Opatření rektora UK č. 13/2003

Název:

Zavedení a používání studentských průkazů na Univerzitě Karlově v Praze

K provedení:

--

Účinnost:

1. září 2003

[zrušeno OR č. 37/2016]


Zavedení a používání studentských průkazů na Univerzitě Karlově v Praze


Na základě projednání v rozšířeném kolegiu rektora dne 26. května 2003 a po souhlasném vyjádření Akademického senátu UK ze dne 6. června 2003 bude od září 2003 zahájeno vydávání nových průkazů studentů Univerzity Karlovy. Tyto průkazy mají podobu čipové karty opatřené osobními údaji, čárovým kódem, fotografií, podpisovým pruhem a vyjadřují pomocí názvu univerzity a znaku UK (i v podobě hologramu) příslušnost k Univerzitě Karlově.

V této souvislosti stanovuji následující zásady a pravidla:

 1. Každému studentu UK bude vydán jeden průkaz, jehož platnost je po celou dobu nepřetržitého trvání jeho studia na Univerzitě Karlově, nejvýše však devět let od prvního dne kalendářního roku následujícího po dni vydání průkazu. Změna studijního programu nebo fakulty, na které studuje, nemá na platnost průkazu vliv. Po ukončení studia nebo po přerušení studia je student povinen průkaz vrátit; po ukončení přerušení studia student tentýž průkaz znovu bezplatně obdrží.

 2. Každý student si při prvním vydání průkazu zvolí, zda chce vydat průkaz studenta UK, nebo průkaz studenta UK s licencí ISIC (International Student Identity Card). Vydání průkazu studenta UK je bezúplatné, vydání průkazu studenta UK s licencí ISIC je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve výši 160 Kč. Prodloužení platnosti licence ISIC (vyznačované na průkazu holografickou přelepkou) je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve stejné výši. Žádosti o výměnu průkazu studenta UK za průkaz s licencí ISIC bude vyhověno s tím, že tato výměna je zpoplatněna stejnou částkou jako v případě opakovaného vydání průkazu (ztráta apod., viz bod 7).

 3. K průkazu studenta UK (s licencí ISIC nebo bez, dále jen "průkaz") budou bezplatně vydávány kupóny stvrzující platnost průkazu v daném akademickém roce a příslušnost studenta ke konkrétní fakultě; kupóny se standardně vydávají na studijním oddělení fakulty při zápisu do ročníku. Kupón označující daný akademický rok je platný v období od 1. července předcházejícího začátek akademického roku do 31. října následujícího po konci akademického roku. Bez platného kupónu je průkaz neplatný a nelze jím studium na UK prokazovat. Fakulta může zpřístupnění některých svých objektů, zařízení, vybavení nebo informačních technologií, jakož i služeb, které poskytuje, vázat nejen na předložení platného průkazu, ale i na předložení kupónu stvrzujícího příslušnost k dané fakultě.

 4. K průkazu bude bezplatně vydáno pouzdro.

 5. Výdej průkazů bude zahájen 15. září 2003. Centrální organizaci výdeje v roce 2003 v Praze, Hradci Králové a Plzni je třeba uzpůsobit tak, aby každý student UK mohl průkaz obdržet nejpozději do konce roku 2003 s tím, že přednostně průkazy budou vydány nově přijatým studentům prvních ročníků. Od roku 2004 bude provozováno několik výdejních center v Praze a výdejní centrum v Hradci Králové a v Plzni s tím, že budou zabezpečovat zejména prodlužování platnosti licence ISIC, výdej průkazů novým studentům UK a osobám uvedeným v bodě 8, opakovaný výdej průkazu apod.

 6. Platnost všech dosavadních karet vydávaných v rámci UK a plnících funkci průkazu končí 31. prosince 2003; tyto karty nelze již po 15. září 2003 nově vydávat. Případné výjimky mohou být opatřením děkana fakulty nebo ředitele součásti učiněny u zcela specifických lokálních aplikací, kde to vyžaduje jejich provozování a kde ani v součinnosti s Ústavem výpočetní techniky UK (ÚVT UK) nelze zajistit jiné řešení.

 7. Náhrada nákladů při opakovaném vydání průkazu, kupónu nebo pouzdra je ve výši:

  • průkaz studenta UK: 250 Kč

  • průkaz studenta UK s licencí ISIC: 410 Kč

  • kupón: 20 Kč

  • pouzdro: 10 Kč

  Tato náhrada se netýká případů výměny průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem.

 8. Podmínky výdeje průkazu popř. kupónů zahraničním studentům studujícím na UK v rámci výměnných, stipendijních a dalších pobytů a externím osobám využívajícím na základě smlouvy informační technologie nebo jiné služby poskytované univerzitou budou upřesněny dodatkem k tomuto opatření.

 9. Výdej průkazů a úkony s tím související, včetně hospodaření, jsou v působnosti ÚVT UK. Toto pracoviště současně bude připravovat a koordinovat kroky vedoucí k efektivnímu využívání průkazů v rámci UK a bude metodicky nápomocno při zavádění na průkazy vázaných aplikací na fakultách a součástech UK.

 10. Při řešení zásadních koncepčních otázek, jakož i problematiky využití průkazů vně UK, jedná v zastoupení rektora kancléř UK.V Praze dne 29. srpna 2003

 

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám