Opatření rektora UK č. 18/2003

Název:

Vyhlášení řízení na udělení interních grantů Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2004 (1. kolo)

K provedení:

čl. 2 odst. 4 Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze a Opatření rektora č. 17/2003

Účinnost:

9. prosinec 2003


Vyhlášení řízení na udělení interních grantů Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2004 (1. kolo)


 1. Na základě doporučení Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze ze dne 27. 11. 2003 vyhlašuji zásady a priority interního grantového systému UK pro rok 2004. Jejich cílem je v souladu s platným právním předpisem o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků umožnit především mladým pracovníkům UK zapojení do vědecké činnosti a nastartování jejich vědecké práce. Na základě doporučení VR UK ukládám Grantové radě UK a Oborovým radám Grantové agentury UK, aby při posuzování projektů a při rozhodování o přidělení grantů přihlédly především ke kvalitě projektu.

 2. Na základě rozhodnutí Akademického senátu Univerzity Karlovy bude v souladu s možnostmi rozpočtu Univerzity Karlovy v Praze vyčleněn v příslušném termínu pro GA UK určený objem finančních prostředků.

 3. Podmínky k podání a postup realizace žádosti o nový grant GA UK se řídí "Zásadami vnitřního grantového systému UK" - Opatření rektora č. 17/2003. V elektronické podobě jsou zveřejněny na adrese:

  http://certik.ruk.cuni.cz/asuk/statutarni/opatreni_rektora/2003/or-03-17.html.

  Podrobnosti o vnitřním grantovém financování na UK upravuje "I. Úplné znění Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze ze dne 12. listopadu 2003", který je vnitřním předpisem UK a zakotven ve čl. 13, odst. 3 Statutu UK. V elektronické podobě je zveřejněn na adrese:

  http://certik.ruk.cuni.cz/asuk/statutarni/predpisy/registrovane/UZ-I-Grant-UK.doc

 4. Přílohu tohoto Opatření tvoří pokyny k vyplnění přihlášek.

 5. Ve zcela výjimečných a zdůvodněných případech může hlavní řešitel písemně (formou zvláštní přílohy k předkládanému návrhu nového projektu) uvést jedno konkrétní pracoviště či jednu konkrétní osobu, které vzhledem k možné podjatosti požaduje vyřadit z okruhu oponentů své práce. Konečné rozhodnutí, zda bude k žádosti přihlédnuto, je však vždy v kompetenci příslušné oborové rady GA UK, která zváží uvedené důvody.

 6. Grantové přihlášky s neúplnými údaji nebo jinak formálně nevyhovující, případně předložené po konečném termínu, nebudou do výběrového řízení zahrnuty a budou žadatelům vráceny.

 7. Výsledky řešení projektu (včetně patentů a průmyslových vzorů) jsou vlastnictvím Univerzity Karlovy v Praze. Pokud se řešitelé domnívají, že výsledky řešení projektu by mohly být předmětem patentové nebo licenční přihlášky, uvedou tento předpoklad ve své grantové přihlášce.

 8. Projekty budou po oponentním řízení vyhodnoceny Oborovými radami GA UK a Grantovou radou UK. Schválené projekty budou zveřejněny v příslušných lhůtách dle předem stanoveného harmonogramu.


 

V Praze dne 8. prosince 2003


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor.


Příloha k bodu 4. Opatření rektora Univerzity Karlovy v Praze č. 18/2003


Pokyny k vyplnění přihlášek:

  a. 

Formulář grantové přihlášky pro nové projekty se vyplňuje elektronickým způsobem v programu pro tyto účely speciálně připraveném. Předkládá se ve čtyřech vyhotoveních písemně na vytištěných formulářích a současně na disketě 3.5". Konečný termín pro podání je 29. 1. 2004.

Všechny přihlášky řešitelů se odevzdávají hromadně za fakultu/součást v uvedeném termínu na odboru pro vědu a výzkum, RUK, Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1 (pro evidenci GA UK a pro účely oponentního řízení).

  b. 

Verze programu ke zpracování přihlášek pro 1. kolo grantové soutěže UK bude vystavena na začátku ledna 2004.

  c. 

Na základě schválení KR UK je pro GA UK stanoven maximální limit finančních prostředků, které je možné přidělit jednomu grantu pro jeden kalendářní rok, a to na 300.000,- Kč; objem mzdových prostředků jednoho grantu pro jeden rok může dosáhnout maximální hranice 15 % z celkové výše neinvestičních prostředků grantu na rok přidělených.

Podrobnější informace ke GA UK lze získat na odboru pro vědu a výzkum RUK - grantové agentuře:

Jana Kramulová, tel. 224491222; Eva Šímová, tel. 224491295; Anna Konšelová, tel. 224491293,

fax/zázn.: 224491629; adresa uvedena výše;

nebo je můžete nalézt na síti Internetu na adrese:http://www.cuni.cz/cuni/ruk/gauk/ (přímá stránka GA UK)Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám