Opatření rektora UK č. 18/2005

Název:

Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK

K provedení:

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

12. října 2005


Opatření rektora ve věci poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK

 1. Žádosti o přiznání stipendia na podporu ubytování (dále jen „žádost“, „stipendium“) se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz , sekce „Sociální záležitosti/Stipendia/Všeobecné informace“ (http://www.cuni.cz/UK-1569.html ). V případě podle bodu 3. se žádost doprovází písemnostmi, které se doručují na adresu „Univerzita Karlova v Praze, studijní odbor, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1“, a to prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobně v úředních hodinách do podatelny RUK, Ovocný trh 5, přízemí dveře č. 2. Žádost se považuje za podanou dnem řádného vyplnění v aplikaci, resp. dnem doručení písemností.

 2. Nedílnou součástí žádosti je bankovní spojení – číslo účtu studenta; stipendia lze vyplácet výhradně bezhotovostním převodem.

 3. Při podávání žádosti student vyznačí, zda žádá o přiznání stipendia z důvodu sociální situace domácnosti studenta (dále jen „sociální stipendium“); v takovém případě žádost následně doprovodí písemností podle bodu 13. nebo 14.

 4. Žádost se vždy podává na období do konce běžného akademického roku; je-li žádosti vyhověno, stipendium se vyplácí do konce běžného akademického roku, nenastane-li skutečnost, která je podle čl. 8 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení stipendia. Za překážku vyplácení stipendia se považuje též skutečnost, že studentovi je stipendium z titulu jeho studia na UK vypláceno z jiného dotačního titulu.

 5. Žádosti lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 21. října 2005.

 6. Lhůty pro podání žádosti o přiznání sociálního stipendia jsou stanoveny v akademickém roce 2005/06 takto:

  Lhůta:

  pro vyplácení počínaje za měsíc:

  tj. první výplata v měsíci:

  18.11.2005

  10.1.2006

  10.1.2006

  10.3.2006

  10.4.2006

  10.5.2006

  10.6.2006

  10.7.2006

  10.7.2006*)

  10.9.2006

  říjen 2005

  leden 2006

  únor 2006

  březen 2006

  duben 2006

  květen 2006

  červen 2006

  červenec 2006

  srpen 2006

  září 2006

  prosinec 2005

  únor 2006

  březen 2006

  duben 2006

  květen 2006

  červen 2006

  červenec 2006

  srpen 2006

  zaří 2006

  říjen 2006

  *) týká se pouze studentů doktorských studijních programů

 7. Sociální stipendium je vypláceno měsíčně, zpětně za předcházející kalendářní měsíc, s výjimkou

  • měsíců října a listopadu 2005, kdy vypláceno není,

  • měsíce prosince 2005, kdy je vypláceno za říjen, listopad a prosinec 2005 dohromady,

  • měsíce leden 2006, kdy vypláceno není a

  •  měsíců srpen a září 2006, kdy je vypláceno pouze studentům doktorských studijních programů.

 8. Lhůty pro podání žádosti o přiznání stipendia nikoliv z důvodu sociální situace domácnosti studenta (dále jen „běžné stipendium“) jsou stanoveny v akademickém roce 2005/06 takto:

  Lhůta:

  pro vyplácení počínaje za měsíc:

  tj. první výplata v měsíci:

  18.11.2005

  10.3.2006

  10.5.2006

  10.6.2006

  10.9.2006

  říjen až prosinec 2005

  leden až březen 2006

  duben a květen 2006

  červen 2006

  září 2006

  v prosinci 2005

  na konci března 2006

  na konci května 2006

  na konci června 2006

  na konci září 2006

 9. Běžné stipendium je vypláceno v termínech

  • prosinec 2005, a to za říjen, listopad a prosinec 2005,

  • konec března 2006, a to za leden, únor a březen 2006,

  • konec května 2006, a to za duben a květen 2006,

  • konec června 2006, a to za červen 2006,

  • konec září 2006, a to za září 2006, studentům doktorských studijních programů za červenec, srpen a září 2006.

 10. O vyřízení žádosti o běžné stipendium bude student informován elektronickým způsobem bezprostředně po podání žádosti a následně bude vydáno písemné rozhodnutí o přiznání stipendia; nastane-li skutečnost, která je podle čl. 8 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení stipendia, bude o tom student informován elektronickým způsobem a stejným způsobem bude moci podáním námitek tyto skutečnosti rozporovat.

 11. O vyřízení žádosti o sociální stipendium bude student informován elektronickým způsobem nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti a následně bude vydáno písemné rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia; nastane-li skutečnost, která je podle čl. 8 Stipendijního řádu UK překážkou pro vyplácení stipendia, nebo přestane-li student splňovat podmínky pro vyplácení sociálního stipendia (v takovém případě mu dále bude vypláceno běžné stipendium), bude o tom student informován elektronickým způsobem a stejným způsobem bude moci podáním námitek tyto skutečnosti rozporovat.

 12. Sociální stipendium se vyplácí na základě posouzení sociální situace společné domácnosti, do které je student z pohledu příslušných právních předpisů (zák. č. 482/1991 Sb., v platném znění a zák. č. 117/1995 Sb., v platném znění) pro účely posouzení výše příjmů započítáván; u studenta, který dovršil 26. rok věku, na základě posouzení sociální situace jeho vlastní domácnosti. Do první kategorie budou zařazeni studenti, kde rozhodný příjem domácnosti nepřesahuje 1,1 násobek životního minima, do druhé kategorie studenti, kde rozhodný příjem domácnosti přesahuje 1,1 násobek životního minima a nepřesahuje 1,8 násobek téhož, přičemž jsou čerpány dávky sociální péče nebo přídavky na dítě.

 13. Skutečnosti podle bodu 12 se dokládají originálem nebo ověřenou kopií příslušného potvrzení vydaného k tomu určeným úřadem České republiky, student, který dovršil 26. rok věku, je dokládá čestným prohlášením.

 14. Student, který není občanem České republiky ani nemá v ČR trvalý pobyt, svou sociální situaci doloží originálem nebo ověřenou kopií potvrzení dokládajícím tuto situaci ve vztahu právním předpisům, které se na její posuzování vztahují. Žádosti těchto studentů se posuzují individuálně.

 15. Platnost písemností podle bodu 13 nebo 14 se pro účely doložení sociální situace studenta uznává do konce běžného akademického roku; dojde-li k takové změně této situace, že tato potvrzení již nebudou odpovídat skutečnosti, je student povinen o této změně bezodkladně informovat, a to elektronickým způsobem nebo písemně.

 16. Sociální stipendium bude v akademickém roce 2005/06 vypláceno ve dvou kategoriích v těchto částkách:

  1. kategorie …………. 1.300 Kč/měsíc

  2. kategorie …………. 800 Kč/měsíc

  V případě, že by v daném období výše sociálního stipendia ve druhé kategorii činila méně než dvojnásobek výše běžného stipendia, budou částky sociálního stipendia jednorázově navýšeny tak, aby tento poměr byl splněn a aby byl zachován poměr mezi výši sociálního stipendia v první a ve druhé kategorii.

 17. Běžné stipendium bude v prosinci 2005 vypláceno v takové výši, aby ve vztahu k počtu přiznaných sociálních a běžných stipendií byla dotace na poskytování stipendií na podporu ubytování přidělená Univerzitě Karlově v Praze (dále jen „dotace“) na rok 2005 vyčerpána. V dalších obdobích výplat podle bodu 9 bude vypláceno v takové výši, aby ve vztahu k počtu přiznaných sociálních a běžných stipendií studentům bakalářských nebo magisterských studijních programů a studentům doktorských studijních programů byla příslušná alikvotní část dotace na rok 2006 v daném období vyčerpána.


V Praze dne 11. října 2005Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 18/2005 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám