Opatření rektora UK č. 7/2004

Název:

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2004/2005

K provedení:

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. duben 2004


Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2004/2005


Čl. 1

Úvodní ustanovení


 1. Tyto "zásady" upravují ve smyslu Řádu vysokoškolské koleje (dále "ŘVŠK") Univerzity Karlovy v Praze (dále "UK") ubytování studentů v akademickém roce 2004/2005 na kolejích UK v Praze a Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi. Zásady ubytování na kolejích UK v Hradci Králové a Plzni jsou přílohami č. 2 a č. 4 těchto zásad, čl. 1 až čl. 10 se na ně nevztahují.

 2. Tyto zásady se zveřejňují na vývěsních deskách jednotlivých kolejí a na adrese "http://www.ubytovani.cuni.cz/" (dále "web"). Zásady obdrží též studijní oddělení jednotlivých fakult.

 3. Dodržování termínů, systému a organizace ubytování zajišťují Koleje a menzy (dále "KaM"), dodržování termínů mezi KaM a fakultami koordinuje prorektor pro sociální záležitosti studentů UK (dále "prorektor"). Řešení mimořádných situací nepostižených těmito zásadami stanovuje prorektor.

 4. Ubytování na koleji včetně návrhů řešení možných přestupků zajišťuje vedení jednotlivých správ ve spolupráci s kolejními radami (dále "KR").

 5. Studenti - žadatelé se pro účely těchto zásad rozdělují následovně:

    a. 

  Za "studenty přijaté do prvního ročníku" jsou považováni studenti přijatí do prvního ročníku prezenční formy bakalářského či magisterského (nikoliv však navazujícího magisterského) studijního programu pro akademický rok 2004/2005. Za tyto studenty jsou rovněž považováni studenti přijatí ke studiu v roce 2003 či dříve, kteří však daný program dosud nezačali studovat, jelikož ihned po úvodním zápisu studium přerušili (např. PF v r. 2003) či jim děkan výjimečně povolil opakování prvního ročníku.

    b. 

  Za "studenty vyšších ročníků" jsou považováni současní studenti bakalářského, magisterského či navazujícího magisterského studijního programu, kteří byli přijati ke studiu dříve, daný program již studovali a v akademickém roce 2004/2005 hodlají pokračovat ve studiu zpravidla druhého nebo vyššího ročníku prezenční formy tohoto programu anebo programu, na který od roku 2004/2005 hodlají přejít (formou oficiálního přestupu). Za tyto studenty jsou rovněž považováni studenti nově přijatí ke studiu navazujícího magisterského studia v roce 2004/2005 a studenti přecházející na UK z jiné VŠ formou přestupu.

    c. 

  Za "studenty přijaté ke studiu PDS" jsou považováni studenti přijatí do prvního ročníku prezenční formy doktorského studijního programu v akademickém roce 2004/2005.

    d. 

  Za "studenty PDS" jsou považováni studenti prezenční formy studia v doktorském studijním programu všech ročníků. Není-li uvedeno jinak, jsou žádosti studentů PDS podávány a vyřizovány dle stejných pravidel jako žádosti studentů vyšších ročníků.

 6. Harmonogram termínů je uveden v čl. 10.

 7. Adresa ředitelství KaM platná pro tyto zásady je: Univerzita Karlova v Praze, Koleje a menzy, Voršilská 1, 116 43 Praha 1.

 8. Není-li uvedeno jinak, budou všechny dokumenty a formuláře uvedené v těchto zásadách vystaveny na webu. Výsledky hodnocení žádostí v základním kole a výsledky řízení o námitkách budou jednotlivým žadatelům k dispozici na webu, a budou zveřejněny též na vývěsní desce koleje, kterou žadatel uvedl na prvním místě.

 9. Pro účely těchto zásad se považují koleje Otava a Vltava za kolej Jižní Město. O kolej Petrská může požádat jen student vyššího ročníku či student PDS. O kolej Houšťka lze žádat jen pro případ dočasného ubytování.

 10. Pro podávání žádostí, jejich hodnocení a k podávání informací slouží elektronický systém přístupný na webu (odstavec 2), tj. na adrese "http://www.ubytovani.cuni.cz/".

 11. Výhradním místem pro podávání informací k zásadám ubytování, k podávání žádostí, jejich hodnocení atp. je tzv. "poradna pro ubytování". Kontaktovat ji lze prostřednictvím webového systému podávání žádostí.

 12. K identifikaci žadatele bude sloužit tzv. číslo osoby uvedené na novém průkazu studenta UK (vydávaném od podzimu 2003). Žádost o ubytování tedy může podat pouze držitel tohoto průkazu. Výjimku tvoří pouze žadatelé, kteří v ak. roce 2003/04 neměli nárok na vydání průkazu (např. z důvodu přerušení studia, studenti jiných VŠ, dlouhodobá zahraniční stáž apod.), a studenti přijatí do prvního ročníku.


Čl. 2

Žadatel


 1. Žadateli o ubytování (dále jen "žadatel") může být vyhověno pouze v případě, splňuje-li následující podmínky:

    a. 

  je studentem v prezenční formě studia, nebo byl přijat ke studiu ve studijním programu v prezenční formě,

    b. 

  jeho skutečná doba studia nepřekročila standardní dobu studia v bakalářském, magisterském či navazujícím magisterském studijním programu navýšenou o jeden rok,

    c. 

  jestliže byl přijat ke studiu na UK v prezenční formě studia a na UK již v minulosti studoval, své studium mohl ukončit nejvýše třikrát jiným než řádným způsobem; na žadatele, který nebyl v minulosti ubytován na kolejích UK, se toto ustanovení nevztahuje,

    d. 

  děkan nepodal na základě pravidelného hodnocení studia v doktorském studijním programu podle čl. 8 odst. 3 písm. b) studijního a zkušebního řádu UK podnět k neposkytnutí ubytování.

 2. Žadateli o ubytování, který je

    a. 

  osobou dlouhodobě zdravotně postiženou nebo osobou dlouhodobě těžce zdravotně postiženou dle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, § 9 odst. 2 písm. b) a c), či držitelem průkazu ZTP či ZTP-P, nebo

    b. 

  oboustranným sirotkem,

  se vyhoví vždy a je-li studentem UK, nevztahují se na něj omezení odstavce 1.


Čl. 3

Podávání žádostí


 1. Žádosti pro hodnocení v základním kole se podávají v časovém rozmezí dle harmonogramu v čl. 10 (dále "žádost v termínu"). Po vyhodnocení základního kola a vyřízení námitek bude opět možné podávání žádostí (dále "pozdní žádost").

 2. Žádost, která byla v základním kole zamítnuta z kapacitních důvodů, bude možné dle harmonogramu obnovit, a projevit tak zájem o její další hodnocení v průběhu roku jakožto žádosti podané v termínu. Bez obnovení se zamítnutá žádost dále nehodnotí. Při obnovování žádosti bude možné provést některé úpravy. Na obnovení žádosti se nevztahuje omezení na počet žádostí podle odstavce 11.

 3. Každý žadatel, s výjimkou studentů studujících v cizím jazyce, podává žádost prostřednictvím webového rozhraní (čl. 1 odst. 10). Stejným způsobem podávají žádost i studenti - rodiče s dětmi.

 4. Žadatel - student přijatý do prvního ročníku PDS může podat žádost kdykoliv. Žádost však lze považovat za úplnou nejdříve v okamžiku doručení potvrzení o přijetí ke studiu. Od té chvíle je takový žadatel při dosažení alespoň 50 bodů časové dostupnosti posuzován jako student PDS (čl. 8 odst. 5 písm. c)) a v případě volné rezervované kapacity bude jeho žádost ihned vyřízena. Při časové dostupnosti nižší než 50 bodů bude jeho žádost zařazena do evidence jako podaná a obnovená v termínu bez zmíněného absolutního kritéri.

 5. Veškerá potvrzení, potřebná pro žádost (doložení skutečností pro uznání absolutního kritéria či u nově přijatých studentů PDS potvrzení o přijetí) je žadatel povinen doručit nejpozději v termínu podání žádosti dle harmonogramu, a to výhradně na příslušném formuláři, který bude mít k dispozici na webu. Potvrzení žadatel doručí na ředitelství KaM jedním z následujících způsobů:

    a. 

  osobně,

    b. 

  doporučeným dopisem, přičemž rozhodující je datum doručení,

    c. 

  faxem na číslo uvedené na webu (výhradně v případě podávání žádosti ze zahraničí).

 6. Nedílnou součástí žádosti pro studenty vyšších ročníků (mimo studenty PDS) je seznam absolvovaných předmětů a k nim příslušejících známek (dále "studijní výsledky"), který je rozhodující pro možné přidělení bodů za kritérium studijních výsledků (čl. 8 odst. 2). Žadatel studující fakultu, která dodá studijní výsledky studentů elektronicky ve formátu a způsobem dle pokynu prorektora, bude mít pro usnadnění vyplňování na webu připravený seznam předmětů dodaný fakultou. Žadatel seznam zkontroluje, případně opraví a doplní o chybějící předměty (nedodá-li fakulta elektronicky žádné studijní výsledky, zadává je do seznamu žadatel), a následně potvrdí správnost výsledného seznamu. Potvrdí-li žadatel nepravdivé či nekompletní studijní výsledky v žádosti, je to posuzováno podle čl. 9 odst. 1 a příslušných vnitřních předpisů UK.

  Do seznamu předmětů se zahrnují všechny zkoušky a klasifikované zápočty získané od začátku studia tohoto programu do 30.6.2004. Jde o předměty skutečně vykonané v tomto studiu, tj. uznané zkoušky či zápočty se do seznamu nezahrnují. Zkouškou se pro tyto účely rozumí každá zkouška (dílčí, rozdílová, souborná, postupová, anebo státní příp. části státní zkoušky, zapisují-li se hodnocení těchto částí do indexu). Do seznamu studijních výsledků se neuvádějí zápočty a kolokvia hodnocená pouze stupnicí "prospěl" - "neprospěl" nebo "započteno" - "nezapočteno", klauzurní práce, písemné testy a průběžné hodnocení praxe. Nesplněné předměty a předměty hodnocené známkou 4 se do seznamu nezahrnují. V případě opakování zkoušky se do seznamu zapisuje pouze poslední známka. V případě, že některá fakulta UK užívá jiný způsob hodnocení než je uveden ve Studijním a zkušebním řádu UK, je povinna své studenty před začátkem podávání žádostí (viz. harmonogram) informovat o způsobu převodu tohoto hodnocení na hodnocení podle uvedeného řádu.

 7. Žadatel uvádí v žádosti výhradně studijní výsledky programu, který začal studovat v ak. roce 2003/2004 nebo dříve, v jehož studiu hodlá v ak. roce 2004/2005 pokračovat, a pro který tedy požaduje ubytování. Výjimku tvoří následující případy:

    a. 

  v případě, že žadatel ze současného studovaného programu hodlá pro ak. rok 2004/2005 oficiálně přestoupit na jiný program, uvádí výsledky ze stávajícího programu,

    b. 

  v případě přestupu uskutečněného v ak. roce 2003/2004 či dříve žadatel uvádí výsledky z programu, ze kterého přestoupil, a dále i studijní výsledky ze současného programu, na který přestoupil,

    c. 

  v případě postupu žadatele z bakalářského programu do prvního ročníku navazujícího magisterského programu pro ak. rok 2004/2005, uvádí žadatel studijní výsledky bakalářského programu,

  Žadatel - student již studující navazující magisterský program v ak. roce 2003/2004 či dříve, který hodlá ve studiu tohoto programu pokračovat v ak. roce 2004/2005 a požaduje pro něj ubytování, uvádí studijní výsledky jen z tohoto navazujícího studia, výsledky předchozího bakalářského studia neuvádí.

 8. Žadatel na elektronické žádosti uvádí nejvýše 5 preferovaných kolejí z lokalit v Praze či Brandýsu nad Labem. Pro případ, že mu nebude moci být z kapacitních důvodů poskytnuta ani jedna z preferovaných kolejí a nemá zájem být ubytován na žádné jiné koleji v Praze, může tento nezájem projevit na žádosti.

 9. Žádost se považuje za podanou a úplnou až v okamžiku, kdy jsou doručena potřebná potvrzení dle údajů na žádosti a zadány studijní výsledky (pro vyšší ročníky mimo PDS). Neobsahuje-li žádost tyto náležitosti nebo má-li jiné vady, bude žadatel vyzván k doplnění žádosti ve lhůtě dle harmonogramu. Výzva k doplnění žádosti bude adresována na emailovou adresu uvedenou v žádosti. Žadatel si bude mít rovněž možnost na webu ověřit, zda byla jeho žádost řádně podána, či zda je potřeba doplnění. Nedojde-li k doplnění žádosti v daném termínu, má se za to, že vůbec nebyla podána. Bude-li k žádosti chybět pouze potvrzení k nějakému absolutnímu kritériu, ale jinak bude bez vad, budou v případě nedoplnění nedoložená kritéria z žádosti vymazána a žádost bude dále považována za řádně podanou. Žadatel může v žádosti uvést, že odmítá jen elektronickou formu výzvy k doplnění žádosti a požaduje formu písemnou. Pokud písemnou formu nepožaduje, má možnost využít prodlouženého termínu k doplnění studijních výsledků (viz. harmonogram - čl. 10).

 10. Žadatel o ubytování může v termínu stanoveném pro řádné podání žádosti podat pouze jednu platnou žádost, jakékoliv změny na ní může provádět pouze v tomto termínu.

 11. Žadatel může podat žádost nejvýše třikrát v daném ak. roce. Případná další žádost může být hodnocena nejdříve po vyhodnocení všech žádostí ostatních žadatelů splňujících uvedenou podmínku nejvýše tří žádostí pro jednoho žadatele. Podáním nové žádosti se eventuelní původní žádost vyřadí z evidence.

 12. Studenti vyšších ročníků bakalářského a magisterského (vč. navazujícího) studia, kteří mají výrazný podíl na vědecko-výzkumné práci fakulty, při řešení projektů, grantů a prezentaci výsledků na studentských konferencích, sympoziích a dalších aktivitách, které ohodnotí děkan fakulty, mohou požádat děkana příslušné fakulty o přidělení tzv. absolutního kritéria pro ubytování na kolejích. Tuto žádost podávají písemně na studijní oddělení dané fakulty, vzor žádosti bude k dispozici na webu. Děkan na základě došlých žádostí a stanovené kapacity vybere studenty, kteří budou zvýhodněni. K žádosti o ubytování pak žadatel přiloží potvrzení děkana o přiznání tohoto absolutního kritéria. Termín podání žádosti a termín výsledku hodnocení stanoví děkan tak, aby výsledek hodnocení byl žadateli znám nejpozději dne 21.5.2004.


Čl. 4

Vyřizování žádostí


 1. Hodnocení žádostí probíhá nejprve v tzv. základním kole. Po tomto kole a po vyřízení námitek probíhají během roku tzv. průběžná kola, v nichž jsou hodnoceny nejprve žádosti zamítnuté v základním kole, pokud je žadatelé v daném termínu obnoví (čl. 3 odst. 2). Ve chvíli, kdy jsou na kolejích volná místa a k nim v pořadníku žádostí podaných v termínu nejsou žadatelé, kterým by bylo možné je přidělit, jsou hodnoceny pozdní žádosti (čl. 3 odst. 1).

 2. Žádosti podané po vyhodnocení první pozdní žádosti se pouze zařazují do evidence, ale nehodnotí se. Do hodnocení přejdou jako pozdní žádosti až ve chvíli, kdy jsou na kolejích volná místa a k nim v pořadníku nejsou žadatelé, kterým by bylo možné je přidělit. Žádosti podané od okamžiku tohoto přesunu dále se evidují opět mimo hodnocení analogicky dle tohoto odstavce. Výjimku tohoto odstavce tvoří žádosti, na kterých jsou požadovány pouze koleje v Brandýse nad Labem. Takové žádosti se zařazují do evidence pro hodnocení průběžně.

 3. Pokud celkové kritérium žadatele (čl. 8 odst. 1) nedosahuje 50 bodů, je žádosti v průběžném kole hodnocení možné vyhovět pouze v případě, že v evidenci obnovených žádostí podaných v termínu, pozdních žádostí a žádostí nezařazených do hodnocení (odstavec 2) nejsou žádné žádosti s vyšším počtem bodů, kterým je možné vyhovět, anebo se jedná o žádost o ubytování v Brandýse nad Labem.

 4. Výsledky hodnocení žádostí základního kola budou zveřejněny na kolejích formou seznamů:

    a. 

  žadatelů, jejichž žádosti bylo vyhověno, s uvedením přidělené koleje,

    b. 

  žadatelů, kterým nebylo vyhověno z kapacitních důvodů,

    c. 

  žadatelů, jejichž žádosti byly odmítnuty z jiného důvodu.

 5. Výsledek hodnocení dané žádosti bude též zaslán na emailovou adresu uvedenou v žádosti a bude uveden v systému na webu. Žadatelům přijatým do prvního ročníku bude vyrozumění zasláno též na adresu trvalého bydliště uvedenou v žádosti, stejně tak bude zasláno vyrozumění v případě hodnocení průběžného kola.

 6. V případě, že žadatel odmítne kolej přidělenou v souladu s požadavky uvedenými v žádosti, je jeho žádost vyřazena z evidence pro další hodnocení.

 7. Do doby kladného vyřízení žádosti může žadatel prostřednictvím webového systému požádat o dočasné ubytování v Brandýse nad Labem či Staré Boleslavi. Pokud to kapacita dané koleje dovolí, bude žádosti vyhověno. Původní žádost zůstává nadále v pořadníku.

 8. Vyhodnocení žádostí studentů - rodičů s dětmi provádí komise složená ze zástupců KR Hvězda, zástupce KaM a zástupce Rektorátu UK. Výběr uchazečů provede ředitel KaM na základě návrhu této komise.

 9. Při vyhodnocování žádostí o konkrétní kolej bude v základním kole hodnocení použita bonifikace dlouhodobého pobytu žadatele na dané koleji. Jde-li zároveň o žadatele, jehož skutečná doba studia v bakalářském, magisterském nebo navazujícím magisterském studijním programu je o jeden či dva semestry kratší než standardní doba studia v daném studijním programu, anebo o studenta s absolutním kritériem (čl. 8 odst. 5), bude tato bonifikace absolutní. Podrobnosti k této bonifikaci a k algoritmu hodnocení žádostí jsou uvedeny v příloze č. 1.


Čl. 5

Vyřizování námitek


 1. Proti rozhodnutí o nezařazení žadatele mezi ubytované lze do 15 kalendářních dnů od zveřejnění seznamů (čl. 4 odst. 4) podat námity. Rozhodujícím datem pro určení včasnosti podání je den doručení.

 2. Námitky žadatel podává osobně nebo doporučeným dopisem prorektorovi pouze prostřednictvím ředitelství KaM (čl. 1 odst. 7).

 3. Námitky se podávají pouze na oficiálním formuláři, který bude k dispozici na webu.

 4. Výsledek řízení o námitkách bude zveřejněn do 30 kalendářních dnů ode dne doručení námitky a bude též namítajícím sdělen písemně dopisem (odeslání dopisu ve stejné lhůtě) a zasláním emailové zprávy.


Čl. 6

Nástup na kolej a smlouva


 1. Vzor smlouvy o ubytování se zveřejňuje na webu.

 2. Smlouvu o ubytování obdrží žadatel, jemuž bylo vyhověno, prostřednictvím ubytovací kanceláře při nástupu na kolej.

 3. Závazné termíny nástupu na koleje pro žadatele, kterým bylo vyhověno v základním kole, budou zveřejněny na vývěsní desce dané koleje a na webu po vyhodnocení základního kola, u průběžných kol bude termín uveden v dopise a na webu.

 4. Nestanoví-li odstavec 5 jinak, lze termín nástupu odložit nejvýše o 7 kalendářních dní písemným sdělením, které žadatelé - studenti vyšších ročníků zašlou ubytovací kanceláři příslušné koleje a žadatelé - studenti přijatí do prvního ročníku ubytovací kanceláři ředitelství KaM tak, aby bylo toto sdělení doručeno nejpozději do dne oficiálního nástupu. Po této lhůtě nárok na uzavření smlouvy o ubytování zaniká.

 5. Odklad termínu nástupu delší než 7 kalendářních dní je možný pouze na základě písemné žádosti adresované řediteli KaM, a to jen v řádně doložených případech (zejména zdravotní důvody či studijní pobyt mimo ČR organizovaný a potvrzený UK). Žádost o odklad z důvodu studijního pobytu v zahraničí žadatelé, jimž bylo vyhověno v základním kole, doručují nejpozději 30 dní před oficiálním termínem nástupu. Žadatelé, jimž bylo vyhověno v průběžném kole, tuto žádost doručují nejpozději do dne oficiálního nástupu.

 6. Termín nástupu na kolej je závazný též pro studenty studující v cizím jazyce a platí zde stejné zásady odkladu.

 7. Smlouva o ubytování se uzavírá pro studium programu uvedeného na žádosti. Výjimkou může být smlouva studentů přijatých do prvního ročníku na více studijních programů.

 8. S žadatelem nebude uzavřena smlouva o ubytování v těchto případech:

    a. 

  je studentem bakalářského, magisterského či navazujícího magisterského studijního programu, jehož skutečná doba studia k poslednímu dni v měsíci, ve kterém má stanoven termín nástupu, překročí standardní dobu studia navýšenou o jeden rok,

    b. 

  má i přes písemné upozornění ke dni nástupu vůči UK KaM nevyrovnané finanční závazky vycházející z předchozí smlouvy,

    c. 

  není studentem prezenční formy studia programu, pro který požadoval ubytování (s výjimkou žadatelů, kteří mají přerušené studium do října 2004, jde-li o ubytování přidělené v základním kole hodnocení),

  Výjimku můžou být žadatelé uvedení v čl. 2 odst. 2.

  Kontrola splnění výše uvedených bodů se provádí před nastěhováním. V případě, že žadatel podepíše smlouvu o ubytování ve chvíli, kdy splňuje některé z písmen a) až c) tohoto odstavce, považuje se to za porušení podmínek pro ubytování podle čl. 9 odst. 1.


Čl. 7

Rozdělení kapacity pro ubytování


 1. Orientační rozdělení kapacity pro ubytování studentů studujících na UK na základě mezinárodních smluv a meziuniverzitních dohod, lektory, účastníky stáží na UK, hosty UK a studenty studující v cizím jazyce vydá prorektor.

 2. Pro studenty prezenčního studia studující v českém jazyce je vyčleněna zbylá kapacita v rozdělení:

    a. 

  69-59 % pro studenty vyšších ročníků a studenty PDS.

    b. 

  25-35 % pro studenty přijaté do prvního ročníku,

    c. 

  3 % pro studenty přijaté do prvního ročníku PDS,

    d. 

  1 % pro vyřízení námitek studentů vyšších ročníků a studentů PDS,

    e. 

  2 % pro vyřízení námitek studentů přijatých do prvního ročníku.

 3. Případné navýšení kapacity bude využito na základě rozhodnutí prorektora pouze pro studenty prezenčního studia studující v českém jazyce. Stejně tak budou využita místa neobsazená studenty studujícími v cizím jazyce v termínu stanoveném prorektorem.


Čl. 8

Kritéria posuzování žádostí


 1. Pořadí vyřizování žádostí je určeno celkovým kritériem žadatele. Celkové kritérium žadatele se určuje v bodech aritmeticky zaokrouhlených na jednotky a je jím:

    a. 

  druhá odmocnina z dvestěpadesátinásobku součtu kritérií podle odstavců 3 a 4, k níž je přičteno kritérium podle odstavce 5 - pro studenty přijaté do prvního ročníku, kteří budou studovat v r. 2004/2005 na UK poprvé,

    b. 

  součet kritérií podle odstavců 3, 4 a 5 upravený podle odstavců 7, 8, 10, 11 a 12 - pro studenty přijaté do prvního ročníku, kteří na UK již studovali,

    c. 

  součet kritérií podle odstavců 2, 4 a 5 upravený podle odstavců 7, 8, 10, 11 a 12 - pro ostatní žadatele.

  V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí losování dle klíče schváleného Grémiem kolejních rad.

 2. Tzv. kritérium studijních výsledků porovnává studijní výsledky žadatelů - studentů vyšších ročníků (vyjma studentů PDS) vždy v rámci ročníků studijních programů jednotlivých fakult. Žadatel za něj obdrží 0 - 150 bodů při dosažení alespoň 50 bodů časové dostupnosti (viz. odstavec 4). Seznam předmětů rozhodující pro toto kritérium žadatel dodává k žádosti.

 3. Tzv. kritérium výsledků přijímacího řízení porovnává výsledky žadatelů - studentů přijatých do prvního ročníku vždy v rámci oborů studijních programů jednotlivých fakult. Žadatel za něj obdrží 0 - 150 bodů při dosažení alespoň 50 bodů časové dostupnosti (viz. odstavec 4). Data o přijímacích řízeních dodají jednotlivé fakulty dle pokynů prorektora.

 4. Tzv. kritérium časové dostupnosti porovnává čas potřebný k dennímu dojíždění do školy, tj. mezi místem trvalého bydliště a centrem Prahy. Časová dostupnost je stanovena programem dle vlakových a autobusových jízdních řádů a řádů PID platných v červnu 2004. Časové dostupnosti jednotlivých sídel budou k dispozici na webu. V případě nalezení nesrovnalosti je možné údaj u daného sídla reklamovat na poradně pro ubytování do 25.6.2004, je však nutné předložit ukázku výpočtu dokládající chybu v seznamu. Při výpočtu časové dostupnosti je rozlišováno rozpětí od 0 do 200 minut, přičemž tyto minuty se převádějí na 0 až 100 bodů.

 5. Tzv. absolutní kritérium splňuje žadatel, pro kterého platí alespoň jedna z následujících podmínek:

    a. 

  je osobou dlouhodobě zdravotně postiženou nebo osobou dlouhodobě těžce zdravotně postiženou dle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, § 9 odst. 2 písm. b) a c), či držitelem průkazu ZTP či ZTP-P,

    b. 

  je oboustranným sirotkem,

    c. 

  je studentem PDS při dosažení alespoň 50 bodů časové dostupnosti,

    d. 

  je sociálně potřebným dle zákona č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti, § 4 a následující (student pobírající dávky sociální péče) při dosažení alespoň 50 bodů časové dostupnosti,

    e. 

  je průvodcem žadatele vlastnícího průkaz ZTP/P v případě podání žádosti na stejnou kolej,

    f. 

  je studentem, kterého vybral děkan fakulty dle čl. 3 odst. 12 (max. 3 % kapacity pro ubytování studentů v prezenční formě studia v českém jazyce (čl. 7 odst. 2)),

    g. 

  je studentem studujícím v ČR na základě mezivládní dohody a pobírajícím vládní stipendium, přičemž tato dohoda obsahuje závazek poskytnutí ubytování.

  Platnost podmínek žadatel doloží příslušným potvrzením, které doručuje v daném termínu na KaM. Žadatel splňující toto kritérium podle písmene a) či b) obdrží 50000 bodů, v případě splnění jen podle některého z písmen c) až g) obdrží 10000 bodů.

 6. Podrobnosti ke kritériu studijních výsledků, výsledků přijímacího řízení a časové dostupnosti jsou uvedeny v příloze č. 1.

 7. Pokud je skutečná doba studia žadatele rovna standardní době studia bakalářského, magisterského nebo navazujícího magisterského programu, pro který je požadováno ubytování, nebo ji převyšuje o jeden semestr, zkrátí se celkový počet dosažených bodů o 10 %.

 8. Pokud je skutečná doba studia žadatele delší než standardní doba studia bakalářského, magisterského nebo navazujícího magisterského programu, pro který je požadováno ubytování, navýšená o jeden semestr, zkrátí se celkový počet dosažených bodů o 80 %.

 9. Skutečná doba studia žadatele užitá v odstavcích 7 a 8 se počítá k 30.6.2004 v semestrech studia (započatý semestr studia se započítává jako celý semestr) a je jí:

    a. 

  délka období, kdy byla osoba studentem UK v prezenční formě bakalářských, magisterských nebo navazujících magisterských programů, jde-li o žadatele o ubytování pro studium v bakalářském či magisterském programu,

    b. 

  délka období, kdy byla osoba studentem UK v prezenční formě bakalářských, magisterských nebo navazujících magisterských programů snížená o nejvýše 6 semestrů z období, kdy byla osoba studentem bakalářského programu, jde-li o žadatele o ubytování pro studium v navazujícím magisterském programu,

  a krátí se o dobu doloženého zahraničního studijního pobytu organizovaného UK trvajícího minimálně 3 měsíce.

  Neodůvodněná tvrdost případně vzniklá použitím ustanovení odstavce 7 bude zohledněna v rámci řízení o námitkách.

 10. Pokud žadatel na UK již v minulosti studoval a své studium třikrát ukončil jiným než řádným způsobem, zkrátí se celkový počet dosažených bodů o 10 %. Na žadatele, který v minulosti nebyl ubytován na kolejích UK, se toto ustanovení nevztahuje.

 11. Pokud žadatel na UK již v minulosti studoval a své studium ukončil více než třikrát jiným než řádným způsobem, zkrátí se celkový počet dosažených bodů o 80 %. Na žadatele, který v minulosti nebyl ubytován na kolejích UK, se toto ustanovení nevztahuje.

 12. Pokud v průběhu některého školního roku od září 2000 až do doby vyhodnocení žádosti došlo ze strany KaM k vypovězení smlouvy o ubytování s žadatelem podle čl. 5 odst. 2 smlouvy, případné body za absolutní kritérium se odečtou, celkový součet dosažených bodů se zkrátí o 95 %.


Čl. 9

Závěrečná ustanovení


 1. Ubytování studenta na dvou kolejích v Praze, Brandýse nad Labem či Staré Boleslavi současně nebo uvedení údajů v žádosti o ubytování, které se ukázaly jako zásadně nesprávné se považuje za hrubé porušení podmínek pro poskytnutí ubytování.

 2. Rezervaci míst na konkrétní pokoje provádí KR, pokud o to KR požádá, podílí se na rezervaci také ubytovací kancelář. KR předá nejpozději k 8.9.2004 aktuální přehled o rezervaci pokojů ubytovací kanceláři koleje a následně ubytovací kancelář informuje o jakýchkoliv dalších změnách v rezervacích. Pokud KR nevydá pravidla pro přidělování lůžek či pokojů platná v průběhu roku, rozhoduje o přednosti výběru lůžka čas nástupu na kolej. Rezervace jsou pro studenty i KaM závazné.

 3. Pro ubytování mužů a žen dohromady na jednom pokoji či buňce je nutné, aby všichni ubytovaní na dotyčném pokoji či buňce v ubytovací kanceláři podpisem potvrdili zájem o toto ubytování.

 4. Výměny míst mezi studenty ubytovanými na různých kolejích (osoba za osobu) se provádějí dle pokynu zveřejněného na webu. Výměny mezi Prahou a Brandýsem nad Labem - Starou Boleslaví nejsou přípustné.

 5. Přestěhování na jinou kolej na žádost ubytovaného je možné pouze podáním žádosti o přestěhování prostřednictvím webového rozhraní, nejdříve však od 1.1.2005. Tato žádost bude hodnocena jako žádost o ubytování a lze ji podat během ak. roku nejvýše jednou. Současně se na ni vztahuje omezení na počet žádostí dle čl. 3 odst. 11.

 6. Požadavky na ubytování studentů přestupujících z jiných VŠ budou řešeny individuálně prorektorem.

 7. Studenti jiných VŠ můžou být ubytováni na kolejích UK pouze v těchto případech:

  • v kapacitě vyčleněné pro danou VŠ dle rozhodnutí rektora UK,

  • na základě výměny s ubytovaným studentem UK, nebo

  • ve volné kapacitě.

  Pokyn pro ubytování studentů jiných VŠ, vydaný ředitelstvím KaM, bude k dispozici na webu.

 8. Student ubytovaný na koleji, který vyjíždí na studijní zahraniční stáž organizovanou UK (zejména v rámci programu Sokrates/Erasmu), na dobu delší než 3 měsíce v průběhu školního roku, je povinen se vystěhovat a současně nahlásit ubytovací kanceláři dané koleje a na ředitelství KaM datum odjezdu a příjezdu tak, aby při návratu mohl pokračovat v ubytování na stejné koleji - jde o tzv. "přerušení ubytování". Stejným způsobem je řešen případ, kdy student nemůže z výše uvedených důvodů nastoupit na kolej v řádném termínu.

 9. Informace o počtu získaných bodů, o aktuálním stavu žádosti a případném umístění v pořadníku daného žadatele budou každému žadateli přístupné prostřednictvím webu za použití hesla.

 10. Pro žádosti studentů přijatých ke studiu v nově vypsaném nebo dodatečném přijímacím řízení určí prorektor termín podání žádosti. Žádosti podané v tomto termínu budou zařazeny aktuálně ke zpracování do pořadníku dle platných zásad.

 11. Během roku budou probíhat kontroly splnění podmínek ubytování u ubytovaných a též kontroly správnosti vyplněných údajů v žádostech (studijní výsledky aj.).

 12. Má-li žadatel v evidenci žádost, avšak již nemá zájem o ubytování na kolejích UK, za pomoci webu svou žádost stornuje, aby zbytečně neblokoval místo při dalším hodnocení žádostí.


Čl. 10

Harmonogram


žadatel

KaM

Všichni žadatelé (vyšší r., PDS, přijatí do prvního r.)

od - do

dne

Podávání žádostí vč. doručení potvrzení

25.5. - 1.7

VR - Podávání studijních výsledků při požadavku písemné výzvy

25.5. - 1.7

VR - Podávání studijních výsledků při elektronické výzvě

25.5. - 1.7

Doplnění neúplných a vadných žádostí

2.7. - 9.7.

Výsledky hodnocení základního kola - zveřejnění

15.7.

Podávání námitek - doručení

15.7. - 30.7.

Výsledky řízení o námitkách - zveřejnění

13.8.

Možnost obnovení žádostí zamítnutých v základním kole

14.9. - 31.10.

Podávání pozdních žádostí

15.10. - 10.6.2005

ODV - Podávání žádostí vč. doručení potvrzení

25.5.- 1.7.

ODV - Doplnění neúplných a vadných žádostí

2.7. - 9.7.

ODV - Výsledky hodnocení základního kola - zveřejnění

21.9.

ODV - Podávání námitek - doručení

22.9. - 6.10.

ODV - Výsledky řízení o námitkách - zveřejnění

14.10.

ODV - Možnost obnovení žádostí zamítnutých v základním kole

15.10. - 31.10.

ODV - Podávání pozdních žádostí

15.10. - 10.6.2005


V Praze dne 31. března 2004


Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.příloha č. 1 - podrobnosti k ubytování v Praze

Domovská kolej a rozdělování míst na jednotlivých kolejích


Čl. 1 Úvodní ustanovení


 1. Tato pravidla určují dle Zásad ubytování způsob vyhodnocování žádostí o kolej v základním kole a průběžných kolech studenty přijaté ke studiu i studenty vyšších ročníků včetně studentů PDS.

 2. Pokud je zmíněno v textu dále třídění, výběr žadatelů či přidělování kolejí žadatelům podle počtu bodů, jsou žadatelé řazeni a preferováni od nejvyššího počtu bodů k nejnižšímu a v případě rovnosti bodů o přednosti rozhoduje losování pomocí klíče určeného Grémiem kolejních rad.

 3. Tzv. "preferované koleje" jsou koleje, které žadatel uvedl na žádosti.


Čl. 2 Stanovení podmínek


 1. Za studenta posledního ročníku se považuje žadatel, jehož skutečná doba studia v bakalářském, magisterském či navazujícím magisterském studijním programu, pro který požaduje ubytování, je o jeden či dva semestry kratší než standardní doba studia tohoto programu.

 2. Tzv. "domovské právo" získává žadatel dle následujících pravidel:

    a. 

  Pro účely určení domovského práva se započítává každý měsíc, ve kterém žadatel bydlel na 1. preferované koleji alespoň 10 dnů a zároveň byl studentem prezenční formy studia. Pobyt a současné studium se vyhodnocují v akademickém roce 2000/01, 2001/02, 2002/03 a 2003/04 vždy v období od října do června (tj. maximálně 36 měsíců).

    b. 

  Domovské právo může získat pouze žadatel - student vyššího ročníku.

    c. 

  Domovské právo pro danou kolej získává žadatel, který na této koleji bydlel alespoň 27 měsíců, ve kterých byl zároveň studentem v prezenční formě studia, a současně skutečná doba studia (čl. 8 odst. 9 Zásad ubytování) je kratší než standardní doba studia uvedeného na žádosti.

    d. 

  U koleje Budeč je minimální doba získání domovského práva 22 měsíců.

    e. 

  U koleje Jižní Město se pobyt na koleji a současné studium vyhodnocují v období od října 2002 do června 2004 (tj. maximálně 18 měsíců) a minimální doba získání domovského práva je 14 měsíců.

    f. 

  U koleje Hostivař se pobyt na koleji a současné studium vyhodnocují v období od října 2003 do června 2004 (tj. maximálně 9 měsíců) a minimální doba získání domovského práva je 6 měsíců.


Čl. 3 Rozdělování v základním kole


 1. Zamítnuty budou nejprve žádosti, které nesplňují podmínky nutné pro vyhodnocení.

 2. Žadatelé - osoby vyjmenované v čl. 2 odst. 2 Zásad ubytování budou ubytováni. Volné kapacity jednotlivých kolejí určené pro ubytování se pro další výpočty o tyto ubytované zkrátí.

 3. Všichni žadatelé budou seřazeni podle počtu bodů do centrálního pořadníku.

 4. Z tohoto pořadníku budou vybráni žadatelé, kteří jako první preferovanou kolej uvedli kolej I. Olbrachta či Novou kolej v Brandýse nad Labem, a tato kolej jim bude přidělena. Pokud poptávka na některé z těchto kolejí přesáhne její kapacitu, budou na ni přednostně umístěni žadatelé splňující absolutní kritérium, dále studenti posledního ročníku s domovským právem a nakonec ostatní žadatelé s domovským právem. V dané kategorii žadatelů rozhodne vyšší počet bodů.

 5. Z centrálního pořadníku se vybere shora tolik žadatelů, kolik je celková dosud volná kapacita kolejí v Praze určená pro rozdělení v tomto kole snížená o počet, který odpovídá počtu žadatelů v této chvíli čekajících v seznamu žadatelů bez preferencí (odstavec 12). Při prvním provádění výběru musí být navíc zachován poměr vybraných žadatelů přijatých do prvního ročníku ku vybraným žadatelům vyšších ročníků a PDS uvedený v čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) Zásad ubytování. Vybraní žadatelé se přesunou do ubytovacího seznamu (dále "seznam").

 6. Ze seznamu se vyberou žadatelé splňující absolutní kritérium a dle počtu bodů jim budou v rámci kapacity přidělována místa na preferovaných kolejích.

 7. V rámci volných kapacit budou ze seznamu dle počtu bodů vybráni a umístěni na jednotlivé první preferované koleje studenti posledních ročníků s domovským právem.

 8. Dále bude procházen seznam shora dle počtu bodů a budou přidělovány dle volné kapacity první preferované koleje žadatelům s domovským právem. Pokud během tohoto přidělování dojde k naplnění kapacity (odstavec 2) dané koleje z 50 %, bude tato kolej přidělována dále podle odstavce 10.

 9. Procentuální omezení v předchozím odstavci neplatí pro kolej Petrská, kterou naopak mohou dostat pouze žadatelé s domovským právem. Procentuální omezení v předchozím odstavci neplatí také pro kolej Švehlova.

 10. Následně budou ze seznamu dle počtu bodů vybíráni zbylí žadatelé, a budou jim v rámci kapacity přidělována zbylá místa na kolejích preferovaných dle žádosti.

 11. Po přidělení preferovaných kolejí se ze seznamu vyberou všichni žadatelé, kteří nemají zájem o jinou kolej v Praze, a jejich žádosti budou zamítnuty.

 12. Zbylí žadatelé budou ze seznamu vyjmuti a přesunuti do tzv. "seznamu žadatelů bez preferencí" (odstavec 14).

 13. Postup uvedený v odstavcích 5 až 12 se opakovaně aplikuje na zbylou kapacitou kolejí tak dlouho, dokud existují na kolejích volná místa a v centrálním pořadníku ještě žadatelé, kteří o ně mají zájem.

 14. Studentům ze seznamu žadatelů bez preferencí budou v rámci kapacit dle počtu bodů a s ohledem na fakultní zvyklosti postupně přidělována volná místa.

 15. Žádosti zbylých žadatelů, kterým nebyla přidělena kolej, budou zamítnuty.


Čl. 4 Rozdělování v průběžném kole


 1. Zamítnuty a vyřazeny z dalšího hodnocení budou žádosti, u kterých nejsou splněny podmínky pro eventuelní přidělení koleje a je evidentní, že tyto podmínky splněny již v tomto ak. roce nebudou.

 2. Nehodnotí se žádosti, u kterých nejsou splněny podmínky pro eventuelní přidělení koleje v tomto kole, avšak dá se očekávat jejich splnění v některém z dalších kol hodnocení.

 3. Žadatelé - osoby vyjmenované v čl. 2 odst. 2 Zásad ubytování budou v rámci volné kapacity ubytováni. Kapacity určené pro ubytování se na jednotlivých kolejích pro další výpočty o takto ubytované zkrátí.

 4. Ostatní žadatelé budou seřazeni podle počtu bodů do centrálního pořadníku.

 5. V rámci volných kapacit budou ze seznamu dle počtu bodů vybráni a umístěni na jednotlivé koleje žadatelé, kteří jako první preferovanou kolej uvedli kolej I. Olbrachta či Novou kolej v Brandýse nad Labem.

 6. Z centrálního pořadníku budou v rámci celkové volné kapacity v Praze určené pro rozdělení v tomto kole (viz. odstavec 4) dle počtu bodů postupně vybíráni jednotliví žadatelé. Tito žadatelé budou umísťováni na volná místa na jednotlivých kolejích s ohledem na uvedené preferované koleje, zájem o jinou kolej v Praze a fakultní zvyklosti. Pokud se některý žadatel dostal do výběru dle tohoto bodu, ale dle údajů na žádosti mu není možné přidělit žádnou kolej, jeho žádost zůstává v evidenci pro další průběžné kolo.

 7. Žádosti zbylých žadatelů, kterým nebyla přidělena kolej, zůstávají v evidenci pro další průběžné kolo.Kritérium studijních výsledků


Čl. 5 Obecná pravidla a rozdělení


 1. Tato pravidla určují způsob vyhodnocování kritéria studijních výsledků (čl. 8 odst. 2 Zásad ubytování).

 2. Body získané za studium se zaokrouhlují aritmeticky na jednotky.

 3. Body za studium mohou obdržet pouze studenti tzv. vyšších ročníků vyjmenovaní v čl. 1 odst. 5 písm. b) Zásad ubytování.

 4. Bodové ohodnocení se dle pravidel dále určuje pouze u žádostí podaných v termínu. U pozdních žádosti se bodové hodnocení určuje posléze, a to na základě hodnot vypočítaných v příslušné skupině (odstavec 7) v rámci žádostí podaných v termínu.

 5. Dále bude pro každého žadatele ze seznamu známek určen jeho průměrný studijní výsledek, tj. aritmetický průměr všech uvedených známek (dále "prospěch" značený "p"). Počet známek uvedených v seznamu bude dále označen "z".

 6. Žadatelé, kteří nesložili žádnou zkoušku ani klasifikovaný zápočet, se do níže uvedených skupin nezařazují a každý obdrží 0 bodů.

 7. Žadatelé, kteří podali žádost v řádném termínu (dále "osoby"), budou rozděleni dle "současného studia" uvedeného v žádostí žádosti do skupin po ročnících jednotlivých studijních programů fakult daných vysokých škol.

 8. Všechny takto vzniklé skupiny se podle počtu různých prospěchů v dané skupině rozdělí na soubory skupin:

    a. 

  "J" - soubor jednotlivců (počet různých prospěchů <= 3),

    b. 

  "V" - soubor velkých skupin (počet různých prospěchů >= 4).


Čl. 6 Přidělení bodů ve velkých skupinách (soubor "V")


 1. Pro každou skupinu zvlášť se určí koeficient "mz", kde (mz = aritmetický průměr počtů známek všech osob ve skupině).

 2. Každé osobě, která uvedla jako stávající studium první ročník určitého studijního programu, v dané skupině bude přiřazeno dělicí číslo "d" tak, že:

    a. 

  je-li (z < 0,35 * mz), d = p + celá_část(0,35 * mz - z + 0,5) / 10,

    b. 

  je-li (0,35 * mz <= z <= 1,65 * mz), d = p,

    c. 

  je-li (z > 1,65 * mz), d = p + celá_část(1,65 * mz - z + 0,5) / 10.

 3. Každé osobě, která uvedla jako stávající studium druhý a vyšší ročník určitého studijního programu, v dané skupině bude přiřazeno dělicí číslo "d" tak, že:

    a. 

  je-li (z < 0,5 * mz), d = p + celá_část(0,5 * mz - z + 0,5) / 10,

    b. 

  je-li (0,5 * mz <= z <= 1,5 * mz), d = p,

    c. 

  je-li (z > 1,5 * mz), d = p + celá_část(1,5 * mz - z + 0,5) / 10.

 4. Pro každou skupinu zvlášť se určí koeficienty "m" a "s", kde (m = aritmetický průměr dělicích čísel všech osob ve skupině) a (s = směrodatná odchylka dělicích čísel všech osob ve skupině = druhá odmocnina z průměru druhých mocnin odchylek dělicích čísel jednotlivých osob od m dané skupiny).

 5. Každé osobě v dané skupině bude přiřazeno její studijní číslo "c", kde c = (m - d) / s.

    a. 

  Každá osoba v souboru V obdrží b bodů, kde b = 6 * c^2 + 50 * c + 75; nejméně však 0 bodů a nejvýše 150 bodů.

 6. Nyní se projdou všechny osoby souboru V a upraví se počet jim přidělených bodů následovně:

    a. 

  je-li (p = 1) a současně (z >= 2), obdrží osoba namísto původního bodového zisku 150 bodů,

    b. 

  je-li (p = 3), obdrží osoba namísto původního bodového zisku 0 bodů.


Čl. 7 Přidělení bodů jednotlivcům (soubor "J")


 1. Pro všechny osoby uvedené v čl. 5 odst. 7 se určí koeficienty "mv" a "sv", kde (mv = aritmetický průměr prospěchů všech osob) a (sv = směrodatná odchylka prospěchů všech osob = druhá odmocnina z průměru druhých mocnin odchylek prospěchů jednotlivých osob od mv).

 2. Každé osobě souboru J bude přiřazeno její studijní číslo "c", kde c = (mv - p) / sv.

 3. Každá osoba v souboru J obdrží b bodů, kde b = 6 * c^2 + 50 * c + 75; nejméně však 0 bodů a nejvýše 150 bodů.

 4. Nyní se projdou všechny osoby souboru J a upraví se počet jim přidělených bodů následovně:

    a. 

  je-li (p = 1) a současně (z >= 2), obdrží osoba namísto původního bodového zisku 150 bodů,

    b. 

  je-li (p = 3), obdrží osoba namísto původního bodového zisku 0 bodů.Kritérium výsledků přijímacího řízení


Čl. 8 Obecná pravidla a rozdělení


 1. Tato pravidla určují způsob vyhodnocování kritéria výsledků přijímacího řízení (čl. 8 odst. 3 Zásad ubytování).

 2. Body získané za přijímací řízení se zaokrouhlují aritmeticky na jednotky.

 3. Bodové hodnocení výsledků přijímacího řízení se počítá u všech uchazečů přijatých ke studiu.

 4. Body za přijímací řízení však mohou obdržet pouze studenti přijatí do prvního ročníku vyjmenovaní v čl. 1 odst. 5 písm. a) Zásad ubytování. Bodové ohodnocení se v základním kole určuje u všech těchto studentů (dále "osoby"), jejichž přijetí bude fakultou potvrzeno nejpozději k 13.7.2004.

 5. Bodové hodnocení studentů, jejichž přijetí bude potvrzeno po 13.7.2004 se určuje posléze, a to na základě koeficientů vypočítaných v příslušné skupině.

 6. V případě, že byl uchazeč přijat současně na více studijních oborů či programů, jeho bodové hodnocení se určuje nejprve zvlášť pro každý takový obor či program a na závěr se tomuto uchazeči přidělí nejvyšší dosažený počet bodů.

 7. Bodové hodnocení výsledku přijímacího řízení v textu dále značíme "p" či "prospěch".

 8. Osoby budou rozděleny do skupin po oborech jednotlivých studijních programů daných fakult. Nelze-li odlišit jednotlivé obory daného programu, skupinu tvoří celý program.

 9. Osobám přijatým bez přijímací zkoušky bude přiřazen nejvyšší dosažený prospěch v příslušné skupině osob, které přijímací zkoušku konaly.

 10. Všechny skupiny osob vzniklé dle odstavce 8 se rozdělí na soubory skupin:

    a. 

  "P" - soubor všech osob odebraných ze všech skupin, které byly přijaty převodem z jiné školy anebo není znám bodový výsledek jejich přijímací zkoušky (u dotčených skupin se tak sníží n),

    b. 

  "J" - soubor jednotlivců, tj. osob, které byly přijaty na základě přijímací zkoušky, na odvolání či dodatečně anebo bez přijímací zkoušky a počet různých prospěchů osob ve skupině = 1,

    c. 

  "V" - soubor velkých skupin, tj. osob, které byly přijaty na základě přijímací zkoušky, na odvolání či dodatečně anebo bez přijímací zkoušky a počet různých prospěchů osob ve skupině n >= 2.


Čl. 9 Přidělení bodů ve velkých skupinách (soubor "V")


 1. Pro každou skupinu zvlášť se určí koeficienty "m" a "s", kde (m = aritmetický průměr prospěchů všech osob ve skupině) a (s = směrodatná odchylka prospěchů všech osob ve skupině = druhá odmocnina z průměru druhých mocnin odchylek prospěchů jednotlivých osob od m dané skupiny).

 2. Každé osobě v dané skupině bude přiřazeno její studijní číslo "c", kde c = (p - m) / s.

 3. Každá osoba v souboru V obdrží b bodů, kde b = 2,5 * c^2 + 53 * c + 75; nejméně však 0 bodů a nejvýše 150 bodů.

 4. Určí se průměrný počet přidělovaných bodů mezi všemi osobami uvedenými v souboru V a označí se "bp".


Čl. 10 Přidělení bodů v ostatních skupinách (soubory "P" a "J")


 1. Přidělování bodů v souborech "P" a "J" proběhne takto:

    a. 

  všechny osoby souboru "P" obdrží 0 bodů,

    b. 

  všechny osoby souboru "J" obdrží bp bodů.


Kritérium časové dostupnosti


Čl. 11 Úvodní ustanovení a základní parametry


 1. Tato pravidla určují způsob vyhodnocování kritéria časové dostupnosti (čl. 8 odst. 4 Zásad ubytování).

 2. Kritérium časové dostupnosti porovnává čas potřebný k dennímu dojíždění do školy, tj. mezi místem trvalého bydliště a centrem Prahy.

 3. Časová dostupnost je stanovena programem dle vlakových a autobusových jízdních řádů a řádů PID.

Čl. 12 Určení časové dostupnosti v minutách


 1. Při výpočtu časové dostupnosti je rozlišováno rozpětí od 0 do 200 minut, při překročení této hranice se časová dostupnost ohodnotí 200 minutami. V případě, že místo trvalého bydliště leží mimo ČR, ohodnotí se jeho časová dostupnost 200 minutami.

 2. Pro stanovování časové dostupnosti se berou v úvahu spoje dle středečního jízdního řádu, započítávají se mezi ně vlaky Os, Sp, R, Ex, dále autobusy místní a dálkové a v PID metro, autobusy a tramvaje. Pro stanovení časové dostupnosti se berou v úvahu přímé spoje i spoje s přestupy (vč. přestupů mezi vlakem a autobusem a prostředky PID).

 3. Místem trvalého bydliště v ČR je myšleno sídlo obecního úřadu trvalého bydliště žadatele. Výpočet je nejprve prováděn zvlášť pro jednotlivé části měst a obcí (dále "část obce"). Časová dostupnost sídla obecního úřadu je pak nejmenší časová dostupnost všech částí obce patřících pod daný obecní úřad.

 4. Za centrum Prahy jsou považovány stanice "Muzeum", "Můstek" a "Václavské náměstí".

 5. Doba jízdy je časový rozdíl mezi odjezdem a příjezdem prostředku mezi částí obce a centrem Prahy navýšená o 5 minut za každý přestup uskutečněný mezi prostředky mimo PID a zkrácená o čas přestupu na prostředek PID a o časy přestupů mezi prostředky PID.

 6. Pro výpočet časové dostupnosti jsou stanovena tato dvě pásma:

    a. 

  "ranní pásmo" - do tohoto pásma spadají všechny spoje z části obce do centra Prahy s příjezdem v časovém rozmezí od 6.30 hod. do 9.00 hod. s nejvýše třemi přestupy mezi prostředky mimo PID,

    b. 

  "večerní pásmo" - do tohoto pásma spadají všechny spoje z části obce s odjezdem v časovém rozmezí od 16.00 hod. do 20.00 hod. s nejvýše třemi přestupy mezi prostředky mimo PID.

 7. Pro další výpočet přicházejí v úvahu pouze případy, kdy v ranním i večerním pásmu jede alespoň jeden spoj. Pokud tomu tak není, ohodnotí se časová dostupnost 200 minutami.

 8. "Ranní spoj" označuje minimální aritmetický průměr dob jízd dvou spojů z ranního pásma, jejichž časy příjezdů i časy odjezdů se od sebe liší alespoň o 20 minut. Pokud v ranním pásmu takové dva spoje nejedou, považuje se za ranní spoj minimální doba jízdy navýšená o 20 minut.

 9. "Večerní spoj" označuje minimální aritmetický průměr dob jízd dvou spojů z večerního pásma, jejichž časy odjezdů se od sebe liší alespoň o 60 minut. Pokud ve večerním pásmu takové dva spoje nejedou, považuje se za večerní spoj minimální doba jízdy navýšená o 20 minut.

 10. Časová dostupnost se pak určí jako aritmetický průměr ranního a večerního spoje zaokrouhlený na celé minuty.


Čl. 13 Převod minut na body


 1. Je-li časová dostupnost místa trvalého bydliště žadatele v rozmezí 0 - 30 minut, obdrží žadatel 0 - 30 bodů, kdy 1 bod odpovídá 1 minutě; provádí se zaokrouhlení na celé body.

 2. Je-li časová dostupnost místa trvalého bydliště žadatele v rozmezí 30 - 200 minut, obdrží žadatel 30 - 100 bodů, kdy počet bodů odpovídá přepočtu podle vzorce 109,3 - 115,76 / exp (c / 79,3), kde "c" označuje časovou dostupnost v minutách; provádí se zaokrouhlení na celé body (konstanty uvedené ve vzorci vychází z modelové situace).příloha č. 2 - ubytování v Hradci Králové


Čl. 1 Úvodní ustanovení


 1. Tyto "zásady" upravují ve smyslu Řádu vysokoškolské koleje (dále "ŘVŠK") Univerzity Karlovy v Praze (dále "UK") ubytování studentů v akademickém roce 2004/2005 na kolejích UK v Hradci Králové.

 2. Tyto zásady se zveřejňují na vývěsních deskách jednotlivých kolejí a na adrese "http://www.ubytovani.cuni.cz/" (dále "web"). Zásady obdrží též studijní oddělení jednotlivých fakult.

 3. Dodržování termínů, systému a organizace ubytování zajišťují Koleje a menzy (dále "KaM"), dodržování termínů mezi KaM a fakultami koordinuje prorektor pro sociální záležitosti studentů UK (dále "prorektor"). Řešení mimořádných situací nepostižených těmito zásadami stanovuje prorektor.

 4. Ubytování na koleji včetně návrhů řešení možných přestupků zajišťuje vedení 7. správy (dále "správa") ve spolupráci s kolejní radou (dále "KR").

 5. Studenti - žadatelé se pro účely těchto zásad rozdělují následovně:

    a. 

  Za "studenty přijaté do prvního ročníku" jsou považováni studenti přijatí do prvního ročníku prezenční formy bakalářského či magisterského (nikoliv však navazujícího magisterského) studijního programu pro akademický rok 2004/2005. Za tyto studenty jsou rovněž považováni studenti přijatí ke studiu v roce 2003 či dříve, kteří však daný program dosud nezačali studovat, jelikož ihned po úvodním zápisu studium přerušili (např. PF v r. 2003) či jim děkan výjimečně povolil opakování prvního ročníku.

    b. 

  Za "studenty vyšších ročníků" jsou považováni současní studenti bakalářského, magisterského či navazujícího magisterského studijního programu, kteří byli přijati ke studiu dříve, daný program již studovali a v akademickém roce 2004/2005 hodlají pokračovat ve studiu zpravidla druhého nebo vyššího ročníku prezenční formy tohoto programu anebo programu, na který od roku 2004/2005 hodlají přejít (formou oficiálního přestupu). Za tyto studenty jsou rovněž považováni studenti nově přijatí ke studiu navazujícího magisterského studia v roce 2004/2005 a studenti přecházející na UK z jiné VŠ formou přestupu.

    c. 

  Za "studenty přijaté ke studiu PDS" jsou považováni studenti přijatí do prvního ročníku prezenční formy doktorského studijního programu v akademickém roce 2004/2005.

    d. 

  Za "studenty PDS" jsou považováni studenti prezenční formy studia v doktorském studijním programu všech ročníků. Není-li uvedeno jinak, jsou žádosti studentů PDS podávány a vyřizovány dle stejných pravidel jako žádosti studentů vyšších ročníků.

 6. Harmonogram termínů je uveden v čl. 10.

 7. Adresa správy platná pro tyto zásady je: Univerzita Karlova v Praze, Koleje a menzy Hradec Králové, Na Kotli 1147, 502 96 Hradec Králové. Adresa ubytovací kanceláře je totožná.

 8. Není-li uvedeno jinak, budou všechny dokumenty a formuláře uvedené v těchto zásadách vystaveny na webu. Výsledky hodnocení žádostí v základním kole a výsledky řízení o námitkách budou jednotlivým žadatelům k dispozici na webu, a budou zveřejněny též na vývěsní desce koleje, kterou žadatel uvedl na prvním místě.

 9. Pro podávání žádostí, jejich hodnocení a k podávání informací slouží elektronický systém přístupný na webu (odstavec 2), tj. na adrese "http:// www.ubytovani.cuni.cz /".

 10. Výhradním místem pro podávání informací k zásadám ubytování, k podávání žádostí, jejich hodnocení atp. je tzv. "poradna pro ubytování". Kontaktovat ji lze prostřednictvím webového systému podávání žádostí.

 11. K identifikaci žadatele bude sloužit tzv. číslo osoby uvedené na novém průkazu studenta UK (vydávaném od podzimu 2003). Žádost o ubytování tedy může podat pouze držitel tohoto průkazu. Výjimku tvoří pouze žadatelé, kteří v ak. roce 2003/04 neměli nárok na vydání průkazu (např. z důvodu přerušení studia, studenti jiných VŠ, dlouhodobá zahraniční stáž apod.), a studenti přijatí do prvního ročníku.


Čl. 2 Žadatel


 1. Žadateli o ubytování (dále jen "žadatel") může být vyhověno pouze v případě, splňuje-li následující podmínky:

    a. 

  je studentem v prezenční formě studia, nebo byl přijat ke studiu ve studijním programu v prezenční formě,

    b. 

  jeho skutečná doba studia nepřekročila standardní dobu studia v bakalářském, magisterském či navazujícím magisterském studijním programu navýšenou o jeden rok,

    c. 

  jestliže byl přijat ke studiu na UK v prezenční formě studia a na UK již v minulosti studoval, své studium mohl ukončit nejvýše třikrát jiným než řádným způsobem; na žadatele, který nebyl v minulosti ubytován na kolejích UK, se toto ustanovení nevztahuje,

    d. 

  děkan nepodal na základě pravidelného hodnocení studia v doktorském studijním programu podle čl. 8 odst. 3 písm. b) studijního a zkušebního řádu UK podnět k neposkytnutí ubytování.

 2. Žadateli o ubytování, který je

    a. 

  osobou dlouhodobě zdravotně postiženou nebo osobou dlouhodobě těžce zdravotně postiženou dle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, § 9 odst. 2 písm. b) a c), či držitelem průkazu ZTP či ZTP-P, nebo

    b. 

  oboustranným sirotkem,

  se vyhoví vždy a je-li studentem UK, nevztahují se na něj omezení odstavce 1.


Čl. 3 Podávání žádostí


 1. Žádosti pro hodnocení v základním kole se podávají v časovém rozmezí dle harmonogramu v čl. 10 (dále "žádost v termínu"). Po vyhodnocení základního kola a vyřízení námitek bude opět možné podávání žádostí (dále "pozdní žádost").

 2. Žádost, která byla v základním kole zamítnuta z kapacitních důvodů, bude možné dle harmonogramu obnovit, a projevit tak zájem o její další hodnocení v průběhu roku jakožto žádosti podané v termínu. Bez obnovení se zamítnutá žádost dále nehodnotí. Při obnovování žádosti bude možné provést některé úpravy. Na obnovení žádosti se nevztahuje omezení na počet žádostí podle odstavce 11.

 3. Každý žadatel, s výjimkou studentů studujících v cizím jazyce, podává žádost prostřednictvím webového rozhraní (čl. 1 odst. 9). Stejným způsobem podávají žádost i studenti - rodiče s dětmi.

 4. Žadatel - student přijatý do prvního ročníku PDS může podat žádost kdykoliv. Žádost však lze považovat za úplnou nejdříve v okamžiku doručení potvrzení o přijetí ke studiu. Od té chvíle je takový žadatel při dosažení alespoň 50 bodů časové dostupnosti posuzován jako student PDS (čl. 8 odst. 5 písm. c)) a v případě volné rezervované kapacity bude jeho žádost ihned vyřízena. Při časové dostupnosti nižší než 50 bodů bude jeho žádost zařazena do evidence jako podaná a obnovená v termínu bez zmíněného absolutního kritéria.

 5. Veškerá potvrzení, potřebná pro žádost (doložení skutečností pro uznání absolutního kritéria či u nově přijatých studentů PDS potvrzení o přijetí) je žadatel povinen doručit nejpozději v termínu podání žádosti dle harmonogramu, a to výhradně na příslušném formuláři, který bude mít k dispozici na webu. Potvrzení žadatel doručí na ubytovací kancelář koleje Na Kotli jedním z následujících způsobů:

    a. 

  osobně,

    b. 

  doporučeným dopisem, přičemž rozhodující je datum doručení,

    c. 

  faxem na číslo +420 495 262 591 (výhradně v případě podávání žádosti ze zahraničí).

 6. Nedílnou součástí žádosti pro studenty vyšších ročníků (mimo studenty PDS) je seznam absolvovaných předmětů a k nim příslušejících známek (dále "studijní výsledky"), který je rozhodující pro možné přidělení bodů za kritérium studijních výsledků (čl. 8 odst. 2). Žadatel studující fakultu, která dodá studijní výsledky studentů elektronicky ve formátu a způsobem dle pokynu prorektora, bude mít pro usnadnění vyplňování na webu připravený seznam předmětů dodaný fakultou. Žadatel seznam zkontroluje, případně opraví a doplní o chybějící předměty (nedodá-li fakulta elektronicky žádné studijní výsledky, zadává je do seznamu žadatel), a následně potvrdí správnost výsledného seznamu. Potvrdí-li žadatel nepravdivé či nekompletní studijní výsledky v žádosti, je to posuzováno podle čl. 9 odst. 1 a příslušných vnitřních předpisů UK.

  Do seznamu předmětů se zahrnují všechny zkoušky a klasifikované zápočty získané od začátku studia tohoto programu do 30.6.2004. Jde o předměty skutečně vykonané v tomto studiu, tj. uznané zkoušky či zápočty se do seznamu nezahrnují. Zkouškou se pro tyto účely rozumí každá zkouška (dílčí, rozdílová, souborná, postupová, anebo státní příp. části státní zkoušky, zapisují-li se hodnocení těchto částí do indexu). Do seznamu studijních výsledků se neuvádějí zápočty a kolokvia hodnocená pouze stupnicí "prospěl" - "neprospěl" nebo "započteno" - "nezapočteno", klauzurní práce, písemné testy a průběžné hodnocení praxe. Nesplněné předměty a předměty hodnocené známkou 4 se do seznamu nezahrnují. V případě opakování zkoušky se do seznamu zapisuje pouze poslední známka.

 7. Žadatel uvádí v žádosti výhradně studijní výsledky programu, který začal studovat v ak. roce 2003/2004 nebo dříve, v jehož studiu hodlá v ak. roce 2004/2005 pokračovat, a pro který tedy požaduje ubytování. Výjimku tvoří následující případy:

    a. 

  v případě, že žadatel ze současného studovaného programu hodlá pro ak. rok 2004/2005 oficiálně přestoupit na jiný program, uvádí výsledky ze stávajícího programu,

    b. 

  v případě přestupu uskutečněného v ak. roce 2003/2004 či dříve žadatel uvádí výsledky z programu, ze kterého přestoupil, a dále i studijní výsledky ze současného programu, na který přestoupil,

    c. 

  v případě postupu žadatele z bakalářského programu do prvního ročníku navazujícího magisterského programu pro ak. rok 2004/2005, uvádí žadatel studijní výsledky bakalářského programu,

  Žadatel - student již studující navazující magisterský program v ak. roce 2003/2004 či dříve, který hodlá ve studiu tohoto programu pokračovat v ak. roce 2004/2005 a požaduje pro něj ubytování, uvádí studijní výsledky jen z tohoto navazujícího studia, výsledky předchozího bakalářského studia neuvádí.

 8. Žadatel na elektronické žádosti uvede preferovanou kolej.

 9. Žádost se považuje za podanou a úplnou až v okamžiku, kdy jsou doručena potřebná potvrzení dle údajů na žádosti a zadány studijní výsledky (pro vyšší ročníky mimo PDS). Neobsahuje-li žádost tyto náležitosti nebo má-li jiné vady, bude žadatel vyzván k doplnění žádosti ve lhůtě dle harmonogramu. Výzva k doplnění žádosti bude adresována na emailovou adresu uvedenou v žádosti. Žadatel si bude mít rovněž možnost na webu ověřit, zda byla jeho žádost řádně podána, či zda je potřeba doplnění. Nedojde-li k doplnění žádosti v daném termínu, má se za to, že vůbec nebyla podána. Bude-li k žádosti chybět pouze potvrzení k nějakému absolutnímu kritériu, ale jinak bude bez vad, budou v případě nedoplnění nedoložená kritéria z žádosti vymazána a žádost bude dále považována za řádně podanou. Žadatel může v žádosti uvést, že odmítá jen elektronickou formu výzvy k doplnění žádosti a požaduje formu písemnou. Pokud písemnou formu nepožaduje, má možnost využít prodlouženého termínu k doplnění studijních výsledků (viz. harmonogram - čl. 10).

 10. Žadatel o ubytování může v termínu stanoveném pro řádné podání žádosti podat pouze jednu platnou žádost, jakékoliv změny na ní může provádět pouze v tomto termínu.

 11. Žadatel může podat žádost nejvýše třikrát v daném ak. roce. Případná další žádost může být hodnocena nejdříve po vyhodnocení všech žádostí ostatních žadatelů splňujících uvedenou podmínku nejvýše tří žádostí pro jednoho žadatele. Podáním nové žádosti se eventuelní původní žádost vyřadí z evidence.

 12. Studenti vyšších ročníků bakalářského a magisterského (vč. navazujícího) studia, kteří mají výrazný podíl na vědecko-výzkumné práci fakulty, při řešení projektů, grantů a prezentaci výsledků na studentských konferencích, sympoziích a dalších aktivitách, které ohodnotí děkan fakulty, mohou požádat děkana příslušné fakulty o přidělení tzv. absolutního kritéria pro ubytování na kolejích. Tuto žádost podávají písemně na studijní oddělení dané fakulty, vzor žádosti bude k dispozici na webu. Děkan na základě došlých žádostí a stanovené kapacity vybere studenty, kteří budou zvýhodněni. K žádosti o ubytování pak žadatel přiloží potvrzení děkana o přiznání tohoto absolutního kritéria. Termín podání žádosti a termín výsledku hodnocení stanoví děkan tak, aby výsledek hodnocení byl žadateli znám nejpozději dne 21.5.2004.


Čl. 4 Vyřizování žádostí


 1. Hodnocení žádostí probíhá nejprve v tzv. základním kole. Po tomto kole a po vyřízení námitek probíhají během roku tzv. průběžná kola, v nichž jsou hodnoceny nejprve žádosti zamítnuté v základním kole, pokud je žadatelé v daném termínu obnoví (čl. 3 odst. 2). Ve chvíli, kdy jsou na kolejích volná místa a k nim v pořadníku žádostí podaných v termínu nejsou žadatelé, kterým by bylo možné je přidělit, jsou hodnoceny pozdní žádosti (čl. 3 odst. 1).

 2. Žádosti podané po vyhodnocení první pozdní žádosti se pouze zařazují do evidence, ale nehodnotí se. Do hodnocení přejdou jako pozdní žádosti až ve chvíli, kdy jsou na kolejích volná místa a k nim v pořadníku nejsou žadatelé, kterým by bylo možné je přidělit. Žádosti podané od okamžiku tohoto přesunu dále se evidují opět mimo hodnocení analogicky dle tohoto odstavce.

 3. Pokud celkové kritérium žadatele (čl. 8 odst. 1) nedosahuje 50 bodů, je žádosti v průběžném kole hodnocení možné vyhovět pouze v případě, že v evidenci obnovených žádostí podaných v termínu, pozdních žádostí a žádostí nezařazených do hodnocení (odstavec 2) nejsou žádné žádosti s vyšším počtem bodů, kterým je možné vyhovět.

 4. Výsledky hodnocení žádostí základního kola budou zveřejněny na kolejích formou seznamů:

    a. 

  žadatelů, jejichž žádosti bylo vyhověno, s uvedením přidělené koleje,

    b. 

  žadatelů, kterým nebylo vyhověno z kapacitních důvodů,

    c. 

  žadatelů, jejichž žádosti byly odmítnuty z jiného důvodu.

 5. Výsledek hodnocení dané žádosti bude též zaslán na emailovou adresu uvedenou v žádosti a bude uveden v systému na webu. Žadatelům přijatým do prvního ročníku bude vyrozumění zasláno též na adresu trvalého bydliště uvedenou v žádosti, stejně tak bude zasláno vyrozumění v případě hodnocení průběžného kola.

 6. V případě, že žadatel odmítne kolej přidělenou v souladu s požadavky uvedenými v žádosti, je jeho žádost vyřazena z evidence pro další hodnocení.

 7. Vyhodnocení žádostí studentů - rodičů s dětmi provádí komise složená ze zástupců KR a zástupce KaM.


Čl. 5 Vyřizování námitek


 1. Proti rozhodnutí o nezařazení žadatele mezi ubytované lze do 15 kalendářních dnů od zveřejnění seznamů (čl. 4 odst. 4) podat námitky. Rozhodujícím datem pro určení včasnosti podání je den doručení.

 2. Námitky žadatel podává osobně nebo doporučeným dopisem prorektorovi pouze prostřednictvím správy (čl. 1 odst. 7).

 3. Námitky se podávají pouze na oficiálním formuláři, který bude k dispozici na webu.

 4. Výsledek řízení o námitkách bude zveřejněn do 30 kalendářních dnů ode dne doručení námitky a bude též namítajícím sdělen písemně dopisem (odeslání dopisu ve stejné lhůtě) a zasláním emailové zprávy.


Čl. 6 Nástup na kolej a smlouva


 1. Vzor smlouvy o ubytování se zveřejňuje na webu.

 2. Smlouvu o ubytování obdrží žadatel, jemuž bylo vyhověno, prostřednictvím ubytovací kanceláře při nástupu na kolej.

 3. Závazné termíny nástupu na koleje pro žadatele, kterým bylo vyhověno v základním kole, budou zveřejněny na vývěsní desce dané koleje a na webu po vyhodnocení základního kola, u průběžných kol bude termín uveden v dopise a na webu.

 4. Nestanoví-li odstavec 5 jinak, lze termín nástupu odložit nejvýše o 7 kalendářních dní písemným sdělením adresovaným ubytovací kanceláři KaM tak, aby bylo toto sdělení doručeno nejpozději do dne oficiálního nástupu. Po této lhůtě nárok na uzavření smlouvy o ubytování zaniká.

 5. Odklad termínu nástupu delší než 7 kalendářních dní je možný pouze na základě písemné žádosti adresované vedoucímu správy KaM, a to jen v řádně doložených případech (zejména zdravotní důvody či studijní pobyt mimo ČR organizovaný a potvrzený UK). Žádost o odklad z důvodu studijního pobytu v zahraničí žadatelé, jimž bylo vyhověno v základním kole, doručují nejpozději 30 dní před oficiálním termínem nástupu. Žadatelé, jimž bylo vyhověno v průběžném kole, tuto žádost doručují nejpozději do dne oficiálního nástupu.

 6. Termín nástupu na kolej je závazný též pro studenty studující v cizím jazyce a platí zde stejné zásady odkladu.

 7. Smlouva o ubytování se uzavírá pro studium programu uvedeného na žádosti. Výjimkou může být smlouva studentů přijatých do prvního ročníku na více studijních programů.

 8. S žadatelem nebude uzavřena smlouva o ubytování v těchto případech:

    a. 

  je studentem bakalářského, magisterského či navazujícího magisterského studijního programu, jehož skutečná doba studia k poslednímu dni v měsíci, ve kterém má stanoven termín nástupu, překročí standardní dobu studia navýšenou o jeden rok,

    b. 

  má i přes písemné upozornění ke dni nástupu vůči UK KaM nevyrovnané finanční závazky vycházející z předchozí smlouvy,

    c. 

  není studentem prezenční formy studia programu, pro který požadoval ubytování (s výjimkou žadatelů, kteří mají přerušené studium do října 2004, jde-li o ubytování přidělené v základním kole hodnocení),

  Výjimku můžou být žadatelé uvedení v čl. 2 odst. 2.

  Kontrola splnění výše uvedených bodů se provádí před nastěhováním. V případě, že žadatel podepíše smlouvu o ubytování ve chvíli, kdy splňuje některé z písmen a) až c) tohoto odstavce, považuje se to za porušení podmínek pro ubytování podle čl. 9 odst. 1.


Čl. 7 Rozdělení kapacity pro ubytování


 1. Orientační rozdělení kapacity pro ubytování studentů studujících na UK na základě mezinárodních smluv a meziuniverzitních dohod, lektory, účastníky stáží na UK, hosty UK a studenty studující v cizím jazyce vydá prorektor.

 2. Pro studenty prezenčního studia studující v českém jazyce je vyčleněna zbylá kapacita v rozdělení:

    a. 

  69-59 % pro studenty vyšších ročníků a studenty PDS.

    b. 

  25-35 % pro studenty přijaté do prvního ročníku,

    c. 

  3 % pro studenty přijaté do prvního ročníku PDS,

    d. 

  1 % pro vyřízení námitek studentů vyšších ročníků a studentů PDS,

    e. 

  2 % pro vyřízení námitek studentů přijatých do prvního ročníku.

 3. Případné navýšení kapacity bude využito na základě rozhodnutí prorektora pouze pro studenty prezenčního studia studující v českém jazyce. Stejně tak budou využita místa neobsazená studenty studujícími v cizím jazyce v termínu stanoveném prorektorem.


Čl. 8 Kritéria posuzování žádostí


 1. Pořadí vyřizování žádostí je určeno celkovým kritériem žadatele. Celkové kritérium žadatele se určuje v bodech aritmeticky zaokrouhlených na jednotky a je jím:

    a. 

  druhá odmocnina z dvestěpadesátinásobku součtu kritérií podle odstavců 3 a 4, k níž je přičteno kritérium podle odstavce 5 - pro studenty přijaté do prvního ročníku, kteří budou studovat v r. 2004/2005 na UK poprvé,

    b. 

  součet kritérií podle odstavců 3, 4 a 5 upravený podle odstavců 7, 8, 10, 11 a 12 - pro studenty přijaté do prvního ročníku, kteří na UK již studovali,

    c. 

  součet kritérií podle odstavců 2, 4 a 5 upravený podle odstavců 7, 8, 10, 11 a 12 - pro ostatní žadatele.

  V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí losování dle klíče schváleného Grémiem kolejních rad.

 2. Tzv. kritérium studijních výsledků porovnává studijní výsledky žadatelů - studentů vyšších ročníků (vyjma studentů PDS) vždy v rámci ročníků studijních programů jednotlivých fakult. Žadatel za něj obdrží 0 - 150 bodů při dosažení alespoň 50 bodů časové dostupnosti (viz. odstavec 4). Seznam předmětů rozhodující pro toto kritérium žadatel dodává k žádosti.

 3. Tzv. kritérium výsledků přijímacího řízení porovnává výsledky žadatelů - studentů přijatých do prvního ročníku vždy v rámci oborů studijních programů jednotlivých fakult. Žadatel za něj obdrží 0 - 150 bodů při dosažení alespoň 50 bodů časové dostupnosti (viz. odstavec 4). Data o přijímacích řízeních dodají jednotlivé fakulty dle pokynů prorektora.

 4. Tzv. kritérium časové dostupnosti porovnává čas potřebný k dennímu dojíždění do školy, tj. mezi místem trvalého bydliště a centrem Hradce Králové. Časová dostupnost je stanovena programem dle vlakových a autobusových jízdních řádů platných v červnu 2004. Časové dostupnosti jednotlivých sídel budou k dispozici na webu. V případě nalezení nesrovnalosti je možné údaj u daného sídla reklamovat na poradně pro ubytování do 25.6.2004, je však nutné předložit ukázku výpočtu dokládající chybu v seznamu. Při výpočtu časové dostupnosti je rozlišováno rozpětí od 0 do 200 minut, přičemž tyto minuty se převádějí na 0 až 100 bodů.

 5. Tzv. absolutní kritérium splňuje žadatel, pro kterého platí alespoň jedna z následujících podmínek:

    a. 

  je osobou dlouhodobě zdravotně postiženou nebo osobou dlouhodobě těžce zdravotně postiženou dle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, § 9 odst. 2 písm. b) a c), či držitelem průkazu ZTP či ZTP-P,

    b. 

  je oboustranným sirotkem,

    c. 

  je studentem PDS při dosažení alespoň 50 bodů časové dostupnosti,

    d. 

  je sociálně potřebným dle zákona č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti, § 4 a následující (student pobírající dávky sociální péče) při dosažení alespoň 50 bodů časové dostupnosti,

    e. 

  je průvodcem žadatele vlastnícího průkaz ZTP/P v případě podání žádosti na stejnou kolej,

    f. 

  je studentem, kterého vybral děkan fakulty dle čl. 3 odst. 12 (max. 3 % kapacity pro ubytování studentů v prezenční formě studia v českém jazyce (čl. 7 odst. 2)),

    g. 

  je studentem studujícím v ČR na základě mezivládní dohody a pobírajícím vládní stipendium, přičemž tato dohoda obsahuje závazek poskytnutí ubytování.

  Platnost podmínek žadatel doloží příslušným potvrzením, které doručuje v daném termínu na KaM. Žadatel splňující toto kritérium podle písmene a) či b) obdrží 50000 bodů, v případě splnění jen podle některého z písmen c) až g) obdrží 10000 bodů.

 6. Podrobnosti ke kritériu studijních výsledků, výsledků přijímacího řízení a časové dostupnosti jsou uvedeny v příloze č. 3.

 7. Pokud je skutečná doba studia žadatele rovna standardní době studia bakalářského, magisterského nebo navazujícího magisterského programu, pro který je požadováno ubytování, nebo ji převyšuje o jeden semestr, zkrátí se celkový počet dosažených bodů o 10 %.

 8. Pokud je skutečná doba studia žadatele delší než standardní doba studia bakalářského, magisterského nebo navazujícího magisterského programu, pro který je požadováno ubytování, navýšená o jeden semestr, zkrátí se celkový počet dosažených bodů o 80 %.

 9. Skutečná doba studia žadatele užitá v odstavcích 7 a 8 se počítá k 30.6.2004 v semestrech studia (započatý semestr studia se započítává jako celý semestr) a je jí:

    a. 

  délka období, kdy byla osoba studentem UK v prezenční formě bakalářských, magisterských nebo navazujících magisterských programů, jde-li o žadatele o ubytování pro studium v bakalářském či magisterském programu,

    b. 

  délka období, kdy byla osoba studentem UK v prezenční formě bakalářských, magisterských nebo navazujících magisterských programů snížená o nejvýše 6 semestrů z období, kdy byla osoba studentem bakalářského programu, jde-li o žadatele o ubytování pro studium v navazujícím magisterském programu,

  a krátí se o dobu doloženého zahraničního studijního pobytu organizovaného UK trvajícího minimálně 3 měsíce.

 10. Neodůvodněná tvrdost případně vzniklá použitím ustanovení odstavce 7 bude zohledněna v rámci řízení o námitkách.

 11. Pokud žadatel na UK již v minulosti studoval a své studium třikrát ukončil jiným než řádným způsobem, zkrátí se celkový počet dosažených bodů o 10 %. Na žadatele, který v minulosti nebyl ubytován na kolejích UK, se toto ustanovení nevztahuje.

 12. Pokud žadatel na UK již v minulosti studoval a své studium ukončil více než třikrát jiným než řádným způsobem, zkrátí se celkový počet dosažených bodů o 80 %. Na žadatele, který v minulosti nebyl ubytován na kolejích UK, se toto ustanovení nevztahuje.

 13. Pokud v průběhu některého školního roku od září 2000 až do doby vyhodnocení žádosti došlo ze strany KaM k vypovězení smlouvy o ubytování s žadatelem podle čl. 5 odst. 2 smlouvy, případné body za absolutní kritérium se odečtou, celkový součet dosažených bodů se zkrátí o 95 %.


Čl. 9 Závěrečná ustanovení


 1. Ubytování studenta na dvou kolejích v Hradci Králové současně nebo uvedení údajů v žádosti o ubytování, které se ukázaly jako zásadně nesprávné se považuje za hrubé porušení podmínek pro poskytnutí ubytování.

 2. Rezervaci míst na konkrétní pokoje provádí KR, pokud o to KR požádá, podílí se na rezervaci také ubytovací kancelář. KR předá nejpozději k 8.9.2004 aktuální přehled o rezervaci pokojů ubytovací kanceláři koleje a následně ubytovací kancelář informuje o jakýchkoliv dalších změnách v rezervacích. Pokud KR nevydá pravidla pro přidělování lůžek či pokojů platná v průběhu roku, rozhoduje o přednosti výběru lůžka čas nástupu na kolej. Rezervace jsou pro studenty i KaM závazné.

 3. Pro ubytování mužů a žen dohromady na jednom pokoji či buňce je nutné, aby všichni ubytovaní na dotyčném pokoji či buňce v ubytovací kanceláři podpisem potvrdili zájem o toto ubytování.

 4. Výměny míst mezi studenty ubytovanými na různých kolejích (osoba za osobu) a jiná přestěhování se provádějí dle pokynů ubytovací kanceláře správy KaM.

 5. Požadavky na ubytování studentů přestupujících z jiných VŠ budou řešeny individuálně prorektorem.

 6. Studenti jiných VŠ můžou být ubytováni na kolejích UK pouze v těchto případech:

    a. 

  v kapacitě vyčleněné pro danou VŠ dle rozhodnutí rektora UK,

    b. 

  na základě výměny s ubytovaným studentem UK, nebo

    c. 

  ve volné kapacitě.

  Pokyn pro ubytování studentů jiných VŠ bude k dispozici na webu.

 7. Student ubytovaný na koleji, který vyjíždí na studijní zahraniční stáž organizovanou UK (zejména v rámci programu Sokrates/Erasmus), na dobu delší než 3 měsíce v průběhu školního roku, je povinen se vystěhovat a současně nahlásit ubytovací kanceláři datum odjezdu a příjezdu tak, aby při návratu mohl pokračovat v ubytování na stejné koleji - jde o tzv. "přerušení ubytování". Stejným způsobem je řešen případ, kdy student nemůže z výše uvedených důvodů nastoupit na kolej v řádném termínu.

 8. Informace o počtu získaných bodů, o aktuálním stavu žádosti a případném umístění v pořadníku daného žadatele budou každému žadateli přístupné prostřednictvím webu za použití hesla.

 9. Pro žádosti studentů přijatých ke studiu v nově vypsaném nebo dodatečném přijímacím řízení určí prorektor termín podání žádosti. Žádosti podané v tomto termínu budou zařazeny aktuálně ke zpracování do pořadníku dle platných zásad.

 10. Během roku budou probíhat kontroly splnění podmínek ubytování u ubytovaných a též kontroly správnosti vyplněných údajů v žádostech (studijní výsledky aj.).

 11. Má-li žadatel v evidenci žádost, avšak již nemá zájem o ubytování na kolejích UK, za pomoci webu svou žádost stornuje, aby zbytečně neblokoval místo při dalším hodnocení žádostí.


Čl. 10

Harmonogram


žadatel

KaM

Všichni žadatelé (vyšší r., PDS, přijatí do prvního r.)

od - do

dne

Podávání žádostí vč. doručení potvrzení

25.5. - 1.7

VR - Podávání studijních výsledků při požadavku písemné výzvy

25.5. - 1.7

VR - Podávání studijních výsledků při elektronické výzvě

25.5. - 1.7

Doplnění neúplných a vadných žádostí

2.7. - 9.7.

Výsledky hodnocení základního kola - zveřejnění

15.7.

Podávání námitek - doručení

15.7. - 30.7.

Výsledky řízení o námitkách - zveřejnění

13.8.

Možnost obnovení žádostí zamítnutých v základním kole

14.9. - 31.10.

Podávání pozdních žádostí

15.10. - 10.6.2005

ODV - Podávání žádostí vč. doručení potvrzení

25.5.- 1.7.

ODV - Doplnění neúplných a vadných žádostí

2.7. - 9.7.

ODV - Výsledky hodnocení základního kola - zveřejnění

21.9.

ODV - Podávání námitek - doručení

22.9. - 6.10.

ODV - Výsledky řízení o námitkách - zveřejnění

14.10.

ODV - Možnost obnovení žádostí zamítnutých v základním kole

15.10. - 31.10.

ODV - Podávání pozdních žádostí

15.10. - 10.6.2005


VR = jen studenti vyšších ročníků

ODV = jen studenti přijatí do prvního ročníku na odvolání, v přezkumu,

příp. další studenti, jejichž přijetí nebylo potvrzeno do 13.7.2004


příloha č. 3 - podrobnosti k ubytování v Hradci Králové

Rozdělování míst na jednotlivých kolejíchČl. 1 Úvodní ustanovení


 1. Tato pravidla určují dle Zásad ubytování (příloha č. 2) způsob vyhodnocování žádostí o kolej v základním kole a průběžných kolech studenty přijaté ke studiu i studenty vyšších ročníků včetně studentů PDS.

 2. Pokud je zmíněno v textu dále třídění, výběr žadatelů či přidělování kolejí žadatelům podle počtu bodů, jsou žadatelé řazeni a preferováni od nejvyššího počtu bodů k nejnižšímu a v případě rovnosti bodů o přednosti rozhoduje losování pomocí klíče určeného Grémiem kolejních rad.


Čl. 2 Rozdělování v základním kole


 1. Zamítnuty budou nejprve žádosti, které nesplňují podmínky nutné pro vyhodnocení.

 2. Žadatelé - osoby vyjmenované v čl. 2 odst. 2 Zásad ubytování budou ubytováni. Volné kapacity obou kolejí určené pro ubytování se pro další výpočty o tyto ubytované zkrátí.

 3. Všichni žadatelé budou seřazeni podle počtu bodů do centrálního pořadníku. Z tohoto pořadníku budou dále dle počtu bodů a s podmínkou splnění poměru vybraných žadatelů přijatých do prvního ročníku ku vybraným žadatelům vyšších ročníků a PDS uvedený v čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) Zásad ubytování vybíráni žadatelé, kterým bude až do vyčerpání kapacity kolejí přidělována jejich preferovaná kolej či v případě jejího zaplnění druhá dosud volná kolej.

 4. Žádosti zbylých žadatelů, kterým nebyla přidělena kolej, budou zamítnuty.


Čl. 3 Rozdělování v průběžném kole


 1. Zamítnuty a vyřazeny z dalšího hodnocení budou žádosti, u kterých nejsou splněny podmínky pro eventuelní přidělení koleje a je evidentní, že tyto podmínky splněny již v tomto ak. roce nebudou.

 2. Nehodnotí se žádosti, u kterých nejsou splněny podmínky pro eventuelní přidělení koleje v tomto kole, avšak dá se očekávat jejich splnění v některém z dalších kol hodnocení.

 3. Žadatelé - osoby vyjmenované v čl. 2 odst. 2 Zásad ubytování budou ubytováni. Volné kapacity obou kolejí určené pro ubytování se pro další výpočty o tyto ubytované zkrátí.

 4. Všichni žadatelé budou seřazeni podle počtu bodů do centrálního pořadníku. Z tohoto pořadníku budou dále dle počtu bodů vybíráni žadatelé, kterým bude až do vyčerpání kapacity kolejí přidělována jejich preferovaná kolej či v případě jejího zaplnění druhá dosud volná kolej.

 5. Žádosti zbylých žadatelů, kterým nebyla přidělena kolej, zůstávají v evidenci pro další průběžné kolo.


Kritérium studijních výsledkůČl. 4 Obecná pravidla a rozdělení


 1. Tato pravidla určují způsob vyhodnocování kritéria studijních výsledků (čl. 8 odst. 2 Zásad ubytování).

 2. Body získané za studium se zaokrouhlují aritmeticky na jednotky.

 3. Body za studium mohou obdržet pouze studenti tzv. vyšších ročníků vyjmenovaní v čl. 1 odst. 5 písm. b) Zásad ubytování.

 4. Bodové ohodnocení se dle pravidel dále určuje pouze u žádostí podaných v termínu. U pozdních žádosti se bodové hodnocení určuje posléze, a to na základě hodnot vypočítaných v příslušné skupině (odstavec 7) v rámci žádostí podaných v termínu.

 5. Dále bude pro každého žadatele ze seznamu známek určen jeho průměrný studijní výsledek, tj. aritmetický průměr všech uvedených známek (dále "prospěch" značený "p"). Počet známek uvedených v seznamu bude dále označen "z".

 6. Žadatelé, kteří nesložili žádnou zkoušku ani klasifikovaný zápočet, se do níže uvedených skupin nezařazují a každý obdrží 0 bodů.

 7. Žadatelé, kteří podali žádost v řádném termínu (dále "osoby"), budou rozděleni dle "současného studia" uvedeného v žádostí žádosti do skupin po ročnících jednotlivých studijních programů fakult daných vysokých škol.

 8. Všechny takto vzniklé skupiny se podle počtu různých prospěchů v dané skupině rozdělí na soubory skupin:

    a. 

  "J" - soubor jednotlivců (počet různých prospěchů <= 3),

    b. 

  "V" - soubor velkých skupin (počet různých prospěchů >= 4).


Čl. 5 Přidělení bodů ve velkých skupinách (soubor "V")


 1. Pro každou skupinu zvlášť se určí koeficient "mz", kde (mz = aritmetický průměr počtů známek všech osob ve skupině).

 2. Každé osobě, která uvedla jako stávající studium první ročník určitého studijního programu, v dané skupině bude přiřazeno dělicí číslo "d" tak, že:

    a. 

  je-li (z < 0,35 * mz), d = p + celá_část(0,35 * mz - z + 0,5) / 10,

    b. 

  je-li (0,35 * mz <= z <= 1,65 * mz), d = p,

    c. 

  je-li (z > 1,65 * mz), d = p + celá_část(1,65 * mz - z + 0,5) / 10.

 3. Každé osobě, která uvedla jako stávající studium druhý a vyšší ročník určitého studijního programu, v dané skupině bude přiřazeno dělicí číslo "d" tak, že:

    a. 

  je-li (z < 0,5 * mz), d = p + celá_část(0,5 * mz - z + 0,5) / 10,

    b. 

  je-li (0,5 * mz <= z <= 1,5 * mz), d = p,

    c. 

  je-li (z > 1,5 * mz), d = p + celá_část(1,5 * mz - z + 0,5) / 10.

 4. Pro každou skupinu zvlášť se určí koeficienty "m" a "s", kde (m = aritmetický průměr dělicích čísel všech osob ve skupině) a (s = směrodatná odchylka dělicích čísel všech osob ve skupině = druhá odmocnina z průměru druhých mocnin odchylek dělicích čísel jednotlivých osob od m dané skupiny).

 5. Každé osobě v dané skupině bude přiřazeno její studijní číslo "c", kde c = (m - d) / s.

    a. 

  Každá osoba v souboru V obdrží b bodů, kde b = 6 * c^2 + 50 * c + 75; nejméně však 0 bodů a nejvýše 150 bodů.

 6. Nyní se projdou všechny osoby souboru V a upraví se počet jim přidělených bodů následovně:

    a. 

  je-li (p = 1) a současně (z >= 2), obdrží osoba namísto původního bodového zisku 150 bodů,

    b. 

  je-li (p = 3), obdrží osoba namísto původního bodového zisku 0 bodů.


Čl. 6 Přidělení bodů jednotlivcům (soubor "J")


 1. Pro všechny osoby uvedené v čl. 5 odst. 7 se určí koeficienty "mv" a "sv", kde (mv = aritmetický průměr prospěchů všech osob) a (sv = směrodatná odchylka prospěchů všech osob = druhá odmocnina z průměru druhých mocnin odchylek prospěchů jednotlivých osob od mv).

 2. Každé osobě souboru J bude přiřazeno její studijní číslo "c", kde c = (mv - p) / sv.

 3. Každá osoba v souboru J obdrží b bodů, kde b = 6 * c^2 + 50 * c + 75; nejméně však 0 bodů a nejvýše 150 bodů.

 4. Nyní se projdou všechny osoby souboru J a upraví se počet jim přidělených bodů následovně:

    a. 

  je-li (p = 1) a současně (z >= 2), obdrží osoba namísto původního bodového zisku 150 bodů,

    b. 

  je-li (p = 3), obdrží osoba namísto původního bodového zisku 0 bodů.Kritérium výsledků přijímacího řízeníČl. 7 Obecná pravidla a rozdělení


 1. Tato pravidla určují způsob vyhodnocování kritéria výsledků přijímacího řízení (čl. 8 odst. 3 Zásad ubytování).

 2. Body získané za přijímací řízení se zaokrouhlují aritmeticky na jednotky.

 3. Bodové hodnocení výsledků přijímacího řízení se počítá u všech uchazečů přijatých ke studiu.

 4. Body za přijímací řízení však mohou obdržet pouze studenti přijatí do prvního ročníku vyjmenovaní v čl. 1 odst. 5 písm. a) Zásad ubytování. Bodové ohodnocení se v základním kole určuje u všech těchto studentů (dále "osoby"), jejichž přijetí bude fakultou potvrzeno nejpozději k 13.7.2004.

 5. Bodové hodnocení studentů, jejichž přijetí bude potvrzeno po 13.7.2004 se určuje posléze, a to na základě koeficientů vypočítaných v příslušné skupině.

 6. V případě, že byl uchazeč přijat současně na více studijních oborů či programů, jeho bodové hodnocení se určuje nejprve zvlášť pro každý takový obor či program a na závěr se tomuto uchazeči přidělí nejvyšší dosažený počet bodů.

 7. Bodové hodnocení výsledku přijímacího řízení v textu dále značíme "p" či "prospěch".

 8. Osoby budou rozděleny do skupin po oborech jednotlivých studijních programů daných fakult. Nelze-li odlišit jednotlivé obory daného programu, skupinu tvoří celý program.

 9. Osobám přijatým bez přijímací zkoušky bude přiřazen nejvyšší dosažený prospěch v příslušné skupině osob, které přijímací zkoušku konaly.

 10. Všechny skupiny osob vzniklé dle odstavce 8 se rozdělí na soubory skupin:

    a. 

  "P" - soubor všech osob odebraných ze všech skupin, které byly přijaty převodem z jiné školy anebo není znám bodový výsledek jejich přijímací zkoušky (u dotčených skupin se tak sníží n),

    b. 

  "J" - soubor jednotlivců, tj. osob, které byly přijaty na základě přijímací zkoušky, na odvolání či dodatečně anebo bez přijímací zkoušky a počet různých prospěchů osob ve skupině = 1,

    c. 

  "V" - soubor velkých skupin, tj. osob, které byly přijaty na základě přijímací zkoušky, na odvolání či dodatečně anebo bez přijímací zkoušky a počet různých prospěchů osob ve skupině n >= 2.


Čl. 8 Přidělení bodů ve velkých skupinách (soubor "V")


 1. Pro každou skupinu zvlášť se určí koeficienty "m" a "s", kde (m = aritmetický průměr prospěchů všech osob ve skupině) a (s = směrodatná odchylka prospěchů všech osob ve skupině = druhá odmocnina z průměru druhých mocnin odchylek prospěchů jednotlivých osob od m dané skupiny).

 2. Každé osobě v dané skupině bude přiřazeno její studijní číslo "c", kde c = (p - m) / s.

 3. Každá osoba v souboru V obdrží b bodů, kde b = 2,5 * c^2 + 53 * c + 75; nejméně však 0 bodů a nejvýše 150 bodů.

 4. Určí se průměrný počet přidělovaných bodů mezi všemi osobami uvedenými v souboru V a označí se "bp".


Čl. 9 Přidělení bodů v ostatních skupinách (soubory "P" a "J")


 1. Přidělování bodů v souborech "P" a "J" proběhne takto:

    a. 

  všechny osoby souboru "P" obdrží 0 bodů,

    b. 

  všechny osoby souboru "J" obdrží bp bodů.


Kritérium časové dostupnosti


Čl. 10 Úvodní ustanovení a základní parametry


 1. Tato pravidla určují způsob vyhodnocování kritéria časové dostupnosti (čl. 8 odst. 4 Zásad ubytování).

 2. Kritérium časové dostupnosti porovnává čas potřebný k dennímu dojíždění do školy, tj. mezi místem trvalého bydliště a centrem Hradce Králové.

 3. Časová dostupnost je stanovena programem dle vlakových a autobusových jízdních řádů.


Čl. 11 Určení časové dostupnosti v minutách


 1. Při výpočtu časové dostupnosti je rozlišováno rozpětí od 0 do 200 minut, při překročení této hranice se časová dostupnost ohodnotí 200 minutami. V případě, že místo trvalého bydliště leží mimo ČR, ohodnotí se jeho časová dostupnost 200 minutami.

 2. Pro stanovování časové dostupnosti se berou v úvahu spoje dle středečního jízdního řádu, započítávají se mezi ně vlaky Os, Sp, R, Ex, dále autobusy místní a dálkové. Pro stanovení časové dostupnosti se berou v úvahu přímé spoje i spoje s přestupy (vč. přestupů mezi vlakem a autobusem).

 3. Místem trvalého bydliště v ČR je myšleno sídlo obecního úřadu trvalého bydliště žadatele. Výpočet je nejprve prováděn zvlášť pro jednotlivé části měst a obcí (dále "část obce"). Časová dostupnost sídla obecního úřadu je pak nejmenší časová dostupnost všech částí obce patřících pod daný obecní úřad.

 4. Za centrum Hradce Králové jsou považovány stanice autobusu "Hradec Králové, žel. st." a "Hradec Králové, aut. st. Koruna" a stanice vlaku "Hradec Králové hl. n.".

 5. Doba jízdy je časový rozdíl mezi odjezdem a příjezdem prostředku mezi částí obce a centrem Hradce Králové.

 6. Pro výpočet časové dostupnosti jsou stanovena tato dvě pásma:

    a. 

  "ranní pásmo" - do tohoto pásma spadají všechny spoje z části obce do centra Hradce Králové s příjezdem v časovém rozmezí od 6.00 hod. do 8.00 hod. s nejvýše třemi přestupy,

    b. 

  "večerní pásmo" - do tohoto pásma spadají všechny spoje z centra Hradce Králové do části obce s odjezdem v časovém rozmezí od 16.00 hod. do 18.00 hod. s nejvýše třemi přestupy.

 7. Pro další výpočet přicházejí v úvahu pouze případy, kdy v ranním i večerním pásmu jede alespoň jeden spoj. Pokud tomu tak není, ohodnotí se časová dostupnost 200 minutami.

 8. "Ranní spoj" označuje minimální aritmetický průměr dob jízd dvou spojů z ranního pásma. Pokud v ranním pásmu takové dva spoje nejedou, považuje se za ranní spoj minimální doba jízdy.

 9. "Večerní spoj" označuje minimální aritmetický průměr dob jízd dvou spojů z večerního pásma. Pokud ve večerním pásmu takové dva spoje nejedou, považuje se za večerní spoj minimální doba jízdy.

 10. Časová dostupnost se pak určí jako aritmetický průměr ranního a večerního spoje zaokrouhlený jednotky.


Čl. 12 Převod minut na body


 1. Je-li časová dostupnost místa trvalého bydliště žadatele v rozmezí 0-30 minut, obdrží žadatel 0-30 bodů, kdy 1 bod odpovídá 1 minutě.

 2. Je-li časová dostupnost místa trvalého bydliště žadatele v rozmezí 30-200 minut, obdrží žadatel 30-100 bodů, kdy počet bodů odpovídá přepočtu podle vzorce 109,3 - 115,76 / exp (c / 79,3), kde "c" označuje časovou dostupnost v minutách; provádí se zaokrouhlení na jednotky (konstanty uvedené ve vzorci vychází z modelové situace).


příloha č. 4 - ubytování v PlzniČl. 1 Úvodní ustanovení


 1. Tyto "zásady" upravují ve smyslu Řádu vysokoškolské koleje (dále "ŘVŠK") Univerzity Karlovy v Praze (dále "UK") ubytování studentů v akademickém roce 2004/2005 na kolejích UK v Plzni.

 2. Tyto zásady se zveřejňují na vývěsních deskách jednotlivých kolejí a na adrese "http://www.ubytovani.cuni.cz/" (dále "web"). Zásady obdrží též studijní oddělení jednotlivých fakult.

 3. Dodržování termínů, systému a organizace ubytování zajišťují Koleje a menzy (dále "KaM"), dodržování termínů mezi KaM a fakultami koordinuje prorektor pro sociální záležitosti studentů UK (dále "prorektor"). Řešení mimořádných situací nepostižených těmito zásadami stanovuje prorektor.

 4. Ubytování na koleji včetně návrhů řešení možných přestupků zajišťuje vedení 8. správy (dále "správa") ve spolupráci s kolejními radami (dále "KR").

 5. Studenti - žadatelé se pro účely těchto zásad rozdělují následovně:

    a. 

  Za "studenty přijaté do prvního ročníku" jsou považováni studenti přijatí do prvního ročníku prezenční formy bakalářského či magisterského studijního programu pro akademický rok 2004/2005. Za tyto studenty jsou rovněž považováni studenti přijatí ke studiu v roce 2003 či dříve, kteří však daný program dosud nezačali studovat, jelikož ihned po úvodním zápisu studium přerušili, či jim děkan výjimečně povolil opakování prvního ročníku.

    b. 

  Za "studenty vyšších ročníků" jsou považováni současní studenti bakalářského či magisterského studijního programu, kteří byli přijati ke studiu dříve, daný program již studovali a v akademickém roce 2004/2005 hodlají pokračovat ve studiu zpravidla druhého nebo vyššího ročníku prezenční formy tohoto programu anebo programu, na který od roku 2004/2005 hodlají přejít (formou oficiálního přestupu). Za tyto studenty jsou rovněž považováni studenti přecházející na UK z jiné VŠ formou přestupu.

    c. 

  Za "studenty přijaté ke studiu PDS" jsou považováni studenti přijatí do prvního ročníku prezenční formy doktorského studijního programu v akademickém roce 2004/2005.

    d. 

  Za "studenty PDS" jsou považováni studenti prezenční formy studia v doktorském studijním programu všech ročníků. Není-li uvedeno jinak, jsou žádosti studentů PDS podávány a vyřizovány dle stejných pravidel jako žádosti studentů vyšších ročníků.

 6. Harmonogram termínů je uveden v čl. 10.

 7. Adresa správy platná pro tyto zásady je: Univerzita Karlova v Praze, Koleje a menzy - 8. správa, Bolevecká 34, 301 00 Plzeň.

 8. Adresa ředitelství KaM platná pro tyto zásady je: Univerzita Karlova v Praze, Koleje a menzy, Voršilská 1, 116 43 Praha 1.

 9. Není-li uvedeno jinak, budou všechny dokumenty a formuláře uvedené v těchto zásadách vystaveny na webu. Výsledky hodnocení žádostí v základním kole a výsledky řízení o námitkách budou jednotlivým žadatelům k dispozici na webu, a budou zveřejněny též na vývěsní desce koleje, kterou žadatel uvedl na prvním místě.

 10. Pro podávání žádostí, jejich hodnocení a k podávání informací slouží elektronický systém přístupný na webu (odstavec 2), tj. na adrese "http://www.ubytovani.cuni.cz/".

 11. Výhradním místem pro podávání informací k zásadám ubytování, k podávání žádostí, jejich hodnocení atp. je tzv. "poradna pro ubytování". Kontaktovat ji lze prostřednictvím webového systému podávání žádostí.

 12. K identifikaci žadatele bude sloužit tzv. číslo osoby uvedené na novém průkazu studenta UK (vydávaném od podzimu 2003). Žádost o ubytování tedy může podat pouze držitel tohoto průkazu. Výjimku tvoří pouze žadatelé, kteří v ak. roce 2003/04 neměli nárok na vydání průkazu (např. z důvodu přerušení studia, studenti jiných VŠ, dlouhodobá zahraniční stáž apod.), a studenti přijatí do prvního ročníku.


Čl. 2 Žadatel


 1. Žadateli o ubytování (dále jen "žadatel") může být vyhověno pouze v případě, splňuje-li následující podmínky:

    a. 

  je studentem v prezenční formě studia, nebo byl přijat ke studiu ve studijním programu v prezenční formě,

    b. 

  jeho skutečná doba studia nepřekročila standardní dobu studia v bakalářském či magisterském studijním programu navýšenou o jeden rok,

    c. 

  jestliže byl přijat ke studiu na UK v prezenční formě studia a na UK již v minulosti studoval, své studium mohl ukončit nejvýše třikrát jiným než řádným způsobem; na žadatele, který nebyl v minulosti ubytován na kolejích UK, se toto ustanovení nevztahuje,

    d. 

  děkan nepodal na základě pravidelného hodnocení studia v doktorském studijním programu podle čl. 8 odst. 3 písm. b) studijního a zkušebního řádu UK podnět k neposkytnutí ubytování.

 2. Žadateli o ubytování, který je

    a. 

  osobou dlouhodobě zdravotně postiženou nebo osobou dlouhodobě těžce zdravotně postiženou dle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, § 9 odst. 2 písm. b) a c), či držitelem průkazu ZTP či ZTP-P, nebo

    b. 

  oboustranným sirotkem,

  se vyhoví vždy a je-li studentem UK, nevztahují se na něj omezení odstavce 1.


Čl. 3 Podávání žádostí


 1. Žádosti pro hodnocení v základním kole se podávají v časovém rozmezí dle harmonogramu v čl. 10 (dále "žádost v termínu"). Po vyhodnocení základního kola a vyřízení námitek bude opět možné podávání žádostí (dále "pozdní žádost").

 2. Žádost, která byla v základním kole zamítnuta z kapacitních důvodů, bude možné dle harmonogramu obnovit, a projevit tak zájem o její další hodnocení v průběhu roku jakožto žádosti podané v termínu. Bez obnovení se zamítnutá žádost dále nehodnotí. Při obnovování žádosti bude možné provést některé úpravy. Na obnovení žádosti se nevztahuje omezení na počet žádostí podle odstavce 11.

 3. Každý žadatel, s výjimkou studentů studujících v cizím jazyce, podává žádost prostřednictvím webového rozhraní (čl. 1 odst. 10).

 4. Žadatel - student přijatý do prvního ročníku PDS může podat žádost kdykoliv. Žádost však lze považovat za úplnou nejdříve v okamžiku doručení potvrzení o přijetí ke studiu. Od té chvíle je takový žadatel při dosažení alespoň 50 bodů časové dostupnosti posuzován jako student PDS (čl. 8 odst. 5 písm. c)) a v případě volné rezervované kapacity bude jeho žádost ihned vyřízena. Při časové dostupnosti nižší než 50 bodů bude jeho žádost zařazena do evidence jako podaná a obnovená v termínu bez zmíněného absolutního kritéria.

 5. Veškerá potvrzení, potřebná pro žádost (doložení skutečností pro uznání absolutního kritéria či u nově přijatých studentů PDS potvrzení o přijetí) je žadatel povinen doručit nejpozději v termínu podání žádosti dle harmonogramu, a to výhradně na příslušném formuláři, který bude mít k dispozici na webu. Potvrzení žadatel doručí na ubytovací kancelář správy KaM jedním z následujících způsobů:

    a. 

  osobně,

    b. 

  doporučeným dopisem, přičemž rozhodující je datum doručení,

    c. 

  faxem na číslo uvedené na webu (výhradně v případě podávání žádosti ze zahraničí).

 6. Nedílnou součástí žádosti pro studenty vyšších ročníků (mimo studenty PDS) je seznam absolvovaných předmětů a k nim příslušejících známek (dále "studijní výsledky"), který je rozhodující pro možné přidělení bodů za kritérium studijních výsledků (čl. 8 odst. 2). Pokud fakulta dodá studijní výsledky studentů elektronicky ve formátu a způsobem dle pokynu prorektora, bude mít žadatel pro usnadnění vyplňování na webu připravený seznam předmětů dodaný fakultou. Žadatel seznam zkontroluje, případně opraví a doplní o chybějící předměty (nedodá-li fakulta elektronicky žádné studijní výsledky, zadává je do seznamu žadatel), a následně potvrdí správnost výsledného seznamu. Potvrdí-li žadatel nepravdivé či nekompletní studijní výsledky v žádosti, je to posuzováno podle čl. 9 odst. 1 a příslušných vnitřních předpisů UK.

  Do seznamu předmětů se zahrnují všechny zkoušky a klasifikované zápočty získané od začátku studia tohoto programu do 30.6.2004. Jde o předměty skutečně vykonané v tomto studiu, tj. uznané zkoušky či zápočty se do seznamu nezahrnují. Zkouškou se pro tyto účely rozumí každá zkouška (dílčí, rozdílová, souborná, postupová, anebo státní příp. části státní zkoušky, zapisují-li se hodnocení těchto částí do indexu). Do seznamu studijních výsledků se neuvádějí zápočty a kolokvia hodnocená pouze stupnicí "prospěl" - "neprospěl" nebo "započteno" - "nezapočteno", klauzurní práce, písemné testy a průběžné hodnocení praxe. Do seznamu se zahrnují též předměty hodnocené známkou 4 a všechny známky získané při opakování zkoušky.

 7. Žadatel uvádí v žádosti výhradně studijní výsledky programu, který začal studovat v ak. roce 2003/2004 nebo dříve, v jehož studiu hodlá v ak. roce 2004/2005 pokračovat, a pro který tedy požaduje ubytování. Výjimku tvoří následující případy:

    a. 

  v případě, že žadatel ze současného studovaného programu hodlá pro ak. rok 2004/2005 oficiálně přestoupit na jiný program, uvádí výsledky ze stávajícího programu,

    b. 

  v případě přestupu uskutečněného v ak. roce 2003/2004 či dříve žadatel uvádí výsledky z programu, ze kterého přestoupil, a dále i studijní výsledky ze současného programu, na který přestoupil,

 8. Žadatel na elektronické žádosti uvádí nejvýše 3 preferované koleje v Plzni.

 9. Žádost se považuje za podanou a úplnou až v okamžiku, kdy jsou doručena potřebná potvrzení dle údajů na žádosti a zadány studijní výsledky (pro vyšší ročníky mimo PDS). Neobsahuje-li žádost tyto náležitosti nebo má-li jiné vady, bude žadatel vyzván k doplnění žádosti ve lhůtě dle harmonogramu. Výzva k doplnění žádosti bude adresována na emailovou adresu uvedenou v žádosti. Žadatel si bude mít rovněž možnost na webu ověřit, zda byla jeho žádost řádně podána, či zda je potřeba doplnění. Nedojde-li k doplnění žádosti v daném termínu, má se za to, že vůbec nebyla podána. Bude-li k žádosti chybět pouze potvrzení k nějakému absolutnímu kritériu, ale jinak bude bez vad, budou v případě nedoplnění nedoložená kritéria z žádosti vymazána a žádost bude dále považována za řádně podanou. Žadatel může v žádosti uvést, že odmítá jen elektronickou formu výzvy k doplnění žádosti a požaduje formu písemnou. Pokud písemnou formu nepožaduje, má možnost využít prodlouženého termínu k doplnění studijních výsledků (viz. harmonogram - čl. 10).

 10. Žadatel o ubytování může v termínu stanoveném pro řádné podání žádosti podat pouze jednu platnou žádost, jakékoliv změny na ní může provádět pouze v tomto termínu.

 11. Žadatel může podat žádost nejvýše třikrát v daném ak. roce. Případná další žádost může být hodnocena nejdříve po vyhodnocení všech žádostí ostatních žadatelů splňujících uvedenou podmínku nejvýše tří žádostí pro jednoho žadatele. Podáním nové žádosti se eventuelní původní žádost vyřadí z evidence.

 12. Studenti vyšších ročníků bakalářského a magisterského studia, kteří mají výrazný podíl na vědecko-výzkumné práci fakulty, při řešení projektů, grantů a prezentaci výsledků na studentských konferencích, sympoziích a dalších aktivitách, které ohodnotí děkan fakulty, mohou požádat děkana příslušné fakulty o přidělení tzv. absolutního kritéria pro ubytování na kolejích. Tuto žádost podávají písemně na studijní oddělení dané fakulty, vzor žádosti bude k dispozici na webu. Děkan na základě došlých žádostí a stanovené kapacity vybere studenty, kteří budou zvýhodněni. K žádosti o ubytování pak žadatel přiloží potvrzení děkana o přiznání tohoto absolutního kritéria. Termín podání žádosti a termín výsledku hodnocení stanoví děkan tak, aby výsledek hodnocení byl žadateli znám nejpozději dne 21.5.2004.


Čl. 4 Vyřizování žádostí


 1. Hodnocení žádostí probíhá nejprve v tzv. základním kole. Po tomto kole a po vyřízení námitek probíhají během roku tzv. průběžná kola, v nichž jsou hodnoceny nejprve žádosti zamítnuté v základním kole, pokud je žadatelé v daném termínu obnoví (čl. 3 odst. 2). Ve chvíli, kdy jsou na kolejích volná místa a k nim v pořadníku žádostí podaných v termínu nejsou žadatelé, kterým by bylo možné je přidělit, jsou hodnoceny pozdní žádosti (čl. 3 odst. 1).

 2. Žádosti podané po vyhodnocení první pozdní žádosti se pouze zařazují do evidence, ale nehodnotí se. Do hodnocení přejdou jako pozdní žádosti až ve chvíli, kdy jsou na kolejích volná místa a k nim v pořadníku nejsou žadatelé, kterým by bylo možné je přidělit. Žádosti podané od okamžiku tohoto přesunu dále se evidují opět mimo hodnocení analogicky dle tohoto odstavce.

 3. Pokud celkové kritérium žadatele (čl. 8 odst. 1) nedosahuje 50 bodů, je žádosti v průběžném kole hodnocení možné vyhovět pouze v případě, že v evidenci obnovených žádostí podaných v termínu, pozdních žádostí a žádostí nezařazených do hodnocení (odstavec 2) nejsou žádné žádosti s vyšším počtem bodů, kterým je možné vyhovět.

 4. Výsledky hodnocení žádostí základního kola budou zveřejněny na kolejích formou seznamů:

    a. 

  žadatelů, jejichž žádosti bylo vyhověno, s uvedením přidělené koleje,

    b. 

  žadatelů, kterým nebylo vyhověno z kapacitních důvodů,

    c. 

  žadatelů, jejichž žádosti byly odmítnuty z jiného důvodu.

 5. Výsledek hodnocení dané žádosti bude též zaslán na emailovou adresu uvedenou v žádosti a bude uveden v systému na webu. Žadatelům přijatým do prvního ročníku bude vyrozumění zasláno též na adresu trvalého bydliště uvedenou v žádosti, stejně tak bude zasláno vyrozumění v případě hodnocení průběžného kola.

 6. V případě, že žadatel odmítne kolej přidělenou v souladu s požadavky uvedenými v žádosti, je jeho žádost vyřazena z evidence pro další hodnocení.

 7. Při vyhodnocování žádostí o konkrétní kolej bude v základním kole hodnocení použita bonifikace dlouhodobého pobytu žadatele na dané koleji. Jde-li zároveň o žadatele, jehož skutečná doba studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu je o jeden či dva semestry kratší než standardní doba studia v daném studijním programu, anebo o studenta s absolutním kritériem (čl. 8 odst. 5), bude tato bonifikace absolutní. Podrobnosti k této bonifikaci a k algoritmu hodnocení žádostí jsou uvedeny v příloze č. 5.


Čl. 5 Vyřizování námitek


 1. Proti rozhodnutí o nezařazení žadatele mezi ubytované lze do 15 kalendářních dnů od zveřejnění seznamů (čl. 4 odst. 4) podat námitky. Rozhodujícím datem pro určení včasnosti podání je den doručení.

 2. Námitky žadatel podává osobně nebo doporučeným dopisem prorektorovi pouze prostřednictvím správy (čl. 1 odst. 7).

 3. Námitky se podávají pouze na oficiálním formuláři, který bude k dispozici na webu.

 4. Výsledek řízení o námitkách bude zveřejněn do 30 kalendářních dnů ode dne doručení námitky a bude též namítajícím sdělen písemně dopisem (odeslání dopisu ve stejné lhůtě) a zasláním emailové zprávy.


Čl. 6 Nástup na kolej a smlouva


 1. Vzor smlouvy o ubytování se zveřejňuje na webu.

 2. Smlouvu o ubytování obdrží žadatel, jemuž bylo vyhověno, prostřednictvím ubytovací kanceláře při nástupu na kolej.

 3. Závazné termíny nástupu na koleje pro žadatele, kterým bylo vyhověno v základním kole, budou zveřejněny na vývěsní desce dané koleje a na webu po vyhodnocení základního kola, u průběžných kol bude termín uveden v dopise a na webu.

 4. Nestanoví-li odstavec 5 jinak, lze termín nástupu odložit nejvýše o 7 kalendářních dní písemným sdělením (doporučený dopis), které žadatelé - studenti vyšších ročníků zašlou ubytovací kanceláři příslušné koleje a žadatelé - studenti přijatí do prvního ročníku ubytovací kanceláři správy tak, aby bylo toto sdělení doručeno nejpozději do dne oficiálního nástupu. Po této lhůtě nárok na uzavření smlouvy o ubytování zaniká.

 5. Odklad termínu nástupu delší než 7 kalendářních dní je možný pouze na základě písemné žádosti adresované řediteli KaM, a to jen v řádně doložených případech (zejména zdravotní důvody či studijní pobyt mimo ČR organizovaný a potvrzený UK). Žádost o odklad z důvodu studijního pobytu v zahraničí žadatelé, jimž bylo vyhověno v základním kole, doručují nejpozději 30 dní před oficiálním termínem nástupu. Žadatelé, jimž bylo vyhověno v průběžném kole, tuto žádost doručují nejpozději do dne oficiálního nástupu.

 6. Termín nástupu na kolej je závazný též pro studenty studující v cizím jazyce a platí zde stejné zásady odkladu.

 7. Smlouva o ubytování se uzavírá pro studium programu uvedeného na žádosti. Výjimkou může být smlouva studentů přijatých do prvního ročníku na více studijních programů.

 8. S žadatelem nebude uzavřena smlouva o ubytování v těchto případech:

    a. 

  je studentem bakalářského či magisterského studijního programu, jehož skutečná doba studia k poslednímu dni v měsíci, ve kterém má stanoven termín nástupu, překročí standardní dobu studia navýšenou o jeden rok,

    b. 

  má i přes písemné upozornění ke dni nástupu vůči UK KaM nevyrovnané finanční závazky vycházející z předchozí smlouvy,

    c. 

  není studentem prezenční formy studia programu, pro který požadoval ubytování (s výjimkou žadatelů, kteří mají přerušené studium do října 2004, jde-li o ubytování přidělené v základním kole hodnocení),

  Výjimku můžou být žadatelé uvedení v čl. 2 odst. 2.

  Kontrola splnění výše uvedených bodů se provádí před nastěhováním. V případě, že žadatel podepíše smlouvu o ubytování ve chvíli, kdy splňuje některé z písmen a) až c) tohoto odstavce, považuje se to za porušení podmínek pro ubytování podle čl. 9 odst. 1.


Čl. 7 Rozdělení kapacity pro ubytování


 1. Orientační rozdělení kapacity pro ubytování studentů studujících na UK na základě mezinárodních smluv a meziuniverzitních dohod, lektory, účastníky stáží na UK, hosty UK a studenty studující v cizím jazyce vydá prorektor.

 2. Pro studenty prezenčního studia studující v českém jazyce je vyčleněna zbylá kapacita v rozdělení:

    a. 

  69-59 % pro studenty vyšších ročníků a studenty PDS.

    b. 

  25-35 % pro studenty přijaté do prvního ročníku,

    c. 

  3 % pro studenty přijaté do prvního ročníku PDS,

    d. 

  1 % pro vyřízení námitek studentů vyšších ročníků a studentů PDS,

    e. 

  2 % pro vyřízení námitek studentů přijatých do prvního ročníku.

 3. Případné navýšení kapacity bude využito na základě rozhodnutí prorektora pouze pro studenty prezenčního studia studující v českém jazyce. Stejně tak budou využita místa neobsazená studenty studujícími v cizím jazyce v termínu stanoveném prorektorem.


Čl. 8 Kritéria posuzování žádostí


 1. Pořadí vyřizování žádostí je určeno celkovým kritériem žadatele. Celkové kritérium žadatele se určuje v bodech aritmeticky zaokrouhlených na jednotky a je jím:

    a. 

  druhá odmocnina z dvestěpadesátinásobku součtu kritérií podle odstavců 3 a 4, k níž je přičteno kritérium podle odstavce 5 - pro studenty přijaté do prvního ročníku, kteří budou studovat v r. 2004/2005 na UK poprvé,

    b. 

  součet kritérií podle odstavců 3, 4 a 5 upravený podle odstavců 7, 8, 10, 11 a 12 - pro studenty přijaté do prvního ročníku, kteří na UK již studovali,

    c. 

  součet kritérií podle odstavců 2, 4 a 5 upravený podle odstavců 7, 8, 10, 11 a 12 - pro ostatní žadatele.

  V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí losování dle klíče schváleného Grémiem kolejních rad.

 2. Tzv. kritérium studijních výsledků porovnává studijní výsledky žadatelů - studentů vyšších ročníků (vyjma studentů PDS) vždy v rámci ročníků studijních programů jednotlivých fakult. Žadatel za něj obdrží 0 - 150 bodů při dosažení alespoň 50 bodů časové dostupnosti (viz. odstavec 4). Seznam předmětů rozhodující pro toto kritérium žadatel dodává k žádosti.

 3. Tzv. kritérium výsledků přijímacího řízení porovnává výsledky žadatelů - studentů přijatých do prvního ročníku vždy v rámci oborů studijních programů jednotlivých fakult. Žadatel za něj obdrží 0 - 150 bodů při dosažení alespoň 50 bodů časové dostupnosti (viz. odstavec 4). Data o přijímacích řízeních dodají jednotlivé fakulty dle pokynů prorektora.

 4. Tzv. kritérium časové dostupnosti porovnává čas potřebný k dennímu dojíždění do školy, tj. mezi místem trvalého bydliště a centrem Plzně. Časová dostupnost je stanovena programem dle vlakových a autobusových jízdních řádů platných v červnu 2004. Časové dostupnosti jednotlivých sídel budou k dispozici na webu. V případě nalezení nesrovnalosti je možné údaj u daného sídla reklamovat na poradně pro ubytování do 25.6.2004, je však nutné předložit ukázku výpočtu dokládající chybu v seznamu. Při výpočtu časové dostupnosti je rozlišováno rozpětí od 0 do 200 minut, přičemž tyto minuty se převádějí na 0 až 100 bodů.

 5. Tzv. absolutní kritérium splňuje žadatel, pro kterého platí alespoň jedna z následujících podmínek:

    a. 

  je osobou dlouhodobě zdravotně postiženou nebo osobou dlouhodobě těžce zdravotně postiženou dle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, § 9 odst. 2 písm. b) a c), či držitelem průkazu ZTP či ZTP-P,

    b. 

  je oboustranným sirotkem,

    c. 

  je studentem PDS při dosažení alespoň 50 bodů časové dostupnosti,

    d. 

  je sociálně potřebným dle zákona č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti, § 4 a následující (student pobírající dávky sociální péče) při dosažení alespoň 50 bodů časové dostupnosti,

    e. 

  je průvodcem žadatele vlastnícího průkaz ZTP/P v případě podání žádosti na stejnou kolej,

    f. 

  je studentem, kterého vybral děkan fakulty dle čl. 3 odst. 12 (max. 3 % kapacity pro ubytování studentů v prezenční formě studia v českém jazyce (čl. 7 odst. 2)),

    g. 

  je studentem studujícím v ČR na základě mezivládní dohody a pobírajícím vládní stipendium, přičemž tato dohoda obsahuje závazek poskytnutí ubytování.

  Platnost podmínek žadatel doloží příslušným potvrzením, které doručuje v daném termínu na KaM. Žadatel splňující toto kritérium podle písmene a) či b) obdrží 50000 bodů, v případě splnění jen podle některého z písmen c) až g) obdrží 10000 bodů.

 6. Podrobnosti ke kritériu studijních výsledků, výsledků přijímacího řízení a časové dostupnosti jsou uvedeny v příloze č. 5.

 7. Pokud je skutečná doba studia žadatele rovna 6 či 7 semestrům u bakalářského nebo 12 či 13 semestrům u magisterského programu, pro který je požadováno ubytování, zkrátí se celkový počet dosažených bodů o 10 %.

 8. Pokud je skutečná doba studia žadatele delší než 7 semestrů u bakalářského nebo delší než 13 semestrů u magisterského programu, pro který je požadováno ubytování, zkrátí se celkový počet dosažených bodů o 80 %.

 9. Skutečná doba studia žadatele užitá v odstavcích 7 a 8 se počítá k 30.6.2004 v semestrech studia (započatý semestr studia se započítává jako celý semestr) a je jí délka období, kdy byla osoba studentem UK v prezenční formě bakalářských, magisterských nebo navazujících magisterských programů, a krátí se o dobu doloženého zahraničního studijního pobytu organizovaného UK trvajícího minimálně 3 měsíce.

  Neodůvodněná tvrdost případně vzniklá použitím ustanovení odstavce 7 bude zohledněna v rámci řízení o námitkách.

 10. Pokud žadatel na UK již v minulosti studoval a své studium třikrát ukončil jiným než řádným způsobem, zkrátí se celkový počet dosažených bodů o 10 %. Na žadatele, který v minulosti nebyl ubytován na kolejích UK, se toto ustanovení nevztahuje.

 11. Pokud žadatel na UK již v minulosti studoval a své studium ukončil více než třikrát jiným než řádným způsobem, zkrátí se celkový počet dosažených bodů o 80 %. Na žadatele, který v minulosti nebyl ubytován na kolejích UK, se toto ustanovení nevztahuje.

 12. Pokud v průběhu některého školního roku od září 2000 až do doby vyhodnocení žádosti došlo ze strany KaM k vypovězení smlouvy o ubytování s žadatelem podle čl. 5 odst. 2 smlouvy, případné body za absolutní kritérium se odečtou, celkový součet dosažených bodů se zkrátí o 95 %.


Čl. 9 Závěrečná ustanovení


 1. Ubytování studenta na dvou kolejích v Plzni současně nebo uvedení údajů v žádosti o ubytování, které se ukázaly jako zásadně nesprávné se považuje za hrubé porušení podmínek pro poskytnutí ubytování.

 2. Rezervaci míst na konkrétní pokoje provádí KR, pokud o to KR požádá, podílí se na rezervaci také ubytovací kancelář. KR předá nejpozději k 8.9.2004 aktuální přehled o rezervaci pokojů ubytovací kanceláři koleje a následně ubytovací kancelář informuje o jakýchkoliv dalších změnách v rezervacích. Pokud KR nevydá pravidla pro přidělování lůžek či pokojů platná v průběhu roku, rozhoduje o přednosti výběru lůžka čas nástupu na kolej. Rezervace jsou pro studenty i KaM závazné.

 3. Pro ubytování mužů a žen dohromady na jednom pokoji či buňce je nutné, aby všichni ubytovaní na dotyčném pokoji či buňce v ubytovací kanceláři podpisem potvrdili zájem o toto ubytování.

 4. Výměny míst mezi studenty ubytovanými na různých kolejích (osoba za osobu) se provádějí dle pokynů ubytovací kanceláře správy.

 5. Přestěhování na jinou kolej na žádost ubytovaného je možné pouze podáním žádosti o přestěhování prostřednictvím webového rozhraní, nejdříve však od 1.1.2005. Tato žádost bude hodnocena jako žádost o ubytování a lze ji podat během ak. roku nejvýše jednou. Současně se na ni vztahuje omezení na počet žádostí dle čl. 3 odst. 11.

 6. Požadavky na ubytování studentů přestupujících z jiných VŠ budou řešeny individuálně prorektorem.

 7. Studenti jiných VŠ můžou být ubytováni na kolejích UK pouze v těchto případech:

    a. 

  v kapacitě vyčleněné pro danou VŠ dle rozhodnutí rektora UK,

    b. 

  na základě výměny s ubytovaným studentem UK, nebo

    c. 

  ve volné kapacitě.

  Pokyn pro ubytování studentů jiných VŠ, vydaný ředitelstvím KaM, bude k dispozici na webu.

 8. Student ubytovaný na koleji, který vyjíždí na studijní zahraniční stáž organizovanou UK (zejména v rámci programu Sokrates/Erasmus), na dobu delší než 3 měsíce v průběhu školního roku, je povinen se vystěhovat a současně nahlásit ubytovací kanceláři dané koleje a na ředitelství KaM datum odjezdu a příjezdu tak, aby při návratu mohl pokračovat v ubytování na stejné koleji - jde o tzv. "přerušení ubytování". Stejným způsobem je řešen případ, kdy student nemůže z výše uvedených důvodů nastoupit na kolej v řádném termínu.

 9. Informace o počtu získaných bodů, o aktuálním stavu žádosti a případném umístění v pořadníku daného žadatele budou každému žadateli přístupné prostřednictvím webu za použití hesla.

 10. Pro žádosti studentů přijatých ke studiu v nově vypsaném nebo dodatečném přijímacím řízení určí prorektor termín podání žádosti. Žádosti podané v tomto termínu budou zařazeny aktuálně ke zpracování do pořadníku dle platných zásad.

 11. Během roku budou probíhat kontroly splnění podmínek ubytování u ubytovaných a též kontroly správnosti vyplněných údajů v žádostech (studijní výsledky aj.).

 12. Má-li žadatel v evidenci žádost, avšak již nemá zájem o ubytování na kolejích UK, za pomoci webu svou žádost stornuje, aby zbytečně neblokoval místo při dalším hodnocení žádostí.


Čl. 10

Harmonogram

žadatel

KaM

Všichni žadatelé (vyšší r., PDS, přijatí do prvního r.)

od - do

dne

Podávání žádostí vč. doručení potvrzení

25.5. - 1.7

VR - Podávání studijních výsledků při požadavku písemné výzvy

25.5. - 1.7

VR - Podávání studijních výsledků při elektronické výzvě

25.5. - 1.7

Doplnění neúplných a vadných žádostí

2.7. - 9.7.

Výsledky hodnocení základního kola - zveřejnění

15.7.

Podávání námitek - doručení

15.7. - 30.7.

Výsledky řízení o námitkách - zveřejnění

13.8.

Možnost obnovení žádostí zamítnutých v základním kole

14.9. - 31.10.

Podávání pozdních žádostí

15.10. - 10.6.2005

ODV - Podávání žádostí vč. doručení potvrzení

25.5.- 1.7.

ODV - Doplnění neúplných a vadných žádostí

2.7. - 9.7.

ODV - Výsledky hodnocení základního kola - zveřejnění

21.9.

ODV - Podávání námitek - doručení

22.9. - 6.10.

ODV - Výsledky řízení o námitkách - zveřejnění

14.10.

ODV - Možnost obnovení žádostí zamítnutých v základním kole

15.10. - 31.10.

ODV - Podávání pozdních žádostí

15.10. - 10.6.2005


VR = jen studenti vyšších ročníků

ODV = jen studenti přijatí do prvního ročníku na odvolání, v přezkumu,

příp. další studenti, jejichž přijetí nebylo potvrzeno do 13.7.2004

Zásady ubytování na kolejích Univerzity Karlovy v Praze

v akademickém roce 2004/2005


příloha č. 5 - podrobnosti k ubytování v Plzni

Domovská kolej a rozdělování míst na jednotlivých kolejích


Čl. 1 Úvodní ustanovení a definice


 1. Tato pravidla určují dle Zásad ubytování (příloha č. 4) způsob vyhodnocování žádostí o kolej v základním kole a průběžných kolech studenty přijaté ke studiu i studenty vyšších ročníků včetně studentů PDS.

 2. Pokud je zmíněno v textu dále třídění, výběr žadatelů či přidělování kolejí žadatelům podle počtu bodů, jsou žadatelé řazeni a preferováni od nejvyššího počtu bodů k nejnižšímu a v případě rovnosti bodů o přednosti rozhoduje losování pomocí klíče určeného Grémiem kolejních rad.


Čl. 2 Stanovení podmínek


 1. Za studenta posledního ročníku se považuje žadatel, jehož skutečná doba studia v bakalářském, magisterském či navazujícím magisterském studijním programu, pro který požaduje ubytování, je o jeden či dva semestry kratší než standardní doba studia tohoto programu.

 2. Tzv. "domovské právo" získává žadatel dle následujících pravidel:

    a. 

  Pro účely určení domovského práva se započítává každý měsíc, ve kterém žadatel bydlel na 1. preferované koleji alespoň 10 dnů a zároveň byl studentem prezenční formy studia. Pobyt a současné studium se vyhodnocují v akademickém roce 2000/01, 2001/02, 2002/03 a 2003/04 vždy v období od října do června (tj. maximálně 36 měsíců).

    b. 

  Domovské právo může získat pouze žadatel - student vyššího ročníku.

    c. 

  Domovské právo pro danou kolej získává žadatel, který na této koleji bydlel alespoň 27 měsíců, ve kterých byl zároveň studentem v prezenční formě studia, a současně skutečná doba studia (čl. 8 odst. 9 Zásad ubytování) je kratší než standardní doba studia uvedeného na žádosti.


Čl. 3 Rozdělování v základním kole


 1. Zamítnuty budou nejprve žádosti, které nesplňují podmínky nutné pro vyhodnocení.

 2. Žadatelé - osoby vyjmenované v čl. 2 odst. 2 Zásad ubytování budou ubytováni. Volné kapacity jednotlivých kolejí určené pro ubytování se pro další výpočty o tyto ubytované zkrátí.

 3. Všichni žadatelé budou seřazeni podle počtu bodů do centrálního pořadníku.

 4. Z centrálního pořadníku se vybere shora tolik žadatelů, kolik je celková dosud volná kapacita kolejí v Plzni určená pro rozdělení v tomto kole. Navíc musí být zachován poměr vybraných žadatelů přijatých do prvního ročníku ku vybraným žadatelům vyšších ročníků a PDS uvedený v čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) Zásad ubytování. Vybraní žadatelé se přesunou do ubytovacího seznamu (dále "seznam").

 5. Ze seznamu se vyberou žadatelé splňující absolutní kritérium a dle počtu bodů jim budou v rámci kapacity přidělována místa na preferovaných kolejích.

 6. V rámci volných kapacit budou ze seznamu dle počtu bodů vybráni a umístěni na jednotlivé první preferované koleje studenti posledních ročníků s domovským právem.

 7. Dále bude procházen seznam shora dle počtu bodů a budou přidělovány dle volné kapacity první preferované koleje žadatelům s domovským právem. Pokud během tohoto přidělování dojde k naplnění kapacity (odstavec 2) dané koleje z 50 %, bude tato kolej přidělována dále podle odstavce 8.

 8. Nyní budou ze seznamu dle počtu bodů vybíráni zbylí žadatelé, a budou jim v rámci kapacity přidělována zbylá místa na kolejích preferovaných dle žádosti.

 9. Zbylým žadatelům ze seznamu budou v rámci kapacit dle počtu bodů postupně přidělována volná místa v tomto pořadí preference: kolej Bolevecká, kolej Heyrovského, Šafránkův pavilon.

 10. Žádosti zbylých žadatelů, kterým nebyla přidělena kolej, budou zamítnuty.


Čl. 4 Rozdělování v průběžném kole


 1. Nehodnotí se žádosti, které nesplňují podmínky nutné pro vyhodnocení v tomto kole.

 2. Zamítnuty a vyřazeny z dalšího hodnocení budou žádosti, u kterých nejsou splněny podmínky pro eventuelní přidělení koleje a je evidentní, že tyto podmínky splněny již v tomto ak. roce nebudou.

 3. Nehodnotí se žádosti, u kterých nejsou splněny podmínky pro eventuelní přidělení koleje, avšak dá se očekávat jejich splnění v některém z dalších kol hodnocení.

 4. Žadatelé - osoby vyjmenované v čl. 2 odst. 2 Zásad ubytování budou v rámci volné kapacity ubytováni. Kapacity určené pro ubytování se na jednotlivých kolejích pro další výpočty o takto ubytované zkrátí.

 5. Ostatní žadatelé budou seřazeni podle počtu bodů do centrálního pořadníku.

 6. Z centrálního pořadníku budou v rámci celkové volné kapacity v Plzni určené pro rozdělení v tomto kole (viz. odstavec 4) dle počtu bodů postupně vybíráni jednotliví žadatelé. Tito žadatelé budou umísťováni na volná místa na jednotlivých kolejích s ohledem na uvedené preferované koleje a následně v pořadí: kolej Bolevecká, kolej Heyrovského, Šafránkův pavilon.

 7. Žádosti zbylých žadatelů, kterým nebyla přidělena kolej, zůstávají v evidenci pro další průběžné kolo.Kritérium studijních výsledků


Čl. 5 Obecná pravidla a rozdělení


 1. Tato pravidla určují způsob vyhodnocování kritéria studijních výsledků (čl. 8 odst. 2 Zásad ubytování).

 2. Body získané za studium se zaokrouhlují aritmeticky na dvě desetinná místa.

 3. Body za studium mohou obdržet pouze studenti tzv. vyšších ročníků vyjmenovaní v čl. 1 odst. 5 písm. b) Zásad ubytování.

 4. Bodové ohodnocení se dle pravidel dále určuje pouze u žádostí podaných v termínu. U pozdních žádosti se bodové hodnocení určuje posléze, a to na základě hodnot vypočítaných v příslušné skupině (odstavec 7) v rámci žádostí podaných v termínu.

 5. Dále bude pro každého žadatele ze seznamu známek určen jeho průměrný studijní výsledek, tj. aritmetický průměr všech uvedených známek (dále "prospěch" značený "p"). Počet známek uvedených v seznamu bude dále označen "z".

 6. Žadatelé, kteří nesložili žádnou zkoušku ani klasifikovaný zápočet, se do níže uvedených skupin nezařazují a každý obdrží 0 bodů.

 7. Žadatelé, kteří podali žádost v řádném termínu (dále "osoby"), budou rozděleni dle "současného studia" uvedeného v žádostí žádosti do skupin po ročnících jednotlivých studijních programů fakult daných vysokých škol.

 8. Všechny takto vzniklé skupiny se podle počtu různých prospěchů v dané skupině rozdělí na soubory skupin:

    a. 

  "J" - soubor jednotlivců (počet různých prospěchů <= 3),

    b. 

  "V" - soubor velkých skupin (počet různých prospěchů >= 4).


Čl. 6 Přidělení bodů ve velkých skupinách (soubor "V")


 1. Pro každou skupinu zvlášť se určí koeficient "mz", kde (mz = aritmetický průměr počtů známek všech osob ve skupině).

 2. Každé osobě, která uvedla jako stávající studium první ročník určitého studijního programu, v dané skupině bude přiřazeno dělicí číslo "d" tak, že:

    a. 

  je-li (z < 0,35 * mz), d = p + celá_část(0,35 * mz - z + 0,5) / 10,

    b. 

  je-li (0,35 * mz <= z <= 1,65 * mz), d = p,

    c. 

  je-li (z > 1,65 * mz), d = p + celá_část(1,65 * mz - z + 0,5) / 10.

 3. Každé osobě, která uvedla jako stávající studium druhý a vyšší ročník určitého studijního programu, v dané skupině bude přiřazeno dělicí číslo "d" tak, že:

    a. 

  je-li (z < 0,5 * mz), d = p + celá_část(0,5 * mz - z + 0,5) / 10,

    b. 

  je-li (0,5 * mz <= z <= 1,5 * mz), d = p,

    c. 

  je-li (z > 1,5 * mz), d = p + celá_část(1,5 * mz - z + 0,5) / 10.

 4. Pro každou skupinu zvlášť se určí koeficienty "m" a "s", kde (m = aritmetický průměr dělicích čísel všech osob ve skupině) a (s = směrodatná odchylka dělicích čísel všech osob ve skupině = druhá odmocnina z průměru druhých mocnin odchylek dělicích čísel jednotlivých osob od m dané skupiny).

 5. Každé osobě v dané skupině bude přiřazeno její studijní číslo "c", kde c = (m - d) / s.

    a. 

  Každá osoba v souboru V obdrží b bodů, kde b = 6 * c^2 + 50 * c + 75; nejméně však 0 bodů a nejvýše 150 bodů.

 6. Nyní se projdou všechny osoby souboru V a upraví se počet jim přidělených bodů následovně:

    a. 

  je-li (p = 1) a současně (z >= 2), obdrží osoba namísto původního bodového zisku 150 bodů,

    b. 

  je-li (p = 4), obdrží osoba namísto původního bodového zisku 0 bodů.


Čl. 7 Přidělení bodů jednotlivcům (soubor "J")


 1. Pro všechny osoby uvedené v čl. 5 odst. 7 se určí koeficienty "mv" a "sv", kde (mv = aritmetický průměr prospěchů všech osob) a (sv = směrodatná odchylka prospěchů všech osob = druhá odmocnina z průměru druhých mocnin odchylek prospěchů jednotlivých osob od mv).

 2. Každé osobě souboru J bude přiřazeno její studijní číslo "c", kde c = (mv - p) / sv.

 3. Každá osoba v souboru J obdrží b bodů, kde b = 6 * c^2 + 50 * c + 75; nejméně však 0 bodů a nejvýše 150 bodů.

 4. Nyní se projdou všechny osoby souboru J a upraví se počet jim přidělených bodů následovně:

    a. 

  je-li (p = 1) a současně (z >= 2), obdrží osoba namísto původního bodového zisku 150 bodů,

    b. 

  je-li (p = 4), obdrží osoba namísto původního bodového zisku 0 bodů.Kritérium výsledků přijímacího řízení


Čl. 8 Obecná pravidla a rozdělení


 1. Tato pravidla určují způsob vyhodnocování kritéria výsledků přijímacího řízení (čl. 8 odst. 3 Zásad ubytování).

 2. Body získané za přijímací řízení se zaokrouhlují aritmeticky na dvě desetinná místa.

 3. Bodové hodnocení výsledků přijímacího řízení se počítá u všech uchazečů přijatých ke studiu.

 4. Body za přijímací řízení však mohou obdržet pouze studenti přijatí do prvního ročníku vyjmenovaní v čl. 1 odst. 5 písm. a) Zásad ubytování. Bodové ohodnocení se v základním kole určuje u všech těchto studentů (dále "osoby"), jejichž přijetí bude fakultou potvrzeno nejpozději k 13.7.2004.

 5. Bodové hodnocení studentů, jejichž přijetí bude potvrzeno po 13.7.2004 se určuje posléze, a to na základě koeficientů vypočítaných v příslušné skupině.

 6. V případě, že byl uchazeč přijat současně na více studijních oborů či programů, jeho bodové hodnocení se určuje nejprve zvlášť pro každý takový obor či program a na závěr se tomuto uchazeči přidělí nejvyšší dosažený počet bodů.

 7. Bodové hodnocení výsledku přijímacího řízení v textu dále značíme "p" či "prospěch".

 8. Osoby budou rozděleny do skupin po oborech jednotlivých studijních programů daných fakult. Nelze-li odlišit jednotlivé obory daného programu, skupinu tvoří celý program.

 9. Osobám přijatým bez přijímací zkoušky bude přiřazen nejvyšší dosažený prospěch v příslušné skupině osob, které přijímací zkoušku konaly.

 10. Všechny skupiny osob vzniklé dle odstavce 8 se rozdělí na soubory skupin:

    a. 

  "P" - soubor všech osob odebraných ze všech skupin, které byly přijaty převodem z jiné školy anebo není znám bodový výsledek jejich přijímací zkoušky (u dotčených skupin se tak sníží n),

    b. 

  "J" - soubor jednotlivců, tj. osob, které byly přijaty na základě přijímací zkoušky, na odvolání či dodatečně anebo bez přijímací zkoušky a počet různých prospěchů osob ve skupině = 1,

    c. 

  "V" - soubor velkých skupin, tj. osob, které byly přijaty na základě přijímací zkoušky, na odvolání či dodatečně anebo bez přijímací zkoušky a počet různých prospěchů osob ve skupině n >= 2.


Čl. 9 Přidělení bodů ve velkých skupinách (soubor "V")


 1. Pro každou skupinu zvlášť se určí koeficienty "m" a "s", kde (m = aritmetický průměr prospěchů všech osob ve skupině) a (s = směrodatná odchylka prospěchů všech osob ve skupině = druhá odmocnina z průměru druhých mocnin odchylek prospěchů jednotlivých osob od m dané skupiny).

 2. Každé osobě v dané skupině bude přiřazeno její studijní číslo "c", kde c = (p - m) / s.

 3. Každá osoba v souboru V obdrží b bodů, kde b = 2,5 * c^2 + 53 * c + 75; nejméně však 0 bodů a nejvýše 150 bodů.

 4. Určí se průměrný počet přidělovaných bodů mezi všemi osobami uvedenými v souboru V a označí se "bp".


Čl. 10 Přidělení bodů v ostatních skupinách (soubory "P" a "J")


 1. Přidělování bodů v souborech "P" a "J" proběhne takto:

    a. 

  všechny osoby souboru "P" obdrží 0 bodů,

    b. 

  všechny osoby souboru "J" obdrží bp bodů.


Kritérium časové dostupnosti


Čl. 11 Úvodní ustanovení a základní parametry


 1. Tato pravidla určují způsob vyhodnocování kritéria časové dostupnosti (čl. 8 odst. 4 Zásad ubytování).

 2. Kritérium časové dostupnosti porovnává čas potřebný k dennímu dojíždění do školy, tj. mezi místem trvalého bydliště a centrem Plzně.

 3. Časová dostupnost je stanovena programem dle vlakových a autobusových jízdních řádů.


Čl. 12 Určení časové dostupnosti v minutách


 1. Při výpočtu časové dostupnosti je rozlišováno rozpětí od 0 do 200 minut, při překročení této hranice se časová dostupnost ohodnotí 200 minutami. V případě, že místo trvalého bydliště leží mimo ČR, ohodnotí se jeho časová dostupnost 200 minutami.

 2. Pro stanovování časové dostupnosti se berou v úvahu spoje dle středečního jízdního řádu, započítávají se mezi ně vlaky Os, Sp, R, Ex, dále autobusy místní a dálkové. Pro stanovení časové dostupnosti se berou v úvahu přímé spoje i spoje s přestupy (vč. přestupů mezi vlakem a autobusem).

 3. Místem trvalého bydliště v ČR je myšleno sídlo obecního úřadu trvalého bydliště žadatele. Výpočet je nejprve prováděn zvlášť pro jednotlivé části měst a obcí (dále "část obce"). Časová dostupnost sídla obecního úřadu je pak nejmenší časová dostupnost všech částí obce patřících pod daný obecní úřad.

 4. Za centrum Plzně jsou považovány stanice autobusu "Plzeň, CAN" a stanice vlaku "Plzeň hl. n.".

 5. Doba jízdy je časový rozdíl mezi odjezdem a příjezdem prostředku mezi částí obce a centrem Plzně navýšená o 5 minut za každý přestup.

 6. Pro výpočet časové dostupnosti jsou stanovena tato dvě pásma:

    a. 

  "ranní pásmo" - do tohoto pásma spadají všechny spoje z části obce do centra Plzně s příjezdem v časovém rozmezí od 6.30 hod. do 9.00 hod. s nejvýše třemi přestupy,

    b. 

  "večerní pásmo" - do tohoto pásma spadají všechny spoje z centra Plzně do části obce s odjezdem v časovém rozmezí od 16.00 hod. do 20.00 hod. s nejvýše třemi přestupy.

 7. Pro další výpočet přicházejí v úvahu pouze případy, kdy v ranním i večerním pásmu jede alespoň jeden spoj. Pokud tomu tak není, ohodnotí se časová dostupnost 200 minutami.

 8. "Ranní spoj" označuje minimální aritmetický průměr dob jízd dvou spojů z ranního pásma, jejichž časy příjezdů i časy odjezdů se od sebe liší alespoň o 20 minut. Pokud v ranním pásmu takové dva spoje nejedou, považuje se za ranní spoj minimální doba jízdy navýšená o 20 minut.

 9. "Večerní spoj" označuje minimální aritmetický průměr dob jízd dvou spojů z večerního pásma, jejichž časy odjezdů se od sebe liší alespoň o 60 minut. Pokud ve večerním pásmu takové dva spoje nejedou, považuje se za večerní spoj minimální doba jízdy navýšená o 20 minut.

 10. Časová dostupnost se pak určí jako aritmetický průměr ranního a večerního spoje zaokrouhlený na 2 desetinná místa.


Čl. 13 Převod minut na body


 1. Je-li časová dostupnost místa trvalého bydliště žadatele v rozmezí 0 - 30 minut, obdrží žadatel 0 - 30 bodů, kdy 1 bod odpovídá 1 minutě; provádí se zaokrouhlení na 2 desetinná místa.

 2. Je-li časová dostupnost místa trvalého bydliště žadatele v rozmezí 30 - 200 minut, obdrží žadatel 30 - 100 bodů, kdy počet bodů odpovídá přepočtu podle vzorce 109,3 - 115,76 / exp (c / 79,3), kde "c" označuje časovou dostupnost v minutách; provádí se zaokrouhlení na 2 desetinná místa (konstanty uvedené ve vzorci vychází z modelové situace).Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám