Opatření rektora UK č. 20/2004

Název:

Vyhlášení řízení na udělení interních grantů Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2005 (2. kolo)

K provedení:

čl. 2 odst. 4 Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze

a Opatření rektora č. 17/2003

Účinnost:

1. říjen 2004


Vyhlášení řízení na udělení interních grantů Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2005 (2. kolo)


 1.  Na základě doporučení Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze ze dne 30. září 2004 vyhlašuji zásady a priority interního grantového systému UK pro rok 2005. Jejich cílem je v souladu s platným právním předpisem o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků umožnit především mladým pracovníkům UK zapojení do vědecké činnosti a nastartování jejich vědecké práce.

 2. Současně jsem rozhodl pro rok 2005 vyhlásit studentskou soutěž projektů předkládaných studenty v doktorském studijním programu (SPGS). Tyto projekty budou posuzovány jako ostatní běžné projekty s tím, že děkan každé fakulty UK a ředitel CERGE UK jsou oprávněni předložit pouze jeden takový projekt pro grantové kolo soutěže. Podrobnosti k tomuto bodu jsou uvedeny v příloze.

 3. Na základě doporučení VR UK ukládám Grantové radě UK a Oborovým radám Grantové agentury UK, aby při posuzování projektů a při rozhodování o přidělení grantů přihlédly především ke kvalitě projektu.

 4. Na základě rozhodnutí Akademického senátu Univerzity Karlovy bude v souladu s možnostmi rozpočtu Univerzity Karlovy v Praze vyčleněn v příslušném termínu pro GA UK určený objem finančních prostředků. Relativní rozdělení těchto prostředků bude následující (vyjádřeno v procentech z globální částky): 18% sekce společenských věd; 39% sekce přírodních věd; 39% sekce lékařských věd; 4% rezerva GA UK (z toho: 2,5% studentská soutěž vyhlášená rektorem; 1,5% administrativní zajištění činnosti GA UK).

 5. Od 2. kola grantové soutěže GA UK, tj. počínaje rokem 2005, se mění doba trvání grantových projektů na maximálně dvouleté období. U projektů GA UK s řešením zahájeným v roce 2004 zůstává zachována doba trvání na maximálně tříleté období.

 6. Podmínky k podání a postup realizace žádosti o nový grant GA UK se řídí "Zásadami vnitřního grantového systému UK" - Opatření rektora č. 17/2003. V elektronické podobě jsou zveřejněny na adrese:

  http://certik.ruk.cuni.cz/asuk/statutarni/opatreni_rektora/2003/or-03-17.html

  Podrobnosti o vnitřním grantovém financování na UK upravuje "I. Úplné znění Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze ze dne 12. listopadu 2003". Grantový řád je vnitřním předpisem UK a je zakotven ve čl. 13, odst. 3 Statutu UK. V elektronické podobě je zveřejněn na adrese:

  http://certik.ruk.cuni.cz/asuk/statutarni/predpisy/registrovane/grant-UZ-I.html

 7. Přílohu tohoto Opatření tvoří pokyny k vyplnění přihlášek.

 8. Ve zcela výjimečných a zdůvodněných případech může hlavní řešitel písemně (formou zvláštní přílohy k předkládanému návrhu nového projektu) uvést jedno konkrétní pracoviště či jednu konkrétní osobu, které vzhledem k možné podjatosti požaduje vyřadit z okruhu oponentů své práce. Konečné rozhodnutí, zda bude k žádosti přihlédnuto, je však vždy v kompetenci příslušné oborové rady GA UK, která zváží uvedené důvody.

 9. Grantové přihlášky s neúplnými údaji nebo jinak formálně nevyhovující, případně předložené po konečném termínu, nebudou do výběrového řízení zahrnuty a budou žadatelům vráceny.

 10. Výsledky řešení projektu (včetně patentů a průmyslových vzorů) jsou vlastnictvím Univerzity Karlovy v Praze. Pokud se řešitelé domnívají, že výsledky řešení projektu by mohly být předmětem patentové nebo licenční přihlášky, uvedou tento předpoklad ve své grantové přihlášce.

 11. Projekty budou po oponentním řízení vyhodnoceny Oborovými radami GA UK a Grantovou radou UK. Schválené projekty budou zveřejněny v příslušných lhůtách dle předem stanoveného harmonogramu.

 

Příloha Opatření rektora Univerzity Karlovy v Praze č. 20/2004

Pokyny k vyplnění přihlášek:


 

  a. 

Formulář grantové přihlášky pro NOVÉ projekty se vyplňuje elektronickým způsobem v programu pro tyto účely speciálně připraveném. Předkládá se ve čtyřech vyhotoveních písemně na vytištěných formulářích a současně na disketě 3.5". Konečný termín pro podání je 5. listopadu 2004. Formuláře grantových přihlášek budou vystaveny na webových stránkách GA UK nejpozději k datu 6. 10. 2004.

  b. 

Formulář přihlášky pro POKRAČUJÍCÍ projekty se vyplňuje elektronickým způsobem v programu pro tyto účely speciálně připraveném. Předkládá se ve čtyřech vyhotoveních písemně na vytištěných formulářích a současně na disketě 3.5". Konečný termín pro podání je 15. prosince 2004.

  c. 

Formulář ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY o řešení grantu se vyplňuje elektronickým způsobem v programu pro tyto účely speciálně připraveném. Předkládá se ve třech vyhotoveních písemně na vytištěných formulářích a současně na disketě 3.5". Konečný termín pro odevzdání je 1. dubna 2005 (včetně vyúčtování, které musí být datováno podle účetní uzávěrky příslušného roku).


Vše se odevzdává vždy hromadně za fakultu/součást v uvedených termínech na odbor pro vědu a výzkum, RUK, Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1 (pro účely oponentního řízení a pro evidenci GA UK).

Další pokyny:


  d. 

Na základě schválení KR UK je pro GA UK stanoven maximální limit finančních prostředků, které je možné přidělit jednomu grantu pro jeden kalendářní rok, a to na 300.000,- Kč; objem mzdových prostředků jednoho grantu pro jeden rok může dosáhnout maximální hranice 15 % z celkové výše neinvestičních prostředků grantu na rok přidělených.

  e. 

Uvedené ustanovení se netýká projektů studentské soutěže vyhlášené rektorem, kde limit finančních prostředků, které je možné přidělit jednomu grantu pro jeden kalendářní rok je stanoven na 600.000,- Kč; objem mzdových prostředků jednoho grantu pro jeden rok není v této soutěži limitován. Hlavním řešitelem projektu podaného do této soutěže může být pouze student v doktorském studijním programu (SPGS). Každá fakulta UK a CERGE UK má oprávnění podat do soutěže pouze jeden takový projekt, doprovázený doporučujícím dopisem děkana příslušné fakulty (resp. ředitelem příslušného vysokoškolského ústavu UK) s výslovným uvedením, že předkládaný projekt je v souladu s dlouhodobým vědeckým záměrem pracoviště, resp. širší součástí zahraniční, případně regionální spolupráce.

Podání návrhu projektu do studentské soutěže vyhlášené rektorem nevylučuje současně podání projektu do běžné soutěže GA UK týmž hlavním řešitelem; v případě přijetí projektu v rámci studentské soutěže vyhlášené rektorem však bude jeho přihláška do GA UK, týkající se obdobného tématu považována za bezpředmětnou. Svůj souhlas s touto podmínkou stvrdí řešitel při podání písemným vyjádřením a svým podpisem.


Podrobnější informace ke GA UK lze získat na odboru pro vědu a výzkum RUK - grantové agentuře:

Jana Kramulová, tel. 224491222; Eva Šímová, tel. 224491295; Anna Konšelová, tel. 224491293,

fax GA UK.: 224491866; adresa uvedena výše, nebo ji můžete nalézt na síti Internetu na adrese: http://www.cuni.cz/UK-33.html (přímá stránka GA UK)


Změna opatření č. 17/2003

Opatření rektora č. 17/2003 - "Zásady vnitřního grantového systému Univerzity Karlovy v Praze" se mění takto:

 

Čl. II odst. 7 zní: "Grantové projekty mohou být jedno- až dvouleté."V Praze dne 30. září 2004


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám