Opatření rektora UK č. 13/2004

Název:

Zásady prázdninového ubytování v kolejích UK v roce 2004

K provedení:

čl. 13 odst. 1 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

18. květen 2004


Zásady prázdninového ubytování v kolejích UK v roce 2004

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení 

Čl. 2

Podávání a vyřizování žádostí 1. Formuláře žádostí o prázdninové ubytování budou k dispozici od 20. května 2004 na webu.

 2. Žadatel, který žádá o prázdninové ubytování ve stejné koleji, kde bydlí v průběhu roku, podává žádost včetně příslušných potvrzení v ubytovací kanceláři této koleje.

 3. Žadatel, který žádá o prázdninové ubytování v jiné koleji, než bydlí v průběhu roku, podává žádost včetně příslušných potvrzení:

    a. 

  pro ubytování v Praze - v ubytovací kanceláři provozního útvaru KaM (L. Živnůstková)

  - adresa: Voršilská 1, 116 43 Praha 1,

    b. 

  pro ubytování v Plzni - v ubytovací kanceláři koleje Bolevecká (J. Baslová)

  - adresa: Bolevecká 34, 301 00 Plzeň,

    c. 

  pro ubytování v Hradci Králové - v ubytovací kanceláři koleje Na Kotli (J. Fričová)- adresa: Na Kotli 1147, 502 96 Hradec Králové.

 4. Žádosti jsou přijímány dle odst. 2, a 3, do 7. června 2004.

 5. Po 7. červnu 2004 jsou žádosti přijímány jen na volnou kapacitu kolejí a to pouze v místech uvedených v odst. 3.

 6. Žádost lze doručit osobně, doporučeným dopisem, emailem či faxem. Emailem je možné žádost doručit jen v případě, že se nejedná o ubytování budoucího studenta - viz odst. 7, písm. d). Úřední hodiny, ve kterých je možno žádosti osobně doručit, a emailová adresa pro elektronické doručování, budou zveřejněny na vývěsní desce každé koleje a na webu.

 7. O letních prázdninách je možné zajistit ubytování:

    a. 

  studentů prezenční formy studia v anglickém jazyce (dále "samoplátci"),

    b. 

  studentů prezenční formy doktorského studijního programu (dále "studenti PDS"),

    c. 

  studentů prezenční formy bakalářského, magisterského či navazujícího magisterského programu,

    d. 

  budoucích studentů prezenční formy doktorského či navazujícího magisterského programu, kteří své předchozí studium na VŠ ukončili v akademickém roce 2003/04 (u budoucích studentů nutno k žádosti přiložit potvrzení o studiu VŠ v akademickém roce 2003/04 a dále potvrzení studijního oddělení o přijetí ke studiu nebo o registrované přihlášce ke studiu pro akademický rok 2004/05),

    e. 

  studentů kombinované formy studia a dále studentů po dobu přerušení studia (nutno k žádosti přiložit potvrzení o studiu v kombinované formě resp. potvrzení o přerušení studia).

 8. Pokud budoucí student k žádosti dle odst. 7, písm. d) nedoloží potvrzení o předchozím studiu a potvrzení o přijetí ke studiu či registrované přihlášce, bude jeho žádost zamítnuta.

 9. Pokud bude dostačovat kapacita dané koleje, bude žádosti o ubytování vyhověno. V případě, že požadavky překročí kapacitní možnosti dané koleje včetně navýšení (čl. 3, odst. 2), budou upřednostněni žadatelé v pořadí dle odstavce 7, písm. a), b), c), d), e), v každé skupině vždy s preferencí pro žadatele, kteří na dané koleji již bydlí. Žádosti, na které se z kapacitních důvodů na požadované koleji nedostalo, budou vyřizovány po 20. červnu 2004 s tím, že žadatelům bude dána možnost změny požadovaných kolejí.

 10. Seznamy žadatelů, kteří podali žádost o prázdninové ubytování do 7. června 2004 a informace o přidělení koleje, budou zveřejněny na vývěsních deskách jednotlivých kolejí a na webu dne 18. června 2004. Pokud o to Kolejní rada požádá, bude jí dána k dispozici elektronická podoba těchto seznamů.

 11. Žádosti podané po 7. červnu 2004 budou vyřizovány průběžně po 20. červnu 2004.

 12. Na prázdninové ubytování nemají nárok studenti, vůči kterým KaM evidují finanční pohledávku ve smyslu čl. VI. odst. 3, Smlouvy o ubytování v kolejích UK. Veškeré pohledávky musí být splaceny nejpozději do 15. června 2004.

 

Čl. 3

Kapacity a rezervace


 1. Pro prázdninové ubytování dle čl. 2, odst. 7, písm. b) až e) jsou vyhrazeny kapacity na kolejích:

    a. 

  v Praze:

  - 17. listopadu, Pátkova 3, 182 00 Praha 8

   1232 lůžek v červenci a září,

   1386 lůžek v srpnu,

  - Jižní Město - Otava, Chemická 953-954, 140 00 Praha 4

   600 lůžek,

  - Hvězda, Zvoníčkova 5, 162 00 Praha 6

   500 lůžek,

  - Na Větrníku, Na Větrníku 1932, 162 00 Praha 6

   300 lůžek,

  - Kajetánka, Radimova 12, 160 00 Praha 6

   200 lůžek pro studenty PDS,

  - Budeč, Wenzigova 20, 120 00 Praha 2

   81 lůžek,

  - Švehlova, Slavíkova 22, 130 00 Praha 3

   30 lůžek pro studenty PDS,

    b. 

  V Brandýse nad Labem:

  - Nová kolej, Královická 1425, 250 01 Brandýs nad Labem

   40 lůžek,

    c. 

  v Plzni:

  - Bolevecká, Bolevecká 34, 301 00 Plzeň

   80 lůžek,

  - Heyrovského, Heyrovského 5, 301 00 Plzeň

   199 lůžek,

    d. 

  v Hradci Králové:

  - Na Kotli, Na Kotli 1147, 502 96 Hradec Králové

   320 lůžek.

 2. Pokud tomu nebudou bránit závažné technické či organizační problémy, bude v případě většího počtu podaných žádostí kapacita dané koleje přiměřeně navýšena.

 3. Samoplátci budou ubytováni v Praze v kolejích Komenského, Kajetánka a Hostivař, v Plzni v koleji Bolevecká a v Hradci Králové v koleji Jana Palacha. Samoplátci jsou ubytováváni mimo kapacity vyhrazené v odstavci 1.

 4. Vyčlenění bloků, pater a pokojů, které budou k dispozici pro prázdninové ubytování, provádí na základě došlých požadavků na ubytování a s ohledem na provozní a technické podmínky, koleje po projednání s provozním útvarem KaM a Kolejní rady, vedoucí koleje a vedoucí správy. O takto vyčleněných kapacitách informuje vedoucí koleje příslušnou KR a informace bude zveřejněna též prostřednictvím vývěsní desky dané koleje a webu (čl. 1, odst. 2) v dostatečném předstihu umožňujícím plynulé přestěhovávání ubytovaných na takto vyčleněná místa.

 5. Poskytnutí prázdninového ubytování nezakládá nárok na ubytování ve stejném pokoji, buňce nebo koleji, jako v průběhu akademického roku. KR nebo její delegovaný zástupce může dávat návrhy na rezervace pokojů na prázdninové ubytování. Těmto návrhům bude vyhověno, pokud to nebude na překážku plnému vytížení všech lůžek v průběhu celého prázdninového ubytování.

 6. V případě uvolnění lůžka v kapacitě vyhrazené pro prázdninové ubytování před začátkem prázdninového ubytování, bude žadatelům umožněno nastěhovat se na dané lůžko podle provozních možností koleje ještě před začátkem prázdninového ubytování.

 7. Ubytovanému na prázdninovém ubytování bude umožněn přechod na ubytování v běžném školním roce dle platných rezervací nejméně týden před prvním termínem nástupu na toto ubytování v dané koleji, bude-li mu tato kolej pro běžný školní rok přidělena a nebude-li místo obsazené jiným studentem na prázdninovém ubytování.

 8. Při přestěhování na prázdninové ubytování a též z prázdninového ubytování jsou studenti povinni se přestěhovat dle pokynů vedoucího příslušné koleje. Pokud je místo, kde byl student ubytován v průběhu prázdninového ubytování rezervováno pro jiného studenta na běžný školní rok, je ubytovaný student povinen toto místo opustit nejpozději tři pracovní dny před prvním termínem nástupu na ubytování ve školním roce v dané koleji, nestanoví-li vedoucí dané koleje termín pozdější.


Čl. 4

Úhrada za ubytování


 1. Úhradou za prázdninové ubytování je:

    a. 

  dle čl. 2, odst. 7, písm. a) - cena platná pro samoplátce

    b. 

  dle čl. 2, odst. 7, písm. b) - kolejné (čl. 3, odst. 2, písm. a) ŘVŠK),

    c. 

  dle čl. 2, odst. 7, písm. c) - na základě individuálního potvrzení děkana příslušné fakulty - kolejné, maximálně však na dobu jednoho měsíce. Po uplynutí této doby je platbou režijní cena stanovená dle opatření rektora, platná od 1.7.2004.

    d. 

  dle čl. 2, odst. 7, písm. d) - režijní cena navýšená o 5%

    e. 

  dle čl. 2, odst. 7, písm. e) - režijní cena navýšená o 50%

    f. 

  před začátkem prázdninového ubytování, tj. v době od 30.6. do 7.7.2004, platí cena stejná jako v průběhu šk. roku,

    g. 

  po skončení prázdninového ubytování, tj. v době od 20.9.2004 do termínu nástupu na kolej dle zásad ubytování pro školní rok, platí cena stanovená pro ubytování k 20.9.2004.

 2. Úhrada za prázdninové ubytování se provádí na daný počet dní povoleného ubytování v určitém kalendářním měsíci:

    a. 

  bezhotovostně na celý měsíc nebo na daný počet dní v měsíci, a to do posledního pracovního dne předchozího měsíce, kdy rozhodujícím je datum připsání celé sumy na účet KaM, nebo

    b. 

  úhradou v hotovosti do prvního dne daného měsíce (1.7., 1.8., 1.9.), nebo nejpozději v den nastěhování v případě, že ubytování žadatele v daném měsíci začíná později než prvního.

 3. Vzhledem k nutnosti vystavit povolení k pobytu bude u zahraničních studentů (vyjma občanů SR) vyžadována dopředu platba za ubytování na stejné časové období, jako doba, pro které bude pro letní období potvrzení o pobytu vystaveno.

 4. Kompletní ceníky prázdninového ubytování (ceny zmiňované v odstavci 1) a číslo účtu určeného pro bezhotovostní platby dle odst. 2, písm. a), budou zveřejněny na webu a na vývěsních deskách jednotlivých kolejí od 25. května 2004.

 

Čl.5

Závěrečná ustanovení


 1. Studenti - rodiče s dětmi, ubytovaní v kolejích UK, mohou zůstat v době prázdninového ubytování v téže koleji a za stejných podmínek jako ve školním roce. Žádosti nepodávají.

 2. Samoplátci podávají žádosti stejně jako studenti studující v českém jazyce. Pokud tomu nebrání závažné provozní důvody, mají nárok na ubytování ve stejné koleji, na které jsou ubytováni v průběhu školního roku.


V Praze dne 17. května 2004


Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

rektor UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám