp. odpisy, vyjádřit ve vztahu k omezenému úkolu nebo stanovenému výkonu. Výše odpisů za účetní období je potom určena výší odpisů za jednotku výkonu a počtem výkonů, resp. časovým rozsahem úkolu.

 7. Sazby odpisů podle bodu 5 jsou uvedeny v části C. Sazby účetních odpisů. V odůvodněných případech lze dobu upotřebitelnosti majetku pro potřeby vyjádření reálné hodnoty majetku s ohledem na jiný než běžný způsob jeho užívání změnit. Tato změna se promítne v kartě inventárního majetku. Změna doby odpisování je současně zdůvodněna v Příloze k účetní závěrce za období, ve kterém došlo ke změně doby odpisování.

 8. Počínaje rokem 2003 se účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, který byl pořízen také i z rozpočtových prostředků (dále bod 13 níže) rozdělí na poměrnou část zjištěných odpisů, odpovídající přijatým rozpočtovým prostředkům, a na poměrnou část odpovídající nerozpočtovým prostředkům. Stejným způsobem se postupuje u majetku, který se již odpisoval před 1. lednem 2003.

 9. Drobný dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý nehmotný majetek se odepisuje jednorázově při jeho pořízení.

 10. Dlouhodobý nehmotný majetek se odepisuje rovnoměrně po dobu 5 let a to počínaje rokem jeho pořízení.

 11. Ocenění majetku, záznam o pořízení technického zhodnocení a jeho ocenění, finanční zdroje na pořízení majetku (popř. technického zhodnocení), postup odepisování, sazby odpisů, částka ve výši roční hodnoty i měsíční hodnoty účetních odpisů musí být uvedeny v inventární kartě daného investičního majetku. Pokud se daný majetek odepisuje také pro účely daně z příjmů, tzv. daňové odpisy, které se uplatňují jako náklad na dosažení, udržení a zajištění příjmů, obsahuje inventární karta i tento údaj. V případě, že daňový odpis nebyl za dané zdaňovací období uplatněn a daňové odpisování bylo přerušeno, v inventární kartě se u příslušného roku vyplní slovo: "odpisování přerušeno". Dále v části B. Základní náležitosti inventární karty.

 12. Finančními zdroji na pořízení majetku se rozumí původ prostředků, ze kterých byl majetek pořízen. Pro potřeby daňové a počínaje rokem 2003 i účetní evidence se rozdělí hodnota pořízeného majetku podle finančních zdrojů na dvě částky. Na částku, která byla proplacena z tzv. nerozpočtových prostředků, a částku, která byla uhrazena z rozpočtových prostředků. Nerozpočtové prostředky jsou prostředky, které nemají původ prostředků druhé skupiny. Mezi ně patří zejména finanční prostředky Univerzity např. z doplňkové činnosti, dále dary, dědictví, peněžní prostředky poskytnuté z peněžních fondů podnikatelských subjektů tuzemských u zahraničních apod. Rozpočtové prostředky jsou prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, například prostřednictvím ústředních orgánů, grantových agentur, státních fondů apod., a z rozpočtů územně správních celků poskytnutých podle zvláštních zákonů, granty Evropského společenství, prostředky poskytnuté z veřejných rozpočtů a peněžních fondů cizího státu.

 13. Majetek se odepisuje od 1. dne následujícího měsíce po jeho zařazení do užívání.

 14. Rozhodujícím okamžikem pro uvedení majetku do užívání je vystavení protokolu o zařazení majetku do užívání či jiného dokladu, splňujícího náležitosti účetního dokladu.

 15. Odpisy se zaokrouhlují na celé Kč nahoru.

 16. Odpisy se vzhledem k objektivnosti vyjádření reálné hodnoty majetku a ke zjištění výsledku hospodaření provádějí jednou měsíčně. Na základě podkladu z evidence majetku zajistí finanční účetní fakult, resp. dalších součástí proúčtování odpisů do nákladů a zároveň provede změny ve fondovém hospodaření v souladu s účetními předpisy.

 17. Odpisy jsou na fakultách a dalších součástech zdrojem fondů.

 18. Daňové odpisy majetku se provádějí podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Daňové odpisy se uvádějí na inventárních kartách majetku (bod 12 Opatření). O daňových odpisech se neúčtuje.


 

B. Základní náležitosti inventární karty 1. Název majetku

 2. Inventární číslo

 3. Datum zařazení majetku

 4. Ocenění celkem:

  Z toho:

  Rozpočtové prostředky

  Nerozpočtové prostředky

 5. Technické zhodnocení

 6. Datum uvedení technického zhodnocení do užívání

 7. Ocenění technického zhodnocení celkem:

  Z toho:

  Rozpočtové prostředky

  Nerozpočtové prostředky

 8. Ocenění pro účetní odpisování

  Z toho:

  Rozpočtové prostředky

  Nerozpočtové prostředky

 9. Odpisová skupina podle přílohy k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

 10. Sazby pro jednotlivé roky odpisování:

  roky

  2002

  2003

  ...

  x-tý

  Zvýšené ocenění z důvodu uvedeni TZ do užívání

  Změna způsobu odpisování

  Z toho

  Rozpočtové prostředky

  Nerozpočtové prostředky

  Sazba v %

  Hodnota odpisu v Kč

  Z toho

  Rozpočtové prostředky

  Nerozpočtové prostředky

  Zůstatková cena

  Z toho

  Rozpočtové prostředky

  Nerozpočtové prostředky

  Hodnota měsíčního odpisu

  Z toho

  Rozpočtové prostředky

  Nerozpočtové prostředky

  Podpisový záznam:

 11. Změna způsobu účetního odpisování

 12. Daňová vstupní cena

 13. Způsob odpisování:

  rovnoměrný dle § 31 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p.p.

  zrychlený dle § 32 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p.p.

  Zdaňovací období

  2002

  2003

  ....

  x-té

  Zvýšené daňová vstupní cena

  Sazba v %

  Hodnota daňového odpisu v Kč

  Daňová zůstatková cena

  Podpisový záznam:

 14. Datum vyřazení majetku

  Podpisový záznam:

  bod

  Datum

  pořízení

  záznamu

  jméno

  podpis

  bod

  Datum

  pořízení

  záznamu

  jméno

  podpis

  bod

  Datum

  pořízení

  záznamu

  jméno

  podpis


 

C. Sazby účetních odpisů.

Roční odpisové sazby


Roční odpisová sazba

Odpisová skupina

v prvním roce odpisování

v dalších letech odpisování

pro zvýšené ocenění

z důvodu uvedeni TZ

do užívání

1

14,2

28,6

25,0

2

6,2

13,4

12,5

3

3,4

6,9

6,7

4

1,4

3,4

3,4

5

1,0

2,25

2,25


 

D. Vymezení dlouhodobého majetku Univerzity.

Dlouhodobý nehmotný majetek je vymezen § 7 Vyhlášky č. 504/2002 Sb. Na základě tohoto ustanovení Univerzita stanovuje pro určení dlouhodobého nehmotného majetku majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění vyšším než 60 000 Kč.

Dlouhodobý hmotný majetek je vymezen § 8 Vyhlášky č. 504/2002 Sb. Stanovuje se na základě tohoto ustanovení pro určení dlouhodobého hmotného majetku u samostatných věcí movitých a souborů movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok ocenění v částce vyšší 40 000 Kč.

Dále se stanovuje že:

Drobným dlouhodobým hmotným majetkem jsou samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, jejichž doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je 3 000 Kč a vyšší a současně nepřesáhne částku 40 000 Kč.

Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem jsou zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a ostatní nehmotný majetek, jejichž doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je 7 000 Kč a vyšší a současně nepřesáhne částku 60 000 Kč.


 

E. Majetek účetně odpisovaný a účetně neodpisovaný

Majetek, který se odpisuje, je vymezen § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále § 38 Vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Majetek, který se neodpisuje, je dán § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále § 39 Vyhlášky č. 504/2002 Sb.


2. Zrušuje se opatření rektora č. 1/2000.


V Praze dne 3. března 2003


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám