Opatření rektora UK č. 25/2004

Název:

Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

čl. 34 odst. 1 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. únor 2005Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy v Praze

Na základě čl. 34 odst. 1 Statutu UK a po projednání v Akademickém senátu UK dne 26. listopadu 2004 stanovuji, že za tyto úkony:

  a. 

tisk a kopírování,

  b. 

vydání duplikátu dokladu o studiu,

  c. 

vystavení cizojazyčného dokladu o studiu,

  d. 

zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv,

  e. 

připojení soukromého zařízení k počítačové síti UK,

  f. 

vystavení duplikátu pro přístup do počítačových sítí (např. vstupní počítačové heslo) a duplikátu prostředku pro vstup do objektu (např. čipová karta) tam, kde nelze využít průkazu studenta,

  g. 

rešeršní a obdobné služby v knihovnách,

  h. 

úkony spojené s překročením výpůjčního nebo knihovního řádu,

  i. 

úkony spojené s pojištěním přístrojů distančně zapůjčených studentům,

  j. 

prodej informačních brožur (povinnost jejich nákupu nelze od studentů vyžadovat)

lze vybírat úhradu od studentů Univerzity Karlovy v Praze do výše nákladů, které jsou s těmito úkony spojené. Úhrada v souvislosti se studentskými průkazy je řešena opatřením rektora č. 13/2003, v platném znění.

Konkrétní výši úhrady, přičemž uvedené úkony lze podrobněji rozlišit na jednotlivé položky, stanoví svým opatřením děkan fakulty na základě cenové kalkulace, v případě celouniverzitních záležitostí nebo úhrad za úkony prováděné na dalších součástech UK, rektor; není-li takto konkrétní výše úhrady stanovena, nelze za uvedené úkony úhradu od studentů UK vybírat. Opatření děkana, respektive rektora se zveřejňuje na úřední desce univerzity, respektive fakulty (čl. 64 odst. 3 písm. e) Statutu UK) a prostřednictvím sítě Internet (čl. 64 odst. 4 Statutu UK).

Za jiné než výše uvedené úkony, na které se vztahuje čl. 34 Statutu UK, nelze úhradu od studentů UK vybírat.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. února 2005.


 

V Praze dne 1. prosince 2004


prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v.r.

rektor


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám