Opatření rektora UK č. 6/2004

Název:

Zavedení a používání průkazů zahraničních studentů na Univerzitě Karlově v Praze - dodatek č. 1 k opatření rektora č. 13/2003

K provedení:

---

Účinnost:

1. duben 2004

[zrušeno OR č. 37/2016]


Zavedení a používání průkazů zahraničních studentů na Univerzitě Karlově v Praze - dodatek č. 1 k opatření rektora č. 13/2003

V návaznosti na opatření č. 13/2003 stanovuji následující zásady a pravidla pro vydávání průkazů Univerzity Karlovy zahraničním studentům studujícím na UK v rámci výměnných, stipendijních nebo dalších pobytů anebo mezinárodních programů či programů Evropské unie uskutečňovaných na základě mezivládních nebo meziuniverzitních anebo mezifakultních dohod (dále jen "zahraniční student").

 1. Průkazy UK vydávané zahraničním studentům mají podobu čipové karty opatřené osobními údaji, čárovým kódem, fotografií, podpisovým pruhem a vyjadřují pomocí názvu univerzity a znaku UK (i v podobě hologramu) příslušnost k Univerzitě Karlově. Průkaz zahraničního studenta má žlutou podkladovou barvu.

 2. Každému zahraničnímu studentu bude vydán jeden průkaz, jehož platnost bude omezena na předpokládanou dobu jeho studia na Univerzitě Karlově, nejvýše však na dobu tří let ode dne vydání. Vydání průkazu je vázáno na předložení kupónu vydaného fakultou podle bodu 4 a na předchozí vyplnění potřebných evidenčních údajů ze strany fakulty prostřednictvím k tomu určené aplikace. Při ukončení studijního pobytu je zahraniční student povinen průkaz vrátit.

 3. První vydání průkazu zahraničního studenta je bezplatné.

 4. K průkazu zahraničního studenta budou bezplatně vydávány kupóny stvrzující platnost průkazu v daném akademickém roce a příslušnost zahraničního studenta ke konkrétní fakultě; kupóny se standardně vydávají na fakultě. Kupón označující daný akademický rok je platný v období od 1. července předcházejícího začátku akademického roku do 31. října následujícího po ukončení akademického roku. Bez platného kupónu je průkaz neplatný a nelze se jím prokazovat. Fakulta může zpřístupnění některých svých objektů, zařízení, vybavení nebo informačních technologií, jakož i služeb, které poskytuje, vázat nejen na předložení platného průkazu, ale i na předložení kupónu stvrzujícího příslušnost k dané fakultě.

 5. K průkazu bude bezplatně vydáno pouzdro.

 6. Platnost všech dosavadních karet vydávaných zahraničním studentům v rámci UK a plnících funkci průkazu končí 31. srpna 2004; tyto karty nelze již po 1. dubnu 2004 nově vydávat. Případné výjimky mohou být opatřením děkana fakulty nebo ředitele součásti učiněny u zcela specifických lokálních aplikací, kde to vyžaduje jejich provozování a kde ani v součinnosti s Ústavem výpočetní techniky UK (ÚVT UK) nelze zajistit jiné řešení.

 7. Výdej průkazů bude probíhat ve výdejních centrech v Praze, Hradci Králové a v Plzni.

 8. Náhrada nákladů při opakovaném vydání průkazu, kupónu nebo pouzdra je ve výši:

  • průkaz: 250 Kč

  • kupón: 20 Kč

  • pouzdro: 10 Kč

  Tato náhrada se netýká případů výměny průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem.

 9. Zahraničním studentem se pro účely tohoto opatření nerozumí cizinec studující v uskutečňovaném studijním programu podle čl. 26 odst. 1 písm. a) Statutu UK, nebo písmena b) téhož ustanovení, stanoví-li příslušná mezinárodní smlouva, že cizinec má postavení studenta zapsaného do studijního programu podle zákona o vysokých školách.


Výdejními centry podle bodu 7 se rozumí výdejny průkazů

  a. 

Praha, Informačně-poradenské centrum UK, Celetná 13,

  b. 

Praha, Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7,

  c. 

Praha, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 3,

  d. 

Hradec Králové, Kolej Na Kotli, Na Kotli 1147,

  e. 

Plzeň, studijní oddělení Lékařské fakulty v Plzni, Husova 3.

Tato výdejní centra zároveň zabezpečují vydávání průkazů a licencí ISIC studentům UK podle bodu č. 5 opatření č. 13/2003. Provozní doba pražských center je stanovena tak, aby každý pracovní den bylo v provozu alespoň jedno centrum, v Hradci Králové a v Plzni tak, aby každé bylo v provozu alespoň dva pracovní dny v týdnu.

Souhrnné informace o vydávání průkazů jsou k dispozici na http://www.cuni.cz/prukazy/.


V Praze dne 30. března 2004


Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

rektor UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám