Opatření rektora UK č. 22/2004

Název:

Změna Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

čl. 17 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. listopad 2004


Změna Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy v Praze


Čl. 1

Organizační řád rektorátu UK (dále jen "řád") se mění takto:

 1. Čl. 6 odst. 5 písmeno b) zní: "oddělení kontroly".

 2. V čl. 6 odstavec 5 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: "oddělení vnitřního auditu"; dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

 3. V čl. 6 odst. 7 se zrušuje písmeno e).

 4. V čl. 6 poslední věta zní: "Vedoucího oddělení kontroly jmenuje rektor po projednání s kvestorem a vedoucím kanceláře rektora."

 5. V čl. 6 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

  "8.   Oddělení vnitřního auditu zabezpečuje činnost jakožto útvar interního auditu podle § 28 a násl. zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Vedoucího oddělení vnitřního auditu jmenuje a odvolává rektor po projednání ve správní radě univerzity."

  Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 9 až 11.

 6. Čl. 7 odst. 2 písmeno g) zní:"odbor rozvoje".

 7. Čl. 14 zní:

  "Čl. 14

  Odbor rozvoje

  Odbor rozvoje zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora, prorektora pro rozvoj a kvestora zejména v těchto oblastech:

    a. 

  koncepce dlouhodobého a střednědobého rozvoje univerzity zejména v oblastech velkých investičních a infrastrukturních celků,

    b. 

  využívání evropských strukturálních fondů a dalších podobných mezinárodních, národních nebo regionálních programů,

    c. 

  příprava a zajištění investiční výstavby, rekonstrukce, modernizace a opravy budov a zařízení,

    d. 

  pasportizace nemovitostí, generely fakult a součástí,

    e. 

  vnitrouniverzitní dislokace,

    f. 

  technická pomoc fakultám a ostatním součástem."

 

Čl. 2

Tato změna řádu nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2004.


V Praze dne 22. října 2004


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám