Opatření rektora UK č. 11/2003+

Název:

Doplnění Zásad ubytování na kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2003/04

K provedení:

Zásad ubytování na kolejích UK (op. rektora č. 3/2003)

Účinnost:

16. červen 2003


Doplnění Zásad ubytování na kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2003/04


Část 1

Pravidla pro Prahu, Brandýs nad Labem a Starou Boleslav

Domovská kolej a rozdělování míst na jednotlivých kolejích

Čl. 1

Úvodní ustanovení 1. Tato pravidla určují dle Zásad ubytování způsob vyhodnocování žádostí o kolej pro vyšší ročníky v základním kole v Praze, Brandýsu nad Labem a ve Staré Boleslavi.

 2. Řešení mimořádných situací nepostižených těmito pravidly stanovuje prorektor pro sociální záležitosti.

 3. Vyhodnocování žádostí o koleje v Praze, Brandýsu nad Labem a ve Staré Boleslavi probíhá společně.

 4. Pokud je zmíněno v textu dále třídění, výběr žadatelů či přidělování kolejí žadatelům podle počtu bodů, jsou žadatelé řazeni a preferováni od nejvyššího počtu bodů k nejnižšímu a v případě rovnosti bodů o přednosti rozhoduje losování pomocí klíče určeného Grémiem kolejních rad dle Zásad ubytování.

 5. Tzv. "primární" kolejí je dále myšlena kolej uvedená na žádosti jako 1. preferovaná, "sekundární" jako 2. preferovaná.
 

Čl. 2

Stanovení podmínek


 1. Tzv. "právo domovské koleje" získává žadatel dle následujících pravidel:

    a. 

  Právo domovské koleje se vztahuje vždy ke koleji, o jejíž přidělení se právě uvažuje.

    b. 

  Právo domovské koleje pro danou kolej získává žadatel, který na této koleji bydlel alespoň 18 měsíců, ve kterých byl zároveň studentem prezenční formy studia uvedeného na žádosti (u navazujícího Mgr. studia se pro tyto účely považuje za stejný studijní program i předchozí Bc. studium), a současně v tomto studijním programu "nepřekračuje" (viz. dále).

    c. 

  Žadatel "nepřekračuje", jestliže je skutečná doba studia (odstavec 3) v daném studijním programu kratší než standardní doba studia.

    d. 

  Pobyt na určité koleji v daném kalendářním měsíci při současném studiu určitého studijního programu znamená pobyt na dané koleji, který v tomto měsíci trvá alespoň 10 dní při současném studiu daného studijního programu ve všech těchto dnech. Pobyt a současné studium se vyhodnocují v akademickém roce 2000/01, 2001/02 a 2002/03 vždy v období od října do června. (tj. maximálně 27 měsíců).

    e. 

  U kolejí na Jižním Městě se pobyt na koleji a současné studium vyhodnocují v období od října 2002 do června 2003 (tj. maximálně 9 měsíců) a minimální doba získání práva domovské koleje je 9 měsíců.

    f. 

  U koleje Hostivař se právo domovské koleje nepřiděluje.

 2. Za studenta posledního ročníku se v textu dále považuje žadatel, jehož skutečná doba studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu, pro který požaduje ubytování, je o jeden či dva semestry kratší než standardní doba studia tohoto programu.

 3. Skutečná doba studia se počítá k 30. 5. 2003 v semestrech studia (započatý semestr studia se započítává jako celý semestr) studijního programu, pro který je požadováno ubytování, a krátí se o dobu doloženého zahraničního studijního pobytu organizovaného UK trvajícího minimálně 3 měsíce (čl. 8 odst. 9 zásad ubytování).


Čl. 3

Vlastní rozdělování


 1. Žadatelé - osoby vyjmenované v čl. 2 odst. 2 zásad ubytování budou ubytováni. Volné kapacity jednotlivých kolejí určené pro ubytování se pro další výpočty o tyto ubytované zkrátí.

 2. Všichni žadatelé budou seřazeni podle počtu bodů do centrálního pořadníku.

 3. Z tohoto pořadníku budou vybráni žadatelé, kteří jako primární kolej uvedli kolej v Brandýse nad Labem či Staré Boleslavi, a tato kolej jim bude přidělena. Pokud u této vybrané skupiny žadatelů poptávka o určitou kolej přesáhne 100% její kapacity, budou na danou kolej přednostně umístěni žadatelé splňující absolutní kritérium, dále studenti posledního ročníku s právem domovské koleje a nakonec ostatní žadatelé s právem domovské koleje. V dané kategorii žadatelů rozhodne vyšší počet bodů.

 4. Z centrálního pořadníku se vybere shora tolik žadatelů, kolik je celková dosud volná kapacita kolejí v Praze určená pro rozdělení v tomto kole snížená o počet, který odpovídá počtu žadatelů v této chvíli čekajících na mezikolo (odstavec 11). Tito vybraní žadatelé se přesunou do ubytovacího seznamu (dále "seznam"), se kterým je dále nakládáno dle níže uvedených pravidel.

 5. Ze seznamu se vyberou žadatelé splňující absolutní kritérium a dle počtu bodů jim bude přidělena primární či v případě nedostatku kapacity sekundární kolej.

 6. V rámci volných kapacit budou ze seznamu dle počtu bodů vybráni a umístěni na jednotlivé primární koleje studenti posledních ročníků s právem domovské koleje.

 7. Dále bude procházen seznam shora dle počtu bodů a budou přidělovány dle volné kapacity primární koleje žadatelům s právem domovské koleje. Pokud během tohoto přidělování dojde k naplnění kapacity (odstavec 1) dané koleje z 80 %, bude tato kolej přidělena žadatelům splňujícím stejné podmínky a se stejným počtem bodů jako žadatel na hranici 80%, a dále bude tato kolej přidělována až podle odstavce 8. Dojde-li tímto způsobem k naplnění kapacity dané koleje, rozhodne o přednosti los. Žadatelé bez práva domovské koleje na své primární koleji a žadatelé, na které nezbyla na primární koleji kapacita, zůstanou v seznamu pro další zpracování.

 8. Nyní budou ze seznamu dle počtu bodů vybíráni zbylí žadatelé, a těmto budou přidělována zbylá místa na primární koleji či v případě nedostatku kapacity na sekundární koleji.

 9. Po přidělení primárních a sekundárních kolejí se ze seznamu vyberou všichni žadatelé, kteří nemají zájem o jinou kolej v Praze ani v Brandýse nad Labem či Staré Boleslavi. Jejich žádosti budou zamítnuty a úplně vyřazeny z pořadníků a dalšího zpracování.

 10. V rámci volných kapacit se ze seznamu vyberou a umístí na koleje žadatelé, kteří nemají zájem o jinou kolej v Praze, avšak mají zájem o ubytování v Brandýse nad Labem či Staré Boleslavi. Nevystačí-li kapacita Brandýsa či Staré Boleslavi, žádosti takových žadatelů budou zamítnuty a úplně vyřazeny z pořadníků a dalšího zpracování.

 11. Zbylí žadatelé budou ze seznamu vyjmuti a postupují do tzv. "mezikola" (odstavec 14).

 12. Postup uvedený v odstavcích 4 až 11 se opakovaně aplikuje na zbylou kapacitou kolejí tak dlouho, dokud existuje volná kapacitu a k ní v centrálním pořadníku ještě žadatelé. Pak se pokračuje dle odstavců 13 až 15.

 13. Zbylí žadatelé v centrálním pořadníku, kteří uvedli, že mají zájem i o ubytování v Brandýse nad Labem či Staré Boleslavi, ale nebyli dosud zařazeni do seznamu (odstavec 4), dostanou kolej v Brandýse nad Labem (v pořadí: I. Olbrachta, Nová kolej) či Staré Boleslavi postupem analogickým jako je uveden v odstavci 3.

 14. V mezikole bude žadatelům dána možnost pro preferenci až 2 kolejí z těch, které budou mít ještě volnou kapacitu.

 15. Po uzavření termínu preferencí budou dle počtu bodů a kapacit přiděleny koleje nejprve žadatelům, kteří využili preference, a nakonec s ohledem na fakultní zvyklosti ostatním žadatelům mezikola.


 

 


Kritérium studijních výsledků

Čl. 4

Obecná pravidla a rozdělení


 1. Tato pravidla určují dle Zásad ubytování způsob vyhodnocování kritéria studijních výsledků pro ubytování v Praze, Brandýsu nad Labem a ve Staré Boleslavi.

 2. Řešení mimořádných situací nepostižených těmito pravidly stanovuje prorektor pro sociální záležitosti.

 3. Body získané za studium se zaokrouhlují aritmeticky na jednotky.

 4. Počítají-li se někde v textu dále procenta, výsledek počítání se zaokrouhluje na jednotky nahoru.

 5. Body za studium mohou obdržet pouze studenti tzv. vyšších ročníků vyjmenovaní v čl. 1 odst. 5 písm. b) Zásad ubytování.

 6. Žádosti podané po termínu se pro zpracování dat základního kola neberou v potaz, bodové ohodnocení těchto žadatelů se určuje posléze, a to na základě hodnot vypočítaných v příslušné skupině (odstavec 10) v rámci žádostí, které byly podány v řádném termínu.

 7. Do seznamu předmětů se zahrnují všechny zkoušky a klasifikované zápočty získané od začátku studia označeného při podávání žádosti jako "současné studium" až do 27.6.2003. Jde o předměty skutečné vykonané v tomto studiu. Zkouškou se pro tyto účely rozumí každá zkouška (dílčí, rozdílová, souborná, postupová) s výjimkou státních zkoušek a jejich částí. Do seznamu studijních výsledků se neuvádějí zápočty a kolokvia hodnocená pouze stupnicí "prospěl" - "neprospěl" nebo "započteno" - "nezapočteno", klauzurní práce, písemné testy a průběžné hodnocení praxe. Nesplněné předměty a předměty hodnocené známkou 4 se do seznamu nezahrnují. V případě opakování zkoušky se do seznamu zapisuje pouze poslední známka.

 8. Dále bude pro každého žadatele ze seznamu známek určen jeho průměrný studijní výsledek, tj. aritmetický průměr všech uvedených známek (dále "prospěch" značený "p"). Počet známek uvedených v seznamu bude dále označen "z".

 9. Žadatelé, kteří nezískali žádnou zkoušku ani klasifikovaný zápočet, se do níže uvedených skupin nezařazují a každý obdrží 0 bodů.

 10. Žadatelé, kteří podali žádost v řádném termínu (dále "osoby"), budou rozděleni dle "současného studia" uvedeného v systému podávání žádostí do skupin po ročnících jednotlivých studijních programů fakult daných vysokých škol.

 11. Všechny takto vzniklé skupiny se podle počtu osob v nich obsažených ("n") rozdělí na soubory skupin:

    a. 

  "J" - soubor jednotlivců (n = 1),

    b. 

  "V" - soubor velkých skupin (n >= 2).

 12. Pokud pro nějakou skupinu souboru V platí, že všechny osoby v ní obsažené mají stejný průměr, pak se tato skupina vyjme ze souboru V a osoby z ní se přidají jako jednotlivci do souboru J.

  

Čl. 5

Přidělení bodů ve velkých skupinách (soubor "V")


 1. Pro každou skupinu zvlášť se určí koeficienty "m" a "s", kde (m = aritmetický průměr prospěchů všech osob ve skupině) a (s = aritmetický průměr absolutních hodnot odchylek prospěchů jednotlivých osob od m dané skupiny).

 2. Pro každou skupinu zvlášť se určí koeficient "mz", kde (mz = aritmetický průměr počtů známek všech osob ve skupině).

 3. Každé osobě, která uvedla jako stávající studium první ročník určitého studijního programu, v dané skupině bude přiřazeno dělicí číslo "d" tak, že:

    a. 

  je-li (z < 0,35 * mz), d = p + celá_část(0,35 * mz - z + 0,5) / 10,

    b. 

  je-li (0,35 * mz <= z <= 1,65 * mz), d = p,

    c. 

  je-li (z > 1,65 * mz), d = p + celá_část(1,65 * mz - z + 0,5) / 10.

 4. Každé osobě, která uvedla jako stávající studium druhý a vyšší ročník určitého studijního programu, v dané skupině bude přiřazeno dělicí číslo "d" tak, že:

    a. 

  je-li (z < 0,5 * mz), d = p + celá_část(0,5 * mz - z + 0,5) / 10,

    b. 

  je-li (0,5 * mz <= z <= 1,5 * mz), d = p,

    c. 

  je-li (z > 1,5 * mz), d = p + celá_část(1,5 * mz - z + 0,5) / 10.

 5. V každé skupině se označí 40% osob s nejmenším d a současně s p menším nebo rovným hodnotě 2,5. Pokud na hranici 40% bude více osob se stejným d, označí se i všechny takové osoby.

 6. Každá dosud neoznačená osoba každé skupiny obdrží 0 bodů.

 7. Každé označené osobě v dané skupině bude přiřazeno její tzv. studijní číslo "c", kde c = 1 + (d - m) / (m * s ^ 0,5).

 8. Všechny označené osoby ze všech skupin souboru V se zkopírují do jednoho nového seznamu "O" a tento seznam se seřadí podle studijních čísel osob od nejmenšího k největšímu. Body v tomto seznamu se přidělí následovně:

    a. 

  prvních 25% osob ze seznamu O obdrží 60 bodů (pokud hranice 25% padne mezi několik osob se stejným c, obdrží 60 bodů i všechny takové osoby),

    b. 

  posledních 5% osob ze seznamu O obdrží 1 bod (pokud hranice 5% padne mezi několik osob se stejným c, obdrží 1 bod i všechny takové osoby),

    c. 

  osoby v seznamu O, které dosud neobdržely žádné body, obdrží 2 až 59 bodů lineárně podle hodnoty c tak, aby osoba s nejnižším c obdržela 59 bodů a osoba s nejvyšším c obdržela 2 body.

    d. 

  Přidělení bodů u daných osob se označí i u jejich výskytů v souboru V.

 9. Určí se následující charakteristické hodnoty:

    a. 

  průměrný počet přidělovaných bodů mezi osobami uvedenými v seznamu O a označí se "b1",

    b. 

  průměrný počet přidělovaných bodů mezi osobami uvedenými v souboru V a označí se "b2",

    c. 

  průměrný prospěch všech osob v seznamu O, které obdržely 60 bodů, a označí se "pp1",

    d. 

  průměrný prospěch všech osob v seznamu O a označí se "pp2".

 10. Nyní se projdou všechny osoby seznamu O a upraví se počet jim přidělených bodů následovně:

    a. 

  je-li (z = 1) a současně (p = 1), obdrží osoba namísto původního bodového zisku b2 bodů,

    b. 

  je-li (z = 1) a současně (p > 1), obdrží osoba namísto původního bodového zisku 0 bodů.

 


Čl. 6

Přidělení bodů jednotlivcům (soubor "J")

 1. Pro přidělování bodů v souboru J je rozhodující pouze prospěch a počet známek každé jednotlivé osoby a jejich vztah k charakteristickým hodnotám souboru V a skupiny O takto:

    a. 

  je-li (z = 1) a současně (p = 1), obdrží osoba b2 bodů,

    b. 

  je-li (z = 1) a současně (p > 1), obdrží osoba 0 bodů,

    c. 

  je-li (z > 1) a současně (1 <= p <= pp1), obdrží osoba b1 bodů,

    d. 

  je-li (z > 1) a současně (pp1 < p <= pp2), obdrží osoba b2 bodů,

    e. 

  je-li (z > 1) a současně (p > pp2), obdrží osoba 0 bodů.


 


Kritérium časové dostupnosti

Čl. 7

Úvodní ustanovení a základní parametry 1. Tato pravidla určují dle Zásad ubytování způsob vyhodnocování kritéria časové dostupnosti pro ubytování v Praze, Brandýsu nad Labem a ve Staré Boleslavi.

 2. Řešení mimořádných situací nepostižených těmito pravidly stanovuje prorektor pro sociální záležitosti.

 3. Kritérium časové dostupnosti porovnává čas potřebný k dennímu dojíždění do školy, tj. mezi místem trvalého bydliště a centrem Prahy.

 4. Časová dostupnost je stanovena programem dle vlakových a autobusových jízdních řádů a řádů PID. 


 


 


 

Čl. 8

Určení časové dostupnosti v minutách


 1. Při výpočtu časové dostupnosti je rozlišováno rozpětí od 0 do 200 minut, při překročení této hranice se časová dostupnost ohodnotí 200 minutami. V případě, že místo trvalého bydliště leží mimo ČR, ohodnotí se jeho časová dostupnost 200 minutami.

 2. Pro stanovování časové dostupnosti se berou v úvahu spoje dle středečního jízdního řádu, započítávají se mezi ně vlaky Os, Sp, R, Ex, dále autobusy místní a dálkové a v PID metro, autobusy a tramvaje. Pro stanovení časové dostupnosti se berou v úvahu přímé spoje i spoje s přestupy (vč. přestupů mezi vlakem a autobusem a prostředky PID).

 3. Místem trvalého bydliště v ČR je myšleno sídlo obecního úřadu trvalého bydliště žadatele. Výpočet je nejprve prováděn zvlášť pro jednotlivé části měst a obcí (dále "část obce"). Časová dostupnost sídla obecního úřadu je pak nejmenší časová dostupnost všech částí obce patřících pod daný obecní úřad.

 4. Za centrum Prahy jsou považovány stanice metra "Muzeum", "Můstek" a "Václavské náměstí".

 5. Doba jízdy je časový rozdíl mezi odjezdem a příjezdem prostředku mezi částí obce a centrem Prahy navýšená o 5 minut za každý přestup uskutečněný mezi prostředky mimo PID a zkrácená o čas přestupu na prostředek PID a o časy přestupů mezi prostředky PID.

 6. Pro výpočet časové dostupnosti jsou stanovena tato dvě pásma:

    a. 

  "ranní pásmo" - do tohoto pásma spadají všechny spoje z části obce do centra Prahy s příjezdem v časovém rozmezí od 6.30 hod. do 9.00 hod. s nejvýše třemi přestupy mezi prostředky mimo PID,

    b. 

  "večerní pásmo" - do tohoto pásma spadají všechny spoje z části obce s odjezdem v časovém rozmezí od 16.00 hod. do 20.00 hod. s nejvýše třemi přestupy mezi prostředky mimo PID.

 7. Pro další výpočet přicházejí v úvahu pouze případy, kdy v ranním i večerním pásmu jede alespoň jeden spoj. Pokud tomu tak není, ohodnotí se časová dostupnost 200 minutami.

 8. "Ranní spoj" označuje minimální aritmetický průměr dob jízd dvou spojů z ranního pásma, jejichž časy příjezdů i časy odjezdů se od sebe liší alespoň o 20 minut. Pokud v ranním pásmu takové dva spoje nejedou, považuje se za ranní spoj minimální doba jízdy navýšená o 20 minut.

 9. "Večerní spoj" označuje minimální aritmetický průměr dob jízd dvou spojů z večerního pásma, jejichž časy odjezdů se od sebe liší alespoň o 60 minut. Pokud ve večerním pásmu takové dva spoje nejedou, považuje se za večerní spoj minimální doba jízdy navýšená o 20 minut.

 10. Časová dostupnost se pak určí jako aritmetický průměr ranního a večerního spoje zaokrouhlený na celé minuty.

 


 


Část 2

Pravidla pro Hradec Králové

Rozdělování míst na jednotlivých kolejích

Čl. 10

Úvodní ustanovení


 


 


 

Čl. 11

Vlastní rozdělování


 


 


Kritérium studijních výsledků

Čl. 12

Obecná pravidla a rozdělení


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Čl. 13

Přidělení bodů ve velkých skupinách (soubor "V")


 


 


 


 


 


 


 

Přidělení bodů u daných osob se označí i u jejich výskytů v souboru V.


 


 


 

Čl. 14

Přidělení bodů jednotlivcům (soubor "J")


 


Kritérium časové dostupnosti

Čl. 15

Úvodní ustanovení a základní parametry


 


 


 


 

Čl. 16

Určení časové dostupnosti v minutách


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Čl. 17

Převod minut na body


 


 


Část 3

Pravidla pro Plzeň

Domovská kolej a rozdělování míst na jednotlivých kolejích

Čl. 18

Úvodní ustanovení a definice


 


 


 

Čl. 19

Stanovení podmínek


 


 


 

Čl. 20

Vlastní rozdělování


 


 


 


 


 


 


 


 


Kritérium studijních výsledků

Čl. 21

Obecná pravidla a rozdělení


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Čl. 22

Přidělení bodů ve velkých skupinách (soubor "V")


 


 


 


 


 


 


 

Přidělení bodů u daných osob se označí i u jejich výskytů v souboru V.


 


 


 

Čl. 23

Přidělení bodů jednotlivcům (soubor "J")


 


Kritérium časové dostupnosti

Čl. 24

Úvodní ustanovení a základní parametry


 


 


 


 

Čl. 25

Určení časové dostupnosti v minutách


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Čl. 26

Převod minut na body


 


 

V Praze dne 16. června 2003

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám