Opatření rektora UK č. 20/2005

Název:

Změna Opatření rektora č. 8/2005, změna a doplnění opatření rektora č. 9/2005

K provedení:

Čl. 3 odst. 3 až 5 a čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

15. listopad 2005


Změna "Zásad ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2005/2006"

Tyto Zásady v plném rozsahu nahrazují "Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2005/2006" vydané Opatřením rektora č. 8/2005 dne 15. 5. 2005 a zároveň doplňují Opatření rektora č. 9/2005 "Stanovení režijních cen pro ubytování na kolejích UK" vydané dne 20. 5. 2005.

Část A. - Období do 15. 11. 2005

Žádosti o ubytování podané do 15. 11. 2005 budou vyřízeny přednostně v okamžiku, kdy dojde k uvolnění požadovaného typu pokoje a koleje.

Pracovníci provozního útvaru a ubytovacích kanceláří KaM UK jsou povinni případným žadatelům o změnu typu a místa ubytování poskytnout potřebnou pomoc a poučení tak, aby jejich požadavky byly vyřízené bez zbytečných průtahů.

Část B. - Období od 16. 11. 2005

1. O ubytování v kolejích UK za režijní ceny mohou požádat:

  a. 

Stážisté - na základě písemné objednávky fakulty UK.

  b. 

Studenti programů Erasmus/Sokrates - na základě písemné objednávky Evropské kanceláře UK.

  c. 

Studenti UK všech typů a forem studia (tj. prezenční i kombinované), studující v českém studijním programu - na základě předložení platného průkazu studenta UK.

  d. 

Studenti jiných VŠ mimo UK, studující v českém studijním programu - na základě předložení dokladu o studiu (index, potvrzení o studiu, popř. průkaz studenta VŠ).

  e. 

Účastníci CŽV UK - na základě písemné objednávky fakulty UK, popř. osobně na základě předložení dokladu o studiu.

  f. 

Nestudující osobní asistent resp. průvodce studenta se ZTP, resp. ZTP-P - na základě předložení čestného prohlášení o ošetřování ubytovaného studenta a kopie jeho průkazu ZTP.

  g. 

Nestudující partner ubytovaný společně se studentem a dítětem na manželské koleji - na základě předložení oddacího listu nebo čestného prohlášení o spolužití partnerů.

  h. 

Zaměstnanci UK - na základě předložení platného zaměstnaneckého průkazu.

Ubytování bude probíhat podle pořadí, v jakém se budou jednotliví žadatelé hlásit na zveřejněná volná místa, a to bez ohledu na další kritéria, tj. např. dojezdová vzdálenost a prospěch.

2. Místo podání žádosti o ubytování v kolejích UK

  a. 

Žadatelé uvedení v odst.1 písm. c), d), f), g), žádají o ubytování přímo v ubytovací kanceláři koleje, ve které je avízované volné místo.

  b. 

Žadatelé uvedení v odst.1 písm. a), požadavky k ubytování podávají studijní oddělení jednotlivých fakult UK. Písemné objednávky budou doručeny k vyřízení na ředitelství Kolejí a menz.

  c. 

Žadatelé uvedení v odst.1 písm. b), požadavky k ubytování podává Evropská kancelář UK. Písemné žádosti budou doručeny k vyřízení na ředitelství Kolejí a menz.

  d. 

Žadatelé uvedení v odst.1 písm. e), požadavky k ubytování podávají studijní oddělení jednotlivých fakult UK písemně na ředitelství KaM. Ostatní účastníci CŽV, kteří nejsou na seznamech fakult žádají o ubytování osobně v ubytovacích kancelářích kolejí UK na základě individuálně vystaveného potvrzení fakulty o účasti na kurzech.

  e. 

Žadatelé uvedení v odst.1 písm. h), žádají o ubytování osobně na ředitelství KaM.

  f. 

Žadatelé uvedení v odst.1 písm. f), mohou požádat o ubytování rovněž prostřednictvím Kanceláře pro handicapované studenty fakulty.

3. Místo pro zveřejnění volných míst určených k ubytování podle těchto Zásad

Volná ubytovací místa budou denně aktualizována a zveřejňována pomocí sítě internet na stránkách:

 • http://kam.cuni.cz/

 • http://www.ubytovani.cuni.cz/

4. Rezervace volných míst

Rezervaci volných míst lze provést pro žadatele uvedené:

 • v odst.1 písm. c), d), f), g), - elektronicky (e-mailové adresy jednotlivých kolejí jsou uvedeny na http://kam.cuni.cz/KAM-47.html) nebo osobně v ubytovacích kancelářích jednotlivých kolejí,

 • v odst. 1 písm. a) a b), - písemně prostřednictvím studijních oddělení fakult na ředitelství KaM,

 • v odst. 1 písm. e), - písemně prostřednictvím studijních oddělení fakult, nebo osobně na ředitelství KaM,

 • v odst. 1 písm. h), - osobně na ředitelství KaM.

V případě, že požadavek k ubytování je doručen e-mailem, je potvrzení o rezervaci nebo zamítnutí místa k ubytování odesláno na e-mailovou adresu žadatele. Ode dne odeslání potvrzení běží lhůta následujících 2 pracovních dnů, po kterou je místo žadateli rezervováno. Stejná lhůta je stanovena pro rezervaci, která je provedena žadatelem osobně.

V případě zamítnutí požadavku na rezervaci z kapacitních důvodů si žadatel může podat nový požadavek odpovídající avízu volných míst.

Pro písemné objednávky doručené na ředitelství KaM platí lhůta rezervace dvou následujících pracovních dnů ode dne stanoveného jako nástup k ubytování.

Žadatel může být ubytován na volné místo ihned i bez předchozí rezervace.

5. Změna ubytovacího místa (přestěhování studentů, výměna kolejí)

O avízovaná volná místa mohou požádat i studenti, kteří již v kolejích UK bydlí. Podmínky pro provádění výměny kolejí stanoví opatření ředitele Kolejí a menz, ke kterému se vyjadřuje Grémium předsedů kolejních rad a bude zveřejněno prostřednictvím sítě internet na stránce http://kam.cuni.cz/ a na vývěsních deskách kolejí.

6. Prodloužení platnosti trvání smlouvy o ubytování

Ubytovaný, který má uzavřenou Smlouvu o ubytování do 30. 6. 2006 může v období od 15. 5. do 20. 6. 2006 v ubytovací kanceláři své koleje požádat o prodloužení doby trvání předmětné smlouvy do 18. 9. 2006. V případě nedostatku volné kapacity může požádat o rezervaci jiné koleje pro období od 30. 6. do 18. 9. 2006 prostřednictvím ředitelství Kolejí a menz.

Úhrada za ubytování bude žadateli přepočítána podle platného koeficientu v souladu s Opatřením rektora č. 9/2005 a to tak, že se obě doby realizovaného ubytování sečtou.

Část C. - Závěrečná a společná ustanovení

 1. Se všemi žadateli o ubytování, kterým bylo vyhověno a kteří žádají o ubytování na dobu delší než 30 dnů bude uzavřena Smlouva o ubytování.

 2. Žadatelé o ubytování na částečné období mezi 30. 6. a 18. 9. 2006 se řídí rovněž těmito Zásadami v části B., odst. 1-4.

 3. Všem osobám, které mají právo na úhradu ubytování za režijní ceny, bude při krátkodobém ubytování do 7 dnů poskytnuta sleva z tržní ceny tak, že výsledná cena bude dvojnásobkem režijní ceny.

 4. Výsledná cena ubytování za režijní cenu bude propočítána podle koeficientů vyjadřujících délku doby ubytování v souladu s Opatřením rektora č. 9/2005, odst. 3, a to za skutečnou dobu ubytování. Výsledný nedoplatek je ubytovaný povinen ubytovateli doplatit, případný přeplatek bude ubytovanému vrácen.

 5. Ubytování v koleji, výměnu koleje, přestěhování nebo prodloužení platnosti smlouvy o ubytování není možné realizovat u žadatelů, kteří mají z předchozích období dluh vůči Kolejím a menzám UK vyšší než 100,- Kč.

 6. Veškerá ustanovení v těchto Zásadách obsažená nemají vliv na kritéria ubytování pro akademický rok 2006/2007.

 7. Tyto Zásady, vydané formou opatření rektora UK, budou zveřejněny:

  • prostřednictvím sítě internet na stránkách

   • http://www.ubytovani.cuni.cz/

   • http://kam.cuni.cz/

  • na vývěsních deskách kolejí,

  • na studijních odděleních fakult.

 8. Dotazy k ubytování v kolejích UK lze zasílat na adresu:

  dana.smiskova@kam.cuni.cz.

  Dotazy k  platbám za ubytování lze zasílat na adresu:

  zuzana.kozesnikova@kam.cuni.cz.V Praze dne 14. listopadu 2005

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

rektor UK


Opatření rektora UK č. 20/2005 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám