Opatření rektora UK č. 10/2003

Název:

Stanovení odměn školitelům studentů po úspěšném ukončení studia v doktorském studijním programu

K provedení:

--

Účinnost:

1. červen 2003

[zrušeno OR č. 36/2017]


Stanovení odměn školitelům studentů po úspěšném ukončení studia v doktorském studijním programu


V rámci rozpisu dotace na vzdělávací činnost na Univerzitě Karlově v Praze byla se souhlasem Akademického senátu UK vyčleněna rezerva na motivační podporu úspěšného ukončování studia v doktorských studijních programech formou odměny školitelům (interním i externím) těch studentů, kteří úspěšně ukončili studium po datu 1. 1. 2003.

1. Výše odměny

Výše odměny je závislá na délce studia, tj. na počtu roků od zahájení po úspěšné dokončení doktorského studijního programu. Počet roků je stanoven jako celá část počtu odstudovaných dní v nepřerušeném studiu včetně případných předchozích studií, ze kterých student na dané studium přestoupil (za předpokladu, že se doby studia na předchozím a dalším studiu nepřekrývají) děleného 365, a zvětšená o jednu.

Základní výši odměny stanovuji na 18.500 Kč.

Konkrétní výše odměny bude přiznána v závislosti na počtu roků studia v následující výši:

počet roků studia

1

2

3

4

5

6

7 a více

koeficient

0

0,5

2,5

2,5

1

0,5

0

výše odměny v Kč

0

9.500*)

46.500

46.500

18.500

9.500

0

*) V individuálním případě může na základě odůvodněného návrhu děkana fakulty nebo ředitele součásti rozhodnout rektor o přiznání odměny vyšší, a to až do výše 46. 500 Kč.

2. Přiznání odměny

Odměnu vyplácí fakulta nebo součást příslušnému školiteli vždy až po úspěšném ukončení studia doktorského studijního programu. Interním školitelům je odměna přiznána formou mimořádné odměny, externím školitelům na základě dohody o provedení práce.

Žádost o refundaci odměny (včetně 35% zákonného pojištění) zasílá fakulta nebo součást na ekonomický odbor rektorátu nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po příslušném čtvrtletí. Výjimku tvoří IV. čtvrtletí, kdy poslední žádost musí být předána nejpozději do 31. 12. příslušného roku. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel. Žádost musí obsahovat následující údaje:

  • Jméno studenta

  • Doktorský studijní program, studijní obor

  • Datum zahájení studia (tj. zápisu do studia)

  • Datum úspěšného ukončení studia (tj. složení státní doktorské zkoušky nebo obhájení disertační práce)

  • Jméno školitele (v případě, že se jedná o externího školitele i jeho zaměstnavatel)

  • Výše odměny

  • Období vyplacení odměny

Po ukončení každého čtvrtletí budou údaje v zaslaných žádostech porovnány s matričními údaji SIMS. V případě nesrovnalostí rozhodne kvestor univerzity o dalším postupu. Refundaci finančních prostředků u kladně vyřízených žádostí provede ekonomický odbor rektorátu do konce měsíce následujícího po příslušném čtvrtletí s výjimkou konce roku, kdy refundace bude provedena nejpozději do 20. ledna následujícího roku.


V Praze dne 29. května 2003


Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám